ฟี^ลิบ^พอย

เปา^โล เฟี้ย ปุน ฟี^ลิบ^พอย ฒี่ง จิว-ปาง เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เปา^โล เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน ปุน ฟี^ลิบ^พอย ฒี่ง เญย จิว-ปาง. น้าย นอม จิว-ปาง เซ เปา^โล เยียม ยู^โหลบ เหลียบ ต้าย เญย ต้าว นอม จิว-ปาง. (หมั่ง กง-โฒ่ 16 ฒาง.) ฟี^ลิบ^พอย ฒี่ง เยียม
โล^มา จั๋น กุ๊น วั้ว นอม มา^ซี^โด^เนีย แซ้ง.

เปา^โล เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน วั้ว หฒั่น นิ่น หฒุ หววน เจี๊ยน โล่. เยียม วั้ว โล่ กะญั์ว ม่าย ธั้ม-หญู่ง เจ๊า ไฮ่ โหฒว ปุน นิ่น เฮญี้ยว มุน เฮญี้ยว เฑ่า. ม่าย เต๋ย เถง เย^ซู โหฒว กง เญย เมี่ยน หย่า เฆ่ม นิ่น. นิ่น หย่า ฮิ้ว ตุ๊ เยียม วั้ว ฟี^ลิบ^พอย จิว-ปาง ม่าย เต๋ย ฒุ่น จ๊า โต์-เล์ย. บัว โตะ น้าย เฒ้ย เฝียน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น ม่าย น้าย เต๋ย ขวน เฮญี้ยว เญย สี่ ธั้ม ไห่, มป่า เหว่ย หฒุ นิ่น เสียน ว้วน เย^ซู กี^ตู่, นิ่น ม่าย ลั่ม เขา ต๋อง ฯฒฯ ไม้ เฑ่า, เฌียน-โย่ว ไห่ อ๊ะ.

ฟี^ลิบ^พอย จิว-ปาง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เปา^โล ปวั้ง หฒุ เญย หน่าน ฒี่ง, นิ่น บัว ฯฒฯ กั๊บ ญ่าน ฝูง ปุน นิ่น. เหว่ย น้าย เปา^โล เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน แล์ง ฒี่ง นิ่น บัว. นิ่น เฟี้ย วั้ว หฒั่น นิ่น หย่า ทิบ เต๋ย หว่า นุ์น นิ่น บัว จิว-ปาง เมี่ยน, ขวิน นิ่น บัว, ไม้ กุ๊น นิ่น กั้น ไฟ นิ่น บัว ปวั้ง หฒุ ขวน เฮญี้ยว เญย สี่,
นิ่น บัว เขา ตุ๊ หฒุ ทิน-ฮู่ง. นิ่น หย่า ขวิน นิ่น บัว โหฒว ฮนั้ง เฒี้ยว เย^ซู, เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ, ไม้ ตู๋ง เธง-โฮล, ไม้ ตู๋ง โหฒว เหมา, ไม้ ตู๋ง ฮนั้ม โหฒว โฮล. นิ่น หย่า อ๋อย ปุน นิ่น บัว จั๋ง หฒุ นิ่น บัว เสียน เฒี้ยว เย^ซู นิ่น บัว หธีง ต้าย เหธา เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง. น้าย เซ เหว่ย ทิน-ฮู่ง เญย เอน ฮนั้ง, ไม้ เฒ์ย เหว่ย นิ่น บัว กัน ยิว^ไท เมี่ยน เญย ติ้วๆ เล์ย. เปา^โล หย่า เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง เหธา กี^ตู่ เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง วั้ว เต๋ย เมี่ยน ตุ๊ ต้าย เญย แป้ง ออน เหธา เฌียน-โย่ว.

น้าย เฒ้ย เฝียน บัว โตะ เจี๊ยน มี่ง ม่าย ธั้ม-หญู่ง บัว ฮิ้ว ตุ๊ เม่ง เญย. เฝียน ก๊อง เฌียน-โย่ว, ออน-เหลาะ เญย เจ๊า ธั้ม, หย่า ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เขา ตุ๊ ว้วน. เฝียน หย่า ก๊อง บัว เหธา เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ฮนั้ง หาย นอ, หย่า ขวิน เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน จั๋ง เจี๊ยน อ๋อย หฒุ เหว่ย เฒี้ยว เย^ซู เตี๊ย โค้ว. เฝียน หย่า ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ เปา^โล ฮนั้ม ฟี^ลิบ^พอย จิว-ปาง เมี่ยน ธั้ม เญย.

เฝียน ก๊อง
1:1-11 เฝียน เญย เจี์ย กอน หว่า
1:12-26 เปา^โล กั้น ปวั้ง เญย สี่
1:27-2:18 เหธา เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง เญย เมี่ยน
2:19-30 เปา^โล อ๋อย พ้าย ทิ^โม^ไท เหธา เอ^ปา^โฟ^ดิ^ทัด มี่ง ฟี^ลิบ^พอย จิว-ปาง
3:1-4:9 เปา^โล ขวิน นิ่น บัว อ๋อย หฒุ บู้ง วิน-วั้ง
4:10-20 จิว- ปาง ฝูง ฒี่ง เหญ่ย, เปา^โล แล์ง ฒี่ง
4:21-23 เซ้ด เมว์ย หว่า

ฟี^ลิบ^พอย 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เหธา ทิ^โม^ไท โหฒว กี^ตู่ เย^ซู เญย โปว. *

เยีย บัว เฟี้ย เฝียน ปุน ฟี^ลิบ^พอย ฒี่ง เสียน กี^ตู่ เย^ซู เญย เหยียด ฒู้ง เมี่ยน เหธา จิว-ปาง เญย เมี่ยน โก๋ เหธา ปอง-ปั์ว เมี่ยน. *

2 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

เปา^โล เถง ฟี^ลิบ^พอย จิว-ปาง เต๋า เก๋า

3 เยีย หาย หฒั่น จั๋ง เถา เม่ย บัว, เยีย เหว่ย เม่ย บัว แล์ง ฒี่ง เยีย เญย ทิน-ฮู่ง. 4 เยีย หาย หฒั่น เถง เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน เต๋า เก๋า, เยีย อะเฮน้ย เญย โท้ ทิน-ฮู่ง เถง. 5 เหว่ย หฒุ เยีย จั๋ง หฒุ เยียม ต้าว ฮนอย เถา อี้ หฒั่น เม่ย บัว เหธา เยีย จวั่ง เจี๊ยน คู้ เฝียน เญย กง โหฒว. 6 เยีย เสียน ตี่ง ทิน-ฮู่ง เยียม เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว เจี์ย กอน โหฒว คู้ กง, หย่า อ๋อย โหฒว เจี๊ยน มี่ง เถา กี^ตู่ เย^ซู แอ๋ง ต้าย เญย ฮนอย ฯฒฯ โหฒว เหฒียง เหฑ่ง อ๊ะ.

7 เยีย เยียม เฮญี้ยว หาย หฒั่น หย่า จั๋ง หฒุ เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน หย่า ฮนั้ม เม่ย บัว. เยีย ฮนั้ง น้าย นอ ไฮ์ เซ หอบ เญย, เหว่ย หฒุ ไม้ กุ๊น เยีย หฒุ หววน เจี๊ยน น้าย โล่, ไฟ ตุ๊ ธ้วด มี่ง แฑง ฮี่ง คู้ เฝียน ไม้ ปุน ด๊อด, หย่า ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ คู้ เฝียน เซ เฒียน เญย, เม่ย บัว ล่ม ฑ่อย ตุ๊ เหธา เยีย จวั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เอน. 8 ทิน-ฮู่ง เถง เยีย โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง เยีย หฒะเก้ง! ฮนั้ม เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน ฮนั้ง กี^ตู่ เย^ซู ฮนั้ม เม่ย บัว นอ.

9 เยีย เต๋า เก๋า โท้ ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย บัว ฮนั้ม เมี่ยน เญย เฮญี้ยว จา ธั้ม เจี๊ยน ฝาว, หย่า ปุน เม่ย บัว ม่าย ธง-เม่ง หย่า ไฮ่ สัม ตุ๊ ธ้วด หญู่งๆ. 10 ฮนั้ง น้าย, เม่ย บัว ฯฒฯ ไฮ่ กิ๊น โหฒว เก้า หอบ เจี๋ย หธีง ต้าย เถา กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย วั้ว ฮนอย เม่ย บัว ฯฒฯ ธีง-เหฑ่ง, ไม้ ม่าย ต๋อง เฆ่ม. 11 เม่ย บัว เยียม เสย หฒั่ง เขา เย^ซู กี^ตู่ โหฒว หญู่งๆ คู้ สี่ เหว่ย ปุน เมี่ยน ท่าย ทิน-ฮู่ง, เธง ทิน-ฮู่ง.


เปา^โล เยียม เหว่ย ฟู-สู กี^ตู่

12 หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ เยีย ปวั้ง หฒุ น้าย เต๋ย สี่ ฒู้ง ปุน คู้ เฝียน หฮยาง จั๊ง เจี๊ยน มี่ง. 13 เหว่ย หฒุ เยีย เยียม น้าย โล่, เหยียด ฒู้ง ฒั้ว ฮู่ง ติ่น เญย แปง เหธา เยียม น้าย เญย หฒวัง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เซ เหว่ย กี^ตู่ เยีย หธีง หฒุ หววน เจี๊ยน. * 14 เยีย หฒุ หววน เจี๊ยน โล่ มป่า น้าย เต๋ย สี่ เถง ตุ๊ ก๋อ-โย์ว บัว ธั้ม เสียน เฒี้ยว เย^ซู เก้า ว้วน ฯฒฯ ปู๋ง หล่าง เญย ฒุ่น ทิน-ฮู่ง เญย โต์ หย่า ไม้ กั้ม เหฑีย.

15 หฒะเก้ง ม่าย เต๋ย ฒุ่น กี^ตู่ เญย โต์ หลาย นิ่น บัว เหมว่ย เจี๊ยะ อ๋อย แฑง จ๋า. มป่า ม่าย เต๋ย หล่ง เฮญี้ยว ฒุ่น. 16 น้าย เซ เหว่ย นิ่น บัว ฮนั้ม เยีย หย่า ฮิ้ว ตุ๊ หลาย เยีย
แฑง คู้ เฝียน ไม้ ปุน ด๊อด เยีย หธีง ต้าย หฒุ หววน เจี๊ยน น้าย โล่. 17 เหมว่ย เจี๊ยะ แฑง จ๋า วั้ว เต๋ย ไม้ หล่ง เฮญี้ยว ฒุ่น กี^ตู่ เญย คู้ เฝียน, ขูง อ๋อย โต้ว กั้น ตุ๊ หลง ฮนั้ง. นิ่น บัว ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว เซ นิ่น บัว ฮนั้ม ต้าย อ๋อย ปุน เยีย เยียม น้าย โล่ แอ๋ง หฒุ เก้า โค้ว. 18 มป่า ไม้ เป๋น หาย หญู่ง. ไม้ กุ๊น นิ่น บัว หล่ง เฮญี้ยว ฒุ่น ไฟ หละไกว้ * ฒุ่น, ตะฟ่าน ฒุ่น กี^ตู่ เญย คู้ เฝียน ตุ๊ อ๊ะ. เยีย ฯฒฯ อะเฮน้ย ไห่.

19 เยีย เหยียด เฒย อ๋อย จา อะเฮน้ย เหว่ย หฒุ ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย บัว เถง เยีย เต๋า เก๋า, เย^ซู กี^ตู่ เญย สีง ลี่ง หย่า เถง เยีย, เยีย ฯฒฯ อ๋อย ตุ๊ ธ้วด โล่. 20 เยีย หฒะเก้ง! ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เยีย ไม้ ม่าย หาย หญู่ง ปุน เยีย หฒุ ไญ้. เยีย อี้ หฒั่น หย่า อ๋อย ฮนั้ง ฒิ่น ด่าง วั้ว นอ, ปู๋ง หล่าง เญย ก๊อง. ฮนั้ง หน่าย, ไม้ กุ๊น เยีย เฒี่ยง ไฟ ไต่, เยีย อ๋อย เยีย โหฒว เญย เหธา ก๊อง เญย เหยียด ฒู้ง ปุน เมี่ยน ท่าย กี^ตู่. * 21 เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เซ เฒี่ยง เหว่ย กี^ตู่. ไต่ มี่ง หธ่อ ตุ๊ เก้า หลง. 22 มป่า สี ก๊อง เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน ไฮ่ โหฒว ตุ๊ ม่าย ลั่ม หล่ง เญย กง เก้า ธั้ม นอ, เยีย หย่า ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ อ๋อย หฒุ กิ๊น หาย ติ่ว เก้า หลง. 23 น้าย อี ติ่ว แปง เจี๊ยน เยีย. เยีย ไฮ์ อ๋อย มี่ง เหธา กี^ตู่ เยียม. เก้า หลง น้าย ไม้ ม่าย อ๊ะ. 24 มป่า เยีย เฒี่ยง เจี๊ยน เซ เหว่ย เม่ย บัว เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย. 25 เหว่ย น้าย เยีย ฮิ้ว ตี่ง เยีย หธ่อ อ๋อย หฒุ เยียม เสย หฒั่ง. เยีย ฯฒฯ อ๋อย เฒี่ยง เจี๊ยน เหว่ย เถง เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน เก้า กัน ตุ๊ หลง เม่ย บัว เสียน เญย เจ๊า หย่า เก้า เฌียน-โย่ว. 26 วั้ว หญู่ง เยีย แอ๋ง หฑวน เม่ย บัว หน่าย, เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เหธา กี^ตู่ เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง เม่ย บัว ฯฒฯ เก้า อะเฮน้ย เยีย.

27 เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย, เม่ย บัว เยียม เสย หฒั่ง อ๋อย หฒุ โหฒว หญู่งๆ ผุย ตุ๊ กี^ตู่ เญย คู้ เฝียน. ฮนั้ง น้าย, ไม้ กุ๊น เยีย ตุ๊ มี่ง เม่ย บัว หน่าย ไฟ ไม้ ตุ๊ มี่ง, เยีย ตุ๊ ไฮ์ เมี่ยน ก๊อง เม่ย บัว เสียน ว้วน เญย, หอบ ฟิม ต้ง เอ๋ย, ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว แฑง เจี๊ยน บัว เสียน เญย คู้ เฝียน, ไม้ ปุน ด๊อด. 28 ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย เหธา เม่ย บัว ต๋อย-เตก วั้ว เต๋ย. เม่ย บัว ไม้ กั้ม เหฑีย เซ โหฒว จั๋ง-โห่ ปุน นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น บัว อ๋อย หฒุ เหมียด มป่า เม่ย บัว อ๋อย ตุ๊ เหฌียว. เซ ทิน-ฮู่ง อ๋อย เหฌียว เม่ย บัว. 29 ทิน-ฮู่ง เหธย เอน ปุน เม่ย บัว ฟู-สู กี^ตู่. เซ ไม้ ตาน เสียน นิ่น ฮนั้ง, หย่า อ๋อย หฒุ เหว่ย นิ่น เสี่ยว โค้ว. 30 อี้ หฒั่น เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ฮนั้ง เยีย นอ แฑง คู้ เฝียน, ไม้ ปุน ด๊อด. เม่ย บัว ฒิ่น ด่าง ปวัด เยีย แฑง เจี๋ย เญย, เม่ย บัว อี้ หฒั่น ไฮ์ เมี่ยน ก๊อง เยีย หธ่อ แฑง เจี๊ยน เยียม เญย. *

⇑

[Remove Footnotes]