2 ฮู่ง โต้ว

ปิ๋ว เม่ง หว่า

2 ฮู่ง โต้ว โซว เป๊าะ เจี๊ยน 1 ฮู่ง โต้ว โซว ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน ปุน ฆอย ลิ์ว, เป๋น อี นอม
กั๊วะ เญย เจ๊า-โหล่ว. น้าย ป๊วน โซว ไฮ่ ปุน ฆอย โหฒว อี กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น เฒาะ วั้ว เต๋ย อี นอม กั๊วะ เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 850 วั้ว หฮญัง เญย ต๋อง, ก๊อง เหฌี่ย มี่ง เถา 722 วั้ว หฮญัง, สะ^มา^เลีย บาง, ป๊ะ ปูง เญย กั๊วะ ป่าย หมี่ อ๊ะ. 2) ตะเหญ่ย กิ่น ก๊อง ยู^ดา กั๊วะ เญย เจ๊า-โหล่ว เยียม อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ ป่าย แอ๋ง ก๊อง เหฌี่ย มี่ง เถา เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 586 วั้ว หฮญัง, บา^บี^โลน เญย เน^บู^คัด^เน้ด^ซา ฮู่ง ธ้าง ตุ๊ หย่า เหมียด เหฑ่ง เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง. โซว-เตว๊ย ก๊อง เถา ยู^ดา เยียม บา^บี^โลน เญย ปั์ว-เดี๊ย, เก^ดา^ลิ^ยา โหฒว ยู^ดา เญย หฒูง. เซ้ด เมว์ย หย่า ก๊อง เย^โฮ^ยา^คีน ฮู่ง เยียม บา^บี^โลน เญย โล่ ตุ๊ ปู๋ง ธ้วด.

อิ^สะ^ลา^เอน เหธา ยู^ดา กั๊วะ ปวั้ง หฒุ น้าย เต๋ย ต้ม เหฒะ หน่าน หลาย ฮู่ง เตี๋ย เหธา แปะ ฝีง ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน ทิน-ฮู่ง. เย^ลู^ซา^เลม ฯฒฯ หฒุ เหมียด, ยู^ดา เมี่ยน หฒุ กว๊าด มี่ง กั้น นอม เต่ย-ปูง เป๋น เหยียด คัง ต้ม สี่ ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เจ๊า-โหล่ว ก๊อย เหยี่ยน เหฑ่ง.

น้าย ป๊วน โซว ก๊อง เก้า ธั้ม เจี๋ย วั้ว เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน เซ หฑิบ เจี๊ยน เอ^ลี^ยา โหฒว โต่ว หว่า เมี่ยน วั้ว เต้า เอ^ลี^ซา.

โซว ก๊อง
1:1-17:41 ปุน ฆอย เญย อี นอม กั๊วะ
(1) 1:1-8:15 โต่ว หว่า เมี่ยน, เอ^ลี^ซา
(2) 8:16-17:4 ยู^ดา เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฮู่ง
(3) 17:5-41 สะ^มา^เลีย บาง
18:1-25:30 ยู^ดา กั๊วะ
(1) 18:1-21:26 ก๊อง ยู^ดา เญย ฮู่ง เยียม เฮ^เซ^คี^ยา เหฌี่ย เถา โย^สิ^ยา
(2) 22:1-23:30 โย^สิ^ยา กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่
(3) 23:31-24:20 ยู^ดา กั๊วะ ฆะฮ้า ลาย เญย เหฒีย เต้า ฮู่ง
(4) 25:1-30 เย^ลู^ซา^เลม บาง

2 ฮู่ง โต้ว 1

เฒี้ยว ตี่ง อา^หัด^ยา เญย ฒุ์ย

1 อา^หับ ไต่ มี่ง, ฆะฮ้า โม^อับ เมี่ยน แหง่ง เจี๊ยน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน.

2 อา^หัด^ยา เยียม สะ^มา^เลีย, นิ่น เญย
กู้ หงว่าย วั้ว ฉง เปย๊า, แบะ เจี๊ยน กะเฮลน เญย แพยง เญย ต๋อง, ด๊อด เหฌี่ย ต้าย, มุน หมี่ อ๊ะ. * นิ่น ฯฒฯ พ้าย โต่ว เฝียน เมี่ยน หย่า จา เหฒียง หว่า ก๊อง, ``มี่ง หน่าย ก๋า เอ^โค^โลน ฒี่ง เญย เฒี่ยน, บา^อัน^เซ^บูบ, เยีย ฮนั้ง น้าย หฒุ มุน ไฮ่ หลง ไฟ ไม้ ไฮ่ หลง?''

3 มป่า เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน ก๊อง บั๋ว ทิด^บี เมี่ยน, เอ^ลี^ยา, ``มี่ง ปวั้ง สะ^มา^เลีย เญย ฮู่ง เญย โต่ว เฝียน เมี่ยน หน่าย นิ่น บัว, `เม่ย บัว มี่ง หน่าย เอ^โค^โลน ฒี่ง เญย เฒี่ยน, บา^อัน^เซ^บูบ, เหว่ย หฒุ อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง ไม้ ม่าย ทิน-ฮู่ง ไฟ?' 4 เหว่ย น้าย เฒี้ยว ก๊อง, `เม่ย ไม้ ตุ๊ เหฌี่ย เม่ย อี้ หฒั่น เปว๋ย เจี๊ยน เญย โหธว อ๊ะ. เม่ย ด่ง หาย ฒู้ง อ๋อย หฒุ ไต่.''' เอ^ลี^ยา ฯฒฯ มี่ง หมี่ อ๊ะ.

5 โต่ว เฝียน เมี่ยน หฑวน เถา ฮู่ง วั้ว. ฮู่ง หน่าย นิ่น บัว, ``เม่ย บัว เหว่ย หาย ติ่ว หฑวน ต้าย?''

6 นิ่น บัว เตา, ``ม่าย เต้า เมี่ยน ต้าย ปวั้ง เยีย บัว. นิ่น ก๊อง, `เม่ย บัว หฑวน มี่ง บั๋ว พ้าย เม่ย บัว ต้าย วั้ว เต้า ฮู่ง, `` เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง. อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง ไม้ ม่าย ทิน-ฮู่ง เม่ย หธีง ต้าย พ้าย เมี่ยน มี่ง หน่าย เอ^โค^โลน ฒี่ง เญย เฒี่ยน, บา^อัน^เซ^บูบ, ไฟ? เหว่ย น้าย เม่ย ไม้ ตุ๊ เหฌี่ย เม่ย อี้ หฒั่น เปว๋ย เจี๊ยน เญย โหธว. เม่ย ด่ง หาย ฒู้ง อ๋อย หฒุ ไต่.'''''

7 ฮู่ง เตี๋ย หน่าย นิ่น บัว, ``ต้าย ปวั้ง เม่ย บัว แอ๋ง ก๊อง น้าย เต๋ย หว่า วั้ว เต้า เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ?''

8 นิ่น บัว เตา, ``นิ่น ฒุ เจี๊ยน ม่าย เปยย เญย ด๊บ-ลุย. * จ๊าย หย่า ไซ เจี๊ยน ด๊บ-ฮลาง.'' *

ฮู่ง เตี๋ย ก๊อง, ``เซ ทิด^บี เมี่ยน, เอ^ลี^ยา.''

9 ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ พ้าย กุ๊น ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง เญย แปง-เปย๊ย เหธา นิ่น เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง-กวั้น มี่ง ล์อ เอ^ลี^ยา. มี่ง เถา วั้ว หฒั่น, เอ^ลี^ยา เฒว์ย เจี๊ยน บง-นี้ง กู้ หงว่าย. แปง-เปย๊ย ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน อ้า! ฮู่ง เตี๋ย ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, `เหฌี่ย ต้าย ม่าะ!'''

10 เอ^ลี^ยา เตา วั้ว เต้า แปง-เปย๊ย, ``สี ก๊อง เยีย โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน, โท้ โต์ว เยียม วั้ว ลู่ง เหฌี่ย ต้าย ปั๊ว เหมียด เหฑ่ง เม่ย เหธา เม่ย เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน.'' โต์ว ฯฒฯ เยียม วั้ว ลู่ง เหฌี่ย ต้าย ปั๊ว เหมียด แปง-เปย๊ย เหธา นิ่น เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน. *

11 ฮู่ง เตี๋ย แอ๋ง พ้าย กุ๊น ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง เญย แปง-เปย๊ย เหธา นิ่น เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง มี่ง. วั้ว เต้า แปง-เปย๊ย ก๊อง บั๋ว เอ^ลี^ยา, ``ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน อ้า! ฮู่ง เตี๋ย หัด เม่ย, `เซี้ยบๆ เญย เหฌี่ย ต้าย ม่าะ!'''

12 เอ^ลี^ยา เตา, ``สี ก๊อง เยีย โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน, โท้ ทิน-ฮู่ง ปุน โต์ว เยียม วั้ว ลู่ง เหฌี่ย ต้าย ปั๊ว เหมียด เหฑ่ง เม่ย เหธา เม่ย เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน.'' ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ปุน โต์ว * เยียม วั้ว ลู่ง เหฌี่ย ต้าย ปั๊ว เหมียด แปง-เปย๊ย เหธา นิ่น เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน.

13 ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ แอ๋ง พ้าย ตะฟาม เต้า กุ๊น ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง เญย แปง-เปย๊ย เหธา นิ่น เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง มี่ง. ตะฟาม เต้า แปง-เปย๊ย ฝาว มี่ง เกว่ย เหฌี่ย เอ^ลี^ยา เญย หฑะเฮมียน เหฌี่ย ชะ โท้ นิ่น, ``โท้ ปุน เยีย เญย แหม่ง เหธา เม่ย เญย โปว น้าย เต๋ย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน เญย แหม่ง หฒิว เม่ย หมั่ง ฝุน จ๋าย. 14 หมั่ง ม่าะ! โต์ว เยียม วั้ว ลู่ง เหฌี่ย ต้าย ปั๊ว เหมียด ต้าย ด่าง วั้ว เต๋ย อี เต้า กุ๊น ฮม์ เหฒียบ เต้า แปง เญย แปง-เปย๊ย เหธา นิ่น บัว เญย ฮม์ เหฒียบ เต้า เมี่ยน. อี้ หฒั่น โท้ ปุน เยีย เญย แหม่ง หฒิว เม่ย หมั่ง ฝุน จ๋าย.''

15 เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน ก๊อง บั๋ว เอ^ลี^ยา, ``เหธา นิ่น เหฌี่ย มี่ง ม่าะ! ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย ฮู่ง เตี๋ย.'' เอ^ลี^ยา ฯฒฯ เหธา นิ่น เหฌี่ย มี่ง เถา ฮู่ง เตี๋ย วั้ว.

16 เอ^ลี^ยา ก๊อง บั๋ว ฮู่ง เตี๋ย, `` เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, `เซ เหว่ย หฒุ อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง ไม้ ม่าย ทิน-ฮู่ง เม่ย หธีง พ้าย โต่ว เฝียน เมี่ยน มี่ง ล์อ เอ^โค^โลน ฒี่ง เญย เฒี่ยน, บา^อัน^เซ^บูบ, ไฟ? หลาย เม่ย ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว, เม่ย ไม้ ตุ๊ เหฌี่ย เม่ย เปว๋ย เจี๊ยน เญย โหธว. เม่ย ด่ง หาย ฒู้ง อ๋อย หฒุ ไต่.''' 17 อา^หัด^ยา ฯฒฯ ไต่ หมี่ อ๊ะ, หฒิว เฒี้ยว หล่ง เอ^ลี^ยา โต่ว ต้าย เญย หว่า.

เหว่ย หฒุ อา^หัด^ยา ไม้ ม่าย ตอน, นิ่น เญย โย์ว, โย^ลัม, * หฑิบ เจี๊ยน นิ่น โหฒว ฮู่ง. โย^ลัม ฝาว เหว่ย ต๋อย เย^โฮ^ซา^ฟัด เญย ตอน, เย^โฮ^ลัม, โหฒว ยู^ดา เญย ฮู่ง, ตะเหญ่ย หฮญัง. 18 เยียม อา^หัด^ยา กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่ นิ่น โหฒว เหฒ่ง เหฌี่ย เญย สี่ เหธา นิ่น โหฒว ธ้วด เญย เหยียด ฒู้ง, เฟี้ย เจี๊ยน อิ^สะ^ลา^เอน ฮู่ง เญย ฮู่ง โต้ว ตาน.

⇑

[Remove Footnotes]