ฟี^เล^โมน

เปา^โล เฟี้ย ปุน ฟี^เล^โมน เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ฟี^เล^โมน เซ เหยียด เต้า ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน, หย่า เสียน หลง เย^ซู, ม่าย เม่ง โห่ เญย. ต๋าย นิ่น โหฒว เต้า โค^โล^สี จิว-ปาง เญย เมี่ยน.

ฟี^เล^โมน ม่าย เต้า โน่ว เก๊า, บั๋ว เห่ว โอ^เน^สิ^มัด. โอ^เน^สิ^มัด หย่า เปย๋า นิ่น เญย เฒี้ยว. ฆะฮ้า นิ่น ปวั้ง หฒุ เปา^โล ต๋อย เปา^โล หฒุ หววน เจี๊ยน โล่ เญย เฒี่ยง โห่. เปา^โล ต้อ โอ^เน^สิ^มัด เสียน เย^ซู.

เปา^โล เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน โท้ ฟี^เล^โมน ฒิบ นิ่น เญย โน่ว หฑวน, กวั่ง นิ่น เญย ฒุ์ย, หย่า เหธา นิ่น หอบ เฮญี้ยว ต้าย. ไม้ เฒ์ย ขูง ฮนั้ง น้าย นอ ฒิบ นิ่น หฑวน ฮนั้ง, อ๋อย หฒุ ฒิบ นิ่น ฮนั้ง ฒิบ เต้า เสียน เย^ซู เญย ก๋อ-โย์ว นอ.

เฝียน ก๊อง
1-3 เจี์ย กอน หว่า
4-7 เปา^โล เธง ฟี^เล^โมน
8-22 เปา^โล โท้ ฟี^เล^โมน ฒิบ โน่ว หฑวน
23-25 เซ้ด เมว์ย หว่า

ฟี^เล^โมน 1

1 เยีย, เปา^โล, เหว่ย กี^ตู่ เย^ซู หฒุ หววน เจี๊ยน โล่. เยีย เหธา บัว เญย โย์ว, ทิ^โม^ไท, เฟี้ย เฝียน ปุน เยีย บัว ฮนั้ม เญย ต่อย, ต้ง เหธา เยีย บัว จวั่ง กง โหฒว เญย เมี่ยน, ฟี^เล^โมน, 2 หย่า เฟี้ย ปุน เยีย บัว เญย หมั่ว, อับ^เฟีย, แอ๋ง เหธา เยีย บัว ล่ม ฑ่อย โหฒว แปง วั้ว เต้า อาน^คิบ^ปัด, * เหธา เยียม ฟี^เล^โมน เญย เปย๊า กั๊บ ฒุ้น โหฒว เล์ย-ป๋าย เญย จิว-ปาง.

3 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน
ปุน เม่ย บัว.

ฟี^เล^โมน เสียน หลง

4 ฟี^เล^โมน โย์ว อ่า, เยีย เต๋า เก๋า เญย เฒี่ยง โห่ เยีย จั๋ง หฒุ เม่ย หย่า หฒั่นๆ เหว่ย เม่ย แล์ง ฒี่ง เยีย เญย ทิน-ฮู่ง, 5 เหว่ย หฒุ เยีย ไฮ์ ก๊อง เม่ย เสียน หลง เฒี้ยว เย^ซู หย่า ฮนั้ม ไห่ ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง เมี่ยน. 6 เยีย โท้ ทิน-ฮู่ง ปุน บัว เหว่ย บัว ต้ง หญู่ง เสียน ม่าย เญย จิว ทง, เถง บัว จา ฮิ้ว ตุ๊ บัว เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ตุ๊ ต้าย หลง เญย เหยียด ฒู้ง. 7 โย์ว อ่า, เม่ย ด่ง หน่าย ฮนั้ม เมี่ยน ปุน เยีย เก้ง เฌียน-โย่ว ออน-เหลาะ ไห่, เหว่ย หฒุ เม่ย เถง ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง เมี่ยน เญย เฮญี้ยว เฮ้น เจี์ย ต้าย.

เปา^โล เถง โอ^เน^สิ^มัด
โท้ ฟี^เล^โมน

8 เหว่ย หฒุ บัว เซ ล่ม ฑ่อย เสียน กี^ตู่ เญย ก๋อ-โย์ว, เยีย ไฮ่ ปู๋ง หล่าง เญย พ้าย เม่ย โหฒว เม่ย หอบ หฒุ โหฒว เญย สี่. 9 มป่า เหว่ย หฒุ เยีย ฮนั้ม เม่ย, เยีย หธีง ต้าย โท้ เม่ย ฮนั้ง. เยีย, เปา^โล, เมี่ยน โก๋ เมี่ยน, * อี้ หฒั่น หย่า เหว่ย กี^ตู่ เย^ซู หฒุ หววน เจี๊ยน โล่. 10 เยีย เถง เยีย เญย ตอน, โอ^เน^สิ^มัด, * โท้. เยีย หฒุ หววน เจี๊ยน โล่ เญย เฒี่ยง โห่ เยีย ตุ๊ โอ^เน^สิ^มัด ต้าย โหฒว เยีย เญย ตอน. * 11 ฒิ่น ด่าง เม่ย ปวัด นิ่น ไม้ ลั่ม หล่ง. มป่า อี้ หฒั่น นิ่น เหว่ย เม่ย หย่า เหว่ย เยีย ม่าย ลั่ม หล่ง ไห่ อ๊ะ.

12 อี้ หฒั่น เยีย ฝูง นิ่น หฑวน เม่ย หน่าย, เซ ฮนั้ง แมะ เหยียด ป่วน เยีย เญย บะฑิว กัน เจี๊ยน มี่ง หมี่ อ๊ะ นอ. 13 เยีย เหว่ย คู้ เฝียน หฒุ หววน เจี๊ยน โล่ หย่า ไฮ์ อ๋อย เลี่ยว นิ่น เยียม น้าย ตี๊ เม่ย เถง เยีย. 14 มป่า เยีย ไม้ แก้ง โหฒว หาย หญู่ง เถา เม่ย ฆอย ฑุ่ย, เหว่ย ปุน เม่ย โหฒว หาย หญู่ง หลง เซ เยียม
เม่ย กั้น ม่าย เฮญี้ยว โหฒว, ไม้ เฒ์ย อ๊าบ โหฒว.

15 เหฑีย โอ^เน^สิ^มัด เล่ย หธาม ป๊า เม่ย เซ เหว่ย ปุน เม่ย ตุ๊ นิ่น หฑวน ต้าย เหยียด ลิ์ว เยียม. 16 มป่า อี้ หฒั่น นิ่น ไม้ เฒ์ย ขูง โหฒว โน่ว, นิ่น โหฒว เก้า หลง เจี๋ย โน่ว, เซ โหฒว ฮนั้ม เญย ก๋อ-โย์ว. เยีย หฒะเก้ง ฮนั้ม นิ่น, มป่า เม่ย ฒู้ง อ๋อย ฮนั้ม นิ่น เก้า ธั้ม เหว่ย หฒุ นิ่น เซ เม่ย เญย เมี่ยน หย่า เหธา เม่ย โหฒว เสียน เฒี้ยว เญย ก๋อ-โย์ว.

17 ฮนั้ง น้าย, สี ก๊อง เม่ย ฝุน เยีย เหธา เม่ย จวั่ง กง โหฒว เญย เมี่ยน, อ๋อย หฒุ ฒิบ โอ^เน^สิ^มัด ฮนั้ง ฒิบ เยีย นอ. 18 สี ก๊อง นิ่น โหฒว หาย หญู่ง ต่อง เม่ย ไฟ เฉียม เม่ย เญย หาย หญู่ง แฒะ, อ๋อย หฒุ ฝุน เป๋น เยีย เญย. 19 เยีย หล่ง เยีย กั้น เญย ปั์ว เฟี้ย น้าย. ``เยีย, เปา^โล, แล์ง จ๊าว ซูง เม่ย.'' เยีย ไม้ ก๊อง เม่ย เฉียม เยีย เญย แฒะ, เซ เม่ย ฒู้ง เฉียม เม่ย กั้น เยีย. 20 โย์ว อ่า, โท้ เม่ย เหว่ย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ เถง เยีย, ปุน เยีย เญย เฮญี้ยว ออน-เหลาะ, เหว่ย หฒุ บัว ล่ม ฑ่อย เสียน กี^ตู่.

21 เยีย เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน, เยีย ฮิ้ว ตี่ง เม่ย อ๋อย เอย เจี๊ยน เยีย โท้ เญย โหฒว. หย่า ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย ฒู้ง อ๋อย โหฒว ธั้ม เจี๋ย ด่าง เยีย โท้ เญย. 22 แอ๋ง ม่าย ติ่ว. โท้ เม่ย บัว หลิ่ว เล์ย ต๋อง ปุน เยีย ฮิด. เยีย ฮนั้ม ต้าย ทิน-ฮู่ง อ๋อย เตา เม่ย บัว เต๋า เก๋า เญย หว่า ปุน เยีย ไม้ เล่า แอ๋ง ตุ๊ หฑวน เม่ย บัว หน่าย.


เซ้ด เมว์ย หว่า

23 เอ^ปา^ฟา, * ต้ง เหว่ย กี^ตู่ เย^ซู หฒุ เหธา เยีย หววน เจี๊ยน น้าย โล่ วั้ว เต้า,
จั๋ง เถา เม่ย บัว. 24 เหธา เยีย จวั่ง กง โหฒว เญย เมี่ยน, มา^โค, * อา^ลิด^ทา^คัด, * เด^ม้าด * เหธา ลู^กา * หย่า จั๋ง เถา เม่ย บัว. 25 โท้ เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน ปุน เม่ย บัว. *

⇑

[Remove Footnotes]