หล่าว ย่าง

เย^ซู กี^ตู่ หล่าว ย่าง ปุน โย^ฮัน เญย สี่

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน โซว เซ เย^ซู กี^ตู่ หล่าว ย่าง ปุน โย^ฮัน เญย สี่. โย^ฮัน เฟี้ย วั้ว หฒั่น, เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ. โย^ฮัน กั้น หลาย เสียน เย^ซู ฒู้ง หฒุ หววน เจี๊ยน วั้ว ค้อย-โฑว. เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย, โย^ฮัน อ๋อย ปุน โตะ น้าย ป๊วน โซว เญย เมี่ยน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม หย่า ออน นิ่น บัว เญย เฮญี้ยว. นิ่น หย่า ขวิน เมี่ยน, สี ก๊อง หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ หฒุ เสี่ยว โค้ว, อ๋อย หฒุ เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน หลง ทิน-ฮู่ง.

น้าย ป๊วน โซว ธั้ม เจี๋ย ก๊อง ธั้ม-ปาน หล่าว ย่าง เหธา หิ่น ย่าง เญย สี่, หย่า หล่ง ธั้ม-หญู่ง จั๋ง-โห่ ก๊อง. น้าย เต๋ย จั๋ง-โห่, วั้ว จ๋า ลู่ง เดี๊ย เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน เปียะ เฮญี้ยว เญย, มป่า ไม้ เสียน เญย เมี่ยน ไม้ ไฮ่ เปียะ เฮญี้ยว. อี้ จ๋า ฮนอย, ไม้ กุ๊น เมี่ยน ไฮ่ พ้อ ธ้วด ธั้ม-หญู่ง เอ๋ย เล์ย, โซว เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ เม่ง เญย. น้าย เซ เถา เซ้ด เมว์ย เญย เฒี่ยง โห่ ทิน-ฮู่ง อ๋อย หล่ง เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ ฮี่ง เจี๋ย นิ่น เญย เหยียด ฒู้ง วิน-วั้ง, เลี่ยม ซา^ตาน. เถา ฮี่ง ลิ์ว เญย เฒี่ยง โห่, ทิน-ฮู่ง หย่า อ๋อย เหธย ฟุ ปุน เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน หลง นิ่น เญย เมี่ยน, หย่า ปุน นิ่น บัว เยียม เซียง-ลู่ง เซียง-เดา.

โซว ก๊อง
1:1-8 เจี์ย กอน หว่า
1:9-3:22 โย^ฮัน ปวัด ต้าว หฑุ่น หิ่น ย่าง เญย สี่ หย่า เฟี้ย เฝียน ปุน เสี่ย นอม จิว-ปาง
4:1-8:1 แน้ด เสี่ย นอม เหยียน เญย โซว-หฌุ่น
8:2-11:19 เสี่ย นอม หฑัด
12:1-13:18 จูง- ฮู่ง เหธา อี เต้า เฮยี่ย กะน้าย
14:1-15:8 เหฒีย หญู่ง หิ่น ย่าง เญย สี่
16:1-21 เสี่ย นอม ปุ้น
17:1-20:10 ทิน-ฮู่ง เหมียด เหฑ่ง บา^บี^โลน ฒี่ง, ฮี่ง เจี๋ย วั้ว เต้า เฮยี่ย กะน้าย,
เหธา จ๊า โต่ว หว่า เมี่ยน, เหธา เมี้ยน เญย ฮู่ง
20:11-15 เซี้ยม ฒุ์ย ฆะฮ้า ลาย วั้ว หฑุ่น
21:1-22:5 เซียง- ลู่ง เซียง-เดา เซียง-เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง
22:6-21 เซ้ด เมว์ย หว่า

หล่าว ย่าง 1

เจี์ย กอน หว่า

1 น้าย ป๊วน โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง เย^ซู กี^ตู่ หล่าว ย่าง เญย สี่, เซ ทิน-ฮู่ง จิว ปุน นิ่น เหว่ย ปุน ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง โปว ฮิ้ว ตุ๊ ไม้ เล่า อ๋อย ม่าย หาย หญู่ง สี่ ธ้วด. กี^ตู่ ฯฒฯ พ้าย นิ่น เญย ฟิน-เมี่ยน มี่ง บั๋ว นิ่น เญย โปว, โย^ฮัน, ฮิ้ว ตุ๊ น้าย เต๋ย สี่. 2 โย^ฮัน หย่า โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง เหฑ่ง นิ่น ปวัด ลิ์ว เญย เหยียด ฒู้ง สี่. นิ่น ก๊อง เญย เซ ทิน-ฮู่ง เญย หว่า เหธา เย^ซู กี^ตู่ โหฒว เญย ฒอง-เหฒง.

3 โตะ น้าย ป๊วน โซว เญย เมี่ยน ม่าย ออน-เหลาะ อ๊ะ. หมวัง ไฮ์ น้าย เต๋ย โต่ว ต้าย เญย หว่า หย่า เอย เจี๊ยน โหฒว เญย เมี่ยน หย่า ม่าย ออน-เหลาะ, เหว่ย หฒุ น้าย เต๋ย สี่ อ๋อย ธ้วด เญย เฒี่ยง โห่ เถา ฟัด อ๊ะ.

โย^ฮัน เฟี้ย ปุน
เสี่ย นอม จิว-ปาง เญย หว่า

4-5 เยีย, โย^ฮัน, เฟี้ย ปุน เยียม เอ^เซีย แซ้ง เญย เสี่ย นอม จิว-ปาง.

โท้ ฒิ่น ด่าง เยียม, อี้ หฒั่น เยียม, ฆะฮ้า อ๋อย ต้าย เญย ทิน-ฮู่ง, หย่า โท้ เยียม ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน ฟู-สู นิ่น วั้ว เต๋ย เสี่ย นอม
ลี่ง ว่วน, * * หย่า โท้ เย^ซู กี^ตู่, ต้ง เหฒียบ ฒัวะ เญย โหฒว ฒอง-เหฒง หย่า โหฒว ไต่ มี่ง นั่ง ต้าย เญย ตะเยี้ยด เต้า, เซ กุ๊น เหฑ่ง ป้าม เกน เญย หม่าน ฮู่ง วั้ว เต้า, เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว เหยียด ฒู้ง.

เย^ซู ฮนั้ม บัว หย่า หล่ง นิ่น เญย ฑย้าม
ปุน บัว เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย, * 6 หย่า ปุน บัว โหฒว นิ่น เญย กั๊วะ เญย แปะ ฝีง หย่า โหฒว ไซ เมี่ยน ฟู-สู นิ่น เญย เตีย, ทิน-ฮู่ง. นิ่น เหยียด ลิ์ว ม่าย ฌัง-หล่าง, ม่าย ชะ เถา หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย. อา^เมน. *

8 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง ก๊อง, ``เยีย โหฒว อัน^ฟา หย่า โหฒว โอ^เม^กา, * ต้ง ฒิ่น ด่าง เยียม, อี้ หฒั่น เยียม, ฆะฮ้า อ๋อย ต้าย วั้ว เต้า.'' *

โย^ฮัน ปวัด เย^ซู หิ่น ย่าง

9 เยีย, โย^ฮัน, โหฒว เม่ย บัว เญย ก๋อ-โย์ว. บัว เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง, เยีย ฯฒฯ เหธา เม่ย บัว ล่ม ฑ่อย เสี่ยว โค้ว, หล่ง หน่อย เตี๊ย, หย่า จวั่ง โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย กั๊วะ เญย แปะ ฝีง. เหว่ย เยีย ฒุ่น ทิน-ฮู่ง เญย โต์ หย่า เถง เย^ซู โหฒว ฒอง-เหฒง, เยีย หฒุ เยียม ปัด^ม้อด ค้อย-โฑว. 10 เยียม เฒี้ยว เญย ฮนอย, สีง ลี่ง กุ๊น เจี๊ยน เยีย, เยีย ฯฒฯ ไฮ์ เยียม เยีย ฆะฮ้า แหมง ม่าย เฉีย ก๊อง หว่า ฮนั้ง หฑัด นอ บุย. 11 เยีย ไฮ์ ก๊อง, ``เม่ย ปวัด เญย สี่ อ๋อย หฒุ เฟี้ย เจี๊ยน โซว-หฌุ่น, จุ๋ย มี่ง ปุน น้าย เต๋ย เสี่ย นอม ฒี่ง เญย จิว-ปาง, เซ เยียม เอ^เฟ^โซ, สะ^เม^นา, เป^กา^มัม, ทิ^ยา^ทิ^ลา, ซา^ดิด, ฟี^ลา^เดน^เฟีย เหธา เลา^ดี^เซีย ฒี่ง เญย จิว-ปาง.''

12 เยีย ฮวิน หฑวน หมั่ง ก๋า หาย เต้า เหธา เยีย ก๊อง หว่า, ฯฒฯ ปวัด เสี่ย นอม ตน ตัง เญย เจียม-จ๋า. 13 เยียม วั้ว เต๋ย จ๋า บุด๋ง ม่าย เต้า ฮนั้ง ป้าม เมี่ยน นอ, * * ฒุ เจี๊ยน ลุย-ด๊าว ซั่ว เถา เหฒา มี่ง, หย่า ม่าย เจียม-โคว โคว เจี๊ยน หละค้วด. * 14 นิ่น เญย บะเปยย * บ๊บ แปะ, ฮนั้ง ปะกี ยู่ง แปะ เญย เปยย * หย่า ฮนั้ง ซอง นอ แปะ. มฒีง หย่า ฮนั้ง โต์ว-เบียด. * 15 นิ่น เญย เหฒา โหย่ว! โหย่ว วั้ว ฮนั้ง หล่ง โล่ว โต์ว สิน ต้าย เฒียน ไห่ เญย ต้ง ซิ นอ. เฉีย หย่า ฮนั้ง ววม ปวั๊ง โม่ว ธ้วด วั้ว นอ บุย. * 16 นิ่น เญย บย่าว เจี๊ยะ ปั์ว นั้น เจี๊ยน เสี่ย นอม เหฮลย. เยียม ฑุ่ย ธ้วด ฒูง อี แหมง ไหล่ เญย หฑุ ด๊าว. นิ่น เญย เฮมียน ฌัง ไห่, ฮนั้ง ลู่ง อ๋าน หฒั่น เญย บะฮนอย วั้ว นอ ฌัง.

17 เยีย เยี้ยด ปวัด นิ่น, เยีย ฯฒฯ คีง เหฌี่ย นิ่น เญย เหฒา-เฮลน ฮนั้ง ไต่ หมี่ อ๊ะ นอ. นิ่น ฯฒฯ หล่ง นิ่น เญย บย่าว เจี๊ยะ ปั์ว มาน เจี๊ยน เยีย หย่า ก๊อง, ``ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย. เยีย โหฒว กอน หย่า โหฒว เซ้ด เมว์ย, * 18 หย่า โหฒว เฒี่ยง เจี๊ยน วั้ว เต้า. เยีย ไต่ มี่ง มป่า หมั่ง ก๋า, อี้ หฒั่น เยีย เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน เถา หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย. เยีย หย่า นั้น เจี๊ยน ไต่ เญย เหธา เยี่ยม เกน เญย ฟ้อ-เฒ่ย.

19 ``เม่ย อ๋อย หฒุ เฟี้ย เจี๊ยน เม่ย ปวัด เจี๋ย เญย, เหธา อี้ หฒั่น ปวัด เญย, เหธา ฆะฮ้า ฮี้ง อ๋อย ธ้วด ต้าย เญย สี่. 20 ก๊อง เถา เยียม เยีย เญย บย่าว เจี๊ยะ ปั์ว วั้ว เต๋ย เสี่ย นอม เหฮลย เหธา วั้ว เต๋ย เสี่ย นอม ตน ตัง เญย เจียม-จ๋า ไม้ แก้ง บย๋าง ย่าง เญย เอ๋ย เล์ย. เสี่ย นอม เหฮลย เซ วั้ว เต๋ย เสี่ย นอม จิว-ปาง เญย ฟิน-เมี่ยน. เสี่ย นอม ตน ตัง เญย จ๋า เซ วั้ว เต๋ย เสี่ย นอม จิว-ปาง.

⇑

[Remove Footnotes]