อา^โม้ด

ปิ๋ว เม่ง หว่า

อา^โม้ด เซ โหฒว ตะเยี้ยด เต้า เยียม กีง-โซว เฟี้ย นิ่น เถง ทิน-ฮู่ง โต่ว เญย หว่า. นิ่น เญย หว่า หย่า หม่วน เญย. ไม้ กุ๊น นิ่น เยียม น่าม ปูง, ยู^ดา กั๊วะ ต้าย, นิ่น เยียม ป๊ะ ปูง, อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง ฒุ่น โต์. นิ่น ฒุ่น เญย เฒี่ยง โห่ เซ ต๋อย เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 700 เล่ง หฮญัง เญย ต๋อง. วั้ว เต๋ย เฒี่ยง โห่ เต่ย-ปูง เป๋น เญย, เมี่ยน เจี้ยน กัน นิ่น บัว เสียน เญย เจ๊า, หย่า ปวัด ฮนั้ง เต่ย-ปูง ว้วน เญย, แป้ง ออน เญย.

มป่า อา^โม้ด ปวัด เต่ย-ปูง เป๋น เญย เจ๊า เซ ขูง หลาย ปุ๊ด-ฒ่อย เมี่ยน. น้าย เต๋ย เมี่ยน ปุ๊ด ฒ่อย เหว่ย หฒุ นิ่น บัว เหฒย เมี่ยน จ่ม เมี่ยน หย่า โหฒว ไม้ แป้ง ฟิม ปุน นิ่น บัว. เมี่ยน เจี้ยน เอย นิ่น บัว เสียน เญย เจ๊า โหฒว, มป่า โหฒว เป้ย หฒั่ง ฮนั้ง. นิ่น บัว หล่าย เต่ย-ปูง ว้วน เญย, แป้ง ออน เญย, มป่า ไม้ เฒ์ย.

อา^โม้ด จอม เฮญี้ยว ปู๋ง หล่าง ฒุ่น ก๊อง ทิน-ฮู่ง อ๋อย ตี่ง
อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฒุ์ย. นิ่น โท้ ปุน แป้ง ฟิม เญย เจ๊า ฮนั้ง ววม นอ เหลี่ยว ธ้วด ต้าย. สี ก๊อง ฮนั้ง หน่าย, ``เหฑีย เฒี้ยว, เน่น เจี๋ย เญย ทิน-ฮู่ง, อ๋อย ค้อ-เลี่ยน โย^เซ้บ เหฒ่ง เหฌี่ย เญย เมี่ยน.'' (อา^โม้ด 5:15 )

โซว ก๊อง
1:1-2:5 เฒี้ยว ตี่ง เว่ย ก๋อม อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง วั้ว เต๋ย กั๊วะ เญย ฒุ์ย
2:6-6:14 เฒี้ยว ตี่ง อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฒุ์ย
7:1-9:15 ปยา หญู่ง หิ่น ย่าง เญย สี่

อา^โม้ด 1

1 น้าย เซ เหยียด ล่าน เมี่ยน, บั๋ว เห่ว อา^โม้ด, ก๊อง เญย หว่า. นิ่น เยียม เท^โค^อา, โก๋ว ปะกี ยู่ง เมี่ยน บุด๋ง. เดา ไม้ แก้ง ต์ง ฒิ่น ด่าง อี หฮญัง, ต้ง อุด^ซี^ยา โหฒว ยู^ดา เญย ฮู่ง, * โย^อาด * เญย ตอน, เย^โล^โบ^อัม, โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฮู่ง วั้ว หฒั่น, * อา^โม้ด ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่ ก๊อง
อิ^สะ^ลา^เอน เญย เจ๊า.

ทิน-ฮู่ง ตี่ง เว่ย ก๋อม อิ^สะ^ลา^เอน วั้ว เต๋ย กั๊วะ เญย ฒุ์ย

2 อา^โม้ด ก๊อง,

ซี^เลีย กั๊วะ

3 เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง,

น้าย เซ เฒี้ยว ก๊อง เญย หว่า.

ฟี^ลิ^สะ^เตีย กั๊วะ

6 เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง,

น้าย เซ เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง ก๊อง เญย หว่า.

ไท^ละ ฒี่ง

9 เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง,

เอ^โดม

11 เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง,

อัม^โมน

13 เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง,

น้าย เซ เฒี้ยว ก๊อง เญย หว่า.

⇑

[Remove Footnotes]