มัด^ทาย

มัด^ทาย เฟี้ย เญย คู้ เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

มัด^ทาย เฟี้ย เญย คู้ เฝียน มัด^ทาย เฟี้ย ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู เซ ต้ง ทิน-ฮู่ง แล์ง พ้าย ต้าย วั้ว เต้า เหฌียว เฒี้ยว. ฒิ่น ด่าง เยียม โล์-แหง่ง หว่า โซว, ทิน-ฮู่ง แล์ง พ้าย เต้า เหฌียว เฒี้ยว ต้าย เหฌียว นิ่น เญย เมี่ยน, เซ ต้ง เย^ซู กี^ตู่. เย^ซู ธ้วด เสย ต้าย เป๋น เต้า ยิว^ไท เมี่ยน มป่า น้าย คู้ เฝียน เซ
ไม้ เฒ์ย เหว่ย ยิว^ไท เมี่ยน ฮนั้ง. เซ เหว่ย ลู่ง เดี๊ย หม่าน เมี่ยน.

มัด^ทาย ก๊อง หม่วน เย^ซู เญย โต้ว ฒง เหธา เย^ซู ธ้วด เสย เญย เจ๊า-โหล่ว. นิ่น หย่า ก๊อง เย^ซู เจี๋ย ววม เญย เล์ย, ฆะฮ้า เยียม วั้ว เต่ย-ปูง-ฮวาง หฒุ ซา^ตาน เสย. มัด^ทาย แอ๋ง ก๊อง เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี แซ้ง ฒุ่น โต์, หฌาว เมี่ยน, หฒ่อ เมี่ยน เญย แป่ง. เซ้ด เมว์ย เฟี้ย เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี เหฌี่ย เถา เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, หย่า ก๊อง เย^ซู ไม้ แก้ง ไต่ วั้ว นอม เล์ย-ป๋าย กะญั์ว ธ้วด ต้าย เญย สี่. นิ่น หย่า ก๊อง หม่วน เย^ซู เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่, ฆะฮ้า แอ๋ง นั่ง ต้าย เญย เจ๊า.

น้าย ป๊วน มัด^ทาย เฟี้ย เญย คู้ เฝียน ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ เย^ซู โหฒว ต้ม ฟิน-แซง. นิ่น ม่าย ทิน-ฮู่ง เญย หัด ม์า พ้อ เม่ง ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-หลัด หย่า หฌาว เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ. เย^ซู หฌาว เญย หว่า ปุน ฆอย โหฒว ปยา กิ่น. ตะเยี้ยด, นิ่น เยียม บง ฒุ่น โต์
หฌาว เมี่ยน, ต้ง ตุ๊ ทิน-ฮู่ง โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เญย เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ (5-7 ฒาง). ตะเหญ่ย, เย^ซู พ้าย นิ่น เญย เหฒียบ เหญ่ย เต้า ไซ-ก๋อ มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน (10 ฒาง). ตะฟาม, เย^ซู ก๊อง ทิน-ฮู่ง ต้าย โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน เญย หว่า-เป๊ย (13 ฒาง). ตะเฝย, เย^ซู ก๊อง หาย เต้า อ๋อย โหฒว
นิ่น เญย ไซ-ก๋อ อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ (18 ฒาง). ตะฮม์, น้าย นอม ลู่ง เดี๊ย เญย ฮนอย-เหญียะ อ๋อย เจี๋ย, ทิน-ฮู่ง ต้าย โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน เญย เฒี่ยง โห่ อ๋อย เถา (24-25 ฒาง).

โซว ก๊อง
1:1-2:23 เย^ซู กี^ตู่ เญย โต้ว ฒง เหธา เย^ซู ธ้วด เสย เญย เจ๊า
3:1-12 เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว เต้า โย^ฮัน
โหฒว เญย กง
3:13-4:11 เย^ซู เจี๋ย ววม เญย เล์ย หย่า หฒุ ซา^ตาน เสย
4:12-18:35 เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี แซ้ง โหฒว กง
19:1-20:34 เย^ซู เยียม กา^ลิ^ลี แซ้ง เหฌี่ย เถา เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง
21:1-27:66 เย^ซู ไม้ แก้ง ไต่ วั้ว นอม เล์ย-ป๋าย
28:1-20 เย^ซู นั่ง ต้าย หย่า หิ่น ธ้วด ปุน เมี่ยน ปวัด

มัด^ทาย 1

เย^ซู กี^ตู่ เญย โต้ว ฒง

(เป๊ย หมั่ง ลู^กา 3:23-38 )

1 เย^ซู กี^ตู่ โหฒว ดา^วิด ฮู่ง เญย เฒ้ย-ฟุน. ดา^วิด ฮู่ง หย่า โหฒว อับ^ลา^ฮัม เญย เฒ้ย-ฟุน. อี้ หฒั่น เฟี้ย น้าย เซ เย^ซู กี^ตู่ ต่อย เจี๋ย ต่อย เญย โต้ว ฒง.

17 ฮนั้ง หน่าย, เยียม อับ^ลา^ฮัม มี่ง เถา ดา^วิด ฮู่ง ม่าย เหฒียบ เฝย ต่อย เมี่ยน. แอ๋ง เยียม ดา^วิด ฮู่ง มี่ง เถา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน เต่ย-ปูง ม่าย เหฒียบ เฝย ต่อย. แอ๋ง เยียม หฒุ กว๊าด มี่ง เญย เฒี่ยง โห่ เถา กี^ตู่ ธ้วด เสย วั้ว หฒั่น, ม่าย เหฒียบ เฝย ต่อย.

เย^ซู กี^ตู่ ธ้วด เสย

(เป๊ย หมั่ง ลู^กา 2:1-7 )

18 เย^ซู กี^ตู่ ธ้วด เสย เญย เจ๊า-โหล่ว เซ ฮนั้ง น้าย. เย^ซู เญย มา, บั๋ว เห่ว มา^ลี^ยา. โย^เซ้บ ก๊อง เฒี่ยง นิ่น หมี่ อ๊ะ. นิ่น บัว
ไม้ แก้ง จวั่ง ต๋อง เปว๋ย เจี๋ย มป่า มา^ลี^ยา ม่าย ซิน อ๊ะ, เซ เยียม สีง ลี่ง เญย ชะ ต้าย. * 19 นิ่น เญย โหฆ, โย^เซ้บ, เซ คู้ เมี่ยน หย่า ไม้ อ๋อย ปุน มา^ลี^ยา ตอง หฒวัง หฒุ ไญ้.
นิ่น ฯฒฯ เยียม เฮญี้ยว ฮนั้ม อ๋อย เป่ย เดี๊ย ถุย.

20 โย^เซ้บ เยียม เฮญี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ฮนั้ม. ม่าย เต้า เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน ต้าย โป๋ เบ๋ย บั๋ว นิ่น, ``ดา^วิด เญย เฒ้ย-ฟุน, โย^เซ้บ อ้า! ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย. กุ๊น หล่ง มา^ลี^ยา โหฒว เม่ย เญย เอ๊า อ๊ะ โอ่. นิ่น ม่าย เจี๊ยน วั้ว นอม ซิน เซ สีง ลี่ง ปุน นิ่น ม่าย. 21 นิ่น อ๋อย ตุ๊ เต้า ตอน. เม่ย อ๋อย หฒุ เถง วั้ว เต้า ตอน ธ้วด บั๋ว เห่ว เย^ซู, * เหว่ย หฒุ นิ่น อ๋อย เหฌียว นิ่น เญย แปะ ฝีง เล่ย ดุ๊ด นิ่น บัว เญย ฒุ์ย.'' *

22 น้าย เต๋ย สี่ ธ้วด ต้าย เหว่ย ปุน ต๋อย เหฑ่ง ฒิ่น ด่าง เฒี้ยว หล่ง วั้ว เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน ก๊อง เญย หว่า. นิ่น ก๊อง,

24 โย^เซ้บ เญีย ต้าย, นิ่น เอย เจี๊ยน เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน บั๋ว เญย หว่า โหฒว, ฯฒฯ ต้อ มา^ลี^ยา ต้าย โหฒว นิ่น เญย เอ๊า อ๊ะ. 25 มป่า นิ่น บัว ไม้ นิด ต่อย เถา มา^ลี^ยา ตุ๊ น้าย เต้า ตอน ต้าย. โย^เซ้บ เถง วั้ว เต้า ตอน ธ้วด บั๋ว เห่ว เย^ซู. *

⇑

[Remove Footnotes]