โย^ฮัน

โย^ฮัน เฟี้ย เญย คู้ เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน โย^ฮัน เฟี้ย เญย คู้ เฝียน ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย โต์, โต์ หย่า เหยียด ลิ์ว เยียม เญย. โต์ เป๋น เต้า ป้าม เมี่ยน ต้าย เหธา บัว เยียม. โซว ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู เซ ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน ต้าย วั้ว เต้า เหฌียว เฒี้ยว, หย่า ต้ง ทิน-ฮู่ง กั้น เญย ตอน. หาย เต้า เสียน เขา นิ่น ฯฒฯ ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง (โย^ฮัน 20:31 ).

โซว-กอน ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย โต์ เซ ต้ง เย^ซู. โซว แอ๋ง ก๊อง เจี๊ยน มี่ง เย^ซู โหฒว ธั้ม-หญู่ง บัวะ ฮ่อง ไห่ เญย สี่, ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย ตอน หย่า โหฒว ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน
ต้าย วั้ว เต้า เหฌียว เฒี้ยว. ฆะฮ้า โย^ฮัน แอ๋ง เฟี้ย เจี๊ยน ธั้ม-หญู่ง เจ๊า ปุน บัว ฮิ้ว น้าย เต๋ย บัวะ ฮ่อง เญย สี่ ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ หฌาว บัว เก้า เม่ง แปะ ทิน-ฮู่ง. โย^ฮัน หย่า เฟี้ย เถา ธั้ม-เต้า เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ เสียน เย^ซู, โหฒว นิ่น เญย ไซ-ก๋อ. มป่า ม่าย เมี่ยน ธั้ม เญย ขูง โหฒว โตะ ต้าน นิ่น, ไม้ อ๋อย เสียน. เหฒียบ ฟาม ฒาง เถา เหฒียบ เธี้ยด ฒาง ก๊อง เมี่ยน อ๋อย เฒาะ เย^ซู มี่ง ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า วั้ว ม์วน, นิ่น ฮนั้ง หาย นอ หฌาว นิ่น เญย ไซ-ก๋อ บัว, ฮนั้ง หาย นอ เถง นิ่น บัว เต๋า เก๋า. เซ้ด เมว์ย วั้ว เต๋ย เปยย ฒาง ก๊อง เมี่ยน เฒาะ เย^ซู ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่, มป่า ฆะฮ้า นิ่น นั่ง ต้าย หิ่น ธ้วด ปุน นิ่น เญย ไซ-ก๋อ บัว ปวัด.

โย^ฮัน เฟี้ย เญย คู้ เฝียน เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย อ๋อย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู ต้ง มี่ง ทิน-ฮู่ง วั้ว ติ้ว เจ๊า, หย่า ต้ง เฒียน เล์ย, หย่า ต้ง เฒี่ยง แหม่ง วั้ว เต้า. (โย^ฮัน 14:6 ) หาย เต้า เสียน เย^ซู, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ปุน วั้ว เต้า ม่าย เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง. โย^ฮัน หย่า หล่ง โพว-ทง เญย กะน้าย โหฒว หว่า-เป๊ย หฌาว เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย เจ๊า. นิ่น หล่ง ววม, หล่ง ฌั้ว, หล่ง ฌัง, หล่ง อะหงุ่น เฮมย แอ๋ง เหธา เหฒีย หญู่ง.

โซว ก๊อง
1:1-18 ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย โต์ ฮนั้ง หาย นอ
1:19-51 เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว เต้า โย^ฮัน
เหธา เย^ซู กิ๊น ด่าง วั้ว เต๋ย ไซ-ก๋อ
2:1-12:50 เย^ซู ธ้วด มี่ง ฒุ่น โต์, หฒ่อ แป่ง โล หาย
13:1-17:26 ฆะฮ้า ลาย เญย ฮนอย-เหญียะ เย^ซู เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง
เหธา นิด ฒี่ง เญย ต๋อง
18:1-19:42 เย^ซู หฒุ เมี่ยน เฒาะ, ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า
20:1-21:25 เย^ซู นั่ง ต้าย หย่า หิ่น ธ้วด ปุน เมี่ยน ปวัด

โย^ฮัน 1

โต์ เป๋น เต้า ป้าม เมี่ยน

1 ต้ง ธอ ไม้ แก้ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา วั้ว หฒั่น, โต์ * ฒู้ง เยียม เญย. โต์ เหธา ทิน-ฮู่ง เยียม หย่า ต้ง ทิน-ฮู่ง. 2 ฒิ่น ด่าง เยียม กอน วั้ว หฒั่น, โต์ เหธา ทิน-ฮู่ง เยียม.

3 ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น * เหฒย ธ้วด หม่าน หมวด. ไม้ ม่าย เหยียด หญู่ง ทิน-ฮู่ง ไม้ หล่ง โต์ เหฒย. 4 โต์ โหฒว เฒี่ยง แหม่ง เญย กอน-ญ่วน. น้าย หญู่ง แหม่ง ต้อ ฌัง ต้าย หฒิว ป้าม เมี่ยน. 5 ฌัง หฒิว เปียะ หฮมวัง เญย ต๋อง, หฮมวัง หย่า ไม้ ไฮ่ ฮี่ง ฌัง. *

6 ทิน-ฮู่ง พ้าย เต้า เมี่ยน ต้าย, บั๋ว เห่ว โย^ฮัน. * 7 นิ่น ต้าย เถง ฌัง โหฒว ฒอง-เหฒง ปุน หม่าน เมี่ยน ไฮ่ เสียน. 8 นิ่น กั้น ไม้ เฒ์ย โหฒว น้าย ฌัง. นิ่น ขูง เถง ฌัง โหฒว ฒอง-เหฒง ฮนั้ง. 9 น้าย ฌัง เซ เฒียน ไห่ เญย ฌัง หย่า เปียะ ป้าม เกน หฒิว ฌัง ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน ม่าน.

10 น้าย โต์ เยียม ป้าม เกน. ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เหฒย ป้าม เกน, มป่า ป้าม เมี่ยน เฒียะ ไม้ ตุ๊ นิ่น. 11 นิ่น ต้าย เถา นิ่น กั้น เญย เต่ย-ปูง, นิ่น กั้น เญย เมี่ยน หย่า ไม้ ฒิบ นิ่น. 12 มป่า ฒิบ นิ่น หย่า เสียน เขา นิ่น * วั้ว เต๋ย, นิ่น ปุน ม่าย เล์ย เป๋น ทิน-ฮู่ง เญย น่าม โญ์ว. 13 นิ่น บัว เป๋น ทิน-ฮู่ง เญย น่าม โญ์ว เซ ไม้ เฒ์ย เอย ป้าม เมี่ยน เญย ฑย้าม-เฟย ไฟ เอย ป้าม เมี่ยน เญย เอ๋ย ยู์ง. ทิน-ฮู่ง กั้น โหฒว นิ่น บัว เญย เตีย.

14 โต์ เป๋น เต้า ป้าม เมี่ยน เยียม บัว บุด๋ง. นิ่น ม่าย เอน-เหธย เหธา เฒียน เล์ย ปวั๊ง เหฑ่ง. เยีย บัว ตุ๊ ปวัด นิ่น เญย ฌัง-หล่าง, เซ เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว หฒั่ง เตี๋ย เญย โดะ ตอน ตุ๊ ต้าย เญย ฌัง-หล่าง.

15 โย^ฮัน เถง นิ่น โหฒว ฒอง-เหฒง. นิ่น เห่ว เจี๊ยน ก๊อง, ``เยีย ก๊อง เจี๋ย เญย วั้ว เต้า เซ ต้ง น้าย เต้า อ๊ะ. เยีย ต้าย ด่าง, นิ่น ฆะฮ้า ต้าย มป่า นิ่น โหฒว เก้า โฮล เยีย, เหว่ย หฒุ เยีย ไม้ แก้ง ธ้วด เสย นิ่น ฒู้ง เยียม เญย.'' 16 นิ่น เญย เอน โฮล ไห่ ฯฒฯ หฒั่นๆ เหธย ฟุ ปุน บัว. 17 ทิน-ฮู่ง หล่ง โม^เซ ปุน บัว ตุ๊ เล์ย-หลัด, มป่า หล่ง เย^ซู กี^ตู่ ปุน บัว ตุ๊ นิ่น เญย เอน เหธา เฒียน เล์ย. 18 ไม้ ม่าย หาย เต้า ปวัด เจี๋ย ทิน-ฮู่ง. ขูง ม่าย นิ่น เญย โดะ ตอน, ต้ง เยียม หฒั่ง เตี๋ย เญย กะเฮลน วั้ว เต้า, ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง.

โย^ฮัน ก๊อง นิ่น ไม้ เฒ์ย กี^ตู่

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 3:1-12 ;
มา^โค 1:1-8 ; ลู^กา 3:1-18 )

19 โย^ฮัน โหฒว เญย ฒอง-เหฒง เซ ฮนั้ง น้าย. เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง โหฒว โฮล เญย ยิว^ไท เมี่ยน พ้าย เต๋ย ไซ เมี่ยน เหธา เล^วี เมี่ยน มี่ง หน่าย นิ่น, ``เม่ย ต้ง หาย เต้า?''

20 โย^ฮัน ไม้ ปี๋ง, นิ่น ก๊อง หฒะ เญย. ``เยีย ไม้ เฒ์ย กี^ตู่. ''

21 นิ่น บัว แอ๋ง หน่าย, ``วั้ว หญู่ง, เม่ย ต้ง หาย เต้า? เม่ย ต้ง เอ^ลี^ยา ไฟ?'' *

โย^ฮัน เตา, ``ไม้ เฒ์ย.''

นิ่น บัว แอ๋ง หน่าย, ``ฮนั้ง หน่าย, เม่ย ต้ง วั้ว เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน ไฟ?'' *

โย^ฮัน เตา, ``ไม้ เฒ์ย เหลาะ.''

22 นิ่น บัว แอ๋ง ก๊อง, ``วั้ว หญู่ง, เม่ย ต้ง หาย เต้า? บั๋ว เยีย บัว ม่าะ! เยีย บัว อ๋อย หฒุ หฑวน มี่ง บั๋ว พ้าย เยีย บัว ต้าย วั้ว เต๋ย. เม่ย กั้น ก๊อง เม่ย โหฒว หาย หญู่ง เมี่ยน?''

23 โย^ฮัน หล่ง โต่ว หว่า เมี่ยน, อิ^สะ^ยา, เญย หว่า เตา นิ่น บัว. นิ่น ก๊อง,

24 ฟา^ลิ^สี เมี่ยน พ้าย ต้าย วั้ว เต๋ย เมี่ยน 25 ฯฒฯ หน่าย โย^ฮัน, ``สี ก๊อง เม่ย ไม้ เฒ์ย กี^ตู่, หย่า ไม้ เฒ์ย เอ^ลี^ยา, หย่า ไม้ เฒ์ย วั้ว เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน, เม่ย เหว่ย หาย ติ่ว เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย?''

26 โย^ฮัน เตา, ``เยีย หล่ง ววม เถง เมี่ยน เจี๋ย เล์ย. มป่า แอ๋ง ม่าย เต้า เยียม เม่ย บัว บุด๋ง, เม่ย บัว หย่า ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น. 27 เยีย ต้าย ด่าง, นิ่น ฆะฮ้า ต้าย, มป่า เยีย เลี่ยม ไม้ ผุย เถง นิ่น ไจ๊ เฮ่ ฮลาง.''

28 น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง สี่ เยียม จอ^แดน ด้าย เญย ตง ปูง แหมง, เบ^ทา^นี ล์าง ธ้วด, ต้ง โย^ฮัน เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว นอม ต๋อง.

ทิน-ฮู่ง เญย ปะกี ยู่ง ตอน

29 ตะเหญ่ย ฮนอย โย^ฮัน ปวัด เย^ซู หูง เจี๊ยน นิ่น ต้าย ฯฒฯ ก๊อง, ``หมั่ง ม่าะ! ทิน-ฮู่ง เญย ปะกี ยู่ง ตอน, ต้ง เถย ป้าม เมี่ยน เญย ฒุ์ย วั้ว เต้า. 30 ต้ง น้าย เต้า เยีย ก๊อง เจี๋ย บั๋ว เม่ย บัว, `เยีย ต้าย ด่าง, ม่าย เต้า ฆะฮ้า ต้าย มป่า นิ่น โหฒว เก้า โฮล เยีย, เหว่ย หฒุ เยีย ไม้ แก้ง ธ้วด เสย, นิ่น ฒู้ง เยียม เญย.' 31 เยีย กั้น ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น ต้ง หาย เต้า, มป่า เยีย ต้าย เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย เหว่ย ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น.''

32 โย^ฮัน แอ๋ง โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง, ``เยีย ปวัด สีง ลี่ง ฮนั้ง เหนาะ โฆ เยียม วั้ว ลู่ง เหฌี่ย ต้าย เยียม นิ่น เญย ซิน. 33 เยีย หย่า ไม้ ฮิ้ว นิ่น ต้ง หาย เต้า, มป่า พ้าย เยีย ต้าย หล่ง ววม เถง เมี่ยน เจี๋ย เล์ย วั้ว เต้า บั๋ว เยีย, `เม่ย ปวัด สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย เยียม หาย เต้า เญย ซิน, ต้ง น้าย เต้า อ๋อย หล่ง สีง ลี่ง เถง เมี่ยน เจี๋ย เล์ย.' 34 เยีย ปวัด ลิ์ว อ๊ะ, ฯฒฯ โหฒว ฒอง-เหฒง บั๋ว เม่ย บัว, น้าย เต้า เซ ทิน-ฮู่ง เญย ตอน.''

ต้าว ปาน ไซ-ก๋อ

35 ตะเหญ่ย ฮนอย โย^ฮัน เหธา อี เต้า นิ่น เญย ไซ-ก๋อ แอ๋ง โซ้ว เจี๊ยน วั้ว. 36 ปวัด เย^ซู เจี๋ย เจ๊า, โย^ฮัน ฯฒฯ ก๊อง, ``หมั่ง ม่าะ! ทิน-ฮู่ง เญย ปะกี ยู่ง ตอน.''

37 วั้ว เต๋ย อี เต้า ไซ-ก๋อ ไฮ์ โย^ฮัน ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, นิ่น บัว ฯฒฯ กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง. 38 เย^ซู ฮวิน หฑวน ปวัด นิ่น บัว กัน เจี๊ยน ต้าย ฯฒฯ หน่าย, ``เม่ย บัว ล์อ หาย หญู่ง?''

นิ่น บัว ก๊อง, ``ลับ^บี อ่า, เม่ย ฮิด หาย นอม ต๋อง?'' (ลับ^บี วั้ว โจ๋ว หว่า เญย เอ๋ย เล์ย เซ ไซ-เตี๋ย.)

39 เย^ซู เตา, ``ต้าย หมั่ง ม่าะ!'' วั้ว หฒั่น เหฌี่ย อ๋าน เล่ย ไม้ โก เปยย นอม เฒี่ยง โห่. นิ่น บัว ฯฒฯ กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง เถา นิ่น ฮิด เญย ต๋อง หย่า เหธา นิ่น เยียม วั้ว เถา หฮมวัง.

40 ไฮ์ โย^ฮัน ก๊อง ฯฒฯ กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง วั้ว เต๋ย อี เต้า, ม่าย เต้า โหฒว ซี^โมน ปี^เต เญย โย์ว, อัน^ดา^ลู. 41 อัน^ดา^ลู เลี่ยม เฒ่ย มี่ง ล์อ นิ่น เญย ก๋อ, ซี^โมน ปี^เต, บั๋ว นิ่น, ``เยีย บัว ปวัด เม^สิ^ยา อ๊ะโล่ะ!'' (เม^สิ^ยา วั้ว โจ๋ว หว่า เญย เอ๋ย เล์ย เซ กี^ตู่.)

42 อัน^ดา^ลู ฯฒฯ ต้อ ซี^โมน มี่ง เถา เย^ซู วั้ว. เย^ซู หมั่ง เจี๊ยน ซี^โมน ฯฒฯ ก๊อง, ``เม่ย เซ โย^ฮัน เญย ตอน, ซี^โมน. ยั่ง น้าย เจี๋ย เม่ย เญย บั๋ว อ๋อย หฒุ เห่ว เค^ฟ้าด.'' (เค^ฟ้าด ฟาน ต้าย ก๊อง ปี^เต.) *

เย^ซู เห่ว ฟี^ลิบ เหธา
นา^ทา^นา^เอน ต้าย โหฒว ไซ-ก๋อ

43 ตะเหญ่ย ฮนอย เย^ซู ตี่ง เฮญี้ยว มี่ง กา^ลิ^ลี แซ้ง. นิ่น ปวัด ฟี^ลิบ ฯฒฯ ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``ต้าย กัน เยีย โอ่.'' 44 ฟี^ลิบ เซ เบด^ไซ^ดา มู้ง เญย เมี่ยน ฮนั้ง อัน^ดา^ลู เหธา ซี^โมน นอ. 45 ฟี^ลิบ ล์อ ปวัด นา^ทา^นา^เอน ฯฒฯ ก๊อง, ``ต้ง โม^เซ เฟี้ย เจี๊ยน วั้ว เล์ย-หลัด โซว, เหธา ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง โต่ว หว่า เมี่ยน เฟี้ย เญย โซว เฒี้ยง เจี๊ยน ก๊อง วั้ว ล่าน เมี่ยน, เยีย บัว ตุ๊ ปวัด อ๊ะ. เซ โย^เซ้บ เญย ตอน, นา^ซา^เล้ด มู้ง เญย เย^ซู.''

46 นา^ทา^นา^เอน หน่าย ก๋า, ``ไฮ่ ม่าย หาย หญู่ง หลง เญย เยียม นา^ซา^เล้ด มู้ง ธ้วด ไฟ?''

ฟี^ลิบ ก๊อง, ``ต้าย หมั่ง ม่าะ!''

47 เย^ซู ปวัด นา^ทา^นา^เอน ต้าย ล์อ นิ่น ฯฒฯ ก๊อง, ``น้าย เต้า หฒะเก้ง เฒียน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน. นิ่น ไม้ ม่าย กู๊ ไกว๋ เญย เฮญี้ยว.''

48 นา^ทา^นา^เอน หน่าย เย^ซู, ``เม่ย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว ตุ๊ เยีย?''

เย^ซู เตา, ``ฟี^ลิบ ไม้ แก้ง เห่ว เม่ย วั้ว หฒั่น, เม่ย เยียม วั้ว ง่ง หญอ เดี๋ยง-กอน, เยีย ปวัด ลิ์ว เม่ย อ๊ะ.''

49 นา^ทา^นา^เอน ก๊อง, ``ไซ-เตี๋ย อ้า! เม่ย หฒะเก้ง ทิน-ฮู่ง เญย ตอน. เม่ย โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฮู่ง.''

50 เย^ซู ก๊อง, ``เหว่ย หฒุ เยีย ก๊อง เยีย ปวัด เม่ย เยียม ง่ง หญอ เดี๋ยง-กอน เม่ย หธีง ต้าย เสียน? เม่ย ฒู้ง อ๋อย ตุ๊ ปวัด สี่ เก้า โฮล เจี๋ย น้าย.''

51 เย^ซู แอ๋ง ก๊อง บั๋ว นา^ทา^นา^เอน, ``เยีย บั๋ว เฒียน เม่ย บัว, เม่ย บัว อ๋อย ปวัด ลู่ง แก้ง ฆอย, หย่า ปวัด ทิน-ฮู่ง เญย ฟิน-เมี่ยน เยียม เยีย, ป้าม เมี่ยน เญย ตอน, กู้ หงว่าย ฝาวๆ เหฌี่ยๆ.'' *

⇑

[Remove Footnotes]