ทิ^ตัด

เปา^โล เฟี้ย ปุน ทิ^ตัด เญย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ทิ^ตัด เซ จั๋น หย่า เสียน เย^ซู. นิ่น เหธา เปา^โล จวั่ง กง โหฒว, มี่ง ฒุ่น โต์, เถง จิว-ปาง. เปา^โล เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน ปุน ทิ^ตัด วั้ว หฒั่น ทิ^ตัด หธ่อ หลุน เญย. เปา^โล พ้าย นิ่น เยียม วั้ว เค^ลี้ด ค้อย-โฑว โก๋ว จิว-ปาง. น้าย เฒ้ย เฝียน เหล่ง เจ๊ย เญย ก๊อง ปัว ติ่ว เจ๊า.

ตะเยี้ยด เปา^โล บั๋ว ทิ^ตัด จั๋ง เจี๊ยน กุ๊น จิว-ปาง วั้ว เต๋ย เมี่ยน เญย หญู่ง เฒ้ย อ๋อย หฒุ ฮนั้ง
หาย นอ. นิ่น ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง หม่วน เญย, เหว่ย หฒุ เค^ลี้ด เมี่ยน ธั้ม เญย ม่าย ไม้ เป๋น เญย เม่ง เต้า. ตะเหญ่ย, เปา^โล บั๋ว ทิ^ตัด อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ หฌาว จิว-ปาง เญย เหฒีย ปาน เมี่ยน, มจั่ง ตอน โก๋ วั้ว ปาน เหธา มเซียะ ตอน โก๋ วั้ว ปาน, (โก๋ วั้ว วั้ว เต๋ย มเซียะ ตอน หย่า อ๋อย หฒุ หฌาว หลุน วั้ว ปาน,) เมี่ยน หลุน วั้ว ปาน มจั่ง ตอน เหธา โหฒว โน่ว เญย เมี่ยน. ตะฟาม, เปา^โล บั๋ว ทิ^ตัด, เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม. เหล่ง เจ๊ย เญย ขวิน เมี่ยน, ล่าน เหธา ล่าน อ๋อย หฒุ แป้ง ออน เญย เยียม. ล่าน เหธา ล่าน จิว ทง, ไม้ ตู๋ง ฑอง เมี่ยน, แฑง จ๋า, ห่อย จิว-ปาง ปุน ฆอย.

เฝียน ก๊อง
1:1-4 เจี์ย กอน หว่า
1:5-16 กุ๊น จิว-ปาง เญย เมี่ยน
2:1-15 อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ หฌาว จิว-ปาง กะญั์ว เญย เหฒีย ปาน เมี่ยน
3:1-11 ขวิน เมี่ยน, ต๊น เมี่ยน
3:12-15 เซ้ด เมว์ย หว่า

ทิ^ตัด 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย โปว หย่า โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เญย กง-โฒ่ เหว่ย เถง ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน เสียน ตุ๊ เฮ้น, หย่า ปุน นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ เฒียน เล์ย, ต้ง ต้อ เมี่ยน กัน หลง ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน เล์ย. 2 นิ่น บัว เสียน เญย เหธา ฮิ้ว เญย เฒียน เล์ย เญย กอน-โด๊ะ เซ ปุน เมี่ยน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม อ๋อย ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง, เซ ไม้ ก๊อง-แปะ เญย ทิน-ฮู่ง เยียม ต้ง ธอ หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย วั้ว หฒั่น แล์ง ปุน เญย แหม่ง. 3 ตี่ง ต้าย เญย หญุด เฒ้ย เถา, ทิน-ฮู่ง ปุน นิ่น เญย โต์ ปิ๋ว เม่ง ธ้วด ต้าย. น้าย โต์ นิ่น จิว ปุน เยีย ฒุ่น, เยีย ฯฒฯ เอย บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หัด เยีย ฒุ่น ปุน เมี่ยน หมวัง.

4 ทิ^ตัด * อ้า! เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน เม่ย, ต้ง เหว่ย บัว ล่ม ฑ่อย เสียน เย^ซู, เม่ย เซ ต๋อง เยีย เญย เธียน ตอน.

โท้ หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว กี^ตู่ เย^ซู เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย.

ทิ^ตัด เยียม เค^ลี้ด ค้อย-โฑว
โหฒว เญย กง

5 เยีย เลี่ยว เม่ย เยียม วั้ว เค^ลี้ด ค้อย-โฑว, เหว่ย ปุน เม่ย เบ่น ไม้ แก้ง ซูง เญย สี่, หย่า เยียม นอมๆ มู้ง พ้าย เมี่ยน โหฒว จิว-ปาง เญย เมี่ยน โก๋ ฮนั้ง เยีย บั๋ว เจี๋ย เม่ย วั้ว นอ. 6 จิว-ปาง เญย เมี่ยน โก๋ อ๋อย หฒุ โหฒว ไม้ ม่าย ต๋อง ต้าน เญย เมี่ยน, ขูง หล่ง ดุ เต้า เอ๊า ฮนั้ง. นิ่น เญย ฝุเจว๊ย หย่า อ๋อย หฒุ เสียน เย^ซู, ไม้ ปุน เมี่ยน ม่าย ต๋อง เฆ่ม นิ่น บัว ไม้ หมวัง หว่า, ปู๋ง หล่าง เญย เหธว สี่. * 7 เหว่ย หฒุ จิว-ปาง เญย เมี่ยน โก๋ เซ ทิน-ฮู่ง เญย กุ๊น กง เมี่ยน, ฯฒฯ ไม้ หอบ หฒุ ม่าย ต๋อง ปุน เมี่ยน ต้าน. นิ่น ไม้ แฑง-แหง่ง, เฉีย ไม้ เป๊ะ, ไม้ เหง ฮบ ติ๊ว, ไม้ โหฒว เธี้ยว, หย่า ไม้ เม้า ฒิ่น ฒ่อย. 8 ต๋าว หฑวน นิ่น อ๋อย หฒุ ม่าย เฮญี้ยว ฒิบ แคะ, ฮนั้ม โหฒว คู้ สี่, ไฮ่ ฒั้น ตุ๊ กั้น, โหฒว แป้ง ฟิม เญย, ธีง-เหฑ่ง เญย, หย่า ไฮ่ กุ๊น ตุ๊ กั้น. 9 นิ่น อ๋อย หฒุ โก๋ว หลง เขา ตุ๊ ว้วน เญย เฒียน โต์, ต้ง ต๋อย เมี่ยน หฌาว เจี๋ย เญย เฒียน โต์. ฮนั้ง หน่าย นิ่น ไฮ่ หล่ง เฒียน โต์-เล์ย ขวิน เมี่ยน หย่า ไฮ่ ปิ๋ว เม่ง ปุน แหง่ง น้าย เฒียน โต์ เญย เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น บัว ต่อง.

10 เหว่ย หฒุ ม่าย เมี่ยน ธั้ม เญย, เหล่ง เจ๊ย เญย เสียน เย^ซู วั้ว เต๋ย ยิว^ไท เมี่ยน, * แหง่ง โต์ หย่า ก๊อง ไม้ ลั่ม หล่ง เญย หว่า ดั๊ว เมี่ยน. 11 เม่ย ด่ง หาย ฒู้ง อ๋อย หฒุ โหฒว ปุน น้าย เต๋ย เมี่ยน เซ้ก, เหว่ย หฒุ ไม้ หอบ หฒุ หฌาว เญย เล์ย นิ่น บัว หฌาว ฯฒฯ โหฒว ปุน เหฒีย นอม จา-ตี้ง หลุ่น เหฑ่ง. น้าย เต๋ย เมี่ยน หย่า ขูง หฌาว เหว่ย เม้า ฒิ่น ฒ่อย ฮนั้ง. 12 นิ่น บัว เค^ลี้ด เมี่ยน กั้น ม่าย เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน ก๊อง เจี๋ย น้าย เต๋ย หว่า. ``เค^ลี้ด เมี่ยน หฒั่นๆ ก๊อง-แปะ, หย่า ฮนั้ง เฮยี่ย ฒ่อย นอ เธี้ยว, โหย่ว เธย โหย่ว เหลว่ย.'' 13 นิ่น ก๊อง เญย หว่า หฒะเก้ง เฒียน เญย. เหว่ย น้าย เม่ย อ๋อย หฒุ เฮนี้ยๆ เญย ก๊อง นิ่น บัว, เหว่ย ปุน นิ่น บัว เสียน ว้วน เฒียน โต์, 14 ไม้ หมวัง ยิว^ไท เมี่ยน เญย โก๊ว-ไหล่, ไฟ วั้ว เต๋ย ไม้ กัน เฒียน เล์ย เญย เมี่ยน เป๋น ต้าย เญย เล์ย-หลัด. 15 ธีง-เหฑ่ง เญย เมี่ยน ฝุน หญู่งๆ เซ ธีง-เหฑ่ง เญย. มป่า หว่าย เญย, ไม้ เสียน เญย เมี่ยน ฝุน ไม้ ม่าย เหยียด หญู่ง ธีง-เหฑ่ง, เหว่ย หฒุ นิ่น บัว เญย เฮญี้ยว เหธา ล่าง ฟิม เหยียด ฒู้ง หว่าย เหฑ่ง. 16 นิ่น บัว ก๊อง นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง มป่า นิ่น บัว โหฒว เญย สี่ ปุน ธีง นิ่น บัว ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น. นิ่น บัว เซ เมี่ยน โหยว เมี่ยน, ไม้ หมวัง หว่า หย่า ไม้ ผุย โหฒว หาย หญู่ง คู้ สี่.

⇑

[Remove Footnotes]