2 ฒุ่น ต่อย โต้ว

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ตะเหญ่ย ฒุ่น ต่อย โต้ว เซ เป๊าะ เจี๊ยน ตะเยี้ยด ฒุ่น ต่อย โต้ว โซว เฟี้ย เญย เจ๊า-โหล่ว. โซว ก๊อง ซา^โล^มอน ฮู่ง กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่, หย่า ก๊อง เย^โล^โบ^อัม เถง ป๊ะ ปูง เญย ฝีงๆ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน แหง่ง เจี๊ยน ซา^โล^มอน เญย ตอน, เล^โห^โบ^อัม.

2 ฒุ่น ต่อย โต้ว หย่า ก๊อง เจี๊ยน ยู^ดา เญย เจ๊า-โหล่ว เถา เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 586 วั้ว หฮญัง เย^ลู^ซา^เลม บาง.

โซว ก๊อง
1:1-9:31 ซา^โล^มอน ฮู่ง กุ๊น เญย ลู่ง เดี๊ย
(1) 1:1-17 ต้าว ตั้ง กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่
(2) 2:1-7:10 เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า
(3) 7:11-9:31 ฆะฮ้า เญย เฒี่ยง โห่
10:1-19 ป๊ะ ปูง เญย ฝีง ฟ้าน
11:1-36:12 ยู^ดา เญย ฮู่ง
36:13-23 เย^ลู^ซา^เลม บาง

2 ฒุ่น ต่อย โต้ว 1

ซา^โล^มอน ฮู่ง โท้ ธง-เม่ง

(เป๊ย หมั่ง 1 ฮู่ง โต้ว 3:1-15 )

1 ดา^วิด เญย ตอน, ซา^โล^มอน, กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ ว้วน เญย. เฒี้ยว, นิ่น เญย ทิน-ฮู่ง, เหธา นิ่น เยียม, ปุน นิ่น ตุ๊ โหฒว หฒะเก้ง! โฮล ไห่.

2 ซา^โล^มอน พ้าย อิ^สะ^ลา^เอน เญย หฒวัง เมี่ยน, เซ พ้าย กุ๊น เหยียด ธิน, กุ๊น เหยียด แป๊ะ เต้า แปง เญย แปง-เปย๊ย, เหธา ต้ม เจียน เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เญย หฒวัง เปย๊ย เฒ้ย เหธา ปู้ง ป่วน เปย๊ย เฒ้ย. 3 ซา^โล^มอน เหธา กั๊บ ฒุ้น เญย หฒวัง เมี่ยน ฯฒฯ มี่ง กิ^เบ^โอน เยียม ฮลัง เญย ต๋อง, เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง เญย หวุ่ย ปวั้ง ด๊บ-ลิ่ว เยียม วั้ว, เซ เฒี้ยว เญย โปว, โม^เซ, เยียม เต่ย-ปูง-ฮวาง โหฒว ต้าย วั้ว นอม ด๊บ-ลิ่ว. 4 (มป่า ดา^วิด ต้อ ทิน-ฮู่ง เญย แล์ง แหง่ง หว่า ฟาง เยียม คี^ลิ^ย้าด^เย^อา^ลิม เถา นิ่น หลิ่ว เล์ย เหฒียง เญย ต๋อง, เหว่ย หฒุ นิ่น เยียม เย^ลู^ซา^เลม เหว่ย แล์ง แหง่ง หว่า ฟาง ธอง ด๊บ-ลิ่ว.) * 5 ฮู^อา เญย ฟุน, อุ^ลี เญย ตอน, เบ^ซา^เลน, โหฒว วั้ว นอม ต้ง ซิ เหฒี่ย-ต้อง * หย่า เยียม กิ^เบ^โอน, เฒี้ยว เญย ด๊บ-ลิ่ว หฑะเฮมียน แหมง. ซา^โล^มอน เหธา กั๊บ ฒุ้น เญย หฒวัง เมี่ยน ฯฒฯ เยียม วั้ว โท้ เฒี้ยว. 6 ซา^โล^มอน ฯฒฯ เยียม หวุ่ย ปวั้ง เญย ด๊บ-ลิ่ว, เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน, ต้ง ซิ เหฒี่ย-ต้อง วั้ว ฝ่ง ห่อ เหยียด ธิน เต้า แซง-คู้ อัน เหฒี่ย-ต้อง กู้ หงว่าย ปั๊ว เหฒี่ย.

7 ต้ง วั้ว ม์วน ทิน-ฮู่ง หิ่น ธ้วด ปุน ซา^โล^มอน ปวัด หย่า ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย อ๋อย เยีย เหธย หาย หญู่ง ปุน เม่ย, กุ๊น โท้ อ๊ะ''

8 ซา^โล^มอน เตา ทิน-ฮู่ง, ``เม่ย ปุน ธีง เม่ย เหฒียบ ฒัวะ เญย ฮนั้ม เยีย เญย เตีย, ดา^วิด, หย่า ปุน เยีย หฑิบ เจี๊ยน เตีย โหฒว ฮู่ง. 9 เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง อ่า, โท้ ปุน เม่ย เหธา เยีย เญย เตีย, ดา^วิด, แล์ง เญย หว่า ธ้วด ต้าย เฒียน, เหว่ย หฒุ เม่ย ปุน เยีย โหฒว ฮู่ง กุ๊น น้าย ฝีง เมี่ยน ด่ง ลู่ง เดี๊ย เญย เนีย-บูง ธั้ม. * 10 โท้ ปุน เยีย ม่าย ธง-เม่ง, ม่าย ว่วน ฒาง ต้อ น้าย เต๋ย เมี่ยน, เหว่ย หฒุ หาย เต้า ไฮ่ กุ๊น ตุ๊ เม่ย เญย น้าย เต๋ย แปะ ฝีง ด่ง หน่าย ธั้ม?''

11 ทิน-ฮู่ง เตา ซา^โล^มอน, ``เหว่ย หฒุ เม่ย ม่าย น้าย หญู่ง เฮญี้ยว, หย่า ไม้ โท้ ฒิ่น ฒ่อย, ไม้ โท้ ปุน เม่ย ปุ๊ด ฒ่อย ไฟ ตุ๊ เม่ง เต้า โฮล, หย่า ไม้ โท้ ปุน เม่ย เญย วิน-วั้ง หฒุ ไต่, หย่า ไม้ โท้ เสี่ยว ญ่วน ด๊าว, ขูง โท้ ธง-เม่ง เหธา ว่วน ฒาง เหว่ย กุ๊น เยีย เญย แปะ ฝีง, ต้ง เยีย ปุน เม่ย โหฒว ฮู่ง กุ๊น เญย แปะ ฝีง, 12 เยีย ฯฒฯ เหธย ธง-เม่ง เหธา ว่วน ฒาง ปุน เม่ย. เยีย หย่า อ๋อย เหธย ฒิ่น ฒ่อย, หย่า ปุน เม่ย ปุ๊ด ฒ่อย, ม่าย เม่ง เต้า โฮล. เป๊ย ฒิ่น ด่าง เญย ฮู่ง เตี๋ย เหธา ฆะฮ้า เญย ฮู่ง เตี๋ย, ไม้ ม่าย หาย เต้า ด่ง เม่ย.''

13 ซา^โล^มอน ฯฒฯ เยียม กิ^เบ^โอน, ฮลัง เญย ต๋อง, หวุ่ย ปวั้ง เญย ด๊บ-ลิ่ว หฑะเฮมียน, หฑวน เย^ลู^ซา^เลม. นิ่น หย่า กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง.

ซา^โล^มอน เญย ชะ เหธา ฒิ่น ฒ่อย

(เป๊ย หมั่ง 1 ฮู่ง โต้ว 10:26-29 )

14 ซา^โล^มอน เซียว เบ๊าะ จ๋า เญย ม์า-เธีย เหธา ม์า. นิ่น ม่าย เหยียด ธิน เฝย แป๊ะ นอม เบ๊าะ จ๋า ม์า-เธีย หย่า ม่าย เหยียด หว่าน อี ธิน เต้า ม์า. * ม์า เหธา ม์า-เธีย อัน เจี๊ยน เซียว เบ๊าะ จ๋า เธีย เญย ฒี่ง หย่า ม่าย เต๋ย เหธา นิ่น เยียม เย^ลู^ซา^เลม. * 15 ฮู่ง เตี๋ย เยียม เย^ลู^ซา^เลม ปุน เจียม ปุน ญ่าน ธั้ม เญย, เป๋น โพว-ทง เญย กะน้าย ฮนั้ง หละเปย๊ย นอ. สี^ดา ฒ่ง เดี๋ยง หย่า ด่ง บง-จั๊วะ ต๋อง * เญย ง่ง หญอ เดี๋ยง ธั้ม. 16 ซา^โล^มอน เญย ม์า เซ เยียม อี^ยิบ * เหธา คู^เอ * ต้อ ต้าย. ฮู่ง เตี๋ย เญย แซง-เอ๋ย เมี่ยน หฒิว ตี่ง เญย จ๋า-ฒิ่น ม์าย คู^เอ เญย ม์า. * 17 เยียม อี^ยิบ ม์าย ต้าย เญย เบ๊าะ จ๋า เธีย เหยียด นอม เปยย จ้อย เหฒียบ เฝย ลู์ง * ญ่าน. เหยียด เต้า ม์า เหยียด จ้อย หญี่ ลู์ง. * นิ่น บัว หย่า หม่าย มี่ง ปุน ฮิด^ไท เมี่ยน เหธา ซี^เลีย * เญย หฒวัง
ฮู่ง เตี๋ย.⇑

[Remove Footnotes]