ดา^นี^เอน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ดา^นี^เอน โซว เฟี้ย ต้าย เญย เฒี่ยง โห่, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฒุ เต้า ไม้ เสียน ทิน-ฮู่ง เญย ฮู่ง เตี๋ย เหฒย นิ่น บัว, ห่อย นิ่น บัว โค้ว. เฟี้ย โซว เญย เมี่ยน เฟี้ย เหฒีย ติ้ว เจ๊า-โหล่ว เหธา หล่าว ย่าง เญย สี่ เหว่ย เถง วั้ว ต่อย เมี่ยน หฒูง ชะ. นิ่น บัว ฯฒฯ ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ทิน-ฮู่ง อ๋อย ปุน ห่อย นิ่น บัว วั้ว เต้า ฮู่ง หฒุ เซวย, ปุน ทิน-ฮู่ง กั้น เญย แปะ ฝีง แอ๋ง ตุ๊ กุ๊น.

โซว ปุน ฆอย โหฒว อี กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น ก๊อง ดา^นี^เอน แอ๋ง เหธา นิ่น หฒุ กว๊าด มี่ง เญย ต่อย ปวั้ง เญย เจ๊า-โหล่ว. นิ่น บัว เสียน หลง ทิน-ฮู่ง หย่า หมวัง นิ่น เญย หว่า ฯฒฯ ฮี่ง เจี๋ย นิ่น บัว เญย วิน-วั้ง. น้าย เต๋ย เจ๊า-โหล่ว ธ้วด ต้าย ต๋อย บา^บี^โลน เหธา เป^เซีย เยียม ลู่ง เดี๊ย โหฒว โฮล เจี๋ย, เฮ้น เจี๋ย เญย เต่ย-ปูง.

2) ตะเหญ่ย กิ่น ก๊อง ดา^นี^เอน ปวัด เหฒีย หญู่ง หล่าว ย่าง เญย สี่. น้าย เต๋ย หล่าว ย่าง เญย สี่ ม่าย เหฒีย หญู่ง จั๋ง-โห่ ปิ๋ว เม่ง ฒิ่น โฮ์ เญย เจ๊า. ม่าย เหฒีย นอม กั๊วะ อ๋อย เฮ้น เจี๊ยน ฝาว แอ๋ง ด๊อด เจี๊ยน เหฌี่ย. ต้าว ตั้ง ก๊อง หฒุ บา^บี^โลน เต่ย-ปูง, ต้ง ไม้ เสียน ทิน-ฮู่ง เญย ฮู่ง เตี๋ย, เหฒย ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน, มป่า นิ่น อ๋อย หฒุ เซวย. ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง อ๋อย ฮี่ง เจี๋ย.

โซว ก๊อง
1:1-6:28 ดา^นี^เอน เหธา นิ่น เญย โล์-แกง ต่อย
7:1-12:13 ดา^นี^เอน ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่
7:1-28 เปยย เต้า เฮยี่ย กะน้าย
8:1-9:27 ยู่ง โก๊ว เหธา ยู่ง
10:1-11:45 ฟิน- เมี่ยน โต่ว หว่า
12:1-13 เซ้ด เมว์ย เญย หญุด เฒ้ย

ดา^นี^เอน 1

ดา^นี^เอน เหธา นิ่น เญย โล์-แกง ต่อย
โหะ ฮิ้ว เหฒีย หญู่ง

1 เยียม เย^โฮ^ยา^คิม โหฒว ยู^ดา เญย ฮู่ง ตะฟาม หฮญัง วั้ว หฮญัง, บา^บี^โลน เญย ฮู่ง, เน^บู^คัด^เน้ด^ซา, ต้าย เว่ย เจี๊ยน อ๋อย เบ๊าะ เย^ลู^ซา^เลม. * 2 เฒี้ยว เฒาะ ยู^ดา เญย ฮู่ง, เย^โฮ^ยา^คิม, จิว ปุน เยียม เน^บู^คัด^เน้ด^ซา เญย ปั์ว-เดี๊ย หย่า ปุน เน^บู^คัด^เน้ด^ซา เฒาะ ตุ๊ เต๋ย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เญย จา-ต๋อง. น้าย เต๋ย กะน้าย นิ่น ต้อ หฑวน ซี^นา เต่ย, * นิ่น เญย เฒี่ยน เญย เปย๊า, อัน เจี๊ยน นิ่น เญย เฒี่ยน เญย เปย๊า, เซียว จ๋าย เญย กะน้าย เญย ต๋อง. *

3 ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ เห่ว เยียม ฮู่ง ติ่น โหฒว โฮล เจี๋ย เญย ต้ม เจียน, * อัด^เป^นัด, กิ๊น ธ้วด เต๋ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เมี่ยน หลุน เมี่ยน. เซ กิ๊น ธ้วด ม่าย ฮู่ง โต้ว เญย เหธา หฒั่ง ฮ่อง เมี่ยน เญย ตอน. 4 น้าย เต๋ย เมี่ยน หลุน เมี่ยน เญย ซิน หฒั่ง อ๋อย หฒุ ไม้ ม่าย ต๋อง เฆ่ม หย่า เหฑว่ย เญย. นิ่น บัว อ๋อย หฒุ ม่าย ปั้น เหฒ่ย โหะ หญู่งๆ, ม่าย ว่วน ฒาง, ม่าย ธง-เม่ง ฮู้ ตุ๊ จั๊ง เญย, ม่าย ปั้น เหฒ่ย เยียม ฮู่ง ติ่น ฟู-สู. อ๋อย หฒุ หฌาว นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ เคน^เดีย เมี่ยน * เญย หฑั่ง เหธา หว่า. 5 ฮู่ง เตี๋ย หย่า พ้าย เหฒียง ปุน นิ่น บัว ฮนอยๆ ตุ๊ ป่วน ฮู่ง เตี๋ย หญั่น เก้า หลง เจี๋ย เญย กะน้าย เหธา นิ่น ฮบ เญย อะหงุ่น ติ๊ว. นิ่น บัว อ๋อย หฒุ โหะ ปวั๊ง ปัว หฮญัง, ฆะฮ้า ปุน นิ่น บัว เปียะ มี่ง โหฒว ฮู่ง เตี๋ย เญย กง.

6 เยียม น้าย เต๋ย เมี่ยน บุด๋ง ม่าย ยู^ดา ฝีง, ดา^นี^เอน, ฮัน^นัน^ยา, มิ^ซา^เอน เหธา อา^ซา^ลิ^ยา. 7 วั้ว เต้า โฮล เจี๋ย เญย ต้ม เจียน ธ้วด เซียง-บั๋ว ปุน นิ่น บัว. ดา^นี^เอน นิ่น เห่ว เบน^เท^ซัด^ซา, ฮา^นัน^ยา นิ่น เห่ว ซัด^ลัก, มิ^ซา^เอน นิ่น เห่ว เม^ซ้าก. แอ๋ง ม่าย อา^ซา^ลิ^ยา นิ่น ธ้วด บั๋ว เห่ว อา^เบด^เน^โก.

ดา^นี^เอน ตี่ง เฮญี้ยว ไม้ หญั่น
ฮู่ง เตี๋ย เญย หญั่น ฮบ

8 มป่า ดา^นี^เอน ตี่ง เฮญี้ยว ไม้ หญั่น ฮู่ง เตี๋ย เก้า หลง เจี๋ย เญย กะน้าย หย่า ไม้ ฮบ ฮู่ง เตี๋ย เญย อะหงุ่น ติ๊ว ปุน กั้น ม่าย
หวุย. นิ่น ฯฒฯ โท้ วั้ว เต้า ต้ม เจียน ฆอย ฑุ่ย ปุน นิ่น ไม้ โหฒว ปุน กั้น ม่าย หวุย. 9 ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ปุน ต้ม เจียน หอบ เฮญี้ยว ดา^นี^เอน หย่า ค้อ-เลี่ยน นิ่น. 10 ต้ม เจียน ก๊อง บั๋ว ดา^นี^เอน, ``เยีย กั้ม เหฑีย เยีย เญย เฒี้ยว, ฮู่ง เตี๋ย. นิ่น พ้าย เหฒียง เม่ย บัว เญย หญั่น ฮบ. สี ก๊อง ฮู่ง เตี๋ย ปวัด เม่ย บัว เญย เฮมียน-เหมว่ย ไม้ เหฑว่ย, ไม้ ด่ง เหธา เม่ย บัว หฮญัง-เจ๊ย ฟี่ ด่ง วั้ว เต๋ย เญย นอ, เม่ย บัว ฯฒฯ ปุน เยีย หฒุ ฮู่ง เตี๋ย ฮงะ เยีย เญย มฆ้อง ดุ๊ด.''

11 ดา^นี^เอน ฯฒฯ ก๊อง บั๋ว ต้ม เจียน พ้าย ต้าย กุ๊น ดา^นี^เอน, ฮา^นัน^ยา, มิ^ซา^เอน เหธา อา^ซา^ลิ^ยา วั้ว เต้า เมี่ยน, 12 ``โท้ เสย เยีย บัว, เม่ย เญย โปว, เหฒียบ ฮนอย. ปุน เยีย บัว ขูง หญั่น ไล, ฮบ ววม-แปะ ฮนั้ง. 13 ฆะฮ้า เป๊ย หมั่ง เยีย บัว เญย เฮมียน-เหมว่ย เหธา หญั่น ฮู่ง เตี๋ย กิ๊น ต้าย คู้ เญย วั้ว เต๋ย เมี่ยน หลุน เมี่ยน เญย เฮมียน, ฯฒฯ หฒิว
เม่ย ปวัด หอบ เญย กุ๊น ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว ปุน เยีย บัว, เม่ย เญย โปว อ๊ะ.'' 14 กุ๊น นิ่น บัว วั้ว เต้า เจียน ฯฒฯ แล์ง ฑุ่ย ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว, ฯฒฯ เสย นิ่น บัว เหฒียบ ฮนอย.

15 เจี๋ย ลิ์ว เหฒียบ ฮนอย ปวัด นิ่น บัว เญย เฮมียน-เหมว่ย เก้า หวั่ง เสียง, เฮมียน เก้า เหฑว่ย หญั่น ฮู่ง เตี๋ย เญย หญั่น ฮบ วั้ว เต๋ย เหยียด ฒู้ง เมี่ยน หลุน เมี่ยน. 16 กุ๊น นิ่น บัว วั้ว เต้า เจียน ฯฒฯ เซียว ฆอย ฮู่ง เตี๋ย พ้าย ปุน นิ่น บัว เญย หญั่น ฮบ เหธา อะหงุ่น ติ๊ว แอ๋ง ปุน ไล นิ่น บัว หญั่น.

17 ทิน-ฮู่ง ปุน น้าย เต๋ย เปยย ล่าน เมี่ยน หลุน เมี่ยน ม่าย ว่วน ฒาง ไกว ไห่, ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ หญู่งๆ โซว-หฑั่ง เญย เจ๊า, ม่าย ธง-เม่ง ไห่. ดา^นี^เอน หย่า ไฮ่ เม่ง แปะ เหยียด ฒู้ง หล่าว ย่าง เญย สี่ เหธา เบ๋ย เญย เบ๋ย.

18 เถา ฮู่ง เตี๋ย ตี่ง เหฒียง ต้อ น้าย เต๋ย เมี่ยน หลุน เมี่ยน เปียะ ต้าย ปวั้ง นิ่น เญย ฮนอย-เหญียะ, โหฒว โฮล เจี๋ย วั้ว เต้า ต้ม เจียน, * อัด^เป^นัด, ต้อ นิ่น บัว เปียะ ต้าย เยียม เน^บู^คัด^เน้ด^ซา ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน. 19 ฮู่ง เตี๋ย เหธา นิ่น บัว ก๊อง หว่า, ปวัด เยียม น้าย เต๋ย เมี่ยน หลุน เมี่ยน บุด๋ง ไม้ ม่าย เหยียด เต้า ด่ง ดา^นี^เอน, ฮา^นัน^ยา, มิ^ซา^เอน เหธา อา^ซา^ลิ^ยา. นิ่น บัว ฯฒฯ ตุ๊ เยียม ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน ฟู-สู. 20 ไม้ กุ๊น ฮู่ง เตี๋ย หน่าย เถา หาย หญู่ง ว่วน ฒาง เหธา ธง-เม่ง เญย เจ๊า, เป๊ย เหยียด ฒู้ง เยียม กั๊วะ กะญั์ว โหฒว หฮวา-ญิ์น เหธา โหฒว ฟ้าด เญย เมี่ยน, ดา^นี^เอน บัว เก้า หลง เหฒียบ โก๊ว.

21 ดา^นี^เอน เยียม วั้ว โหฒว เจี๊ยน มี่ง เถา ไซ^ลัด โหฒว ฮู่ง กุ๊น บา^บี^โลน ต้าว หฮญัง.

⇑

[Remove Footnotes]