กง-โฒ่

กง-โฒ่ บัว โหฒว เญย กง

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน โซว เซ ก๊อง กง-โฒ่ บัว โหฒว เญย กง หย่า เป๊าะ เจี๊ยน ลู^กา เฟี้ย เญย คู้ เฝียน
วั้ว ป๊วน. โซว ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู ฝาว ทิน-ต้อง, ฆะฮ้า สีง ลี่ง ฮนั้ง หาย นอ เหฌี่ย ต้าย, สีง ลี่ง ฮนั้ง หาย นอ ต้อ เสียน เย^ซู เมี่ยน เญย เจ๊า, ปุน นิ่น บัว ฒุ่น คู้ เฝียน ปวั๊ง ลู่ง เดี๊ย (กง-โฒ่ 1:8 .) กี^ตู่ เญย เจ๊า-โหล่ว เยียม ยิว^ไท เมี่ยน เจี์ย กอน ธ้วด ต้าย, ฆะฮ้า หฮยาง ปวั๊ง ลู่ง เดี๊ย ฝีงๆ เมี่ยน. เฟี้ย น้าย ป๊วน โซว วั้ว เต้า ลู^กา หย่า อ๋อย ก๊อง เม่ง เสียน เย^ซู เซ ไม้ เฒ์ย อ๋อย โหฒว หาย หญู่ง ต่อง โล^มา ฮู่ง จา. นิ่น หย่า อ๋อย ก๊อง เม่ง ยิว^ไท เมี่ยน ฒั้ว เจี๊ยน วั้ว เต้า เหฌียว เฒี้ยว เซ เย^ซู.

น้าย ป๊วน โซว ปุน ฆอย โหฒว ปัว กิ่น, ปุน บัว เฒียะ ตุ๊ เสียน เย^ซู เญย เจ๊า-โหล่ว หฮยาง มี่ง เถา หาย. 1) ตะเยี้ยด กิ่น เย^ซู ฝาว ลู่ง มี่ง, ฆะฮ้า เสียน เย^ซู เญย เจ๊า-โหล่ว เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เจี์ย กอน หฮยาง. 2) ตะเหญ่ย กิ่น ก๊อง เย^ซู เญย คู้ เฝียน ฒุ่น เจี๊ยน มี่ง ปวั๊ง อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง.
3) ตะฟาม กิ่น หย่า ก๊อง เย^ซู เญย คู้ เฝียน หฮยาง เจี๊ยน ธ้วด เถา โล^มา ฒี่ง.

น้าย ป๊วน โซว นุ เจี๊ยน สีง ลี่ง โหฒว เญย กง. เย^ซู ฝาว ลู่ง ฆะฮ้า เหฒียบ ฮนอย, สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย เยียม เสียน เย^ซู เมี่ยน เญย เฮญี้ยว, ปุน นิ่น บัว ม่าย ชะ ฒุ่น เย^ซู เญย คู้ เฝียน, หย่า เหลียบ เจี์ย จิว-ปาง ต้าย. โซว ปุน บัว เฒียะ ตุ๊ เสียน ลิ์ว เย^ซู, สีง ลี่ง ฮนั้ง หาย นอ เถง เมี่ยน หย่า ฮนั้ง หาย นอ เถง จิว-ปาง เฮ้น.

โซว ก๊อง
1:1-26 หลิ่ว เล์ย โหฒว ฒอง-เหฒง
(1) 1:1-14 เย^ซู ก๊อง ฆะฮ้า ลาย เญย หว่า เหธา แล์ง เญย หว่า
(2) 1:15-26 ไซ- ก๋อ บัว แอ๋ง กิ๊น เต้า ตี๊ ยู^ดาด
2:1-8:3 เยียม เย^ลู^ซา^เลม โหฒว ฒอง-เหฒง
8:4-12:25 เยียม ยู^เดีย เหธา สะ^มา^เลีย โหฒว ฒอง-เหฒง
13:1-28:31 เปา^โล โหฒว เญย กง
(1) 13:1-14:28 เปา^โล ธ้วด มี่ง ฒุ่น ตะเยี้ยด หฑุ่น คู้ เฝียน
(2) 15:1-35 เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง คอย หวุ่ย
(3) 15:36-18:22 เปา^โล ธ้วด มี่ง ฒุ่น ตะเหญ่ย หฑุ่น คู้ เฝียน
(4) 18:23-21:16 เปา^โล ธ้วด มี่ง ฒุ่น ตะฟาม หฑุ่น คู้ เฝียน
(5) 21:17-28:31 เปา^โล หฒุ เมี่ยน เฒาะ มี่ง หววน เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง,
ฆะฮ้า หฒุ หววน เยียม ซี^ซา^ลี^ยา เหธา โล^มา ฒี่ง

กง-โฒ่ 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เฒียน อ๋อย เญย เท^โอ^ฟี^ลัด อ่า,

เยีย เฟี้ย ตะเยี้ยด ป๊วน โซว ก๊อง เย^ซู โหฒว เญย กง เหธา หฌาว เญย หว่า เยียม นิ่น เจี์ย กอน โหฒว กง * 2 เถา ทิน-ฮู่ง ต้อ นิ่น ฝาว ทิน-ต้อง. ไม้ แก้ง ฝาว ทิน-ต้อง วั้ว หฒั่น, นิ่น หล่ง สีง ลี่ง เญย ชะ พ้าย เหฒียง หว่า ปุน นิ่น กิ๊น ต้าย เญย กง-โฒ่.

3 เย^ซู หฒุ ห่อย ลิ์ว แหม่ง, ฆะฮ้า เฝย เหฒียบ ฮนอย กะญั์ว นิ่น หิ่น ธ้วด ธั้ม-หฑุ่น ปุน นิ่น เญย กง-โฒ่ บัว ปวัด, หย่า โหฒว เหฒีย หญู่ง ปุน นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ ตี่ง นิ่น หฒะเก้ง เฒี่ยง เจี๊ยน. นิ่น หย่า เหธา นิ่น บัว ก๊อง เถา ทิน-ฮู่ง โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน เญย เจ๊า-โหล่ว.

4 เย^ซู เหธา กง-โฒ่ บัว เยียม วั้ว หฒั่น, นิ่น หัด กง-โฒ่ บัว, ``ไม้ ตู๋ง ธ้วด เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง. ฒั้ว เจี๊ยน ฒิบ เยีย เญย เตีย แล์ง ปุน เญย ฒี่ง เหญ่ย, ต้ง เยีย บั๋ว เม่ย บัว วั้ว. * 5 โย^ฮัน หล่ง ววม เถง เม่ย บัว เจี๋ย เล์ย มป่า ไม้ ม่าย บัวะ เหฒีย ฮนอย ทิน-ฮู่ง อ๋อย หล่ง สีง ลี่ง เถง เม่ย บัว เจี๋ย เล์ย.'' *

เย^ซู หฑวน ทิน-ต้อง

6 กั๊บ ฒุ้น วั้ว หฒั่น, กง-โฒ่ บัว หน่าย ก๋า, ``เฒี้ยว อ้า! อี้ หฒั่น เถา เฒี่ยง โห่ เม่ย อ๋อย เหลียบ อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ เจี์ย ต้าย ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ ไฟ?''

7 เย^ซู เตา นิ่น บัว, ``หฒั่ง เตี๋ย หล่ง นิ่น กั้น เญย หัด ม์า ตี่ง ต้าย เญย เฒี่ยง โห่ เหธา หญุด เฒ้ย หาย หฒั่น เถา ไม้ เฒ์ย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ฮิ้ว. 8 มป่า สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย เยียม เม่ย บัว เญย ซิน วั้ว หฒั่น, เม่ย บัว ฯฒฯ ตุ๊ สีง ลี่ง เญย ชะ เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, มี่ง ก๋อม ยู^เดีย เหธา สะ^มา^เลีย แซ้ง, แอ๋ง มี่ง จ่ม ลู่ง เดี๊ย
เถง เยีย โหฒว ฒอง-เหฒง.'' *

9 เย^ซู ก๊อง ลิ์ว น้าย เต๋ย หว่า, ตอง เจี๊ยน นิ่น บัว เญย เฮมียน ทิน-ฮู่ง ต้อ นิ่น ฝาว ลู่ง หมี่ อ๊ะ. กง-โฒ่ บัว หมั่ง เจี๊ยน นิ่น ฝาว วั้ว หฒั่น, ม่าย ต๊อ บ๋วน ต้าย ท้อง เจี๊ยน เย^ซู, นิ่น บัว เฒียง หน่าย ไม้ ปวัด หมี่ อ๊ะ. * 10 กง-โฒ่ บัว หธ่อ เยียม วั้ว นุๆ เญย หมั่ง เจี๊ยน ลู่ง, เลี่ยม เฒ่ย ม่าย อี เต้า เมี่ยน ฒุ เจี๊ยน ลุย-แปะ โซ้ว เจี๊ยน นิ่น บัว เญย กะเฮลน ก๊อง, 11 ``กา^ลิ^ลี เมี่ยน อ้า! เม่ย บัว โหฒว หาย หญู่ง โซ้ว น้าย ชะ หมั่ง กู้ หงว่าย ลู่ง? เล่ย ฆอย เม่ย บัว น้าย เต้า เย^ซู, ทิน-ฮู่ง ต้อ ฝาว ลู่ง หมี่ อ๊ะ. เม่ย บัว ปวัด นิ่น ฮนั้ง หาย นอ มี่ง, นิ่น แอ๋ง อ๋อย ฮนั้ง วั้ว นอ ต้าย.''

ล์อ เมี่ยน ตี๊ ยู^ดาด

12 กง-โฒ่ บัว เยียม กะลั้น บง หฑวน เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, เซ เล่ย ไม้ โก เหยียด กี^โล เจ๊า. * 13 เถา ฒี่ง นิ่น บัว ฝาว กู้ หงว่าย นิ่น บัว ตี้ง วั้ว ฑั่ง เปย๊า. ต้าย ฒุ้น วั้ว หฒั่น ม่าย ปี^เต, โย^ฮัน, ยา^กอบ, อัน^ดา^ลู, ฟี^ลิบ, โท^มัด, บา^โท^โล^มิว, มัด^ทาย, อัน^เฟ^อัด เญย ตอน, ยา^กอบ, ฮนั้ม กั๊วะ หฒั่ง วั้ว เต้า ซี^โมน, เหธา ยา^กอบ เญย ตอน, ยู^ดาด. * 14 แอ๋ง ม่าย เต๋ย มเซียะ ตอน เหธา เย^ซู เญย มา, มา^ลี^ยา, เหธา เย^ซู เญย โย์ว บัว. นิ่น
บัว ล่ม ฑ่อย เยียม วั้ว ต้ง เฮญี้ยว กู๊ เจี๊ยน เต๋า เก๋า.

15 วั้ว เต๋ย ฮนอย กั๊บ ฒุ้น เญย เมี่ยน เหฑีย ม่าย เล่ย ไม้ โก เหยียด แป๊ะ หญี่ เหฒียบ เต้า. ปี^เต เยียม หฒวัง ก๋อ-หมั่ว บุด๋ง โซ้ว เจี์ย ต้าย ก๊อง, 16 ``หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, กีง-โซว เฟี้ย เจี๊ยน ฒิ่น ด่าง สีง ลี่ง หล่ง ดา^วิด ฮู่ง โต่ว ต้าย เญย หว่า ก๊อง เถา ยู^ดาด, ต้ง ต้อ เมี่ยน มี่ง เฒาะ เย^ซู วั้ว เต้า. น้าย เต๋ย สี่ หย่า ธ้วด ต้าย ต๋อย-ติ่ว เหฑ่ง. 17 ยู^ดาด โหฒว เหยียด เต้า บัว น้าย กวั้น เมี่ยน เญย เมี่ยน หย่า เหธา บัว จวั่ง น้าย หญู่ง กง โหฒว.''

18 (น้าย เต้า ยู^ดาด หล่ง นิ่น โหฒว หว่าย สี่ ตุ๊ ต้าย เญย ญ่าน ม์าย ฑง เดา. นิ่น เยียม วั้ว ฑง เดา ดอบ, อ๊อบ หฒุ กะเซีย บ๋าย, จ้าง แป๊ด ธ้วด เหฑ่ง. * 19 เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เญย หฒวัง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ น้าย คัง สี่ ฯฒฯ เอย นิ่น บัว เญย หว่า ธ้วด วั้ว ฑง เดา เญย บั๋ว เห่ว ``อา^เคน^ดา^มา.'' เอ๋ย เล์ย เซ ``ม่าย ฑย้าม เญย เดา.'')

20 ปี^เต แอ๋ง ก๊อง, ``สีง ฑูง โซว หย่า เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง,

หย่า ก๊อง,

21-22 ฮนั้ง น้าย อ๋อย หฒุ แอ๋ง กิ๊น เต้า เมี่ยน ต้าย เหธา บัว จวั่ง เจี๊ยน โหฒว เฒี้ยว เย^ซู นั่ง ต้าย เญย ฒอง-เหฒง. น้าย เต้า อ๋อย หฒุ โหฒว บัว เญย กวั้น เญย เมี่ยน, ต้ง กัน เฒี้ยว เย^ซู เปียะๆ ธ้วดๆ, เยียม โย^ฮัน เถง เจี๋ย ววม เญย เล์ย เถา เย^ซู เล่ย ฆอย บัว, ทิน-ฮู่ง ต้อ ฝาว ทิน-ต้อง.'' *

23 นิ่น บัว ฯฒฯ กิ๊น ธ้วด อี เต้า เมี่ยน. ม่าย เต้า เห่ว โย^เซ้บ, ต้ง เมี่ยน เห่ว บา^ซับ^บาด, แอ๋ง ม่าย นอม บั๋ว เห่ว ยุ^สะ^ทัด. ม่าย เต้า เห่ว มัด^ที^อัด. 24 กิ๊น ลิ์ว, นิ่น บัว เต๋า เก๋า ก๊อง, ``เฒี้ยว อ้า! เม่ย ฮิ้ว เหฑ่ง เต้าๆ เมี่ยน เญย เฮญี้ยว. โท้ ปุน เยีย บัว ฮิ้ว ตุ๊ น้าย เต๋ย อี เต้า หอบ หฒุ หล่ง หาย เต้า 25 โหฒว กง-โฒ่ ฟู-สู ตี๊ ยู^ดาด, ต้ง กวั่ง เจี๊ยน นิ่น เญย ป่วน กง-โฒ่ เญย กง มี่ง นิ่น หอบ หฒุ เยียม เญย ต๋อง วั้ว เต้า.''

26 เต๋า เก๋า ลิ์ว นิ่น บัว ฯฒฯ ตี่ง แหม่ง หมั่ง, ด๊อด หฒุ มัด^ที^อัด, ฯฒฯ ทิม มัด^ที^อัด เปียะ กง-โฒ่ บัว เหฒียบ เยี้ยด เต้า.

⇑

[Remove Footnotes]