ยา^กอบ

ยา^กอบ เฟี้ย เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ยา^กอบ เฟี้ย เญย เฝียน ยา^กอบ เฟี้ย ปุน ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง, ต้ง หฑาน มี่ง เยียม ปวั๊ง ลู่ง เดี๊ย เญย เมี่ยน. นิ่น เฟี้ย ต้าย ขวิน เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน เยียม เสย หฒั่ง โหฒว เญย สี่ เหธา ก๊อง เญย หว่า อ๋อย หฒุ ต๋อย นิ่น บัว เสียน เญย เจ๊า.

ยา^กอบ ก๊อง ธั้ม-หญู่ง ปุน น้าย เต๋ย เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน ไฮ่ เฒียะ ตุ๊ หอบ หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม. นิ่น หย่า เป๊ย ธั้ม-หญู่ง ปุน เมี่ยน เม่ง แปะ. นิ่น หฌาว เสียน ฟิม เหธา ธง-เม่ง เญย เจ๊า, เมี่ยน จ่ม เมี่ยน เหธา เมี่ยน ม่าย เมี่ยน เญย เจ๊า, หฒุ เสย เฮญี้ยว เญย สี่, ฮนั้ง หาย นอ กุ๊น บัว เญย เบียด, แฑง จ๋า เญย เจ๊า, เธง-โฮล เหธา เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ เญย เจ๊า.

น้าย เฒ้ย เฝียน หล่ง เจี๊ยน เญย เซ อ๋อย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ อ๋อย หฒุ ม่าย เสียน ฟิม, หย่า อ๋อย หฒุ ปุน โหฒว เญย สี่ ผุย เสียน เญย.

เฝียน ก๊อง
1:1 เจี์ย กอน หว่า
1:2-8 เสียน ฟิม เหธา ธง-เม่ง
1:9-11 เมี่ยน จ่ม เมี่ยน เหธา ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน
1:12-18 หฒุ เสย เฮญี้ยว เญย สี่
1:19-27 ไฮ์ ลิ์ว โต์, อ๋อย หฒุ เอย เจี๊ยน โหฒว
2:1-13 ขวิน เมี่ยน ไม้ ตู๋ง หมั่ง เผีย หาย เต้า
2:14-26 เสียน ฟิม เหธา โหฒว เญย สี่ อ๋อย หฒุ ต๋อย
3:1-12 กี^ตู่ เมี่ยน อ๋อย หฒุ กุ๊น เจี๊ยน นิ่น เญย เบียด
3:13-18 เยียม กู้ หงว่าย ต้าย เญย ธง-เม่ง
4:1-5:6 กี^ตู่ เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม ลู่ง เดี๊ย
5:7-20 ธั้ม- หญู่ง หฌาว เญย หว่า

ยา^กอบ 1

1 เยีย, ยา^กอบ, * โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย โปว หย่า โหฒว เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย โปว.

เยีย จั๋ง เถา เม่ย บัว เยียม หฑาน เญย เหฒียบ เหญ่ย ฝีง.

เสียน ฟิม เหธา ธง-เม่ง

2 เยีย เญย ก๋อ-โย์ว อ่า, เม่ย บัว ปวั้ง หฒุ หญู่งๆ โค้ว หน่าน อ๋อย หฒุ ฝุน เป๋น เฌียน-โย่ว เญย สี่, 3 เหว่ย หฒุ เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ ปวั้ง น้าย เต๋ย สี่ เซ เสย หมั่ง เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม, เหว่ย ปุน เม่ย บัว ม่าย หน่อย เตี๊ย ตุ๊. 4 อ๋อย หฒุ หล่ง หน่อย เตี๊ย เถา ต้าว เหว่ย ปุน เม่ย บัว ไฮ่ เป๋น ตุ้น ยุ่น ฑ่อย เญย เมี่ยน, ไม้ ธา เหยียด หญู่ง. 5 สี ก๊อง เม่ย บัว หาย เต้า ธง-เม่ง ไม้ เก๋า, อ๋อย หฒุ โท้ ทิน-ฮู่ง, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เหธย ปุน อ๊ะ. เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง เญย เฮญี้ยว จั๊ง ไห่, อ๋อย ปุน หฒวัง เมี่ยน หย่า ไม้ เหม. 6 มป่า โท้ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ หล่ง เสียน ฟิม เต๋า เก๋า, ไม้ ตู๋ง ฮลู่ง ฮล้วด, เหว่ย หฒุ หาย เต้า ฮลู่ง ฮล้วด เซ ฮนั้ง หฑยาว ป่วน ค้อย เจี์ย หล่าง เมี้ยด มี่ง เมี้ยด ต้าย นอ. 7 วั้ว เต้า ไม้ หฒุ ฮนั้ม ต้าย เฒี้ยว อ๋อย ปุน หาย หญู่ง นิ่น, 8 เหว่ย หฒุ วั้ว หญู่ง เมี่ยน ม่าย อี ติ่ว เฮญี้ยว. โหฒว หาย หญู่ง หย่า ไม้ ตี่ง.

เมี่ยน จ่ม เมี่ยน เหธา เมี่ยน ม่าย เมี่ยน

9 จ่ม วั้ว เต้า ก๋อ-โย์ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ท่าย นิ่น ฝาว ฮลัง ฯฒฯ อ๋อย หฒุ อะเฮน้ย. 10 ปุ๊ด ฒ่อย วั้ว เต้า หฒุ ทิน-ฮู่ง ปุน นิ่น โหฒว ไฝ หย่า อ๋อย หฒุ อะเฮน้ย เหว่ย หฒุ ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน อ๋อย ฮนั้ง เมี้ย เญย เปี้ยง นอ, เหฒี่ย หมี่ อ๊ะ. * 11 เหว่ย หฒุ บะฮนอย ธ้วด ต้าย, หญุด โตะ พุย เหญา ฆาย, เปี้ยง ฯฒฯ โปย้ หมี่ อ๊ะ. เหฑว่ย เญย จ๋า ถุย เหฑ่ง. ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน โหฒว เจี๊ยน นิ่น เญย กง เยียม, หย่า ฮนั้ง น้าย เต๋ย เปี้ยง นอ, หมั่นๆ ป่า เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ.

เสย เฮญี้ยว เญย สี่ เหธา
ดั๊ว เมี่ยน ป์าม ฒุ์ย เญย สี่

12 หาย เต้า หฒุ เสย หย่า เตี๊ย ตุ๊ เถา ต้าว, วั้ว เต้า ม่าย ออน-เหลาะ อ๊ะ, เหว่ย หฒุ เตี๊ย ลิ์ว, ฯฒฯ ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เหธย ปุน เญย แหม่ง. * เซ ต้ง ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน ฮนั้ม นิ่น วั้ว เต๋ย เมี่ยน ตุ๊ เญย แหม่ง. 13 หาย เต้า ปวั้ง หฒุ ดั๊ว นิ่น ป์าม ฒุ์ย เญย สี่ ไม้ ตู๋ง ก๊อง, ``ทิน-ฮู่ง ดั๊ว เยีย ป์าม ฒุ์ย,'' เหว่ย หฒุ ฮยวัง เอ๊าะ เญย สี่ ไม้ ไฮ่ ดั๊ว ไม้ หฒุ ทิน-ฮู่ง. ทิน-ฮู่ง หย่า ไม้ ดั๊ว หาย เต้า ป์าม ฒุ์ย. 14 มป่า เมี่ยน หฒุ ดั๊ว เซ หลาย กั้น เญย เฮญี้ยว หั่น ฯฒฯ หยัวะ กั้น มี่ง ป์าม ฒุ์ย. 15 เฮญี้ยว หั่น หาย หญู่ง เซ เป๊ย ม่าย เจี๊ยน ซิน นอ. ยู์ง ธ้วด ต้าย เป๋น ฒุ์ย หมี่ อ๊ะ. ฒุ์ย โฮล ตี่ง, ฯฒฯ ปุน วั้ว เต้า เมี่ยน หฒุ ไต่ หมี่ อ๊ะ.

16 เยีย ฮนั้ม ไห่ เญย ก๋อ-โย์ว อ่า, ไม้ ตู๋ง หฒุ ดั๊ว. 17 เหยียด ฒู้ง หลง เญย, ตุ้น ยุ่น เญย ฒี่ง เหญ่ย เยียม ทิน-ต้อง เหฌี่ย ต้าย. เซ ทิน-ฮู่ง, ต้ง เหฒย ธ้วด ลู่ง เญย หญู่งๆ ฌัง วั้ว เต้า, เหธย ปุน บัว. นิ่น เหยียด ลิ์ว ไม้ ก๊อย เหยี่ยน, * หย่า ไม้ กวิ้น ต์ง ท้อง หฒุ หฮมวัง. 18 ทิน-ฮู่ง หฒิว นิ่น กั้น เญย หฒะเอ๋ย หล่ง เฒียน เล์ย เญย โต์ ยู์ง บัว ต้าย เหว่ย ปุน บัว เยียม นิ่น เหฒย ต้าย เญย หม่าน หมวด โหฒว ตะเยี้ยด. *

หมวัง ลิ์ว อ๋อย หฒุ เอย เจี๊ยน โหฒว

19 เยีย ฮนั้ม ไห่ เญย ก๋อ-โย์ว อ่า, น้าย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ฮิ้ว. เต้าๆ อ๋อย หฒุ เซี้ยบๆ เญย หมวัง, มป่า ไม้ ตู๋ง โหฒว ฑุ่ย เซี้ยบ, หย่า ไม้ ตู๋ง เฉีย เจี์ย เซี้ยบ. * 20 เหว่ย หฒุ เมี่ยน เฉีย เจี์ย ไม้ ไฮ่ โหฒว ไม้ ธ้วด ทิน-ฮู่ง หอบ ไห่ เญย หฒะเอ๋ย. 21 เหว่ย น้าย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ กวั่ง เหฑ่ง เหยียด ฒู้ง ไล่ ฮลบ เหธา ฮยวัง เอ๊าะ เญย สี่. อ๋อย หฒุ ส่วน เฮญี้ยว หมวัง ทิน-ฮู่ง หฒวัง เจี๊ยน เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว เญย โต์, ต้ง ไฮ่ เหฌียว เม่ย บัว วั้ว หญู่ง โต์.

22 ไม้ ตู๋ง ดั๊ว กั้น หล่าย ไฮ์ ลิ์ว โต์ ฯฒฯ เก๋า อ๊ะ. ต๋าว หฑวน อ๋อย หฒุ เอย เจี๊ยน โหฒว. 23 หาย เต้า ไฮ์ ลิ์ว โต์ หย่า ไม้ เอย เจี๊ยน โหฒว, เซ ฮนั้ง เต้า เมี่ยน หล่ง กี๋ง หมั่ง นิ่น กั้น เญย เฮมียน. 24 หมั่ง ลิ์ว, ฯฒฯ มี่ง หมี่ อ๊ะ. หย่า เลี่ยม เฒ่ย หละคุ เหฑ่ง นิ่น กั้น เญย เฮมียน-เหมว่ย ฮนั้ง หาย นอ. 25 ทิน-ฮู่ง ตุ้น ยุ่น เญย เล์ย-หลัด ปุน เมี่ยน ตุ๊ โหฒว ปู๋ง ฆอย เญย เมี่ยน. หาย เต้า ฒ่า หมั่ง, หย่า หฒั่นๆ ฒ่า เจี๊ยน, ไม้ หละคุ นิ่น ไฮ์ เญย เล์ย, ไฮ์ ลิ์ว ฯฒฯ เอย เจี๊ยน โหฒว, วั้ว หญู่ง เมี่ยน
เยียม นิ่น โหฒว เญย สี่ ฯฒฯ ตุ๊ ออน-เหลาะ.

26 หาย เต้า ฝุน นิ่น กั้น เสียน ตุ๊ หลง มป่า ไม้ กุ๊น กั้น เญย ฑุ่ย นอ, เซ ขูง ดั๊ว กั้น ฮนั้ง. นิ่น เสียน เญย เจ๊า ไม้ ลั่ม หล่ง อ๊ะ. 27 เอย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง หมั่ง, บัว เสียน ตุ๊ หอบ, โหฒว ธีง-เหฑ่ง เซ ฮนั้ง น้าย. ปวัด กู้ ฮั่น ตอน เหธา เอ๊า-กว๊า ด๊อด หน่าน, อ๋อย หฒุ โก๋ว. หย่า อ๋อย หฒุ โก๋ว เจี๊ยน กั้น, ไม้ ปุน ป้าม เกน เญย หาย หญู่ง เจ๊า กั๊วะ บัว ไล่ ฮลบ.

⇑

[Remove Footnotes]