โค^โล^สี

เปา^โล เฟี้ย ปุน โค^โล^สี ฒี่ง จิว-ปาง เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย เฒ้ย เฝียน เปา^โล เฟี้ย ปุน โค^โล^สี ฒี่ง เญย จิว-ปาง. โค^โล^สี ฒี่ง เยียม เอ^เซีย แซ้ง, เอ^เฟ^โซ ฒี่ง เญย ตง ปูง แหมง. น้าย นอม จิว-ปาง ไม้ เฒ์ย เปา^โล เหลียบ ต้าย มป่า นิ่น โก๋ว, ฯฒฯ พ้าย เยียม เอ^เฟ^โซ ฒี่ง เญย จิว-ปาง เมี่ยน มี่ง เถง. เปา^โล ไฮ์ ก๊อง เยียม โค^โล^สี จิว-ปาง ม่าย เต๋ย ฒุ่น จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง หฌาว ต่อง เล์ย. นิ่น บัว หฌาว, สี ก๊อง อ๋อย ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง หย่า ตุ๊ เหฌียว เถา ต้าว นอ, อ๋อย หฒุ หฒั่ง ธั้ม-หญู่ง เยียม ด๊าม-ลู่ง ม่าย หลี่ง ม่าย ชะ เญย,
โหฒว โฮล วั้ว เต๋ย. หย่า อ๋อย หฒุ เจี๋ย ก๊าด เญย เล์ย, หลงๆ เญย กัน หญั่น ฮบ เญย ธั้ม-หญู่ง เล์ย.

เปา^โล เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน ปุน โค^โล^สี ฒี่ง เญย จิว-ปาง ฮิ้ว ตุ๊ น้าย เต๋ย เจ๊า เซ ไม้ เฒ์ย เฒียน เสียน เย^ซู เญย เจ๊า. นิ่น อ๋อย เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู กี^ตู่ ไฮ่ เหฌียว บัว เถา ต้าว เถา เมว์ย. กัน วั้ว
เต๋ย ธั้ม-หญู่ง เล์ย ฒู้ง ไฮ่ ต้อ เมี่ยน ต่อง เจ๊า, เล่ย เย^ซู โก. ทิน-ฮู่ง หล่ง กี^ตู่ เหฒย ลู่ง เหฒย เดา หย่า อ๋อย หล่ง กี^ตู่ ปุน หม่าน หมวด เยียม นิ่น เญย ปั์ว-เดี๊ย เป๋น เหฑ่ง นิ่น เญย. ขูง เหว่ย เขา กี^ตู่ ฮนั้ง ป้าม เกน หธีง ต้าย ม่าย ลั่ม ฮนั้ม. เปา^โล แอ๋ง ก๊อง หม่วน กัน น้าย หญู่ง หฌาว เญย โต์ เสียน เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม.

ที^คิ^กัด เถง เปา^โล ต้อ เฝียน มี่ง ปุน โค^โล^สี ฒี่ง จิว-ปาง เมี่ยน. เบี์ยน ที^คิ^กัด มี่ง วั้ว หฒั่น เซ โอ^เน^สิ^มัด, ต้ง ฒิ่น ด่าง โหฒว โน่ว, เปา^โล เถง เฟี้ย เฝียน ปุน นิ่น เญย เฒี้ยว, ฟี^เล^โมน, วั้ว เต้า.

เฝียน ก๊อง
1:1-8 เจี์ย กอน หว่า
1:9-2:19 กี^ตู่ เญย เฟียม-ฝีง เหธา กี^ตู่ เญย กง
2:20-4:6 เสียน กี^ตู่ ตุ๊ ต้าย เญย เซียง-แหม่ง
4:7-18 เซ้ด เมว์ย หว่า

โค^โล^สี 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เอย ทิน-ฮู่ง เญย เอ๋ย, โหฒว กี^ตู่ เย^ซู เญย กง-โฒ่.

เยีย เหธา บัว เญย ก๋อ-โย์ว, ทิ^โม^ไท, 2 เฟี้ย เฝียน ปุน เม่ย บัว เยียม โค^โล^สี ฒี่ง, ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน, ต้ง เหฒียบ ฒัวะ เญย เสียน กี^ตู่ เญย ก๋อ-โย์ว.

โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

เปา^โล แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง

3 เยีย บัว หาย หฒั่น เถง เม่ย บัว เต๋า เก๋า, เยีย บัว หฒั่นๆ แล์ง ฒี่ง บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เตีย, ทิน-ฮู่ง, 4 เหว่ย หฒุ เยีย บัว ไฮ์ ก๊อง เม่ย บัว เสียน หลง กี^ตู่ เย^ซู หย่า ฮนั้ม ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง เมี่ยน. 5 คู้ เฝียน เญย เฒียน โต์ เถา เม่ย บัว หน่าย วั้ว หฒั่น, เม่ย บัว ไฮ์ ก๊อง คู้ เฝียน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เหว่ย เม่ย บัว เซียว เจี๊ยน วั้ว ทิน-ต้อง. เหว่ย น้าย เม่ย บัว หธีง ต้าย เสียน หลง หย่า ฮนั้ม เมี่ยน. 6 น้าย คู้ เฝียน ม่าย เมี่ยน ธั้ม เญย เสียน หย่า หฮยาง เจี๊ยน มี่ง ปวั๊ง ลู่ง เดี๊ย, ฮนั้ง เยียม เม่ย บัว บุด๋ง, เม่ย บัว ไฮ์ ลิ์ว คู้ เฝียน วั้ว ฮนอย หย่า เม่ง แปะ ทิน-ฮู่ง เญย เอน หฒะเก้ง ฮนั้ง หาย นอ. 7 เม่ย บัว ฮิ้ว ทิน-ฮู่ง เญย เอน เซ เม่ย บัว เยียม เอ^ปา^ฟา * โหะ ต้าย. เอ^ปา^ฟา เซ เยีย บัว ฮนั้ม ไห่ จวั่ง โหฒว โปว เญย เมี่ยน, เหฒียบ ฒัวะ เญย โหฒว กี^ตู่ เญย กง เหว่ย เถง เยีย บัว. * 8 นิ่น หย่า บั๋ว เยีย บัว, สีง ลี่ง ปุน เม่ย บัว หฒะเก้ง ฮนั้ม เมี่ยน.

เปา^โล เหว่ย โค^โล^สี
จิว-ปาง โจ้ว ทิน-ฮู่ง

9 เหว่ย น้าย, เยียม เยีย บัว ไฮ์ ลิ์ว เม่ย บัว เญย เจ๊า-โหล่ว วั้ว ฮนอย, เยีย บัว ไม้ ตี้ง เลี่ยว เญย เหว่ย เม่ย บัว เต๋า เก๋า, โท้ ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย บัว ม่าย เยียม สีง ลี่ง ต้าย เญย ธง-เม่ง เหธา เฮญี้ยว-ฒ่อย ไฮ่ ฮิ้ว เหฑ่ง ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย. 10 เม่ย บัว เยียม เสย หฒั่ง ฯฒฯ โหฒว ผุย เฒี้ยว, หย่า หฒั่นๆ โหฒว หอบ นิ่น เญย เฮญี้ยว, ไฮ่ โหฒว ตุ๊ หญู่งๆ คู้ สี่, หย่า เหยียด เฒย ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง. 11 โท้ ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น ฌัง-หล่าง เญย ชะ ปุน เม่ย บัว เยียม หญู่งๆ สี่ ม่าย ชะ เฮ้น เจี์ย ต้าย, เม่ย บัว ฯฒฯ ม่าย หน่อย เตี๊ย ตุ๊ หม่าน สี่, หย่า เฌียน-โย่ว เญย 12 แล์ง ฒี่ง หฒั่ง เตี๋ย เหว่ย หฒุ นิ่น ปุน เม่ย บัว * ผุย ตุ๊ เหธา นิ่น เญย เมี่ยน ม่าย ป่วน เยียม นิ่น ฌัง ไห่ เญย กั๊วะ. 13 ทิน-ฮู่ง เหฌียว บัว เล่ย ดุ๊ด หฮมวัง เญย ชะ, ซุ้ย เปียะ นิ่น ตอน- ฮนั้ม เญย กั๊วะ. 14 นิ่น เญย ตอน หฒัวะ บัว หฑวน ต้าย, เซ นิ่น กวั่ง บัว เญย ฒุ์ย. *

เย^ซู โฮล เจี๋ย หม่าน หมวด

15 เย^ซู เซ ต้ง หมั่ง ไม้ ปวัด เญย ทิน-ฮู่ง เญย ฝัง เฒ้ย. นิ่น โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย ตอน- โฮล หย่า เก้า โฮล เจี๋ย เหฒย ต้าย เญย หม่าน หมวด. 16 ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เหฒย เยียม ลู่ง เยียม เดา เญย หม่าน หมวด ต้าย, ไม้ กุ๊น หมั่ง ตุ๊ ปวัด เญย ไฟ หมั่ง ไม้ ปวัด เญย, เยียม ด๊าม-ลู่ง เฒว์ย เหว่ย เญย, โหฒว เฒี้ยว เญย, ม่าย หลี่ง ม่าย ชะ เญย. ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เญย ตอน เหฒย หม่าน หมวด ต้าย หย่า เหฒย ต้าย เหว่ย นิ่น. 17 เย^ซู เยียม ด่าง หม่าน หมวด. เหยียด ฒู้ง หย่า ปั่ง นิ่น ม่าย เหยียด เหญ่ย. 18 นิ่น โหฒว ซิน เญย มฆ้อง, เซ ต้ง จิว-ปาง เญย มฆ้อง, หย่า โหฒว กอน ปุน ซิน เฒี่ยง เจี๊ยน. * นิ่น ต้ง ไต่ มี่ง แอ๋ง นั่ง ต้าย เญย ต้าว เต้า, เหว่ย ปุน นิ่น เยียม หม่าน หมวด โหฒว ตะเยี้ยด. * 19 เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง กั้น ตี่ง ปุน นิ่น เญย ตอน ม่าย ทิน-ฮู่ง กั้น เญย เฟียม-ฝีง ตุ้น ยุ่น เหฑ่ง, 20 หย่า หล่ง นิ่น ปุน หม่าน หมวด เหธา นิ่น หอบ เฮญี้ยว, ไม้ กุ๊น เยียม ลู่ง เยียม เดา เญย. นิ่น หล่ง นิ่น เญย ตอน เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า เหลี่ยว ธ้วด เญย ฑย้าม ปุน หม่าน หมวด เหธา นิ่น หอบ ต้าย ม่าย แป้ง ออน. *

21 ฒิ่น ด่าง เม่ย บัว โหฒว เญย เหธา ฮนั้ม เญย หว่าย สี่ ปุน เม่ย บัว เล่ย ทิน-ฮู่ง โก, เหธา นิ่น โหฒว วิน-วั้ง หมี่ อ๊ะ. 22 มป่า อี้ หฒั่น
ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย บัว เหธา นิ่น หอบ เฮญี้ยว เซ เหว่ย กี^ตู่ เญย อ๊อ ซิน หฒุ ไต่, เหว่ย ต้อ เม่ย บัว มี่ง เยียม ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน ธีง-เหฑ่ง เญย, ไม้ ม่าย หวุย, ไม้ ม่าย ต๋อง ต้าน. 23 มป่า เม่ย บัว อ๋อย หฒุ กัน หลง เม่ย บัว เสียน เญย โต์, เหลียบ กอน-โด๊ะ ว้วน, หย่า ไม้ ตู๋ง ปู๋ง กวั่ง ต้ง ปุน เม่ย บัว ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย คู้ เฝียน. น้าย เซ เม่ย บัว ไฮ์ เญย คู้ เฝียน. น้าย คู้ เฝียน ฒู้ง ฒุ่น ปวั๊ง ลู่ง เดี๊ย ปุน หม่าน เมี่ยน หมวัง. เยีย, เปา^โล, หย่า โหฒว คู้ เฝียน เญย โปว.

เปา^โล โหฒว จิว-ปาง เญย กง

24 อี้ หฒั่น เยีย ออน-เหลาะ ไห่ เหว่ย หฒุ เยีย ตุ๊ เหว่ย เม่ย บัว เสี่ยว โค้ว. กี^ตู่ เหว่ย นิ่น เญย ซิน, ต้ง จิว-ปาง, เสี่ยว โค้ว. เยีย เญย ซิน เสี่ยว โค้ว เซ เหว่ย เถง กี^ตู่ เสี่ยว เญย โค้ว ตุ้น ยุ่น เหฑ่ง. 25 ทิน-ฮู่ง พ้าย เยีย โหฒว จิว-ปาง เญย โปว, ปุน เยีย ม่าย น้าย หญู่ง กง โหฒว เหว่ย เถง เม่ย บัว. เยีย โหฒว เญย กง เซ อ๋อย หฒุ ฒุ่น ทิน-ฮู่ง เญย โต์ ฑ่อย เหฑ่ง. 26 น้าย โต์ เซ ฒิ่น ด่าง หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย ทิน-ฮู่ง ไม้ แก้ง ปุน บย๋าง ย่าง มป่า อี้ หฒั่น บย๋าง ย่าง ธ้วด ต้าย ปุน นิ่น เญย เมี่ยน ฮิ้ว. 27 ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย เซ อ๋อย ปุน นิ่น เญย เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ น้าย ไม้ แก้ง บย๋าง ย่าง เญย สี่ ด่ง หาย จ๋าย, ด่ง หาย ฌัง-หล่าง, หย่า อ๋อย ปิ๋ว เม่ง ปุน ฝีงๆ จั๋น ฮิ้ว. น้าย ไม้ แก้ง บย๋าง ย่าง เญย สี่ ต้ง น้าย อ๊ะ. กี^ตู่ เยียม เม่ย บัว กะญั์ว, เซ ปุน เม่ย บัว ม่าย ลั่ม ฮนั้ม อ๋อย ตุ๊ ป่วน ทิน-ฮู่ง เญย ฌัง-หล่าง. 28 เยีย บัว ฯฒฯ ฒุ่น กี^ตู่ เญย เจ๊า ปุน หฒวัง เมี่ยน หมวัง. เยีย บัว หล่ง หญู่งๆ ธง-เม่ง ขวิน เมี่ยน, หฌาว เมี่ยน เหว่ย ปุน เต้าๆ เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง, ฯฒฯ ต้อ นิ่น บัว เถา ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน ตุ้น ยุ่น เหฑ่ง. 29 เหว่ย น้าย เยีย โหฒว กง โค้ว, หล่ง เหฑ่ง กี^ตู่ ปุน เญย ชะ, ต้ง หฒั่นๆ เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว โหฒว กง เญย ชะ.

⇑

[Remove Footnotes]