เอ^เฟ^โซ

เปา^โล เฟี้ย ปุน เอ^เฟ^โซ ฒี่ง จิว-ปาง เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย เฒ้ย เฝียน เปา^โล เฟี้ย ปุน เอ^เฟ^โซ ฒี่ง เญย จิว-ปาง. หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เซ อ๋อย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย เซ, ``อ๋อย เฒาะ เหยียด ฒู้ง เยียม ทิน-ต้อง, เยียม ป้าม เกน เญย หม่าน หมวด, กั๊บ เจี๊ยน เกวย กี^ตู่ กุ๊น.'' (เอ^เฟ^โซ 1:10 ) เปา^โล หย่า โท้ ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ เยียม น้าย ลู่ง เดี๊ย ผุย ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย, ต้ง นิ่น อ๋อย ปุน หม่าน เมี่ยน เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ฯฒฯ กั๊บ เจี๊ยน เกวย กี^ตู่ กุ๊น.

เฝียน-กอน เปา^โล ก๊อง ทิน-ฮู่ง อ๋อย ฮนั้ง หาย นอ ปุน เมี่ยน กั๊บ ฒุ้น เกวย กี^ตู่. นิ่น ก๊อง หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง กิ๊น เมี่ยน หย่า หล่ง นิ่น เญย ตอน, เย^ซู กี^ตู่, กวั่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย. สีง ลี่ง หย่า โหฒว ฮนั้ง ตี่ง-ฒิ่น ตี่ง เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง แล์ง เญย หว่า. เฝียน-เตว๊ย เปา^โล หฌาว เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น บัว เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ฯฒฯ อ๋อย หฒุ หอบ ฟิม ต้ง เอ๋ย เญย เยียม ลู่ง เดี๊ย, ปุน ธีง ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย เซ ปุน เมี่ยน กั๊บ เจี๊ยน เกวย เย^ซู กุ๊น.

เปา^โล หย่า หล่ง ธั้ม-หญู่ง เป๊ย ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ฯฒฯ ฮนั้ง หาย นอ ตุ๊ กั๊บ เจี๊ยน ปุน กี^ตู่ กุ๊น. นิ่น เป๊ย จิว-ปาง โหฒว ฮนั้ง นอม ซิน, กี^ตู่ โหฒว มฆ้อง. หย่า เป๊ย จิว-ปาง โหฒว ฮนั้ง นอม เปย๊า, กี^ตู่ โหฒว เยียม เปย๊า-เก๊าะ เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย วั้ว คว้าย
หละเปย๊ย. เปา^โล หย่า เป๊ย จิว-ปาง โหฒว ฮนั้ง เอ๊า นอ, กี^ตู่ โหฒว โหฆ.

เยียม น้าย เฒ้ย เฝียน เปา^โล จั๋ง หฒุ ทิน-ฮู่ง เญย เอน ด่ง หาย โฮล, ฯฒฯ เธง ทิน-ฮู่ง ธั้ม ไห่. นิ่น จั๋ง หฒุ กี^ตู่ ด่ง หน่าย ฮนั้ม เมี่ยน, เหว่ย เมี่ยน เซี้ย แหม่ง ไต่, กวั่ง เมี่ยน เญย ฒุ์ย.

เฝียน ก๊อง
1:1-2 เจี์ย กอน หว่า
1:3-3:21 กี^ตู่ เหธา จิว-ปาง
4:1-6:20 เสียน กี^ตู่ ฯฒฯ ตุ๊ ต้าย เญย เซียง-แหม่ง
6:21-24 เซ้ด เมว์ย หว่า

เอ^เฟ^โซ 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เอย ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย โหฒว กี^ตู่ เย^ซู เญย กง-โฒ่. เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน เยียม เอ^เฟ^โซ ฒี่ง, * ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน, ต้ง เหฒียบ ฒัวะ เญย เสียน กี^ตู่ เย^ซู วั้ว เต๋ย. *

2 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

สีง ลี่ง เหธย ปุน เญย ฟุ

3 เธง บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เตีย, ทิน-ฮู่ง, เหว่ย หฒุ บัว เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ปุน สีง ลี่ง เหธย ทิน-ต้อง เญย หญู่งๆ ฟุ ปุน บัว. 4 เยียม ไม้ แก้ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา วั้ว หฒั่น, ทิน-ฮู่ง ฒู้ง กิ๊น บัว ต้าย ปุน บัว เขา กี^ตู่ เป๋น นิ่น เญย เมี่ยน, เยียม นิ่น เญย หฑะเฮมียน ธีง-เหฑ่ง, ไม้ ลั่ม ก๊อง ต๋อง. 5 ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม บัว ฯฒฯ จา-ด่าง ตี่ง เหฒียง หล่ง เย^ซู กี^ตู่ ปุน บัว เป๋น นิ่น เญย น่าม โญ์ว. น้าย เซ เอย นิ่น กั้น เญย หฒะเอ๋ย หย่า หอบ นิ่น เญย เฮญี้ยว. 6 บัว อ๋อย หฒุ เธง ทิน-ฮู่ง เหว่ย นิ่น โฮล ไห่ เญย เอน, ต้ง นิ่น หล่ง นิ่น เญย ตอน- ฮนั้ม แปะๆ เหธย ปุน บัว, เญย เอน. 7 บัว เขา กี^ตู่ เญย ฑย้าม หฒัวะ บัว หฑวน ต้าย, กวั่ง บัว เญย ฒุ์ย. * น้าย เซ ทิน-ฮู่ง โฮล ไห่ เญย เอน, 8 ต้ง นิ่น เอย นิ่น เญย ธง-เม่ง เหธา นิ่น ฮิ้ว หม่าน สี่ ธั้มๆ เญย เหธย ปุน บัว. 9 ทิน-ฮู่ง ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น จา-ด่าง ตี่ง หล่ง กี^ตู่ โหฒว เหฒียง เญย หฒะเอ๋ย, ต้ง ไม้ แก้ง บย๋าง ย่าง เญย หฒะเอ๋ย. 10 นิ่น เญย หฒะเอ๋ย เซ ฮนั้ง น้าย. ฒั้ว ตี่ง ต้าย เญย หญุด เฒ้ย ปวั๊ง, ทิน-ฮู่ง อ๋อย เฒาะ เหยียด ฒู้ง เยียม ทิน-ต้อง, เยียม ป้าม เกน เญย หม่าน หมวด กั๊บ เจี๊ยน เกวย กี^ตู่ กุ๊น.

11 เหยียด ฒู้ง สี่ ธ้วด ต้าย เอย ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย หย่า เอย นิ่น ตี่ง เหฒียง. ทิน-ฮู่ง เหว่ย นิ่น กั้น เญย หฒะเอ๋ย กิ๊น บัว, ปุน บัว เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง, เป๋น นิ่น เญย เมี่ยน. นิ่น ฮนั้ง น้าย โหฒว เซ เอย นิ่น จา-ด่าง ตี่ง เหฒียง โหฒว. 12 เหว่ย น้าย, เยีย บัว เขา กี^ตู่ โหฒว ต้าว ปาน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย เมี่ยน ฯฒฯ อ๋อย หฒุ เธง ทิน-ฮู่ง เญย ฌัง-หล่าง.

13 เม่ย บัว ไฮ์ เฒียน เล์ย เญย โต์ วั้ว หฒั่น, ต้ง ปุน เม่ย บัว ตุ๊ เหฌียว เญย คู้ เฝียน, เม่ย บัว หย่า เสียน กี^ตู่ อ๊ะ. ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เอย นิ่น แล์ง เญย หว่า ปุน สีง ลี่ง เม่ย บัว ฮนั้ง ฆ้าบ เจี๊ยน เหยียน นอ, ปุน ธีง เม่ย บัว เป๋น นิ่น เญย เมี่ยน. 14 สีง ลี่ง โหฒว ฮนั้ง ตี่ง-ฒิ่น ตี่ง เจี๊ยน บัว, ฒั้ว นิ่น หฒัวะ เหฑ่ง นิ่น เญย เมี่ยน หฑวน, ฯฒฯ ตุ๊ ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน นิ่น เญย เมี่ยน เสี่ยว เญย จา-ตี้ง. บัว อ๋อย หฒุ เธง นิ่น เญย ฌัง-หล่าง.

เปา^โล เหว่ย จิว-ปาง เต๋า เก๋า

15 เหว่ย น้าย, เยียม เยีย ไฮ์ ลิ์ว เม่ย บัว เสียน เฒี้ยว เย^ซู หย่า ฮนั้ม ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง เมี่ยน, 16 เยีย ไม้ ตี้ง เลี่ยว เญย เหว่ย เม่ย บัว แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง. หาย หฒั่น เต๋า เก๋า หย่า จั๋ง เถา เม่ย บัว. 17 เยีย โท้ บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย ทิน-ฮู่ง, ฌัง-หล่าง เญย หฒั่ง เตี๋ย, เหธย สีง ลี่ง ปุน * เม่ย บัว, ฯฒฯ ปุน เม่ย บัว ม่าย ธง-เม่ง หย่า หล่าว ย่าง ปุน เม่ย บัว เฒียนๆ ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง. 18 เยีย โท้ หฒั่ง เตี๋ย คอย ฆอย เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว * ปุน เม่ย บัว ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น เญย ฌัง, ฯฒฯ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น เห่ว เม่ย บัว ต้าย ปุน เม่ย บัว ม่าย ลั่ม ฮนั้ม อ๋อย ตุ๊ หาย หญู่ง, หย่า ปุน เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน นิ่น เญย เมี่ยน เสี่ยว เญย จา-ตี้ง ด่ง หาย โฮล, ด่ง หาย ฌัง-หล่าง, 19 หย่า ปุน เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น เญย ชะ เหว่ย * บัว เสียน นิ่น เญย เมี่ยน หฒะเก้ง โฮล ไห่. น้าย หญู่ง ชะ เซ ฟี่ ฮนั้ง 20 กี^ตู่ ไต่ มี่ง มป่า ทิน-ฮู่ง หล่ง ปุน กี^ตู่ นั่ง ต้าย หย่า ปุน เยียม ทิน-ต้อง เฒว์ย เจี๊ยน นิ่น เญย บย่าว แหมง วั้ว หญู่ง ต้ม ชะ. * 21 นิ่น ปุน กี^ตู่ ฒู้ง เก้า ฮลัง เจี๋ย เหยียด หฒวัง กุ๊น ด๊าม-ลู่ง เญย, ม่าย หลี่ง ม่าย ชะ เญย, โหฒว โฮล กุ๊น สี่ วั้ว เต๋ย เหยียด ฒู้ง. หย่า ปุน นิ่น ม่าย เม่ง โห่ เก้า โฮล เจี๋ย, ไม้ ตาน เยียม น้าย กิ๊ด ลู่ง เดี๊ย ฮนั้ง, หย่า เยียม ตะเหญ่ย กิ๊ด. 22 ทิน-ฮู่ง หย่า เฒาะ หม่าน หมวด เฮยี้ยด กี^ตู่ เญย เหฒา-เดี๊ย, * พ้าย นิ่น โหฒว จิว-ปาง เญย มฆ้อง กุ๊น จิว-ปาง เญย หญู่งๆ. * 23 จิว-ปาง เซ กี^ตู่ เญย ซิน หย่า โหฒว ปุน กี^ตู่ ตุ้น ยุ่น เหฑ่ง. กี^ตู่ เซ ต้ง ปุน หญู่งๆ ตุ้น ยุ่น
เหฑ่ง วั้ว เต้า.

⇑

[Remove Footnotes]