กา^ลา^เทีย

เปา^โล เฟี้ย ปุน กา^ลา^เทีย แซ้ง หฒวัง จิว-ปาง เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เย^ซู เญย คู้ เฝียน ฒุ่น มี่ง เถา ธั้ม-นอม ต๋อง, ไม้ ตาน ยิว^ไท เมี่ยน เสียน, เลี่ยม จั๋น หย่า เสียน. มป่า ม่าย เต๋ย เมี่ยน ก๊อง อ๋อย หฒุ กัน หลง โม^เซ เญย เล์ย-หลัด หธีง ต้าย เป๋น เฒียน เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน. เปา^โล แฑง เจี๊ยน ก๊อง ไม้ เฒ์ย. อ๋อย ตุ๊ เหธา ทิน-ฮู่ง หอบ เฮญี้ยว นอ, ขูง อ๋อย หฒุ เสียน เขา เย^ซู ฮนั้ง. มป่า เยียม เอ^เซีย เต่ย-ปูง, กา^ลา^เทีย แซ้ง เญย จิว-ปาง, ม่าย เต๋ย เมี่ยน เหธา เปา^โล ต๋อย-เตก แฑง. นิ่น บัว ก๊อง อ๋อย หฒุ เอย เหฑ่ง โม^เซ เญย เล์ย-หลัด หธีง ตุ๊ เหธา ทิน-ฮู่ง หอบ.

เปา^โล ฯฒฯ เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน ปุน กา^ลา^เทีย แซ้ง หฒวัง จิว-ปาง เมี่ยน เหว่ย เถง หฒุ ดั๊ว วั้ว เต๋ย ฮนั้ม-หฑวน, แอ๋ง เสียน หลง เย^ซู. เฝียน-กอน เปา^โล ก๊อง นิ่น ฮนั้ง หาย นอ ม่าย เล์ย ตุ๊ โหฒว กง-โฒ่. นิ่น ก๊อง ทิน-ฮู่ง พ้าย นิ่น โหฒว, ไม้ เฒ์ย หาย เต้า ป้าม เมี่ยน เห่ว นิ่น โหฒว. หย่า ก๊อง ทิน-ฮู่ง เหล่ง เจ๊ย เญย พ้าย นิ่น มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน ปุน จั๋น หมวัง. ฆะฮ้า เปา^โล ก๊อง ขูง ม่าย ดุ หญู่ง หฒะเอ๋ย หธีง ไฮ่ ตุ๊ เหธา ทิน-ฮู่ง หอบ เฮญี้ยว ฮนั้ง, เซ อ๋อย หฒุ เสียน เขา เย^ซู. เฝียน-เตว๊ย
เปา^โล ก๊อง เมี่ยน เสียน เย^ซู หย่า ฮนั้ม เย^ซู นอ, นิ่น บัว โหฒว เญย สี่ อ๋อย หฒุ ผุย เย^ซู.

เฝียน ก๊อง
1:1-10 เจี์ย กอน หว่า
1:11-2:21 เปา^โล โหฒว กง-โฒ่ ฯฒฯ ม่าย หัด ม์า
3:1-4:31 ทิน-ฮู่ง เญย เอน เญย คู้ เฝียน
5:1-6:10 กี^ตู่ เมี่ยน โหฒว ปู๋ง ฆอย เญย เมี่ยน ฯฒฯ อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม
6:11-18 เซ้ด เมว์ย หว่า

กา^ลา^เทีย 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, โหฒว กง-โฒ่. ไม้ เฒ์ย ป้าม เมี่ยน พ้าย เยีย โหฒว ไฟ ออน เยีย โหฒว, เซ เย^ซู กี^ตู่ เหธา เย^ซู กี^ตู่ ไต่ มี่ง ปุน นิ่น นั่ง ต้าย เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง, พ้าย
เยีย โหฒว.

2 เยีย เหธา เยียม น้าย เญย ก๋อ-โย์ว เฟี้ย เฝียน ปุน เม่ย บัว กา^ลา^เทีย แซ้ง เญย หฒวัง จิว-ปาง.

3 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน
เม่ย บัว.

4 กี^ตู่ เหว่ย บัว เญย ฒุ์ย เซี้ย นิ่น กั้น เญย แหม่ง เหว่ย เหฌียว บัว เล่ย ดุ๊ด น้าย ฮยวัง เอ๊าะ เญย ลู่ง เดี๊ย. น้าย เซ เอย บัว เญย เตีย, ทิน-ฮู่ง, เญย หฒะเอ๋ย. 5 อ๋อย หฒุ เหยียด ลิ์ว เธง ทิน-ฮู่ง เถา หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย. อา^เมน.

เฒียน คู้ เฝียน ม่าย ดุ หญู่ง ฮนั้ง

6 เยีย บัวะ ฮ่อง ไห่ เม่ย บัว กวั่ง หล่ง กี^ตู่ เญย เอน เห่ว เม่ย บัว ต้าย วั้ว เต้า ด่ง หน่าย เซี้ยบ, แอ๋ง มี่ง กัน กั้น หญู่ง คู้ เฝียน. 7 ฒู้ง ไม้ ม่าย กั้น หญู่ง คู้ เฝียน. เยีย ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง เหว่ย หฒุ ม่าย เต๋ย เมี่ยน จิ๊ว หลุ่น เม่ย บัว, หย่า อ๋อย ก๊อย เพียน กี^ตู่ เญย คู้ เฝียน. 8 ไม้ กุ๊น เยีย บัว ไฟ เยียม ทิน-ต้อง ต้าย เญย ฟิน-เมี่ยน ฒุ่น กั้น หญู่ง คู้ เฝียน, ไม้ ฮนั้ง เยีย บัว ฒุ่น ปุน เม่ย บัว วั้ว หญู่ง คู้ เฝียน นอ, ปุน นิ่น หฒุ เหฒียว * อ๊ะ. 9 เยีย บัว ฒู้ง ก๊อง เจี๋ย เญย, อี้ หฒั่น เยีย แอ๋ง ก๊อง หฑุ่น. สี ก๊อง หาย เต้า ฒุ่น กั้น หญู่ง คู้
เฝียน ปุน เม่ย บัว หมวัง, ไม้ ฮนั้ง เม่ย บัว ฒิ่น ด่าง ฒิบ วั้ว หญู่ง คู้ เฝียน นอ, โท้ ปุน วั้ว เต้า หฒุ เหฒียว อ๊ะ.

10 เยีย ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง เซ อ๋อย ตุ๊ เมี่ยน เธง เยีย ไฟ อ๋อย ปุน ทิน-ฮู่ง เธง? เยีย อ๋อย โหฒว ปุน เมี่ยน อะเฮน้ย เยีย ไฟ? สี ก๊อง เยีย หธ่อ อ๋อย โหฒว ปุน เมี่ยน อะเฮน้ย นอ, เยีย ฯฒฯ ไม้ เฒ์ย กี^ตู่ เญย โปว. *

ทิน-ฮู่ง พ้าย เปา^โล โหฒว กง-โฒ่

11 ก๋อ- โย์ว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ เยีย ฒุ่น เญย คู้ เฝียน เซ ไม้ เฒ์ย ป้าม เมี่ยน ฮนั้ม ธ้วด ต้าย เญย คู้ เฝียน. 12 น้าย คู้ เฝียน เยีย ไม้ เฒ์ย เยียม หาย ล่าน เมี่ยน ฒิบ ต้าย, หย่า ไม้ เฒ์ย เมี่ยน หฌาว เยีย, เซ เย^ซู กี^ตู่ กั้น หล่าว ย่าง ปุน เยีย.

13 เม่ย บัว ไฮ์ เจี๋ย เยีย ฒิ่น ด่าง กัน หลง ยิว^ไท เมี่ยน เสียน เญย เจ๊า วั้ว หฒั่น, เยีย ไม้ หญ่าง ฒี่ง ห่อย ทิน-ฮู่ง เญย จิว-ปาง, อ๋อย เหมียด เหฑ่ง จิว-ปาง. * 14 เหธา เยีย ต้ง ปาน ยิว^ไท เมี่ยน, เอย ยิว^ไท เมี่ยน เสียน เญย เจ๊า เยีย เก้า เปียะ โป่ว เจี๋ย, หย่า เก้า จอม เฮญี้ยว เจี๋ย กัน อง-ถาย บัว เญย เอย-โต้ว. *

15 มป่า เยีย ไม้ แก้ง ธ้วด เสย วั้ว หฒั่น, ทิน-ฮู่ง กิ๊น เยีย ต้าย หย่า เอย นิ่น เญย เอน เห่ว เยีย ฟู-สู นิ่น. นิ่น อะเฮน้ย * 16 เฒาะ นิ่น เญย ตอน หล่าว ย่าง เหว่ย ปุน เยีย ฒุ่น นิ่น เญย ตอน เญย คู้ เฝียน ปุน หม่าน ฝีง จั๋น หมวัง. วั้ว หฒั่น เยีย ไม้ เหธา หาย เต้า ป้าม เมี่ยน ธ่าง ล่าง. 17 เยีย หย่า ไม้ มี่ง เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง ล์อ ต้ง โหฒว กง-โฒ่ ด่าง เยีย วั้ว เต๋ย. เยีย เซี้ยบๆ เญย มี่ง อา^ละ^เบีย เต่ย-ปูง, ฆะฮ้า แอ๋ง หฑวน ดา^มัด^กัด ฒี่ง. 18 เจี๋ย ลิ์ว ปัว หฮญัง เยีย หธีง ต้าย มี่ง เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง ล์อ ปี^เต * หย่า เหธา นิ่น เยียม วั้ว เหฒียบ ฮม์ ฮนอย. * 19 มป่า ธ้วด ลิ์ว เฒี้ยว เญย โย์ว, ยา^กอบ, เยีย ไม้ ปวัด กั้น เต้า กง-โฒ่ อ๊ะ. 20 (เยีย ตอง เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง บั๋ว เม่ย บัว, เยีย เฟี้ย น้าย เต๋ย หว่า เซ เฒียน เญย. เยีย ไม้ ก๊อง-แปะ.)

21 ฆะฮ้า เยีย แอ๋ง มี่ง ซี^เลีย เหธา ซี^ลี^เซีย เต่ย เญย ห่อง หฒั่ง. 22 วั้ว หฒั่น เยียม ยู^เดีย แซ้ง หฒวัง จิว-ปาง เญย กี^ตู่ เมี่ยน ไม้ ปวัด เจี๋ย เยีย. 23 นิ่น บัว ขูง ไฮ์ เมี่ยน ก๊อง, ``ฒิ่น ด่าง โหฒว โตะ เยีย บัว วั้ว เต้า, อี้ หฒั่น นิ่น ฒุ่น บั๋ว เมี่ยน เสียน ต้ง ฒิ่น ด่าง นิ่น โหฒว โตะ อ๋อย เหมียด เญย โต์-เล์ย.'' 24 ฮนั้ง หน่าย, นิ่น บัว เหว่ย เยีย เธง ทิน-ฮู่ง.

⇑

[Remove Footnotes]