1 ซา^มู^เอน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ตะเยี้ยด ซา^มู^เอน เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ ต๋อย ต้ม เจียน กุ๊น เญย ลู่ง เดี๊ย ทิ้ว เป๋น ฮู่ง เตี๋ย กุ๊น เญย ลู่ง เดี๊ย. วั้ว หฒั่น อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ เญย เจ๊า-โหล่ว เก้า ธั้ม เจี๋ย ก๊อง หฒุ ปัว ล่าน เมี่ยน. ม่าย ฆะฮ้า ลาย วั้ว เต้า ต้ม เจียน, ซา^มู^เอน, ม่าย อิ^สะ^ลา^เอน เญย ตะเยี้ยด เต้า ฮู่ง เตี๋ย, เซา^โล, หย่า ม่าย ดา^วิด ฮู่ง. ดา^วิด ไม้ แก้ง ตุ๊ โหฒว ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่, นิ่น เญย เจ๊า-โหล่ว หฒอบ เจี๊ยน ซา^มู^เอน เหธา เซา^โล ก๊อง.

น้าย ป๊วน โซว เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ ฮนั้ง เยียม โล์-แหง่ง หว่า โซว ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เญย เจ๊า-โหล่ว เญย เหฒีย ป๊วน โซว นอ. โซว ก๊อง, สี ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน ทิน-ฮู่ง เญย หว่า, นิ่น บัว ฯฒฯ ตุ๊ หลง. ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน ทิน-ฮู่ง เญย หว่า วั้ว เต๋ย หฒุ โค้ว อ๊ะ. เยียม 1 ซา^มู^เอน 2:30 ฮนั้ง น้าย ก๊อง ตุ๊ เม่ง เญย. เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว เอ^ลี ไซ เมี่ยน, ``ท่าย เยีย วั้ว เต๋ย, เยีย อ๋อย ท่าย นิ่น บัว. หมั่ง เผีย เยีย วั้ว เต๋ย, นิ่น บัว ฒู้ง หฒุ หมั่ง เผีย.''

น้าย ป๊วน โซว ก๊อง เหฒีย หญู่ง เถา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เหลียบ ฮู่ง เญย เจ๊า-โหล่ว. เฒี้ยว เซ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เฒียน ฮู่ง มป่า แปะ ฝีง โท้ ปุน เต้า เมี่ยน โหฒว. เฒี้ยว ฯฒฯ กิ๊น เต้า ฮู่ง ปุน นิ่น บัว. เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย, เลี่ยม ฮู่ง เตี๋ย เหธา แปะ ฝีง อ๋อย หฒุ หมวัง ทิน-ฮู่ง กุ๊น หย่า เอย เจี๊ยน นิ่น เญย หว่า โหฒว (1 ซา^มู^เอน 2:7-10 ). เยียม ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-หลัด กะเดี๊ย เญย เมี่ยน, ไม้ กุ๊น จ่ม ไฟ ปุ๊ด ฒ่อย, เหยียด ฒู้ง หอบ หฒุ ตุ๊ ฟี่ ฮนั้ง เญย.

โซว ก๊อง
1:1-7:17 ซา^มู^เอน โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เญย ต้ม เจียน
8:1-10:27 เซา^โล ตุ๊ โหฒว ฮู่ง
11:1-15:35 เซา^โล เจี์ย กอน โหฒว ฮู่ง กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่
16:1-30:31 ดา^วิด เหธา เซา^โล
31:1-13 เซา^โล เหธา นิ่น เญย ตอน บัว หฒุ ไต่

1 ซา^มู^เอน 1

ซา^มู^เอน ธ้วด เสย

1 เยียม เอ^ฟา^อิม บง-ไอ๊ ต๋อง เญย ลา^มา^ทา^อิม มู้ง, * ม่าย เต้า เอ^ฟา^อิม เมี่ยน, บั๋ว เห่ว เอน^คา^นา. นิ่น โหฒว เย^โล^ฮัม เญย ตอน, เอ^ลี^ฮู เญย ฟุน, โท^หุ เญย ฟะ. โท^หุ โหฒว สูบ เญย ตอน. 2 เอน^คา^นา ม่าย อี เต้า เอ๊า. ม่าย เต้า เห่ว ฮัน^นา, ม่าย เต้า เห่ว เป^นิน^นา. เป^นิน^นา ม่าย ฝุเจว๊ย, มป่า ฮัน^นา ไม้ ม่าย.

3 เอน^คา^นา หฮญังๆ เยียม นิ่น เญย ป๊วน-ฒี่ง มี่ง ซี^โล ป๋าย หย่า ฝ่ง ห่อ เหฒี่ย ปุน เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว. เยียม วั้ว ม่าย เอ^ลี เญย อี เต้า ตอน, โฮ้บ^นี เหธา ฟี^เน^หัด, โหฒว เฒี้ยว เญย ไซ เมี่ยน. 4 เอน^คา^นา ฝ่ง ห่อ เหฒี่ย วั้ว ฮนอย, นิ่น เฒาะ เหฒี่ย เญย อ๊อ ต้าย ปุน เหยียด โก๊ว นิ่น เญย เอ๊า, เป^นิน^นา, เหธา เป^นิน^นา ยู์ง เญย ตอน เซียะ ฟี่ ฮนั้ง เญย. 5 มป่า นิ่น ปุน อี โก๊ว ฮัน^นา, เหว่ย หฒุ นิ่น ฮนั้ม ไห่ ฮัน^นา. เฒี้ยว หย่า ปุน ฮัน^นา ไม้ ไฮ่ ม่าย ฝุเจว๊ย. * 6 เป^นิน^นา ชะ ธัวะ ฮัน^นา, ปุน นิ่น เฉีย เจี์ย ไห่, เหว่ย หฒุ เฒี้ยว ปุน ฮัน^นา ไม้ ไฮ่ ม่าย แซง-ยู์ง. 7 หฮญัง เจี๋ย หฮญัง ม่าย น้าย เต๋ย สี่ ธ้วด. หาย หฒั่น ฮัน^นา มี่ง หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า, เหธา นิ่น โหฒว อี ฮวั้ว-เจ๋ย วั้ว เต้า เป^นิน^นา ฯฒฯ ก๊อง ธัวะ ฮัน^นา. ฮัน^นา ฯฒฯ เญี้ยม หย่า ไม้ หญั่น หฮนาง. 8 ฮัน^นา เญย โหฆ, เอน^คา^นา, หน่าย นิ่น, ``ฮัน^นา อ่า, เม่ย เหว่ย หาย ติ่ว เญี้ยม, ไม้ หญั่น หฮนาง? เม่ย เญย เฮญี้ยว เหว่ย หาย ติ่ว เฑ่า? ม่าย เยีย ไม้ เฒ์ย เก้า หลง เหฒียบ เต้า ตอน ไฟ?''

9 นิ่น บัว เยียม ซี^โล หญั่น ลิ์ว ฮบ ลิ์ว, ฮัน^นา ฯฒฯ เจี์ย ซิน ต้าย, มี่ง เยียม เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน. * วั้ว หฒั่น เอ^ลี ไซ เมี่ยน เฒว์ย เจี๊ยน หฒั่ง เฒี้ยว เญย ด๊บ-ลิ่ว เญย แก้ง โหฒ่ว กะเฮลน เญย เอ๊ย. 10 ฮัน^นา เฑ่า ตุ๊ โค้ว, เฮญี้ยว มุน ไห่, เญี้ยม เจี๊ยน เต๋า เก๋า โจ้ว เฒี้ยว. 11 นิ่น ฯฒฯ แล์ง เจี์ย แหง่ง หว่า ก๊อง, ``เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว อ้า! สี ก๊อง เม่ย หมั่ง เยีย, เม่ย เญย มเซียะ โปว เญย หน่าน ฒี่ง, หย่า จั๋ง เยีย, ไม้ หละคุ เยีย, เม่ย เญย มเซียะ โปว นอ, เม่ย หย่า เหธย เต้า ตอน ปุน เยีย, เม่ย เญย มเซียะ โปว, เยีย อ๋อย ฝูง นิ่น ปุน เม่ย เหว่ย เหยียด เสย. เยีย เหยียด ลิ์ว หย่า ไม้ เถย นิ่น เญย มฆ้อง.'' *

12 ฮัน^นา เยียม เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน เต๋า เก๋า เจี๊ยน เญย เฒี่ยง โห่, เอ^ลี หมั่ง ฮัน^นา เญย ฑุ่ย. 13 ฮัน^นา ขูง เยียม เฮญี้ยว เต๋า เก๋า, ฑุ่ย เหมย ญับๆ เต๋ย ฮนั้ง. หมวัง ไม้ ไฮ์ นิ่น เญย เฉีย. เอ^ลี ฯฒฯ หล่าย ฮัน^นา ติ๊ว ฆวิน หมี่ อ๊ะ. 14 เอ^ลี ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย อ๋อย ฆวิน เถา หาย หฒั่น? กวั่ง ฆอย เม่ย เญย อะหงุ่น ติ๊ว อ๊ะ ม่าะ!''

15 ฮัน^นา เตา, ``ต้ม ก๋อ อ่า, เยีย ไม้ เฒ์ย ฮนั้ง หน่าย. เยีย เซ เฮญี้ยว เฑ่า ไห่ เญย มเซียะ ตอน. เยีย ไม้ ฮบ อะหงุ่น ติ๊ว, หย่า ไม้ ฮบ หาย หญู่ง ติ๊ว-คู้. เยีย เฒาะ เยียม เฮญี้ยว เญย หญู่งๆ สี่ ก๊อง บั๋ว เฒี้ยว. 16 โท้ เม่ย ไม้ ตู๋ง หล่าย เยีย, เม่ย เญย มเซียะ โปว, เป๋น ไม้ เฒี่ยง ฮ่อง เญย มเซียะ ตอน. ต้ง เยีย เต๋า เก๋า ก๊อง วั้ว เต๋ย หว่า เซ หลาย เยีย เฮญี้ยว มุน, เฮญี้ยว เฑ่า เจี๊ยน ก๊อง.''

17 เอ^ลี ก๊อง, ``วั้ว หญู่ง, กุ๊น แป้ง ออน เญย หฑวน อ๊ะ. โท้ อิ^สะ^ลา^เอน เญย ทิน-ฮู่ง หฒิว เม่ย เต๋า เก๋า โท้ เญย หว่า เหธย ปุน เม่ย.''

18 ฮัน^นา ฯฒฯ เตา, ``โท้ เม่ย ค้อ-เลี่ยน เยีย, เม่ย เญย มเซียะ โปว.'' นิ่น ฯฒฯ มี่ง หมี่ อ๊ะ หย่า หญั่น หฮนาง. เยียม หน่าย ต้าย นิ่น เญย เฮมียน ไม้ เฑ่า อ๊ะ.

19 ตะเหญ่ย ดอม เฑี้ยว เญย นิ่น บัว เจี์ย ซิน ต้าย ป๋าย ลิ์ว เฒี้ยว ฯฒฯ หฑวน ลา^มา ฒี่ง, นิ่น บัว เญย เปย๊า วั้ว. เอน^คา^นา เหธา นิ่น เญย เอ๊า เปว๋ย, เฒี้ยว หย่า จั๋ง ฮัน^นา เต๋า เก๋า เญย หว่า. 20 ฆะฮ้า เถา เฒี่ยง โห่, ฮัน^นา ฯฒฯ ม่าย เจี๊ยน ซิน, ยู์ง ตุ๊ เต้า ตอน, เถง นิ่น ธ้วด บั๋ว เห่ว ซา^มู^เอน, * เหว่ย หฒุ นิ่น ก๊อง, ``เยีย โท้ เฒี้ยว ปุน ต้าย.''

ฮัน^นา เฒาะ ซา^มู^เอน ฝูง ปุน เฒี้ยว

21 เอน^คา^นา เหธา นิ่น เญย เหยียด เปย๊า เมี่ยน มี่ง ซี^โล ฝ่ง ห่อ หฮญังๆ ฝ่ง ห่อ เหฒี่ย เญย กะน้าย ปุน เฒี้ยว หย่า มี่ง จ๊าว ซูง หฒิว นิ่น แล์ง เญย แหง่ง หว่า. 22 มป่า ฮัน^นา ไม้ มี่ง. นิ่น ก๊อง บั๋ว นิ่น เญย โหฆ, ``เยีย ไม้ แก้ง มี่ง. ฒั้ว เถา น้าย เต้า กู้งว์า กวั่ง ลิ์ว หญอ เยีย หธีง ต้อ นิ่น มี่ง เถา เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน หย่า ปุน นิ่น เหยียด ลิ์ว เยียม วั้ว.''

23 นิ่น เญย โหฆ, เอน^คา^นา, ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``กุ๊น หฒิว เม่ย เญย เฮญี้ยว โหฒว ม่าะ! ฒั้ว เถา นิ่น กวั่ง ลิ์ว หญอ หมั่น ต้าย มี่ง. ขูง โท้ เฒี้ยว เอย นิ่น เญย หว่า โหฒว เหฒียง.'' ฮัน^นา ฯฒฯ เยียม เจี๊ยน เปย๊า ปุน กั้น เญย หญอ นิ่น เญย ตอน ฮบ หย่า ฒั้ว เถา กวั่ง หญอ.

24 ฆะฮ้า น้าย เต้า ตอน กวั่ง ลิ์ว หญอ, ฮัน^นา ฯฒฯ ต้อ เจี๊ยน นิ่น เหธา เหยียด เต้า ปัว หฮญัง เญย ง่ง โก๊ว * เหธา เหยียด ท้ง * บ๊วน เหธา เหยียด ด๊บ-บัวะ อะหงุ่น ติ๊ว มี่ง. ฮัน^นา ต้อ มี่ง ซี^โล, เถา หฒั่ง เฒี้ยว เญย ด๊บ-ลิ่ว วั้ว หฒั่น, วั้ว เต้า ตอน หธ่อ ไฝ เญย. 25 นิ่น บัว ไต๋ วั้ว เต้า ง่ง โก๊ว หย่า ต้อ วั้ว เต้า ฝุเจว๊ย เถา เอ^ลี วั้ว. 26 ฮัน^นา ก๊อง บั๋ว เอ^ลี, ``ต้ม ก๋อ อ่า, ฒิ่น ด่าง เยียม เม่ย เญย หฑะเฮมียน โซ้ว เจี๊ยน เต๋า เก๋า โท้ เฒี้ยว วั้ว เต้า มเซียะ ตอน เซ ต้ง เยีย อ๊ะ. 27 เยีย เต๋า เก๋า เหว่ย อ๋อย ตุ๊ น้าย เต้า ฝุเจว๊ย. เฒี้ยว หย่า หฒิว เยีย โท้ เญย หว่า เหธย ปุน เยีย. 28 เหว่ย น้าย เยีย หธีง ต้าย ต้อ นิ่น ต้าย ฝูง ปุน เฒี้ยว. นิ่น เหยียด เสย เป๋น เฒี้ยว เญย หมี่ อ๊ะ.'' นิ่น * ฯฒฯ เยียม วั้ว ป๋าย เฒี้ยว.

⇑

[Remove Footnotes]