ลู^กา

ลู^กา เฟี้ย เญย คู้ เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน ลู^กา เฟี้ย เญย คู้ เฝียน, ลู^กา เฟี้ย ต้าย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เหฌียว เฒี้ยว หย่า โหฒว หม่าน เมี่ยน เญย เหฌียว เฒี้ยว. สีง ลี่ง พ้าย เย^ซู เหล่ง เจ๊ย เญย ฒุ่น คู้ เฝียน ปุน เมี่ยน จ่ม เมี่ยน หมวัง. ไม้ กุ๊น เมี่ยน เฉียม หฒุ เย^ซู ฮนั้ง หาย นอ เถง, นิ่น ค้อ-เลี่ยน ไห่ ฯฒฯ เถง. โซว หย่า ก๊อง เมี่ยน เขา เย^ซู ไฮ่ ตุ๊ เฌียน-โย่ว. น้าย ป๊วน โซว ก๊อง เย^ซู ธ้วด เสย เยียม ป้าม เกน โหฒว เญย กง เถา นิ่น หฑวน ทิน-ต้อง. ลู^กา แอ๋ง เฟี้ย ป๊วน โซว เห่ว กง-โฒ่ บัว โหฒว เญย กง ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู หฑวน ทิน-ต้อง, ฆะฮ้า เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ หฮยาง เจี์ย ต้าย.

โซว ก๊อง
1:1-4 ลู^กา เฟี้ย ปุน หาย เต้า หย่า เหว่ย หาย ติ่ว เฟี้ย
1:5-2:52 เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว เต้า โย^ฮัน เหธา เย^ซู ธ้วด เสย
โหฒว ฝุเจว๊ย เญย เฒี่ยง โห่
3:1-20 โย^ฮัน โหฒว เญย กง
3:21-4:13 เย^ซู เจี๋ย ววม เญย เล์ย แอ๋ง หฒุ เมี้ยน เญย ฮู่ง ต้าย เสย นิ่น
4:14-9:50 เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี โหฒว เญย กง
9:51-19:27 เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี มี่ง เถา เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง
19:28-23:56 เย^ซู ไม้ แก้ง หฒุ เมี่ยน ไต๋ วั้ว นอม เล์ย-ป๋าย กะญั์ว
24:1-53 เย^ซู นั่ง ต้าย ปุน เมี่ยน ปวัด, ฆะฮ้า ฝาว ทิน-ต้อง หมี่ อ๊ะ

ลู^กา 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เฒียน อ๋อย เญย ต้ม ก๋อ, เท^โอ^
ฟี^ลัด อ่า,

เยียม เยีย บัว กะญั์ว ธ้วด ลิ์ว เญย สี่ ม่าย เมี่ยน ธั้ม เญย เฟี้ย เจี๊ยน. 2 ฒุ่น โต์ เมี่ยน เญย มฒีง ปวัด น้าย เต๋ย สี่ เยียม กอน ธ้วด วั้ว หฒั่น หย่า ฒุ่น บั๋ว เยีย บัว, เมี่ยน ฯฒฯ เอย เจี๊ยน เฟี้ย. 3 น้าย เต๋ย เจ๊า เยียม กอน ต้าย เหยียด ฒู้ง เยีย กั้น ติ๊ม ลิ์ว ฯฒฯ เฒว่ย เยี้ยด เฒว่ย เหญ่ย เญย เฟี้ย เจี๊ยน ปุน เม่ย. 4 ฮนั้ง น้าย, เม่ย ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ เมี่ยน หฌาว เจี๋ย เม่ย วั้ว เต๋ย หว่า เหยียด ฒู้ง เฒียน เญย.

ฟิน-เมี่ยน โต่ว
โย^ฮัน อ๋อย ธ้วด เสย เญย เฝียน

5 เยียม ยู^เดีย เญย ฮู่ง, เฮ^โล้ด, กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่, ม่าย เต้า ไซ เมี่ยน, บั๋ว เห่ว เส^คา^
ลิ^ยา, เป๋น อา^บี^ยา ไซ เมี่ยน เญย กวั้น. นิ่น เญย เอ๊า, เอ^ลี^ซา^เบด, หย่า โหฒว อา^โลน ไซ เมี่ยน เญย เฒ้ย-ฟุน. * 6 หฒิว ทิน-ฮู่ง หมั่ง, นิ่น บัว อี ฮมวั้ง เป๋น คู้ เมี่ยน, หมวัง เฒี้ยว หัด เญย เหยียด ฒู้ง หว่า เหธา เล์ย. ไม้ ม่าย ต๋อง เฆ่ม อ๊ะ. 7 มป่า นิ่น บัว ไม้ ม่าย ฝุเจว๊ย เหว่ย หฒุ เอ^ลี^ซา^เบด ไม้ ไฮ่ ม่าย. นิ่น บัว อี ฮมวั้ง หย่า โก๋ ไห่ อ๊ะ.

8 ม่าย ฮนอย เส^คา^ลิ^ยา เยียม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า โหฒว ไซ เมี่ยน เญย กง เอย นิ่น บัว เญย ล่วน ปาน ฮนอย โหฒว. 9 ต้ง หน่าย ฮนอย, เอย ไซ เมี่ยน เญย เล์ย ตี่ง ต้าย, ด๊อด หฒุ เส^คา^ลิ^ยา อ๋อย หฒุ เปียะ เฒี้ยว เญย เปย๊า ปั๊ว ฮูง. 10 นิ่น ปั๊ว ฮูง เญย เฒี่ยง โห่, หฒวัง เมี่ยน เยียม กะเหญี่ย เต๋า เก๋า.

11 วั้ว หฒั่น ม่าย เต้า เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน หิ่น ธ้วด ต้าย โซ้ว เจี๊ยน ปั๊ว ฮูง เตี้ย บย่าว แหมง. 12 เส^คา^ลิ^ยา เยี้ยด ปวัด ฯฒฯ แฮะ นิ่น เฮญี้ยว ฮวาง เหฑ่ง, กั้ม เหฑีย ไห่. 13 ฟิน-เมี่ยน บั๋ว นิ่น, ``เส^คา^ลิ^ยา อ้า! เม่ย ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย โอ่. ต้ง เม่ย โท้ ทิน-ฮู่ง วั้ว เต๋ย หว่า, ทิน-ฮู่ง ไฮ์ หมี่ อ๊ะ. เม่ย เญย มเซียะ ตอน, เอ^ลี^ซา^เบด, อ๋อย ม่าย เต้า ตอน. อ๋อย หฒุ กัน นิ่น ธ้วด บั๋ว เห่ว โย^ฮัน. 14 เม่ย ฯฒฯ เฌียน-โย่ว, ออน-เหลาะ ไห่. น้าย เต้า ฝุเจว๊ย ธ้วด เสย, เมี่ยน ธั้ม หย่า อะเฮน้ย ไห่. 15 เอย เฒี้ยว หมั่ง, น้าย เต้า ฝุเจว๊ย หย่า โหฒว เต้า ม่าย เม่ง โห่ เญย เมี่ยน. นิ่น เหยียด เสย ไม้ ฮบ อะหงุ่น ติ๊ว ไฟ ไฮ่ ฆวิน เมี่ยน เญย กะน้าย. นิ่น ธ้วด เสย ต้าย ฯฒฯ ม่าย สีง ลี่ง ปวั๊ง เหฑ่ง นิ่น เญย เฮญี้ยว อ๊ะ. * 16 นิ่น อ๋อย ต้อ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธั้ม เญย แอ๋ง หฑวน ต้าย ล์อ เฒี้ยว, นิ่น บัว เญย ทิน-ฮู่ง. 17 นิ่น อ๋อย มี่ง ด่าง เฒี้ยว, หย่า ม่าย หัด ม์า, ม่าย ชะ ฮนั้ง เอ^ลี^ยา นอ. นิ่น อ๋อย เถง โหฒว เตีย เญย เมี่ยน เหธา นิ่น บัว เญย ฝุเจว๊ย หอบ เฮญี้ยว ต้าย. ไม้ หมวัง หว่า เญย เมี่ยน, นิ่น หย่า ไฮ่ เถง ก๊อย เฮญี้ยว ต้าย กัน โต์-เล์ย. นิ่น หย่า อ๋อย เถง ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน หลิ่ว เล์ย ฒิบ เฒี้ยว.'' *

18 เส^คา^ลิ^ยา หน่าย ฟิน-เมี่ยน, ``เม่ย ฮนั้ง หน่าย ก๊อง, เยีย ฝู่ง ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ เฒียน? เยีย โก๋ ไห่ อ๊ะ. เยีย เญย มเซียะ ตอน หย่า โก๋ ไห่.''

19 ฟิน-เมี่ยน เตา, ``เยีย เซ กา^เบ^เลียน, ต้ง โซ้ว เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน ฟู-สู นิ่น. ทิน-ฮู่ง พ้าย เยีย ต้าย โต่ว น้าย เต๋ย คู้ เฝียน บั๋ว เม่ย. * 20 เม่ย ไม้ เสียน เยีย เญย หว่า, มป่า เถา หอบ หฒุ ธ้วด วั้ว หฒั่น หฒะเก้ง อ๋อย เอย เจี๊ยน เยีย เญย หว่า ธ้วด ต้าย อ๊ะ เหลาะ. หลาย เม่ย ไม้ เสียน เยีย เญย หว่า, เม่ย อ๋อย หฒุ หฮงง มี่ง. ฒั้ว เถา น้าย เต๋ย สี่ ธ้วด ลิ์ว, หธีง ต้าย ไฮ่ ก๊อง หว่า.''

21 หฒวัง เมี่ยน หธ่อ เยียม กะเหญี่ย แหมง ฒั้ว เจี๊ยน เส^คา^ลิ^ยา. นิ่น บัว ไม้ เม่ง แปะ นิ่น เหว่ย หาย ติ่ว เยียม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า กะญั์ว ด่ง หน่าย เล่า.

22 โหฒว เกา, เส^คา^ลิ^ยา ธ้วด ต้าย ไม้ ไฮ่ เหธา นิ่น บัว ก๊อง หว่า. หฒวัง เมี่ยน ฯฒฯ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น เยียม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า กะญั์ว ปวัด หิ่น ย่าง เญย สี่. นิ่น ขูง หล่ง ปั์ว อู๊ ฮนั้ง. เหยียด โจ๋ว หว่า หย่า ไม้ ไฮ่ ก๊อง อ๊ะ.

23 เส^คา^ลิ^ยา เยียม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า โหฒว เหฒียง นิ่น เญย ป่วน กง ฯฒฯ หฑวน หมี่ อ๊ะ. 24 ฆะฮ้า เอ^ลี^ซา^เบด ม่าย เจี๊ยน ซิน. นิ่น ฯฒฯ เยียม ปยา หฮลา เหญียะ เปย๊า, ไม้ มี่ง หาย เดา. 25 นิ่น ก๊อง, ``อี้ หฒั่น เฒี้ยว อะเฮน้ย เยีย, เถง เยีย ไฮ่ ม่าย ฝุเจว๊ย, เยีย ฯฒฯ ไม้ หฒุ ไญ้ เมี่ยน อ๊ะ.''

ฟิน-เมี่ยน โต่ว
เย^ซู อ๋อย ธ้วด เสย เญย เฝียน

26 เอ^ลี^ซา^เบด ม่าย เจี๊ยน ซิน ตุ๊ จุ๊ หฮลา เหญียะ, ทิน-ฮู่ง พ้าย กา^เบ^เลียน วั้ว เต้า ฟิน-เมี่ยน มี่ง เถา กา^ลิ^ลี แซ้ง, นา^ซา^เล้ด มู้ง, 27 โต่ว เฝียน บั๋ว เต้า เซียะ, * บั๋ว เห่ว มา^ลี^ยา. ม่าย เต้า ดา^วิด ฮู่ง เญย เฒ้ย-ฟุน, บั๋ว เห่ว โย^เซ้บ, ต้าย ก๊อง เฒี่ยง นิ่น หมี่ อ๊ะ. *

28 ฟิน-เมี่ยน มี่ง เถา มา^ลี^ยา วั้ว บั๋ว นิ่น, ``มา^ลี^ยา อ่า, แป้ง ออน เญย ซ่าะ? เฒี้ยว เหธา เม่ย เยียม หย่า เหธย เอน ปุน เม่ย.''

29 มา^ลี^ยา ไฮ์ น้าย เต๋ย หว่า, เลี่ยม เฒ่ย เฮญี้ยว ฮวาง เหฑ่ง, ฮนั้ม ไม้ ฮิ้ว ฟิน-เมี่ยน เหว่ย หาย ติ่ว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง มเปย. 30 ฟิน-เมี่ยน แอ๋ง ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``มา^ลี^ยา อ่า, เม่ย ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย โอ่. ทิน-ฮู่ง เหธย เอน ปุน เม่ย. 31 เม่ย อ๋อย ม่าย นอม ซิน, ยู์ง ตุ๊ เต้า ตอน. เม่ย หย่า อ๋อย หฒุ เถง นิ่น ธ้วด บั๋ว เห่ว เย^ซู. * 32 นิ่น อ๋อย ตุ๊ โหฒว โฮล, หย่า ตุ๊ เห่ว เป๋น เยียม ฮลัง เจี๋ย วั้ว เต้า เญย ตอน. เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง อ๋อย ปุน นิ่น หฑิบ นิ่น เญย อง-ถาย-แงะ, ดา^วิด, เญย เหว่ย. * * 33 นิ่น อ๋อย เหยียด ลิ์ว กุ๊น ยา^โค้บ เญย เฒ้ย-ฟุน. นิ่น เญย ฮู่ง โห่ เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ เจี๋ย.''

34 มา^ลี^ยา หน่าย ก๋า ฟิน-เมี่ยน, ``เยีย เลี่ยม ไม้ เหธา หาย เต้า มจั่ง ตอน เปว๋ย เจี๋ย. ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ ม่าย ซิน?''

35 ฟิน-เมี่ยน แอ๋ง เตา, ``สีง ลี่ง อ๋อย เหฌี่ย ต้าย เยียม เม่ย. เยียม ฮลัง เจี๋ย เญย ทิน-ฮู่ง เญย ชะ อ๋อย เฑีย เจี๊ยน เม่ย. ฮนั้ง น้าย เม่ย ฯฒฯ ตุ๊ เต้า ไม้ ม่าย ฒุ์ย, ธีง-เหฑ่ง เญย ฝุเจว๊ย, เห่ว ทิน-ฮู่ง เญย ตอน. 36 เม่ย ฮนั้ม หมั่ง ก๋า เม่ย เญย เธียน-เธะ, เอ^ลี^ซา^เบด. เมี่ยน ก๊อง นิ่น ไม้ ไฮ่ ม่าย กู้งว์า. อี้ หฒั่น นิ่น ด่ง หน่าย โก๋ มป่า นิ่น ฒู้ง ม่าย เจี๊ยน ซิน ตุ๊ จุ๊ หฮลา เหญียะ อ๊ะโล่ะ! 37 ไม้ ม่าย หาย หญู่ง ทิน-ฮู่ง ไม้ ไฮ่ โหฒว.'' *

38 มา^ลี^ยา เตา, ``เยีย โหฒว เฒี้ยว เญย โปว. มต้าย อ๋อย หฒุ ฮนั้ง เม่ย ก๊อง นอ อ๊ะ.'' ก๊อง ลิ์ว น้าย เต๋ย หว่า, ฟิน-เมี่ยน มี่ง หมี่ อ๊ะ.

มา^ลี^ยา มี่ง เอ^ลี^ซา^เบด วั้ว หฑย่าว

39 ฆะฮ้า ไม้ เล่า มา^ลี^ยา ฯฒฯ เบ่น กะน้าย ก๊าน เจี๊ยน ธ้วด เจ๊า มี่ง ยู^เดีย แซ้ง, บง หฒั่ง เญย เหยียด นอม มู้ง. 40 มี่ง เถา, นิ่น ฯฒฯ เปียะ เส^คา^ลิ^ยา เญย เปย๊า เหธา เอ^ลี^ซา^เบด ก๊อง หวุ่ย ปวั้ง หว่า. 41 เอ^ลี^ซา^เบด เยี้ยด ไฮ์ มา^ลี^ยา เญย เฉีย, กู้งว์า เยียม กะเซีย ต์ง ตุ๊ เสย ไห่. เอ^ลี^ซา^เบด หย่า ตุ๊ สีง ลี่ง ปวั๊ง เหฑ่ง เฮญี้ยว 42 ฯฒฯ เห่ว เฉีย บุย เญย ก๊อง, ``เยียม หฒวัง มเซียะ ตอน บุด๋ง, ทิน-ฮู่ง เหธย ฟุ ปุน เม่ย เก้า ธั้ม เจี๋ย. ทิน-ฮู่ง หย่า เหธย ฟุ ปุน เม่ย ม่าย เจี๊ยน น้าย เต้า กู้งว์า. 43 เยีย เหว่ย หาย ติ่ว ตุ๊ ด่ง น้าย หลง? ตุ๊ เยีย เญย เฒี้ยว เญย มา ต้าย เหธา เยีย หฑย่าว นี? 44 เยีย เยี้ยด ไฮ์ เม่ย เญย เฉีย, เยีย ม่าย เจี๊ยน น้าย นอม ซิน อะเฮน้ย ไห่, ฯฒฯ เลี่ยม เฒ่ย ต์ง ตุ๊ เสย ไห่. 45 เม่ย เสียน เฒี้ยว ก๊อง ลิ์ว วั้ว เต๋ย หว่า หฒะเก้ง อ๋อย ธ้วด ต้าย เฒียน เญย, เม่ย ฯฒฯ ม่าย ออน-เหลาะ ไห่.''

46 มา^ลี^ยา ก๊อง,

56 มา^ลี^ยา เหธา เอ^ลี^ซา^เบด เยียม อ๊า ลั่ม ตุ๊ ปัว หฮลา เหญียะ เญย ต๋อง, มา^ลี^ยา ฯฒฯ หฑวน หมี่ อ๊ะ.

โย^ฮัน ธ้วด เสย

57 เอ^ลี^ซา^เบด ม่าย ซิน เญย เฒี่ยง โห่ เก๋า, นิ่น ฯฒฯ ยู์ง ตุ๊ เต้า ตอน. 58 นิ่น เญย ล์าง หฒั่ง เมี่ยน เหธา เธียน-เธะ ไฮ์ เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ค้อ-เลี่ยน นิ่น, เหยียด ฒู้ง ฯฒฯ ล่ม ฑ่อย เถง นิ่น อะเฮน้ย.

59 กู้งว์า ธ้วด เสย ต้าย ตุ๊ เหฮยียด ฮนอย, อ๋อย เจี๋ย ก๊าด เญย เล์ย วั้ว หฒั่น, เมี่ยน อ๋อย เถง กู้งว์า ธ้วด บั๋ว เห่ว นิด นิ่น เญย เตีย, เส^คา^ลิ^ยา. * 60 มป่า นิ่น เญย มา ก๊อง, ``ไม้ เฒ์ย เหลาะ. นิ่น เญย บั๋ว อ๋อย หฒุ เห่ว โย^ฮัน.''

61 วั้ว เต๋ย เมี่ยน ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย เญย เธียน-เธะ เญย บั๋ว ไม้ ม่าย หาย เต้า ฮนั้ง หน่าย นอ เห่ว นีอา.''

62 ก๊อง ลิ์ว นิ่น บัว ฯฒฯ หล่ง ปั์ว อู๊ หน่าย ก๋า กู้งว์า เญย เตีย อ๋อย เถง นิ่น เญย ตอน ธ้วด บั๋ว เห่ว หาย หญู่ง. 63 เส^คา^ลิ^ยา โท้ คว้าย เฟี้ย หฑั่ง เป๊น ต้าย เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง, ``นิ่น เญย บั๋ว เห่ว โย^ฮัน.'' หฒวัง เมี่ยน ฯฒฯ ฮนั้ม ไม้ เม่ง แปะ. 64 เส^คา^ลิ^ยา เลี่ยม เฒ่ย แอ๋ง ไฮ่ ก๊อง ธ้วด หว่า ต้าย ฯฒฯ เธง ทิน-ฮู่ง. 65 ล์าง หฒั่ง เมี่ยน หฒะเก้ง กั้ม เหฑีย ไห่. น้าย เต๋ย สี่ เญย เฝียน ฆะฮ้า ซีง ปวั๊ง ยู^เดีย แซ้ง, บง หฒั่ง เญย ต๋อง.

66 ไฮ์ ลิ์ว เญย เมี่ยน เฒาะ น้าย เต๋ย สี่ อัน เจี๊ยน เฮญี้ยว ฮนั้ม, ``อา, น้าย เต้า ฝุเจว๊ย โฮล ต้าย เป๋น หาย หญู่ง เมี่ยน นี?'' เหว่ย หฒุ เม่งๆ แปะๆ เญย ปวัด เจี๊ยน เฒี้ยว * เหธา นิ่น เยียม.

เส^คา^ลิ^ยา โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า

67 โย^ฮัน เญย เตีย, เส^คา^ลิ^ยา, ตุ๊ สีง ลี่ง ปวั๊ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ฯฒฯ โต่ว หว่า ก๊อง,

80 น้าย เต้า ฝุเจว๊ย กุ๊น โฮล, นิ่น เญย เฮญี้ยว กุ๊น เฮ้น. นิ่น เยียม เต่ย-ปูง-ฮวาง ฒั้ว เถา เฒี่ยง โห่ นิ่น ธ้วด ต้าย ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น.

⇑

[Remove Footnotes]