ฮิบ^ลู

เฟี้ย ปุน ฮิบ^ลู เมี่ยน เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย เฒ้ย เฝียน เฟี้ย ปุน กวั้น เสียน เย^ซู เญย ฮิบ^ลู เมี่ยน. น้าย เต๋ย เมี่ยน หลาย เสียน เย^ซู กุ๊น โหฒว กุ๊น ปวั้ง หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ. เฟี้ย เฝียน เญย เมี่ยน เฑ่า เหย น้าย เต๋ย เมี่ยน ไฮ่ ธ้วด เย^ซู, ฯฒฯ เฟี้ย ต้าย ขวิน นิ่น บัว เสียน หลง. เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย, นิ่น อ๋อย ปุน เมี่ยน เฒียะ ตุ๊ ทิน-ฮู่ง พ้าย เย^ซู กี^ตู่ ต้าย เหว่ย ปุน เมี่ยน ไฮ่ หฒะเก้ง ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง กั้น ฮนั้ง หาย นอ. นิ่น ฯฒฯ เหล่ง เจ๊ย ก๊อง ปัว หญู่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย เฒียน เล์ย.

(1) เย^ซู กี^ตู่ โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย ตอน หย่า เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน. นิ่น หฒุ เสี่ยว เญย โค้ว หน่าน ปุน นิ่น โหะ หลิ่น หมวัง หฒั่ง เตี๋ย เญย หว่า. เหว่ย หฒุ กี^ตู่ เซ ทิน-ฮู่ง เญย ตอน นิ่น โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย โล์-แหง่ง หว่า โซว เฟี้ย เจี๊ยน วั้ว เต๋ย หฒวัง โต่ว หว่า เมี่ยน, หย่า โหฒว เก้า โฮล หฒวัง ฟิน-เมี่ยน, หย่า เก้า โฮล โม^เซ.

(2) ทิน-ฮู่ง กั้น ก๊อง เย^ซู โหฒว เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เญย ไซ เมี่ยน, หย่า โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย เยียม โล์-แหง่ง หว่า โซว ก๊อง วั้ว เต๋ย หฒวัง ไซ เมี่ยน.

(3) เมี่ยน เสียน เขา เย^ซู, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เหฌียว นิ่น บัว เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย, ไม้ หฒุ กั้ม เหฑีย, หย่า ไม้ หฒุ ไต่. ฒิ่น ด่าง ฮิบ^ลู เมี่ยน อ๋อย หฒุ ไต๋ แซง-คู้ เหฒี่ย ปุน ทิน-ฮู่ง หย่า กัน ธั้ม-หญู่ง เล์ย, มป่า น้าย เต๋ย สี่ ขูง โหฒว หญู่ง เฒ้ย ปิ๋ว เม่ง ฆะฮ้า ฮี้ง อ๋อย ธ้วด เญย สี่. อี้ หฒั่น หม่าน เมี่ยน อ๋อย หฒุ เขา เย^ซู หธีง ต้าย ตุ๊ เหฌียว.

เหฒียบ เยี้ยด ฒาง เฒาะ โล์-ฮนอย ม่าย เม่ง เต้า เสียน หลง เญย ธั้ม-เต้า อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน โหฒว หญู่ง เฒ้ย ขวิน โตะ เฝียน เญย เมี่ยน เสียน หลง, ไม้ ตู๋ง ธ้วด เย^ซู. เหฒียบ เหญ่ย ฒาง
ขวิน เมี่ยน อ๋อย หฒุ เสียน เถา ต้าว เถา เมว์ย, หฒั่นๆ หมั่ง ตี่ง เย^ซู, เตี๊ย เจี๊ยน หญู่งๆ โค้ว เหธา หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ เญย สี่. เฝียน เซ้ด เมว์ย ก๊อง ธั้ม-หญู่ง ขวิน เมี่ยน, ต๊น เมี่ยน เญย หว่า.

เฝียน ก๊อง
1:1-3 เจี์ย กอน หว่า, กี^ตู่ ปิ๋ว เม่ง เหฑ่ง ทิน-ฮู่ง
1:4-2:18 กี^ตู่ โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย หฒวัง ฟิน-เมี่ยน
3:1-4:13 กี^ตู่ โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย โม^เซ เหธา โย^ซู^วา
4:14-7:28 กี^ตู่ โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย หฒวัง ไซ เมี่ยน
8:1-9:22 กี^ตู่ เหลียบ เจี์ย เญย แหง่ง หว่า เซ เก้า โฮล เจี๋ย
9:23-10:39 กี^ตู่ เซี้ย นิ่น กั้น เญย แหม่ง เหฒี่ย ปุน ทิน-ฮู่ง เซ เก้า โฮล เจี๋ย หล่ง แซง-คู้ เหฒี่ย
11:1-12:29 เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เซ อ๋อย หฒุ ม่าย เสียน ฟิม
13:1-25 ขวิน เมี่ยน หย่า ก๊อง เซ้ด เมว์ย หว่า

ฮิบ^ลู 1

ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เญย ตอน
เหธา บัว ก๊อง

1 โล์- ฮนอย ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เญย หฒวัง โต่ว หว่า เมี่ยน หย่า หล่ง ธั้ม-หญู่ง หฒะเอ๋ย เหธา บัว เญย อง-ถาย บัว ก๊อง ธั้ม-หฑุ่น. 2 มป่า เยียม น้าย เต๋ย เซ้ด เมว์ย เญย ฮนอย ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เญย ตอน เหธา บัว ก๊อง. น้าย เต้า ตอน ทิน-ฮู่ง หล่ง เหฒย หม่าน หมวด หย่า พ้าย นิ่น หฑิบ หม่าน หมวด เป๋น นิ่น เญย จา-ตี้ง. 3 นิ่น แอ๊ง ทิน-ฮู่ง เญย ฌัง-หล่าง, หย่า ฒวั้ง เหฑ่ง ทิน-ฮู่ง, แอ๋ง หล่ง นิ่น ม่าย หลี่ง เญย หว่า โป้ว เจี๊ยน หม่าน หมวด. นิ่น หฑาว ลิ์ว ป้าม เมี่ยน เญย ฒุ์ย, ฆะฮ้า เยียม ทิน-ต้อง เฒว์ย เจี๊ยน ม่าย ฮ่าง ต้าว เญย ทิน-ฮู่ง เญย บย่าว แหมง.

ทิน-ฮู่ง เญย ตอน โหฒว
เก้า โฮล เจี๋ย หฒวัง ฟิน-เมี่ยน

4 น้าย เต้า ตอน ตุ๊ โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย ฟิน-เมี่ยน ด่ง ทิน-ฮู่ง ธ้วด ปุน นิ่น วั้ว นอม บั๋ว * เก้า โฮล เจี๋ย หฒวัง ฟิน-เมี่ยน เญย บั๋ว. 5 เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง ไม้ บั๋ว เจี๋ย หาย เต้า ฟิน-เมี่ยน,

นิ่น หย่า ไม้ นุ เจี๋ย หาย เต้า ฟิน-เมี่ยน ก๊อง,

6 แอ๋ง ม่าย หฑุ่น, ต้ง ทิน-ฮู่ง อ๋อย พ้าย นิ่น เญย ตอน-หละเก๊า เปียะ ป้าม เกน วั้ว หฒั่น, นิ่น ก๊อง,

7 ก๊อง เถา ฟิน-เมี่ยน วั้ว หฒั่น ทิน-ฮู่ง ก๊อง,

8 มป่า ก๊อง เถา นิ่น เญย ตอน วั้ว หฒั่น, ทิน-ฮู่ง ก๊อง,

10 ทิน-ฮู่ง หย่า ก๊อง,

13 ทิน-ฮู่ง ไม้ บั๋ว เจี๋ย หาย เต้า ฟิน-เมี่ยน,

14 วั้ว หญู่ง, ฟิน-เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ? ฟิน-เมี่ยน ไม้ ม่าย ซิน, เมี่ยน หย่า หมั่ง ไม้ ปวัด. นิ่น บัว หย่า ฟู-สู ทิน-ฮู่ง. ทิน-ฮู่ง พ้าย นิ่น บัว มี่ง เถง อ๋อย ตุ๊ เหฌียว เญย เมี่ยน.

⇑

[Remove Footnotes]