1 ฒุ่น ต่อย โต้ว

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ตะเยี้ยด เหธา ตะเหญ่ย ฒุ่น ต่อย โต้ว โซว เก้า ธั้ม เจี๋ย หฑั่ม เจี๊ยน ก๊อง เยียม ตะเยี้ยด, ตะเหญ่ย ซา^มู^เอน เหธา ตะเยี้ยด, ตะเหญ่ย ฮู่ง โต้ว โซว เญย เจ๊า-โหล่ว มป่า กั้น หญู่ง ติ๊ เตียน. น้าย เต๋ย อี ป๊วน, ตะเยี้ยด เหธา ตะเหญ่ย ฒุ่น ต่อย โต้ว, เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง ต๋อย อิ^สะ^ลา^เอน ม่าย ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่ หย่า เหล่ง เจ๊ย เญย อ๋อย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ อี หญู่ง.

1) โซว อ๋อย ปุน ธีง ไม้ กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ เญย เมี่ยน เหธา ยู^ดา กั๊วะ เญย เมี่ยน ปวั้ง หฒุ ต้ม เหฒะ หน่าน มป่า ทิน-ฮู่ง หธ่อ หล่ง เยียม ยู^ดา กั๊วะ เญย เมี่ยน เอย เจี๊ยน นิ่น เญย หฒะเอ๋ย โหฒว, หฒิว นิ่น แล์ง เญย หว่า. เหว่ย โหฒว กอน ปุน ธีง ทิน-ฮู่ง หฒะเก้ง เอย นิ่น แล์ง เญย หว่า โหฒว, เฟี้ย โซว เญย เมี่ยน เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง ธั้ม-เต้า เมี่ยน โหฒว เญย สี่. ม่าย ดา^วิด เหธา ซา^โล^มอน โหฒว โฮล เญย สี่, หย่า ม่าย เย^โฮ^ซา^ฟัด, เฮ^เซ^คี^ยา, โย^สิ^ยา เหธา เต๋ย เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน.

2) โซว อ๋อย ก๊อง เม่ง เยียม เย^ลู^ซา^เลม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า วั้ว, หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เหยียด เหญ่ย ฮนั้ง หาย นอ เจี์ย กอน, หย่า เหล่ง เจ๊ย ก๊อง ไซ เมี่ยน เหธา เล^วี เมี่ยน เญย กง. โซว หย่า เฟี้ย เม่ง ไม้ กุ๊น ซา^โล^มอน เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เจี์ย ต้าย, เซ ดา^วิด โหฒว กอน เหลียบ. ดา^วิด ฮู่ง หย่า โหฒว กอน เหลียบ เยียม วั้ว นอม เปย๊า หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-เหญ่ย.

โซว ก๊อง
1:1-9:44 อา^ดัม เญย โต้ว ฒง เถา เซา^โล ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่
10:1-14 เซา^โล เกวย เสย
11:1-29:30 ดา^วิด โหฒว ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่
(1) 11:1-22:1 ปวั้ง หฒุ เญย ขวน น่าน เหธา โหฒว เญย สี่
(2) 22:2-29:30 หลิ่ว เล์ย เหฒียง เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า

1 ฒุ่น ต่อย โต้ว 1

อา^ดัม เหฌี่ย เถา
อับ^ลา^ฮัม เญย โต้ว ฒง

(เป๊ย หมั่ง ทิน เต่ย โต้ว 5:1-32 ;
10:1-32 ; 11:10-26)
1 อา^ดัม โหฒว เสด เญย เตีย, เสด โหฒว เอ^โน้ด เญย เตีย, 2 เอ^โน้ด โหฒว เค^นัน เญย เตีย, เค^นัน โหฒว มา^หะ^ลา^เลน เญย เตีย, มา^หะ^ลา^เลน โหฒว ยา^เล้ด เญย เตีย, 3 ยา^เล้ด โหฒว เอ^โน้ก เญย เตีย, เอ^โน้ก โหฒว เม^ทู^เส^ลา เญย เตีย, เม^ทู^เส^ลา โหฒว ลา^เม้ก เญย เตีย, 4 ลา^เม้ก โหฒว โน^ยา เญย เตีย.

โน^ยา เญย ตอน โน^ยา เญย ตอน ม่าย เซม, ฮาม, เหธา ยา^เฟ้ด. *

ยา^เฟ้ด เมี่ยน

5 ยา^เฟ้ด เญย ตอน ม่าย โก^เม, มา^โกก, มา^ได, ยา^วาน, ทู^บัน, เม^เซ้ก, เหธา ทิ^ล้าด. 6 โก^เม เญย ตอน ม่าย อัด^เค^นัด, ลี^ฟ้าด, เหธา โท^กาน^มา. 7 ยา^วาน เญย ตอน ม่าย เอ^ลี^เซ^อา, ทาน^ซิด, คิด^ทิม เหธา โล^ดา^นิม. *

ฮาม เมี่ยน

8 ฮาม เญย ตอน ม่าย คู้ด, อี^ยิบ, * พู้ด เหธา คา^นา^อัน. 9 คู้ด เญย ตอน ม่าย เส^บา, ฮา^วิ^ลา, สับ^ทา, ลา^อา^มา เหธา สับ^เท^คา. ลา^อา^มา เญย ตอน ม่าย เช^บา เหธา เด^ดาน. 10 คู้ด ม่าย เต้า ตอน, บั๋ว เห่ว นิม^โล้ด. นิม^โล้ด, เซ เยียม ลู่ง เดี๊ย โหฒว ตะเยี้ยด เต้า ต๊าม โฮล, ม่าย ชะ เฮ้น เญย เมี่ยน. * * 11 อี^ยิบ * เญย ตอน ม่าย ลู^ดิม, * อา^นา^มิม, เล^หะ^บิม, นับ^ทู^ฮิม, 12 ปัด^ลุ^สิม, คัด^ลู^ฮิม, (ต้ง โหฒว ฟี^ลิ^สะ^เตีย เมี่ยน เญย อง-ถาย-แงะ วั้ว เต้า,) เหธา คับ^โท เมี่ยน. 13 คา^นา^อัน ม่าย อี เต้า ตอน. ตอน-โฮล เห่ว ไซ^ดอน, ตอน-ไฝ เห่ว เฮ้ด. 14 คา^นา^อัน หย่า โหฒว ธั้ม-ฝีง เมี่ยน เญย อง-ถาย-แงะ. ม่าย เย^บุด เมี่ยน, อา^โม^ไล เมี่ยน, เก^กา^ซี เมี่ยน, 15 ฮี^ไว เมี่ยน, อาน^คา เมี่ยน, สี^นี เมี่ยน, 16 อาน^วัด เมี่ยน, เส^เม เมี่ยน เหธา ฮา^มัด เมี่ยน.

เซม เมี่ยน

17 เซม เญย ตอน ม่าย เอ^ลาม, อัด^ซู, อาน^ฟา^ซัด, * ลู^เด เหธา อา^ลัม. อา^ลัม เญย ตอน ม่าย อูด, ฮูน, เก^เท เหธา เม^เซ้ก. 18 อาน^ฟา^ซัด โหฒว เช^ลา เญย เตีย. เช^ลา หย่า โหฒว เอ^เบ เญย เตีย. 19 เอ^เบ ม่าย อี เต้า ตอน. ม่าย เต้า, บั๋ว เห่ว เป^เล้ก, * เหว่ย หฒุ เยียม นิ่น เญย เสย เฒ้ย เมี่ยน ปุน ฆอย เดา-เป้ย เยียม. นิ่น เญย โย์ว เญย บั๋ว เห่ว โย้ก^ทาน. 20 โย้ก^ทาน เญย ตอน ม่าย อัน^โม^ดัด, เช^เล้บ, ฮา^ซาน^มา^เว้ด, เย^ลา, 21 ฮา^โด^ลัม, อุ^ซาน, ดิก^ลา, 22 เอ^บาน, * อา^บี^มา^เอน, เช^บา, 23 โอ^ฟี, ฮา^วิ^ลา เหธา โย^บับ. น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง โหฒว โย้ก^ทาน เญย ตอน. 24 เยียม เซม เหฌี่ย มี่ง เถา อับ^ลาม ม่าย เซม, อาน^ฟา^ซัด, เช^ลา, 25 เอ^เบ, เป^เล้ก, เล^อู, 26 เส^ลุก, นา^โฮ, เท^ลา 27 เหธา อับ^ลาม. (อับ^ลาม แอ๋ง ม่าย นอม บั๋ว เห่ว อับ^ลา^ฮัม.)

อับ^ลา^ฮัม เญย เฒ้ย-ฟุน

28 อับ^ลา^ฮัม ม่าย อี เต้า ตอน อี^สัก เหธา อิ^สะ^มา^เอน.

อิ^สะ^มา^เอน เญย เฒ้ย-ฟุน

(เป๊ย หมั่ง ทิน เต่ย โต้ว 25:12-16 )
29 น้าย เซ อิ^สะ^มา^เอน เญย เฒ้ย-ฟุน. อิ^สะ^มา^เอน เญย ตอน-โฮล เห่ว เน^บา^โย้ด. แอ๋ง ม่าย เค^ดา, อัด^เบ^เอน, มิบ^สัม, 30 มิด^มา, ดู^มา, มัด^สา, ฮา^ดัด, เท^มา, 31 เย^ทู, นา^ฟิด, เหธา เค^เด^มา. น้าย เซ อิ^สะ^มา^เอน เญย ตอน.

เค^ทู^ลา เญย เฒ้ย-ฟุน

(เป๊ย หมั่ง ทิน เต่ย โต้ว 25:1-4 )
32 อับ^ลา^ฮัม เญย จ๊า-เฒ่ย เอ๊า, เค^ทู^ลา, เญย ตอน ม่าย สิม^ลาน, โย้ก^ซาน, เม^ดาน, มี^เดียน, อิด^บาก เหธา ชู^วา. โย้ก^ซาน เญย ตอน ม่าย เช^บา เหธา เด^ดาน. 33 มี^เดียน เญย ตอน ม่าย เอ^ฟา, เอ^เฟ, ฮา^โน้ก, อา^บี^ดา เหธา เอน^ดา^อา. น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง โหฒว เค^ทู^ลา เญย เฒ้ย-ฟุน.

เอ^ซาว เญย เฒ้ย-ฟุน

(เป๊ย หมั่ง ทิน เต่ย โต้ว 36:1-19 )
34 อับ^ลา^ฮัม โหฒว อี^สัก เญย เตีย. อี^สัก เญย ตอน ม่าย เอ^ซาว เหธา อิ^สะ^ลา^เอน. 35 เอ^ซาว เญย ตอน ม่าย เอ^ลี^ฟัด, เล^อู^เอน, เย^อูด, ยา^ลาม เหธา โค^ลา. 36 เอ^ลี^ฟัด เญย ตอน ม่าย เท^มาน, โอ^มา, เฒ^ฟี, * กา^ทาม, เค^นัด, หย่า ม่าย ทิม^นา ยู์ง เญย ตอน, อา^มา^เล้ก. 37 เล^อู^เอน เญย ตอน ม่าย นา^หัด, เฒ^ลา, ซัม^มา เหธา มิด^ซา.

เยียม เอ^โดม เญย เส^อี เมี่ยน

(เป๊ย หมั่ง ทิน เต่ย โต้ว 36:20-30 )
38 เส^อี เญย ตอน ม่าย โล^ทาน, โซ^บาน, สิ^เบ^โอน, อา^นา, ดี^โซน, เอ^เซ เหธา ดี^ซาน. 39 โล^ทาน เญย ตอน ม่าย โฮ^ลี เหธา โฮ^มัม. โล^ทาน เญย หมั่ว เห่ว ทิม^นา. 40 โซ^บาน เญย ตอน ม่าย อัน^วาน, * มา^นา^ฮ้าด, เอ^บาน, เซ^ฟี เหธา โอ^นัม. สิ^เบ^โอน เญย ตอน ม่าย ไอ^อา เหธา อา^นา. 41 อา^นา ม่าย เต้า ตอน, บั๋ว เห่ว ดี^โซน. ดี^โซน เญย ตอน ม่าย ฮัม^ลาน, เอด^บาน, อิด^ลาน เหธา เค^ลาน. 42 เอ^เซ เญย ตอน ม่าย บิน^ฮาน, สา^วาน เหธา ยา^อา^คาน. * ดี^ซาน เญย ตอน ม่าย อูด เหธา อา^ลัน.

เอ^โดม เต่ย เญย ฮู่ง

(เป๊ย หมั่ง ทิน เต่ย โต้ว 36:31-43 )

43 ฒิ่น ด่าง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ไม้ แก้ง ม่าย ฮู่ง เตี๋ย กุ๊น วั้ว หฒั่น, เอ^โดม เต่ย-ปูง ม่าย ฮู่ง เตี๋ย กุ๊น เญย ฮนั้ง น้าย. ม่าย เบ^โอ เญย ตอน, เบ^ลา. นิ่น เญย ฒี่ง เห่ว ดิน^ฮา^บา. 44 เบ^ลา เกวย เสย, แอ๋ง ม่าย เยียม โบ^ซา^ลา ฒี่ง ต้าย วั้ว เต้า เฒ^ลา เญย ตอน, โย^บับ, ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง. 45 โย^บับ เกวย เสย, แอ๋ง ม่าย เยียม เท^มาน เต่ย-ปูง ต้าย วั้ว เต้า หุ^ซาม หฑิบ โหฒว ฮู่ง. 46 หุ^ซาม เกวย เสย, แอ๋ง ม่าย เบ^ดัด เญย ตอน, ฮา^ดัด, ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง. ฮา^ดัด ต้ง เยียม โม^อับ เบ๊าะ ฮี่ง มี^เดียน เมี่ยน วั้ว เต้า. นิ่น เญย ฒี่ง เห่ว อา^วี้ด. 47 ฮา^ดัด เกวย เสย, แอ๋ง ม่าย เยียม มัด^เล^คา ฒี่ง ต้าย วั้ว เต้า สัม^ลา หฑิบ โหฒว ฮู่ง. 48 สัม^ลา เกวย เสย, แอ๋ง ม่าย เยียม ยู^เฟ^ติด ด้าย เฮลน เญย เล^โห^โบด ฒี่ง ต้าย วั้ว เต้า ซา^อุน ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง. 49 ซา^อุน เกวย เสย, บา^อัน^ฮา^นัน, ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง. 50 อัก^โบ เญย ตอน, บา^อัน^ฮา^นัน, เกวย เสย, ฮา^ดัด ตุ๊ หฑิบ โหฒว ฮู่ง. นิ่น เญย ฒี่ง เห่ว ปา^อู. นิ่น เญย เอ๊า เห่ว เม^เฮ^ทา^เบน. เม^เฮ^ทา^เบน โหฒว มัด^เล้ด เญย เซียะ, เม^ซา^หับ เญย ฟุน. 51 ฮา^ดัด หย่า เกวย เสย หมี่ อ๊ะ. น้าย เซ เอ^โดม เต่ย เญย เปย๊ย เฒ้ย. ม่าย ทิม^นา, อัน^วา, เย^เท้ด, 52 โอ^โฮ^ลี^บา^มา, เอ^ลา, ปี^โนน, 53 เค^นัด, เท^มาน, มิบ^ซา, 54 มัก^ดี^เอน เหธา อิ^ลาม. น้าย เซ เอ^โดม เญย เปย๊ย เฒ้ย.

⇑

[Remove Footnotes]