2 ซา^มู^เอน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ตะเหญ่ย ซา^มู^เอน เป๊าะ เจี๊ยน ตะเยี้ยด ซา^มู^เอน เญย เจ๊า-โหล่ว. น้าย ป๊วน โซว ก๊อง ดา^วิด โหฒว ฮู่ง เญย ลู่ง เดี๊ย. ต้าว ตั้ง นิ่น เยียม น่าม ปูง กุ๊น ยู^ดา (ตะเยี้ยด เถา ตะเฝย ฒาง). ฆะฮ้า นิ่น กุ๊น ก๋อม กั๊วะ, เลี่ยม ป๊ะ ปูง อิ^สะ^ลา^เอน เญย กั๊วะ (ตะฮม์ เถา หญี่ เหฒียบ เฝย ฒาง).

โซว ก๊อง ตุ๊ หม่วน เญย, ดา^วิด เหว่ย ธับ นิ่น เญย กั๊วะ แอ๋ง เหลียบ นิ่น เญย ฮู่ง เหว่ย ว้วน อ๋อย หฒุ เหธา กั๊วะ กะญั์ว เญย วิน-วั้ง เหธา กั้น นอม กั๊วะ เญย เมี่ยน เบ๊าะ จ๋า. ดา^วิด ม่าย เสียน ฟิม หลง ไห่ หย่า กัน หลง ทิน-ฮู่ง. นิ่น หย่า ฒิว ตุ๊ แปะ ฝีง กัน หลง นิ่น. มป่า ปวัด ม่าย เฒี่ยง โห่ นิ่น โหฒว ตุ๊ เฮนี้ย ปุน เมี่ยน หย่า ป์าม ฒุ์ย โฮล เญย, เหว่ย โต้ว กั้น ตุ๊ หลง. ฆะฮ้า เฒี้ยว เญย โต่ว หว่า เมี่ยน, นา^ทัน, เฒี้ยง เจี๊ยน นิ่น ก๊อง, ดา^วิด เหญี่ยม กั้น เญย ฒุ์ย หย่า เอย เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง เซี้ยม ตี่ง เญย หว่า.

ดา^วิด เญย เสย เฒ้ย เหธา นิ่น โหฒว เญย สี่ ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน จั๋ง ไห่ นิ่น. ฆะฮ้า ฮี้ง กั๊วะ หฒั่ง ปวั้ง หฒุ เหฒะ หน่าน นิ่น บัว ไฮ์ แอ๋ง อ๋อย ตุ๊ เต้า ฮู่ง เป๋น ดา^วิด เญย เฒ้ย-ฟุน ฮนั้ง ดา^วิด นอ.

โซว ก๊อง
1:1-4:12 ดา^วิด กุ๊น ยู^ดา
5:1-24:25 ดา^วิด กุ๊น ก๋อม อิ^สะ^ลา^เอน
(1) 5:1-10:19 เจี์ย กอน โหฒว ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่
(2) 11:1-12:25 ดา^วิด เหธา บัด^เช^บา
(3) 12:26-20:26 ขวน น่าน เญย สี่ ธั้ม
(4) 21:1-24:25 ดา^วิด กุ๊น เญย เซ้ด เมว์ย ฮนอย

2 ซา^มู^เอน 1

เซา^โล เกวย เสย

1 เซา^โล เกวย เสย หมี่ อ๊ะ. ฆะฮ้า ดา^วิด มี่ง ไต๋ อา^มา^เล้ก เมี่ยน หฑวน ต้าย, นิ่น เยียม สิก^ล้าก ฮิด อี ฮนอย. 2 เถา ตะฟาม ฮนอย, ม่าย เต้า เมี่ยน เยียม เซา^โล เญย ด๊บ-ลิ่ว เธี้ยง ต้าย. นิ่น ฒุ เจี๊ยน ลุย-โหว-ฮู้. มฆ้อง หย่า หฮยาม เจี๊ยน เนีย-บูง. * นิ่น ต้าย เถา ดา^วิด เญย หฑะเฮมียน พัวะ เหฌี่ย เดา ป๋าย.

3 ดา^วิด หน่าย นิ่น, ``เม่ย เยียม หาย ต้าย?''

นิ่น เตา ``เยีย เยียม อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เธี้ยง เปย๋า ธ้วด ต้าย.''

4 ดา^วิด แอ๋ง หน่าย นิ่น, ``โท้ เม่ย บั๋ว เยีย, สี่ ฮนั้ง หาย นอ?''

นิ่น เตา ก๊อง, ``แปะ ฝีง เยียม เบ๊าะ จ๋า กะญั์ว เปย๋า, หย่า ม่าย เมี่ยน หฒุ ไต๋ ไต่ ธั้ม. เซา^โล เหธา นิ่น เญย ตอน, โย^นา^ทาน, หย่า ไต่
หมี่ อ๊ะ.''

5 ดา^วิด หน่าย โต่ว เฝียน เญย เมี่ยน หลุน เมี่ยน, ``เม่ย ฮนั้ง หาย นอ ฮิ้ว ตุ๊ เซา^โล เหธา นิ่น เญย ตอน, โย^นา^ทาน, ไต่?''

6 โต่ว เฝียน เญย เมี่ยน หลุน เมี่ยน ก๊อง, ``เยีย จังๆ เถา กิน^โบ^อา บง, ปวัด เซา^โล บ๊าบ เจี๊ยน นิ่น เญย ธัง. เบ๊าะ จ๋า เธีย เหธา เก้ ม์า แปง หฒุ่น เจี๊ยน นิ่น ต้าย ฟัด อ๊ะ. * 7 นิ่น ฮวิน หฑวน หมั่ง ปวัด เยีย ฯฒฯ ชะ เห่ว เยีย. เยีย ก๊อง, `เยีย เยียม น้าย โอ่.'

8 ``นิ่น หน่าย เยีย, `เม่ย หาย เต้า?'

``เยีย เตา, `เยีย เซ อา^มา^เล้ก เมี่ยน.'

9 ``นิ่น ก๊อง, `โท้ เม่ย ต้าย โซ้ว เยีย กะเฮลน ไต๋ เยีย ไต่, เหว่ย หฒุ เยีย หฒุ เซียง, มุน ไห่, มป่า เยีย หธ่อ ไม้ ไต่.'

10 ``เยีย ฯฒฯ มี่ง โซ้ว เจี๊ยน นิ่น เญย กะเฮลน ไต๋ ไต่ นิ่น เหว่ย หฒุ เยีย ฮิ้ว ตี่ง นิ่น คีง เหฌี่ย นอ, ไม้ ไฮ่ นั่ง อ๊ะ. เยีย ฯฒฯ หมวน นิ่น เญย ฮู่ง นี้ง หย่า เฒาะ ปั์ว เญย เจี้ยม ต้อ ต้าย จิว ปุน เม่ย, เยีย เญย เฒี้ยว.''

11 ดา^วิด ฯฒฯ เป๊ด นิ่น เญย ลุย. กัน นิ่น วั้ว เต๋ย เมี่ยน หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย โหฒว. 12 นิ่น บัว เฑ่า เญี้ยม, เฒย ไม้ หญั่น หาย หญู่ง เถา ลู่ง ม์าน-หฮมวัง. นิ่น บัว ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว เหว่ย เซา^โล เหธา นิ่น เญย ตอน, โย^นา^ทาน, หย่า เหว่ย เฒี้ยว เญย แปะ ฝีง เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เฒ้ย-ฟุน หฒุ หฑุ ด๊าว ไต๋ ไต่.

13 ดา^วิด หน่าย โต่ว เฝียน วั้ว เต้า เมี่ยน หลุน เมี่ยน, ``เม่ย เยียม หาย ต้าย?''

นิ่น เตา, ``เยีย เซ เยียม เต่ย-ปูง, กั้น ฝีง เมี่ยน เญย ตอน, เซ อา^มา^เล้ก เมี่ยน.''

14 ดา^วิด ก๊อง, ``เม่ย เหว่ย หาย ติ่ว ไม้ กั้ม เหฑีย ซูง ปั์ว ไต๋ เฒี้ยว หล่ง โย่ว ออน ต้าย เญย เมี่ยน?''

15 ดา^วิด ฯฒฯ เห่ว เหยียด เต้า เยียม วั้ว เญย เมี่ยน หลุน เมี่ยน ต้าย, ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย มี่ง ไต๋ นิ่น ม่าะ!'' นิ่น ฯฒฯ ไต๋ ไต่ วั้ว เต้า เมี่ยน. 16 ดา^วิด ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย ไต๋ เมี่ยน เญย ฒุ์ย เม่ย กั้น อ๋อย หฒุ ดาม-ตอง, เหว่ย หฒุ เม่ย กั้น เญย ฑุ่ย โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง, `เยีย ไต๋ เฒี้ยว หล่ง โย่ว ออน ต้าย เญย เมี่ยน.'''

ดา^วิด เหว่ย เซา^โล เหธา โย^นา^ทาน ป๋าว เฑ่า เญี้ยม เญย ฑูง

17 ดา^วิด เหว่ย เซา^โล เหธา เซา^โล เญย ตอน, โย^นา^ทาน, ป๋าว น้าย ติ้ว เฑ่า เญี้ยม เญย ฑูง. 18 ดา^วิด เห่ว เฒาะ น้าย ติ้ว ฑูง หฌาว ยู^ดา เมี่ยน. ฑูง * เฟี้ย เจี๊ยน ยา^ซา เญย โซว. ฑูง ก๊อง, *

⇑

[Remove Footnotes]