ยิว^ดา

ยิว^ดา เฟี้ย เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ยิว^ดา เฟี้ย เญย เฝียน ยิว^ดา เฟี้ย ขวิน เมี่ยน อ๋อย หฒุ ไฝ ฟิม หฌาว จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง.
วั้ว เต๋ย หฌาว จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง ก๊อง นิ่น บัว เสียน ทิน-ฮู่ง มป่า ไม้ เฒ์ย. น้าย เฒ้ย เฝียน เซ นั้ง เญย หย่า ฮนั้ง เต๋ย ปี^เต เฟี้ย ตะเหญ่ย วั้ว เฒ้ย เฝียน. ยิว^ดา เฟี้ย ต้าย ขวิน โตะ เฝียน เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ แฑง ฮี่ง นิ่น บัว เสียน เญย โต์, ไม้ ปุน ด๊อด.

เฝียน ก๊อง
1-2 เจี์ย กอน หว่า
3-16 หฌาว จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง ฮนั้ง หาย นอ.
ฆะฮ้า ฮี้ง นิ่น บัว หฒุ ปวั้ง เญย สี่
17-23 ขวิน เมี่ยน เสียน หลง เย^ซู, ไม้ ตู๋ง กวั่ง
24-25 เธง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า

ยิว^ดา 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, ยา^กอบ เญย โย์ว ยิว^ดา, * โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เญย โปว.

เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน ทิน-ฮู่ง เห่ว ต้าย เญย เมี่ยน, ต้ง หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เญย เมี่ยน, เย^ซู กี^ตู่ หย่า โก๋ว เจี๊ยน วั้ว เต๋ย. *

2 โท้ ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน เม่ย บัว, เหธย แป้ง ออน ธั้มๆ เญย ปุน เม่ย บัว, หย่า ปุน เม่ย บัว เหยียด เฒย ม่าย เฮญี้ยว ฮนั้ม เมี่ยน.
หฌาว จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง

(เป๊ย หมั่ง 2 ปี^เต 2:1-17 )

3 ฮนั้ม เญย ก๋อ-โย์ว อ่า, เยีย เก้ง ม่าย เฮญี้ยว เฟี้ย เฝียน ก๊อง บัว ล่ม ฑ่อย ตุ๊ เหฌียว เญย เจ๊า. มป่า เยีย ไฮ์ ด่ง หาย อ๋อย หฒุ เฟี้ย ขวิน เม่ย บัว แฑง เจี๊ยน เม่ย บัว เสียน เญย โต์, ไม้ ตู๋ง ปุน ด๊อด. ทิน-ฮู่ง เฒาะ นิ่น เญย โต์ จิว ปุน นิ่น เญย เมี่ยน, ปุน เหยียด หฑุ่น ฯฒฯ ตุ้น ยุ่น ฑ่อย อ๊ะ. 4 เหว่ย หฒุ ม่าย เต๋ย เมี่ยน หนิ่ม เปียะ เม่ย บัว บุด๋ง, ต้ง ฒิ่น ด่าง
เล่า อ๊ะ, กีง-โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง น้าย เต๋ย เมี่ยน ฒู้ง อ๋อย หฒุ ตี่ง ฒุ์ย. นิ่น บัว ไม้ กัน หลง ทิน-ฮู่ง. นิ่น บัว เฒาะ ทิน-ฮู่ง เญย เอน อ๋าว ต้าย โหฒว กอน หล่ง โหฒว ไม้ หลวน ห่อง เญย สี่. นิ่น บัว หย่า ไม้ เหญี่ยม บัว เญย ดุ เต้า ฮู่ง เหธา เฒี้ยว, เย^ซู กี^ตู่.

5 ไม้ กุ๊น เม่ย บัว ฮิ้ว เหฑ่ง น้าย เต๋ย สี่, เยีย อ๋อย เถง เม่ย บัว จั๋ง เถา ม่าย หฑุ่น เฒี้ยว * เหฌียว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง มป่า ฆะฮ้า เหมียด เหฑ่ง ไม้ เสียน วั้ว เต๋ย. * 6 แอ๋ง จั๋ง เจี๊ยน ม่าย วั้ว เต๋ย ฟิน-เมี่ยน ไม้ หล่ง นิ่น บัว ตุ๊ ต้าย เญย ป่วน หัด ม์า มป่า กวั่ง นิ่น บัว หอบ หฒุ เยียม เญย ต๋อง. นิ่น บัว ฯฒฯ หฒุ ทิน-ฮู่ง หล่ง เหยียด ลิ์ว ไม้
ไฮ่ หว่าย เญย หลิ่ม โด้ เจี๊ยน, หววน เจี๊ยน หฮมวัง เญย ต๋อง, ฒั้ว เซี้ยม ฒุ์ย เญย ต้ม ฮนอย เถา. 7 โส^โดม เหธา โก^โม^ลา เหธา เว่ย ก๋อม วั้ว เต๋ย ฒี่ง เญย เมี่ยน ฟี่ ฮนั้ง เญย. นิ่น บัว โหฒว ไม้ หลวน ห่อง เญย สี่, เอย กั้น เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว. * นิ่น บัว ฯฒฯ หฒุ เหยียด ลิ์ว เหฒียะ เจี๊ยน เญย โต์ว ตี่ง ฒุ์ย โหฒว หญู่ง เฒ้ย ต๊น เมี่ยน.

8 น้าย เต๋ย หฌาว จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย. น้าย เต๋ย เบ๋ย เบ๋ย เญย เมี่ยน เอย นิ่น บัว เญย เบ๋ย ป์าม ฒุ์ย ปุน กั้น เญย ซิน ม่าย หวุย, หย่า ไม้ หมวัง ม่าย หลี่ง วั้ว เต๋ย, หย่า ก๊อง โตะ เยียม กู้ หงว่าย ม่าย ฌัง-หล่าง วั้ว เต๋ย. 9 เลี่ยม วั้ว เต้า ต้ม ฟิน-เมี่ยน เปย๊ย, มี^คา^เอน, * ไม้ ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว. นิ่น เหธา เมี้ยน เญย ฮู่ง แฑง โม^เซ เญย เซย วั้ว หฒั่น, * มี^คา^เอน ไม้ ก๊าม หล่ง หว่า-โตะ ตี่ง เมี้ยน เญย ฮู่ง เญย ฒุ์ย. นิ่น ขูง ก๊อง, ``เฒี้ยว กั้น ตี่ง เม่ย เญย ฒุ์ย อ๊ะ.'' * 10 น้าย เต๋ย เมี่ยน ม่าย หาย หญู่ง นิ่น บัว ไม้ เม่ง แปะ, นิ่น บัว ฯฒฯ ก๊อง โตะ วั้ว หญู่ง. นิ่น บัว เซ ฮนั้ง เฮยี่ย ฒ่อย นอ, มเปย ไต่, เอย กั้น เญย เฟียม-ฝีง โหฒว. ต้ง นิ่น บัว โหฒว เญย, ปุน นิ่น บัว กั้น หฒุ เหมียด.

11 น้าย เต๋ย เมี่ยน ฒู้ง อ๋อย ปวั้ง หฒุ โค้ว อ๊ะ. นิ่น บัว หฒิว คา^อิน * เญย เจ๊า ยั่ง. เหว่ย โต้ว ญ่าน นิ่น บัว เซว่ย กั้น โหฒว ต่อง ฮนั้ง บา^ลา^อัม * โหฒว วั้ว นอ. นิ่น บัว หย่า ฟ้าน เฮญี้ยว ฮนั้ง โค^ลา นอ, ฯฒฯ ฮนั้ง โค^ลา * หฒุ เหมียด. 12 เม่ย บัว กั๊บ ฒุ้น หญั่น หฮนาง เหว่ย จิว ทง เญย เฒี่ยง โห่, น้าย เต๋ย เมี่ยน โหฒว หว่าย เม่ย บัว เญย หวุ่ย, ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ ไญ้, ขูง เม้า หญั่น เม้า ฮบ, จั๋ง หฒุ กั้น ฮนั้ง. * นิ่น บัว เซ ฮนั้ง ไม้ ม่าย บยู่ง เญย บ๋วน หฒุ หฑยาว ป่วน มี่ง. หย่า ฮนั้ง เดี๋ยง, หอบ หฒุ เฒี่ยง เปี๊ยว เญย เฒี่ยง โห่ หย่า ไม้ เฒี่ยง. เลี่ยม ฑู่ง อ๋อย หฒุ แปง ธ้วด เหฑ่ง, เดี๋ยง ฯฒฯ ไต่ เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ. * 13 นิ่น บัว โหฒว ไญ้ ไห่ เญย สี่ ธ้วด ต้าย ฮนั้ง ค้อย เจี์ย เสย ไห่ เญย ววม-หล่าง ธ้วด เญย บย์าว นอ. นิ่น บัว หย่า ฮนั้ง โย่ว ลู่ง เญย เหฮลย, ม่าย มับ แม่ง มับ หฮมวัง เญย ต๋อง เลี่ยว เจี๊ยน ปุน นิ่น บัว เหยียด ลิ์ว เยียม.

14 อา^ดัม เญย ตะเธี้ยด ต่อย เฒ้ย-ฟุน * เอ^โน้ก * จา-ด่าง โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า ก๊อง น้าย เต๋ย เมี่ยน. นิ่น ก๊อง, ``หมั่ง ม่าะ! เฒี้ยว อ๋อย ต้อ เหฒีย ธิน เหฒีย หว่าน เต้า ธีง-เหฑ่ง ฟิน-เมี่ยน เหธา เจี๊ยน นิ่น ต้าย 15 เซี้ยม หม่าน เมี่ยน เญย ฒุ์ย, หย่า ตี่ง ไม้ กัน ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน เญย ฒุ์ย เหว่ย นิ่น บัว โหฒว เญย เหยียด ฒู้ง หว่าย สี่, หย่า เหว่ย น้าย เต๋ย เมี่ยน หว่าย เมี่ยน ก๊อง โตะ นิ่น วั้ว เต๋ย หว่า.'' 16 น้าย เต๋ย เมี่ยน หฒั่นๆ งบ, หย่า ไกว๋ เมี่ยน. นิ่น บัว เซว่ย กั้น เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว หว่าย สี่, เธง ฮ่า ป้า ปวัง, หย่า อะเฮน้ย เธง เมี่ยน เหว่ย โต้ว กั้น ตุ๊ หลง.

ขวิน เหธา หฌาว เญย หว่า

17 ฮนั้ม เญย ก๋อ-โย์ว อ้า! อ๋อย หฒุ จั๋ง เจี๊ยน บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย กง-โฒ่ ฒิ่น ด่าง ก๊อง เญย หว่า. * 18 นิ่น บัว บั๋ว เม่ย บัว, ``เถา เซ้ด เมว์ย เญย ฮนอย-เหญียะ อ๋อย ม่าย เมี่ยน ธ้วด ต้าย กวัด โตะ จั๊ด เม่ย บัว หย่า ขูง เอย กั้น เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว หว่าย สี่ ฮนั้ง.'' * 19 น้าย เต๋ย เมี่ยน ดั๊ว เมี่ยน ปุน ฆอย โหฒว เหฒีย กวั้น. นิ่น บัว ไม้ ม่าย สีง ลี่ง, ขูง เอย ป้าม เมี่ยน เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว ฮนั้ง.

20 ฮนั้ม เญย ก๋อ-โย์ว อ่า, อ๋อย หฒุ เยียม เม่ย บัว เสียน เญย ธีง-เหฑ่ง โต์ เหธย กั้น เจี์ย ต้าย. หย่า อ๋อย หฒุ เขา สีง ลี่ง เญย ชะ เต๋า เก๋า. 21 อ๋อย หฒุ หฒั่นๆ กุ๊น กั้น เหว่ย ปุน ธีง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เม่ย บัว, ฒั้ว บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ ค้อ-เลี่ยน เม่ย บัว, ปุน เม่ย บัว ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง.

22 อ๋อย หฒุ ค้อ-เลี่ยน เฮญี้ยว บู้ง เบี๊ยน เญย เมี่ยน. 23 ม่าย เต๋ย อ๋อย หฒุ ฮนั้ง เยียม โต์ว ธ้าง ธ้วด ต้าย นอ, เหฌียว นิ่น บัว. แอ๋ง ม่าย เต๋ย อ๋อย หฒุ ค้อ-เลี่ยน มป่า อ๋อย หฒุ ไฝ ฟิม นิ่น บัว. อ๋อย หฒุ โหยว นิ่น บัว เอย
เฮญี้ยว หั่น โหฒว ไล่ ฮลบ เญย สี่, ไม้ ตู๋ง ปุน กั๊วะ หฒุ เม่ย บัว. *

เธง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า

24-25 บัว อ๋อย หฒุ เธง บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง. ขูง ม่าย น้าย ดุ เต้า ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง, นิ่น หย่า ไฮ่ เปว เจี๊ยน ไม้ ปุน เม่ย บัว ถุย โป่ว * หย่า ไฮ่ ต้อ เม่ย บัว ธีง-เหฑ่ง เญย, * เฌียน-โย่ว เญย เถา นิ่น ฌัง-หล่าง เญย หฑะเฮมียน. อ๋อย หฒุ เขา บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เธง ทิน-ฮู่ง เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง โหฒว โฮล, ม่าย ต้ม ชะ, ม่าย หลี่ง เยียม โล์-ฮนอย หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย เถา อี้ หฒั่น แอ๋ง เถา ฆะฮ้า ฮี้ง เหยียด ลิ์ว. อา^เมน.

⇑

[Remove Footnotes]