มา^โค

มา^โค เฟี้ย เญย คู้ เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน มา^โค เฟี้ย เญย คู้ เฝียน ก๊อง ทิน-ฮู่ง เญย ตอน, เย^ซู กี^ตู่, เญย เจ๊า-โหล่ว. มา^โค เฟี้ย เย^ซู กี^ตู่ โหฒว เญย สี่ เก้า ธั้ม, เฟี้ย นิ่น ก๊อง เญย หว่า เก้า โหฒะ. เย^ซู หฌาว เล์ย, หฒุ่น เมี้ยน ธ้วด, กวั่ง เมี่ยน เญย ฒุ์ย, ปุน บัว เฒียะ ตุ๊ เย^ซู เญย หัด ม์า หฒะเก้ง โฮล ไห่. เย^ซู กั้น ก๊อง นิ่น โหฒว ป้าม เมี่ยน เญย ตอน, ต้าย เซี้ย แหม่ง เหว่ย ปุน เมี่ยน เปย๋า ดุ๊ด ฒุ์ย.

โซว-กอน ก๊อง เถา เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว เต้า โย^ฮัน, แอ๋ง ก๊อง เถา เย^ซู เจี๋ย ววม
เญย เล์ย, หฒุ ซา^ตาน เสย. น้าย เต๋ย เจ๊า ก๊อง นั้ง เญย, แอ๋ง เป๊าะ เจี๊ยน ก๊อง เย^ซู โหฒว เญย สี่, หฌาว เญย หว่า. กัน เย^ซู วั้ว เต๋ย กุ๊น โหฒว กุ๊น เปียะ เฮญี้ยว เย^ซู, มป่า นิ่น เญย วิน-วั้ง กุ๊น โหฒว กุ๊น ฑอง. โซว-เตว๊ย ก๊อง เย^ซู ไม้ แก้ง หฒุ ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า วั้ว นอม เล์ย-ป๋าย กะญั์ว, หย่า ก๊อง นิ่น ไต่ มี่ง แอ๋ง นั่ง ต้าย เญย เจ๊า.

โซว ก๊อง
1:1-13 คู้ เฝียน เญย กอน
1:14-9:50 เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี โหฒว เญย กง
10:1-52 เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี มี่ง เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง
11:1-15:47 เย^ซู ไม้ แก้ง ไต่ วั้ว นอม เล์ย-ป๋าย กะญั์ว
16:1-8 เย^ซู นั่ง ต้าย
16:9-20 เย^ซู นั่ง ต้าย, เมี่ยน หย่า ตุ๊ ปวัด,
ฆะฮ้า นิ่น ฝาว ลู่ง หมี่ อ๊ะ

มา^โค 1

เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย
วั้ว เต้า โย^ฮัน ฒุ่น โต์

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 3:1-12 ;
ลู^กา 3:1-18 ; โย^ฮัน 1:19-28 )

1 ทิน-ฮู่ง เญย ตอน, เย^ซู กี^ตู่, เญย คู้ เฝียน ฮนั้ง น้าย เจี์ย กอน. 2 โต่ว หว่า เมี่ยน, อิ^สะ^ยา, เฟี้ย เจี๊ยน,

4 โย^ฮัน ต้าย เยียม เต่ย-ปูง-ฮวาง เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย หย่า ฒุ่น โต์ ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย, เจี๋ย ววม
เญย เล์ย, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ กวั่ง เม่ย บัว เญย ฒุ์ย.'' 5 เยียม ยู^เดีย เต่ย เหธา เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เญย เมี่ยน ธั้ม ธ้วด มี่ง หมวัง โย^ฮัน. นิ่น บัว เหญี่ยม นิ่น บัว เญย ฒุ์ย, โย^ฮัน ฯฒฯ เยียม วั้ว จอ^แดน ด้าย เถง นิ่น บัว เจี๋ย ววม เญย เล์ย.

6 โย^ฮัน ฒุ เญย ลุย-โหว หล่ง ล่อ ท่อ เปยย ดั๊ด ต้าย, หย่า หล่ง ด๊บ-ฮลาง ไซ เจี๊ยน จ๊าย. นิ่น หญั่น เญย กะน้าย เซ จ๊บ-เหญ่ย เหธา หล่ม เญย เมว์ย-ต้อง. * 7 นิ่น ฒุ่น บั๋ว เมี่ยน, ``เยีย ต้าย ด่าง, ม่าย เต้า ฆะฮ้า ต้าย. วั้ว เต้า เก้า โฮล เยีย. เยีย เลี่ยม ไม้ ผุย โด๊ะ เหฌี่ย เถง นิ่น ไจ๊ เฮ่ ฮลาง. 8 เยีย หล่ง ววม เถง เม่ย บัว เจี๋ย เล์ย, มป่า นิ่น อ๋อย หล่ง สีง ลี่ง เถง เม่ย บัว เจี๋ย เล์ย.''

เย^ซู เจี๋ย ววม เญย เล์ย

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 3:13-17 ; ลู^กา 3:21-22 )

9 ต๋อย วั้ว เต๋ย ฮนอย-เหญียะ, เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี แซ้ง เญย นา^ซา^เล้ด มู้ง มี่ง โย^ฮัน วั้ว. โย^ฮัน ฯฒฯ เยียม วั้ว จอ^แดน ด้าย เถง นิ่น เจี๋ย ววม เญย เล์ย. 10 เย^ซู เยียม ววม เยี้ยด ธ้วด ต้าย วั้ว หฒั่น, นิ่น ปวัด ลู่ง ฆอย หย่า ปวัด สีง ลี่ง ฮนั้ง เหนาะ โฆ นอ เหฌี่ย ต้าย หฑบ เจี๊ยน นิ่น. 11 ม่าย เฉีย เยียม กู้ หงว่าย ลู่ง ก๊อง, ``เม่ย เซ เยีย เญย ตอน- ฮนั้ม. เยีย หฒะเก้ง อะเฮน้ย ไห่ เม่ย.'' *

เย^ซู หฒุ ซา^ตาน เสย

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 4:1-11 ; ลู^กา 4:1-13 )

12 สีง ลี่ง เลี่ยม เฒ่ย พ้าย เย^ซู มี่ง วั้ว เต่ย-ปูง-ฮวาง. 13 นิ่น ฯฒฯ เยียม วั้ว เฝย เหฒียบ ฮนอย หฒุ ซา^ตาน เสย. นิ่น เหธา เฮยี่ย ฒ่อย เยียม วั้ว, หย่า ม่าย ฟิน-เมี่ยน ต้าย หลิ่ว เล์ย นิ่น.

เย^ซู เห่ว เปยย เต้า เมี่ยน
ต้าย โหฒว ไซ-ก๋อ

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 4:12-22 ;
ลู^กา 4:14-15 ; 5:1-11 )

14 โย^ฮัน หฒุ หววน เจี๊ยน โล่, ฆะฮ้า เย^ซู มี่ง กา^ลิ^ลี แซ้ง ฒุ่น ทิน-ฮู่ง เญย คู้ เฝียน. 15 นิ่น ก๊อง, ``เฒี่ยง โห่ เถา อ๊ะ. ทิน-ฮู่ง โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน เญย ฮนอย ฟัด อ๊ะ. เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย เสียน คู้ เฝียน.'' *

16 เย^ซู ยั่ง เจ๊า กัน เจี๊ยน กา^ลิ^ลี ค้อย-ตอน เฮลน มี่ง วั้ว หฒั่น, ปวัด อี เต้า เฒาะ เบย์า เญย เมี่ยน, ซี^โมน เหธา นิ่น เญย โย์ว อัน^ดา^ลู, เยียม วั้ว ค้อย ป์อง เบย์า. 17 เย^ซู บั๋ว นิ่น บัว, ``เม่ย บัว ต้าย กัน เยีย โอ่. เยีย อ๋อย หฌาว เม่ย บัว ล์อ เมี่ยน ฮนั้ง อี้ หฒั่น เม่ย บัว ล์อ เบย์า นอ.'' 18 นิ่น บัว เลี่ยม เฒ่ย กวั่ง นิ่น บัว เญย มู์ง, กัน เจี๊ยน เย^ซู มี่ง อ๊ะ.

19 เย^ซู เจี๋ย มี่ง เต๋ย แอ๋ง ปวัด เส^เบ^ดี เญย อี เต้า ตอน, ยา^กอบ เหธา โย^ฮัน. น้าย เต๋ย อี มั์ว เหธา นิ่น บัว เญย เตีย เยียม วั้ว ฑั้ง หลิ่ว เล์ย มู์ง. 20 เย^ซู เลี่ยม เฒ่ย เห่ว นิ่น บัว ต้าย, นิ่น บัว ฯฒฯ กวั่ง เจี๊ยน นิ่น บัว เญย เตีย เหธา กง-เมี่ยน เยียม วั้ว ฑั้ง, กัน เย^ซู มี่ง
หมี่ อ๊ะ.

เย^ซู หฒุ่น เฮยี่ย ไกว๊ เมี้ยน ธ้วด

(เป๊ย หมั่ง ลู^กา 4:31-37 )

21 เย^ซู เหธา นิ่น เญย ไซ-ก๋อ มี่ง เถา คา^เป^นา^อุม มู้ง. เถา ตี้ง กง ฮนอย, เย^ซู มี่ง วั้ว หวุ่ย ต้อง หฌาว เมี่ยน. 22 หฒวัง เมี่ยน บัวะ ฮ่อง ไห่, เหว่ย หฒุ นิ่น หฌาว เญย หว่า ม่าย หัด ม์า. นิ่น หฌาว ไม้ ฮนั้ง หฌาว เล์ย เญย ฟิน-แซง. *

23 วั้ว หฒั่น, เลี่ยม เฒ่ย ม่าย เต้า หฒุ เฮยี่ย ไกว๊ เมี้ยน มัวะ เญย เมี่ยน * เปียะ นิ่น บัว เญย หวุ่ย ต้อง เหน่าๆ เญย ก๊อง, 24 ``นา^ซา^เล้ด มู้ง เญย เย^ซู อ้า! เม่ย ม่าย หาย หญู่ง เกวน หฒุ เยีย บัว? เม่ย ต้าย น้าย อ๋อย เหมียด เหฑ่ง เยีย บัว? เม่ย หาย เต้า เยีย ฮิ้ว เญย. เม่ย เซ ทิน-ฮู่ง เญย วั้ว เต้า ธีง-เหฑ่ง เมี่ยน.'' 25 เย^ซู หัด วั้ว เต้า เมี้ยน, ``ไม้ ตู๋ง โค โล. ธ้วด น้าย เต้า เมี่ยน เญย ซิน ต้าย ม่าะ!'' 26 วั้ว เต้า เฮยี่ย ไกว๊ เมี้ยน ปุน วั้ว เต้า เมี่ยน ดัดๆ เญย เธียว, ง้าวๆ เญย เห่ว เจี๊ยน ธ้วด หมี่ อ๊ะ.

27 หฒวัง เมี่ยน บัวะ ฮ่อง ไห่, ล่าน ฯฒฯ หน่าย ล่าน, ``น้าย หาย หญู่ง เอ้าะ? เซียง-หฌาว เญย เล์ย ไฟ นี? น้าย ล่าน เมี่ยน ม่าย หัด ม์า หัด เฮยี่ย ไกว๊ เมี้ยน, เมี้ยน หย่า หมวัง นิ่น เญย หว่า.''

28 เย^ซู เญย เม่ง เต้า ฯฒฯ เซี้ยบๆ เญย ซีง ก๋อม กา^ลิ^ลี แซ้ง.

เย^ซู หฒ่อ เมี่ยน ธั้ม เญย แป่ง

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 8:14-17 ; ลู^กา 4:38-41 )

29 เย^ซู บัว ธ้วด หวุ่ย ต้อง วั้ว หฒั่น, แปง หฒะ เญย มี่ง ซี^โมน เหธา อัน^ดา^ลู เญย เปย๊า. ยา^กอบ เหธา โย^ฮัน หย่า มี่ง เญย. 30 ซี^โมน เญย มา-เตี๊ย ปุ๊ด แป่ง, ซิน จอม เญย, เปว๋ย เจี๊ยน โหธว. เย^ซู เยี้ยด เถา, เมี่ยน ฯฒฯ ก๊อง แป่ง บั๋ว นิ่น. 31 เย^ซู ฯฒฯ เปียะ มี่ง นั้น เจี๊ยน แป่ง เมี่ยน เญย ปั์ว, เคน เจี์ย ซิน ต้าย. ซิน เฒียง หน่าย ล่าง หมี่ อ๊ะ. นิ่น หย่า ฟู-สู เย^ซู บัว.

32 ต้ง หน่าย ฮนอย บะฮนอย ม้วด, เหฑียม-ย่าง เญย เฒี่ยง โห่, เมี่ยน ต้อ เหยียด ฒู้ง ปุ๊ด แป่ง เหธา หฒุ เมี้ยน มัวะ เญย เมี่ยน มี่ง เย^ซู วั้ว. 33 มู้ง เญย หฒวัง เมี่ยน ต้าย กั๊บ ฒุ้น วั้ว แก้ง ด่าง. 34 เย^ซู ฯฒฯ หฒ่อ หลง เมี่ยน ธั้ม เญย หญู่งๆ แป่ง, หย่า หฒุ่น ธ้วด ธั้ม-เต้า เมี้ยน. นิ่น หย่า ไม้ ปุน เมี้ยน ก๊อง หาย หญู่ง เหว่ย หฒุ เมี้ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น ต้ง หาย เต้า.

เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี แซ้ง ฒุ่น โต์

(เป๊ย หมั่ง ลู^กา 4:42-44 )

35 ตะเหญ่ย ดอม เฑี้ยว เญย, ลู่ง ฒู้ง ไม้ แก้ง ฌัง, เย^ซู เจี์ย ซิน ธ้วด มี่ง เล่ง เญย ต๋อง, เยียม วั้ว เต๋า เก๋า. 36 ซี^โมน เหธา เจี๊ยน นิ่น เญย ต่อย ธ้วด มี่ง ล์อ. 37 ล์อ ปวัด, นิ่น บัว ก๊อง, ``หฒวัง เมี่ยน หาย เต้า หย่า ล์อ เม่ย.''

38 เย^ซู บั๋ว นิ่น บัว, ``บัว อ๋อย หฒุ มี่ง ฮวีง หฑวน น้าย เต๋ย ล์าง เหว่ย หฒุ เยีย หย่า อ๋อย หฒุ เยียม วั้ว เต๋ย ต๋อง ฒุ่น โต์. เยีย ต้าย เซ เหว่ย ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว.''

39 เย^ซู ฯฒฯ มี่ง ก๋อม กา^ลิ^ลี แซ้ง, เยียม นิ่น บัว เญย หวุ่ย ต้อง ฒุ่น โต์, หย่า หฒุ่น เมี้ยน ธ้วด เมี่ยน เญย ซิน. *

เย^ซู หฒ่อ เต้า
ปุ๊ด ก้ม ฮู้ แป่ง เญย เมี่ยน หลง

(เป๊ย หมั่ง มัด^ทาย 8:1-4 ; ลู^กา 5:12-16 )

40 ม่าย เต้า ปุ๊ด ก้ม ฮู้ แป่ง เญย เมี่ยน ต้าย เกว่ย เหฌี่ย เย^ซู เญย หฑะเฮมียน โท้ นิ่น เถง. นิ่น ก๊อง, ``สี ก๊อง เม่ย อ๋อย นอ, เม่ย ไฮ่ หฒ่อ หลง เยีย เญย แป่ง.''

41 เย^ซู ไฮ์ ค้อ-เลี่ยน ไห่ ฯฒฯ ซูง ปั์ว มาน เจี๊ยน นิ่น หย่า ก๊อง, ``เยีย อ๋อย หฒ่อ เญย. เม่ย หลง ต้าย ม่าะ!'' 42 วั้ว เต้า เมี่ยน เญย แป่ง เลี่ยม เฒ่ย ถุย, นิ่น ฯฒฯ หลง เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ.

43 เย^ซู จา หว่า เฮนี้ย เญย, เห่ว นิ่น หฑวน อ๊ะ. 44 นิ่น ก๊อง, ``น้าย เต๋ย สี่ ธิน-หม่าน ไม้ ตู๋ง บั๋ว หาย เต้า โอ่. แปง หฒะ เญย มี่ง ไซ เมี่ยน วั้ว ปุน นิ่น ฒ่า หมั่ง. หมั่ง ลิ์ว, อ๋อย หฒุ เอย โม^เซ เฟี้ย เญย เล์ย ต้อ แซง-คู้ มี่ง เหฒี่ย ปุน ทิน-ฮู่ง เหว่ย สา เม่ย เญย หวุย, โหฒว ฒอง-เหฒง ปุน หฒวัง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย เญย แป่ง หลง เหฑ่ง.'' *

45 มป่า วั้ว เต้า เมี่ยน มี่ง เถา หาย, ชะ ก๊อง น้าย เต๋ย เจ๊า-โหล่ว. นิ่น ก๊อง ธั้ม ไห่, เย^ซู หธีง ต้าย ไม้ ไฮ่ ตอง หฒวัง เปียะ หาย นอม มู้ง. นิ่น อ๋อย หฒุ เยียม ฒี่ง กะเหญี่ย เล่ง เญย ต๋อง, มป่า หธ่อ ม่าย ฟาม-ปูง เฝย โหล่ว เญย เมี่ยน ต้าย ล์อ นิ่น.

⇑

[Remove Footnotes]