โล^มา

เปา^โล เฟี้ย ปุน โล^มา ฒี่ง จิว-ปาง เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย เฒ้ย เฝียน เปา^โล เฟี้ย ปุน โล^มา ฒี่ง เญย จิว-ปาง ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น อ๋อย มี่ง เหธา นิ่น บัว เยียม โต่ว วั้ว หฌาว นิ่น บัว, เถง นิ่น บัว. ฆะฮ้า วั้ว เต๋ย เมี่ยน ไฮ่ เถง นิ่น มี่ง สะ^เปน กั๊วะ มเปย. เปา^โล เฟี้ย ก๊อง เม่ง เสียน เย^ซู เญย เจ๊า-โหล่ว, หย่า ก๊อง เสียน ลิ์ว เย^ซู อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม. เซ ต้ง น้าย เฒ้ย เฝียน ก๊อง นิ่น ฒุ่น โต์ เญย หว่า เก้า ฑ่อย เจี๋ย.

เปา^โล ฑุด ฒุ้น ก๊อง น้าย เฒ้ย เฝียน เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ, ``น้าย คู้ เฝียน ปิ๋ว เม่ง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ ปุน เมี่ยน เหธา นิ่น หอบ เฮญี้ยว, เซ เยียม กอน อ๋อย หฒุ เสียน หย่า เสียน เถา เซ้ด เมว์ย.'' (โล^มา 1:17 )

เปา^โล แอ๋ง ก๊อง หม่วน น้าย เฒ้ย เฝียน เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย. ไม้ กุ๊น ยิว^ไท เมี่ยน ไฟ จั๋น, หม่าน ฝีง ฒู้ง หฒุ ฒุ์ย เญย ชะ กุ๊น เจี๊ยน ฯฒฯ เฉียม หฒุ เหธา ทิน-ฮู่ง หอบ เฮญี้ยว ต้าย. เมี่ยน อ๋อย เหธา ทิน-ฮู่ง หอบ เฮญี้ยว ขูง ม่าย ดุ ติ่ว เจ๊า ฮนั้ง, อ๋อย หฒุ เสียน เขา เฒี้ยว เย^ซู. เปา^โล หย่า ก๊อง เม่ง เสียน ลิ์ว, บัว ฮนั้ง หาย นอ ตุ๊ เหธา เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง. นิ่น หย่า ก๊อง สีง ลี่ง หย่า เถง บัว
เปย๋า ดุ๊ด ไต่ เญย เจ๊า เหธา ฒุ์ย เญย ชะ.

ตะฮม์ ฒาง เถา ตะเป๊ด ฒาง ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เหว่ย หาย ติ่ว ปุน เล์ย-หลัด บัว, หย่า ก๊อง สีง ลี่ง เญย ชะ ฮนั้ง หาย นอ เถง บัว.

ก๊อง เจี๊ยน มี่ง เปา^โล ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย ปุน ยิว^ไท เมี่ยน เหธา จั๋น เสียน นิ่น. ยิว^ไท เมี่ยน กวั่ง เย^ซู มป่า น้าย เซ เอย ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย ปุน หม่าน ฝีง ไฮ่ เขา เย^ซู ฒิบ ทิน-ฮู่ง เญย เอน. เปา^โล หย่า ฮิ้ว ตุ๊ ยิว^ไท เมี่ยน ไม้ เฒ์ย เหยียด ลิ์ว อ๋อย กวั่ง เย^ซู.

ฆะฮ้า เปา^โล แอ๋ง เฟี้ย เถา เสียน ลิ์ว เย^ซู อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม, หย่า เหล่ง เจ๊ย เญย ก๊อง ล่าน ฮนั้ม ล่าน เญย เจ๊า. นิ่น หย่า ก๊อง อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย กง, หมวัง ฮู่ง จา เญย หว่า, ล่าน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เถง ล่าน, อ๋อย หฒุ โหฒว หาย หญู่ง เหธา หาย หญู่ง หธีง หอบ. เฝียน เญย เซ้ด เมว์ย หว่า นิ่น หย่า เธง ทิน-ฮู่ง.

เฝียน ก๊อง
1:1-17 เจี์ย กอน หว่า เหธา เฝียน เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย
1:18-3:20 หม่าน เมี่ยน เฉียม หฒุ ทิน-ฮู่ง เหฌียว นิ่น บัว
3:21-4:25 ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย เหฌียว หม่าน เมี่ยน
5:1-8:39 เสียน เย^ซู ตุ๊ ต้าย เญย เซียง-แหม่ง
9:1-11:36 ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย ปุน หม่าน ฝีง เสียน นิ่น
12:1-15:13 เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม
15:14-16:27 เซ้ด เมว์ย หว่า

โล^มา 1

1 เยีย, เปา^โล, โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เญย โปว. ทิน-ฮู่ง กิ๊น เยีย ต้าย โหฒว กง-โฒ่ หย่า พ้าย เยีย ฒุ่น นิ่น เญย คู้ เฝียน. 2 น้าย คู้ เฝียน ฒิ่น ด่าง ทิน-ฮู่ง แล์ง ลิ์ว อ๊ะ, หย่า หล่ง นิ่น เญย หฒวัง โต่ว หว่า เมี่ยน เฟี้ย เจี๊ยน วั้ว กีง-โซว. 3 คู้ เฝียน ก๊อง นิ่น เญย ตอน, บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่, ธ้วด เสย ต้าย เป๋น เต้า ป้าม เมี่ยน, โหฒว ดา^วิด เญย เฒ้ย-ฟุน. 4 ธีง-เหฑ่ง เญย สีง ลี่ง หย่า ปุน ธีง นิ่น โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย ตอน, เหว่ย หฒุ นิ่น ไต่ มี่ง, ทิน-ฮู่ง หล่ง ต้ม ชะ ปุน นิ่น แอ๋ง นั่ง ต้าย. 5 ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เหธย เอน ปุน เยีย บัว โหฒว กง-โฒ่, เหว่ย นิ่น เญย เม่ง ต้อ หม่าน ฝีง เมี่ยน เสียน หย่า หมวัง นิ่น เญย หว่า. 6 เลี่ยม เม่ย บัว โล^มา ฒี่ง เญย เมี่ยน, ทิน-ฮู่ง หย่า เห่ว ต้าย เป๋น เย^ซู กี^ตู่ เญย เมี่ยน หมี่ อ๊ะ.

7 เยีย ฯฒฯ เฟี้ย เฝียน ปุน เม่ย บัว เยียม โล^มา ฒี่ง เญย หฒวัง เมี่ยน, ต้ง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม หย่า เห่ว ต้าย เป๋น นิ่น กั้น เญย เมี่ยน * วั้ว เต๋ย.

โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

เปา^โล อ๋อย มี่ง เยียม โต่ว โล^มา ฒี่ง

8 ตะเยี้ยด, เย^ซู กี^ตู่ ปุน เยีย เหว่ย เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน แล์ง ฒี่ง เยีย เญย ทิน-ฮู่ง, เหว่ย หฒุ ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน ไฮ์ ก๊อง เม่ย บัว เสียน ตุ๊ หลง. 9 ทิน-ฮู่ง, ต้ง เยีย ปวั๊ง เฮญี้ยว เถง โหฒว กง ฒุ่น นิ่น เญย ตอน เญย คู้ เฝียน วั้ว เต้า, ไฮ่ เถง เยีย โหฒว ฒอง-เหฒง. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เยีย หาย หฒั่น เต๋า เก๋า เยีย ที่ เถา เม่ย บัว. 10 เยีย อ๋อย มี่ง เม่ย บัว หน่าย เล่า ไห่ อ๊ะ, มป่า มี่ง ไม้ เฒี่ยง. เยีย โท้ ทิน-ฮู่ง, สี ก๊อง เอย นิ่น เญย หฒะเอ๋ย, คอย เจ๊า ปุน เยีย อี้ หฒั่น ม่าย ฉัง ตุ๊ มี่ง เม่ย บัว หน่าย.

11 เยีย หฒะเก้ง! อ๋อย ปวัด ไห่ เม่ย บัว, เหว่ย ปุน เม่ย บัว ตุ๊ สีง ลี่ง เญย ฒี่ง เหญ่ย ฯฒฯ เถง เม่ย บัว เสียน เก้า เฮ้น. 12 เยีย ก๊อง เญย เซ, เม่ย บัว ตุ๊ ปวัด เยีย เญย เสียน ฟิม, เยีย หย่า ตุ๊ ปวัด เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม, ล่าน ฯฒฯ ไฮ่ เถง ล่าน เสียน เก้า เฮ้น.

13 หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เจี์ย เหฒีย หฑุ่น เฮญี้ยว อ๋อย มี่ง เม่ย บัว หน่าย มป่า ม่าย สี่ ฒ้อ เจี๊ยน, มี่ง ไม้ เฒี่ยง. เยีย อ๋อย มี่ง เม่ย บัว หน่าย, เยียม เม่ย บัว บุด๋ง ต้อ เมี่ยน เสียน เฒี้ยว ฮนั้ง เยีย เยียม ธั้ม-ฝีง จั๋น บุด๋ง ต้อ นอ. * 14 ไม้ กุ๊น หาย หญู่ง เมี่ยน, เยียม มู้ง ไฟ เยียม หล่ม เญย, โตะ เจี๋ย โซว ไฟ ไม้ โตะ เจี๋ย โซว เญย, เยีย ด่ง หาย ฒู้ง เฉียม หฒุ เถง. 15 เหว่ย น้าย เยีย หฒะเก้ง อ๋อย ฒุ่น คู้ เฝียน ปุน เม่ย บัว โล^มา ฒี่ง เญย เมี่ยน.

คู้ เฝียน เญย ต้ม ชะ

16 เยีย ฒู้ง ไม้ ไญ้ คู้ เฝียน * เหว่ย หฒุ น้าย คู้ เฝียน เซ ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ ไฮ่ เหฌียว เหยียด ฒู้ง เสียน เญย เมี่ยน, เหฌียว ยิว^ไท เมี่ยน ด่าง, ฆะฮ้า หธีง เถา ฝีงๆ จั๋น. 17 น้าย คู้ เฝียน ปิ๋ว เม่ง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ ปุน เมี่ยน เหธา นิ่น หอบ เฮญี้ยว, เซ เยียม กอน อ๋อย หฒุ เสียน หย่า เสียน เถา เซ้ด เมว์ย. ฮนั้ง กีง-โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง นอ,

ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน เหยียด ฒู้ง ป์าม ฒุ์ย

18 ทิน-ฮู่ง เยียม วั้ว ทิน-ต้อง ปิ๋ว เม่ง นิ่น โน์ว ไห่ เมี่ยน หมั่ง เผีย นิ่น, หย่า โน์ว ไห่ เมี่ยน โหฒว เญย เหยียด ฒู้ง หว่าย สี่. นิ่น บัว โหฒว เญย หว่าย สี่ มวั่ง เจี๊ยน เฒียน เล์ย, ไม้ ปุน เมี่ยน ฮิ้ว. 19 ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ตี่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย, เหว่ย หฒุ นิ่น บัว ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง. เซ ทิน-ฮู่ง กั้น ปิ๋ว เม่ง ปุน นิ่น บัว ฮิ้ว. 20 เยียม เหฒย ลู่ง เหฒย เดา ต้าย วั้ว หฒั่น, ทิน-ฮู่ง เหยียด ลิ์ว เยียม เญย ต้ม ชะ เหธา นิ่น เญย เฟียม-ฝีง, ไม้ กุ๊น มฒีง หมั่ง ไม้ ปวัด มป่า ทิน-ฮู่ง ปุน เมี่ยน เม่งๆ ฮิ้ว ตุ๊ เญย. ปวัด ทิน-ฮู่ง เหฒย ต้าย เญย กะน้าย ฯฒฯ ปุน นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง อ๊ะ. นิ่น บัว ฯฒฯ ไม้ ม่าย ต๋อง ไจ๊ ซิน. 21 นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง มป่า ไม้ ท่าย นิ่น โหฒว ทิน-ฮู่ง หย่า ไม้ แล์ง ฒี่ง นิ่น. นิ่น บัว ฮนั้ม เญย เจ๊า ฯฒฯ ไม้ ลั่ม หล่ง อ๊ะ. เฮญี้ยว หฮงง หย่า หฮมวัง หมี่ อ๊ะ. * 22 นิ่น บัว เธง กั้น ธง-เม่ง มป่า นิ่น บัว หฮงง ไห่. 23 นิ่น บัว หอบ หฒุ หฒั่ง เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง, ฌัง-หล่าง เญย ทิน-ฮู่ง. ต๋าว หฑวน นิ่น บัว หฒั่ง หมิ่ว-ฝัง, ต้ง ไฮ่ ไต่ เญย เมี่ยน เญย ฝัง เฒ้ย เหธา เหนาะ เหธา แซง-คู้ เหธา ญอง เดา เญย กะน้าย เญย ฝัง. * 24 เหว่ย น้าย, ทิน-ฮู่ง เซว่ย นิ่น บัว เอย กั้น เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว ไล่ ฮลบ เญย สี่, หล่ง นิ่น บัว เญย ซิน, ล่าน เหธา ล่าน โหฒว ไญ้ ไห่ เญย สี่. 25 นิ่น บัว ต้อ ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน เล์ย ก๊อย เป๋น จ๊า เล์ย ต้าย หล่ง. นิ่น บัว ปัวะ หฒั่ง เหฒย ต้าย เญย กะน้าย ตี๊ เหฒย หม่าน หมวด วั้ว เต้า, ต้ง เมี่ยน เหยียด ลิ์ว อ๋อย หฒุ เธง วั้ว เต้า. อา^เมน.

26 หลาย เมี่ยน ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว, ทิน-ฮู่ง เซว่ย นิ่น บัว เอย กั้น เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว ไญ้ ไห่ เญย สี่. มเซียะ ตอน หอบ หฒุ หล่ง มจั่ง ตอน, ต๋าว หฑวน มเซียะ หล่ง มเซียะ. 27 มจั่ง ตอน หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย กวั่ง มเซียะ ตอน ไม้ หล่ง. มจั่ง ตอน หั่น อ๋อย หล่ง มจั่ง ฮนั้ง โต์ว เหฒียะ เจี๊ยน เฮญี้ยว นอ จอม, ล่าน เหธา ล่าน โหฒว ไญ้ ไห่ เญย สี่. นิ่น บัว โหฒว เญย หว่าย สี่ ฯฒฯ วิ่น ปุน นิ่น บัว กั้น อ๊ะ. 28 หลาย เมี่ยน เฮญี้ยว แหง่ง, ไม้ อ๋อย ฮิ้ว ทิน-ฮู่ง, ทิน-ฮู่ง หธีง ต้าย ไม้ กุ๊น นิ่น บัว. เซว่ย นิ่น บัว กัน นิ่น บัว กั้น หว่าย ไห่ เญย เฮญี้ยว โหฒว ไม้ หอบ หฒุ โหฒว เญย สี่. 29 นิ่น บัว ขูง โหฒว หญู่งๆ หว่าย ไห่, เอ๊าะ ไห่ เญย สี่, เม้า กะน้าย, ล่าน เหธา ล่าน โหฒว ไม้ เป๋น เญย เจ๊า. นิ่น บัว เหมว่ย เจี๊ยะ, ไต๋ เมี่ยน, แฑง จ๋า, ดั๊ว เมี่ยน, ฮนั้ม อ๋อย ห่อย เมี่ยน, ก๊อง หว่า-ฮู้, 30 เพียน ปุ๋ย ต้าน เมี่ยน, ฑอง ทิน-ฮู่ง, ก๊อง โตะ เมี่ยน, โหฒว เหมา, เธง-โฮล, ต๊า หฒะเอ๋ย โหฒว หว่าย สี่, ไม้ หมวัง เตี๋ย หม่า. 31 นิ่น บัว หฮงง, ไม้ เอย แล์ง เญย หว่า โหฒว, ไม้ ฮนั้ม เมี่ยน หย่า ไม้ ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน. 32 นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย ก๊อง โหฒว น้าย หญู่ง สี่ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ไต่. ไม้ ตาน นิ่น บัว กั้น โหฒว ฮนั้ง, เมี่ยน โหฒว, นิ่น บัว หย่า อะเฮน้ย เญย.

⇑

[Remove Footnotes]