หฑั่ม เล์ย-หลัด

ปิ๋ว เม่ง หว่า

หฑั่ม เล์ย-หลัด โซว เฟี้ย เจี๊ยน โม^เซ เยียม โม^อับ เต่ย ก๊อง บั๋ว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เหฒีย คัง เจ๊า-โหล่ว. วั้ว หฒั่น อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ยั่ง เจ๊า โก ไห่, เจี๋ย ลิ์ว เต่ย-ปูง-ฮวาง เถา โม^อับ ฯฒฯ ตี้ง เจี๊ยน วั้ว. นิ่น บัว อ๊า ลั่ม ตุ๊ เปียะ มี่ง เยียม คา^นา^อัน เต่ย-ปูง.

น้าย ป๊วน โซว เฟี้ย เหฒีย หญู่ง. เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย เซ ฮนั้ง น้าย. 1) ตะเยี้ยด, โม^เซ ก๊อง เจี๋ย ต้าย วั้ว เต๋ย เฝย เหฒียบ หฮญัง ธ้วด เญย สี่. นิ่น โท้ แปะ ฝีง จั๋ง เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ ต้อ นิ่น บัว เจี๋ย เต่ย-ปูง-ฮวาง, หย่า ขวิน นิ่น บัว เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน หลง ทิน-ฮู่ง, หมวัง นิ่น เญย หว่า. 2) ตะเหญ่ย, โม^เซ หฑั่ม วั้ว เต๋ย เหฒียบ ติ้ว หลี่ง หย่า เหล่ง เจ๊ย เญย ก๊อง ตะเยี้ยด ติ้ว เหว่ย ขวิน แปะ ฝีง ขูง อ๋อย หฒุ หฒั่ง ดุ เต้า เฒี้ยว, เซ ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง. ฆะฮ้า นิ่น แอ๋ง หฑั่ม อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เปียะ ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน เญย เต่ย-ปูง อ๋อย หฒุ กัน เญย เล์ย. 3) ตะฟาม, โม^เซ แอ๋ง เถง แปะ ฝีง จั๋ง เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง เหธา นิ่น บัว แล์ง เจี๋ย เญย แหง่ง หว่า หย่า ขวิน นิ่น บัว เอย เจี๊ยน น้าย เต๋ย แหง่ง หว่า โหฒว. 4) ตะเฝย, โม^เซ พ้าย โย^ซู^วา หฑิบ เจี๊ยน โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เปย๊ย เฒ้ย ตี๊ นิ่น. ฆะฮ้า นิ่น ป๋าว ติ้ว ฑูง เธง ทิน-ฮู่ง เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง เหฒียบ ฒัวะ เญย โก๋ว เมี่ยน. ป๋าว ลิ์ว นิ่น ปวัง หว่า ปุน ฝีงๆ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฯฒฯ เยียม โม^อับ เต่ย-ปูง, จอ^แดน ด้าย เญย ตง ปูง แหมง, เกวย เสย.

น้าย ป๊วน โซว เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ อ๋อย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม ไห่ นิ่น กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน หย่า เหฌียว นิ่น บัว. สี ก๊อง ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง จั๋ง เจี๊ยน นิ่น เญย เหฌียว เอน ฯฒฯ ฮนั้ม นิ่น, หมวัง นิ่น เญย หว่า, นิ่น อ๋อย เปว เจี๊ยน ปุน ม่าย แหม่ง เฒี่ยง เจี๊ยน หย่า เหธย ฟุ ปุน นิ่น บัว.

หฑั่ม เล์ย-หลัด 6:4-6 เถง พ้อ เม่ง น้าย ป๊วน โซว เญย เอ๋ย เล์ย. เซ น้าย เต๋ย หว่า เย^ซู ก๊อง เซ เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย เล์ย-หลัด. ``อ๋อย หฒุ หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว, หล่ง เหฑ่ง หฒะเอ๋ย, หล่ง เหฑ่ง ชะ ฮนั้ม เฒี้ยว, เม่ย เญย ทิน-ฮู่ง.''

โซว ก๊อง
1:1-4:49 โม^เซ ฒุ่น ตะเยี้ยด หฑุ่น
5:1-26:19 โม^เซ ฒุ่น ตะเหญ่ย หฑุ่น
(1) 5:1-10:22 เหฒียบ ติ้ว เล์ย-หลัด
(2) 11:1-26:19 เล์ย- หลัด เหธา เล์ย เหธา ขวิน เญย หว่า
27:1-28:68 พ้าย เหฒียง หว่า เปียะ คา^นา^อัน เญย เฒี่ยง โห่
อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว
29:1-30:20 แอ๋ง เหลียบ หฑุ่น แหง่ง หว่า
31:1-33:29 โม^เซ ก๊อง ฆะฮ้า ลาย เญย หว่า
34:1-12 โม^เซ เกวย เสย

หฑั่ม เล์ย-หลัด 1

โม^เซ หฑั่ม เยียม โฮ^เล้บ,
ทิน-ฮู่ง เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน
แล์ง เญย แหง่ง หว่า

1 โม^เซ ก๊อง น้าย เต๋ย หว่า บั๋ว อิ^สะ^ลา^เอน เญย หฒวัง เมี่ยน วั้ว หฒั่น, นิ่น บัว เยียม จอ^แดน ด้าย ตง ปูง แหมง เญย เต่ย-ปูง-ฮวาง, เซ เยียม อา^ลา^บา, * สุบ^อา เญย ต๋อย-หง่าน, เยียม ปา^ลาน เหธา โท^เฟน, ลา^บาน, ฮา^เซ^โล้ด, ดี^ซา^หับ น้าย เต๋ย ฟิ้ว-มู้ง บุด๋ง. 2 เยียม โฮ^เล้บ บง * กัน เส^อี บง * มี่ง คา^เดด^บา^เนีย เซ เหฒียบ เยี้ยด ฮนอย เญย เจ๊า-ตี้ง.

3 เยียม อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง, ฆะฮ้า เฝย เหฒียบ หฮญัง วั้ว หฮญัง, เหฒียบ เยี้ยด หฮลา แซง-เยี้ยด, โม^เซ หฒิว เฒี้ยว หล่ง นิ่น พ้าย ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เหยียด ฒู้ง หว่า ฒุ่น บั๋ว นิ่น บัว. 4 วั้ว หฒั่น นิ่น * เบ๊าะ ฮี่ง เยียม เฮ้ด^โบน ฒี่ง, อา^โม^ไล เมี่ยน เญย สิ^โหน ฮู่ง, หย่า เยียม เอ^เดน^อี เบ๊าะ ฮี่ง เยียม อัด^ทา^โล้ด ฒี่ง, บา^ซาน เต่ย เญย โอก ฮู่ง. *

5 โม^เซ เยียม โม^อับ เต่ย, จอ^แดน ด้าย เญย ตง ปูง แหมง เจี์ย กอน ก๊อง น้าย เต๋ย เล์ย-หลัด. นิ่น ก๊อง,

6 เฒี้ยว, บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เยียม โฮ^เล้บ บง บั๋ว บัว, ``เม่ย บัว เยียม น้าย นอม บง เล่า อ๊ะ, เก๋า อ๊ะ. 7 อ๋อย หฒุ แธะ เธี้ยง หูง เจี๊ยน อา^โม^ไล เมี่ยน เญย บง-ไอ๊ ต๋อง เหธา ฮวิน หฑวน อา^ลา^บา เต่ย * วั้ว เต๋ย เมี่ยน เญย นอมๆ ต๋อง, มี่ง วั้ว เจี๋ย บง-ฮลัง, เหธา ไฟ ปูง เญย บง-ไอ๊ ต๋อง, เหธา เน^เกบ, หย่า กัน เม^ดิ^เต^เล^เนียน ค้อย- เฮลน, * เถา คา^นา^อัน เมี่ยน เญย เต่ย-ปูง, หย่า เถา เล^บา^นอน เก้, แอ๋ง เถา ยู^เฟ^ติด ต้ม ด้าย. 8 หมั่ง ม่าะ! เยีย เฒาะ น้าย นอม เต่ย-ปูง จิว ปุน เม่ย บัว. เม่ย บัว กุ๊น เปียะ มี่ง เยียม อ๊ะ. เซ เยีย, เฒี้ยว, โฮ้ว เจี๊ยน แล์ง ปุน เม่ย บัว เญย อง-ถาย, อับ^ลา^ฮัม, อี^สัก เหธา ยา^โค้บ เหธา นิ่น บัว เญย เฒ้ย-ฟุน เญย เต่ย-ปูง.''

โม^เซ ออน เบ่น สี่ เมี่ยน

(เป๊ย หมั่ง ธ้วด อี^ยิบ 18:13-27 )

9 บัว หธ่อ เยียม โฮ^เล้บ บง วั้ว หฒั่น เยีย บั๋ว เม่ย บัว, ``เยีย กั้น ดุ ล่าน เมี่ยน ฮนั้ง ดาม ไม้ ต์ง เม่ย บัว. * 10 อี้ หฒั่น เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, ปุน เม่ย บัว หฮยาง ด่ง ลู่ง เญย เหฮลย ธั้ม. 11 โท้ เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย อง-ถาย เญย ทิน-ฮู่ง, ปุน เม่ย บัว หฮยาง ธั้ม เจี๊ยน ฝาว เหยียด ธิน โก๊ว, หย่า เหธย ฟุ ปุน เม่ย บัว ฮนั้ง นิ่น แล์ง ปุน เม่ย บัว วั้ว นอ. 12 เม่ย บัว ม่าย หละเญ้า เญย สี่, ม่าย ขวน เฮญี้ยว เญย สี่, ม่าย แฑง ญิ่น แฑง โญ์ว เญย สี่, ขูง เยีย กั้น ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ ดาม ตุ๊ ต์ง? 13 อ๋อย หฒุ เยียม เม่ย บัว เญย ฝีงๆ กิ๊น ธ้วด ม่าย ธง-เม่ง, ม่าย เฮญี้ยว-ฒ่อย, หย่า ม่าย ปั้น เหฒ่ย เญย เมี่ยน, ต้ง เมี่ยน ท่าย เญย เมี่ยน. เยีย ฯฒฯ ออน นิ่น บัว โหฒว เม่ย บัว เญย เปย๊ย เฒ้ย.''

14 เม่ย บัว เตา เยีย, ``เม่ย เห่ว เยีย บัว ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว เซ หอบ เญย.''

15 เยีย ฯฒฯ เฒาะ เยียม ฝีงๆ โหฒว โฮล เญย เมี่ยน, ต้ง ม่าย ธง-เม่ง, หฒวัง เมี่ยน ท่าย เญย เมี่ยน, ออน นิ่น บัว โหฒว เปย๊ย เฒ้ย. ม่าย เต๋ย กุ๊น เหยียด ธิน เต้า, ม่าย เต๋ย กุ๊น เหยียด แป๊ะ เต้า, ม่าย เต๋ย กุ๊น ฮม์ เหฒียบ เต้า, ม่าย เต๋ย กุ๊น เหฒียบ เต้า. เยีย แอ๋ง ออน เต๋ย โหฒว เหยียด ฝีง เหยียด ฝีง เญย เจียน. 16 วั้ว หฒั่น เยีย แอ๋ง ขวิน เม่ย บัว เญย เบ่น สี่ เจียน, ก๋อ-โย์ว ม่าย สี่ อ๋อย หฒุ ฒ่า หลง, แป้ง ฟิม เญย ตุ๋น สี่, ไม้ กุ๊น จวั่ง อิ^สะ^ลา^เอน ฝีง เญย ก๋อ-โย์ว ไฟ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เหธา กั้น ฝีง เมี่ยน ม่าย สี่. 17 เซี้ยม เญย เฒี่ยง โห่ ไม้ ตู๋ง หมั่ง หาย เต้า เญย เฮมียน. อ๋อย หฒุ ฒ่า โหฒว โฮล โหฒว ไฝ เญย ฟี่ ฮนั้ง เหฑ่ง. หย่า ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย หาย เต้า เมี่ยน เหว่ย หฒุ เซี้ยม เมี่ยน เซ เกวย ทิน-ฮู่ง. หาย เต๋ย สี่ เม่ย บัว ไฮ์ อะ ตุ๊ ตุ๋น, กุ๊น ต้อ ต้าย เยีย น้าย, เยีย ฯฒฯ ตุ๋น อ๊ะ. 18 วั้ว หฒั่น เยีย หย่า เฒาะ เม่ย บัว อ๋อย หฒุ โหฒว เญย หญู่งๆ สี่ บั๋ว เม่ย บัว.

เยียม คา^เดด^บา^เนีย
พ้าย เมี่ยน มี่ง ฒ่า เต่ย-ปูง

(เป๊ย หมั่ง ซ้าว เมี่ยน 13:1-33 )

19 บัว ฯฒฯ หฒิว เฒี้ยว, บัว เญย ทิน-ฮู่ง, พ้าย เญย หว่า ธ้วด โฮ^เล้บ, มี่ง ทง เม่ย บัว ปวัด เจี๋ย วั้ว นอม กั้ม เหฑีย ไห่ เญย ต้ม เต่ย-ปูง-ฮวาง หูง เจี๊ยน อา^โม^ไล เมี่ยน เญย บง หฒั่ง ต๋อง ต้าย เถา คา^เดด^บา^เนีย. 20 เยีย แอ๋ง บั๋ว เม่ย บัว, ``เม่ย บัว ต้าย เถา อา^โม^ไล เมี่ยน เญย บง-ไอ๊ ต๋อง, เซ เฒี้ยว, บัว เญย ทิน-ฮู่ง, จิว ปุน บัว เญย ต๋อง. 21 หมั่ง ม่าะ! เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เฒาะ น้าย นอม เต่ย-ปูง จิว ปุน เม่ย บัว หมี่ อ๊ะ. กุ๊น เปียะ มี่ง เฒาะ น้าย นอม เต่ย-ปูง ฮนั้ง เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย อง-ถาย เญย ทิน-ฮู่ง, บั๋ว เม่ย บัว วั้ว นอ. ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย หย่า ไม้ ตู๋ง เฮญี้ยว ฮวาง.''

22 เม่ย บัว เหยียด ฒู้ง ฯฒฯ ต้าย บั๋ว เยีย, ``บัว อ๋อย หฒุ ปุน เมี่ยน มี่ง ด่าง เถง บัว ฒ่า วั้ว นอม เต่ย-ปูง, ฯฒฯ หฑวน ต้าย ก๊อง บัว อ๋อย หฒุ ยั่ง หาย ติ้ว เจ๊า เปียะ หย่า อ๋อย เถา หาย นอม เหธา หาย นอม ฒี่ง.''

23 ฮนั้ง น้าย โหฒว เยีย ไฮ์ หอบ เญย, ฯฒฯ กิ๊น เหฒียบ เหญ่ย เต้า เม่ย บัว เญย เมี่ยน, เหยียด ฝีง เหยียด เต้า. 24 นิ่น บัว ฯฒฯ ธ้วด เจ๊า ยั่ง บง มี่ง เถา เอด^โค ฮ์อง ฒ่า วั้ว เต๋ย เดา. 25 นิ่น บัว ต้อ เต๋ย วั้ว นอม เต่ย-ปูง เญย เปี๊ยว ต้าย ปุน บัว หย่า บั๋ว บัว, `` เฒี้ยว, บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เหธย ปุน บัว เญย เต่ย-ปูง เซ หลง ไห่.''

แปะ ฝีง แหง่ง เฒี้ยว

(เป๊ย หมั่ง ซ้าว เมี่ยน 13:28-14:10 )

26 มป่า เม่ย บัว แหง่ง เจี๊ยน เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, พ้าย เญย หว่า, ไม้ คั้ง เปียะ วั้ว นอม เต่ย-ปูง. * 27 เยียม เม่ย บัว เญย ด๊บ-ลิ่ว เม่ย บัว งบ เจี๊ยน ก๊อง, `` เฒี้ยว ฑอง บัว ฯฒฯ ต้อ บัว เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง ธ้วด ต้าย จิว ปุน อา^โม^ไล เมี่ยน เหมียด เหฑ่ง บัว. 28 บัว ไม้ ไฮ่ มี่ง หาย. บัว เญย ก๋อ-โย์ว ฒู้ง ปุน บัว เญย บะฑิว หยุ เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ. เหว่ย หฒุ นิ่น บัว ก๊อง, `วั้ว เต๋ย เมี่ยน เก้า เฮ้น บัว, โหย่ว โฮล โหย่ว ฮลัง. นิ่น บัว เญย ฒี่ง โหย่ว โฮล โหย่ว ว้วน, ฒี่ง หลาด แบ่ง ลู่ง ฮลัง. เยีย บัว ฒู้ง ปวัด อา^น้าก เมี่ยน * เยียม หน่าย.'''

29 เยีย ฯฒฯ บั๋ว เม่ย บัว, ``ไม้ ตู๋ง แฮะ กั้น, ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย นิ่น บัว. 30 เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, มี่ง ด่าง ต้อ เม่ย บัว, อ๋อย เหว่ย เม่ย บัว เบ๊าะ จ๋า, ฮนั้ง เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง ตอง เจี๊ยน เม่ย บัว โหฒว นอ. 31 เยียม วั้ว เต่ย-ปูง-ฮวาง เม่ย บัว ปวัด เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เฒี่ยง ติ้ว เจ๊า ต้อ เม่ย บัว กัน เจ๊า หฒั่ง แป้ง ออน เญย เถา น้าย นอม ต๋อง, ฮนั้ง เตีย ฮล้อบ กั้น เญย ตอน นอ.'' *

32 มป่า ไม้ กุ๊น เยีย ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, เม่ย บัว ฒู้ง ไม้ เสียน เขา เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, * 33 ต้ง เยียม เจ๊า หฒั่ง มี่ง ด่าง เม่ย บัว วั้ว เต้า. ลู่ง ม์วน หฒั่น นิ่น เยียม โต์ว กะญั์ว, ลู่ง ฮนอย หฒั่น เยียม ต๊อ บ๋วน, มี่ง ด่าง ล์อ ต๋อง ปุน เม่ย บัว เหลียบ เธี้ยง หย่า ปุน เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ อ๋อย หฒุ ยั่ง หาย มี่ง.

เฒี้ยว ตี่ง
อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฒุ์ย

(เป๊ย หมั่ง ซ้าว เมี่ยน 14:20-45 ; 32:8-13 )

34 เฒี้ยว หมวัง ไฮ์ เม่ย บัว งบ เญย หว่า ฯฒฯ เฉีย เจี์ย! ไห่, โฮ้ว เจี๊ยน ก๊อง, * 35 ``น้าย ต่อย หว่าย ไห่ เญย เมี่ยน เลี่ยม เหยียด เต้า ไม้ ตุ๊ ปวัด เยีย แล์ง ปุน เม่ย บัว เญย อง-ถาย วั้ว นอม หลง ไห่ เญย เต่ย-ปูง. 36 ขูง ม่าย เย^ฟุน^เน เญย ตอน, คา^เล้บ, ตุ๊ ปวัด ฮนั้ง. เยีย อ๋อย เฒาะ นิ่น ตาบ เจี๋ย เญย เต่ย-ปูง จิว ปุน นิ่น เหธา นิ่น เญย เฒ้ย-ฟุน, เหว่ย หฒุ นิ่น หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว กัน เฒี้ยว.''

37 หลาย เม่ย บัว, เฒี้ยว หย่า เฉีย เจี์ย เยีย. นิ่น ก๊อง, ``โม^เซ อ้า! เลี่ยม เม่ย หย่า ไม้ ตุ๊ เปียะ วั้ว นอม เต่ย-ปูง อ๊ะ. 38 มป่า เม่ย เญย ปอง-ปั์ว เมี่ยน, นุน เญย ตอน, โย^ซู^วา, ตุ๊ เปียะ. เม่ย อ๋อย หฒุ เถง นิ่น หฒูง ชะ, เหว่ย หฒุ นิ่น อ๋อย หฒุ ต้อ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เปียะ มี่ง หฑิบ วั้ว นอม เต่ย-ปูง. 39 เลี่ยม เม่ย บัว เญย ฝุเจว๊ย-ไฝ, ต้ง เม่ย บัว ก๊อง อ๋อย หฒุ ธ้าง มี่ง วั้ว เต๋ย, เซ เถา อี้ ฮนอย ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ หลง, ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ เธี้ยว เญย ฝุเจว๊ย, ฒู้ง ตุ๊ เปียะ วั้ว นอม เต่ย-ปูง. เยีย อ๋อย เฒาะ วั้ว นอม เต่ย-ปูง จิว ปุน นิ่น บัว ฯฒฯ เป๋น นิ่น บัว หฑิบ เญย ป่วน. 40 มป่า เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ต๋าว ซิน หูง เจี๊ยน เต่ย-ปูง-ฮวาง, กัน ค้อย-ซิ วั้ว ติ้ว เจ๊า หฑวน.''

เยียม โฮ^มา หฒุ เซวย

(เป๊ย หมั่ง ซ้าว เมี่ยน 14:39-45 )

41 วั้ว หฒั่น เม่ย บัว เตา, ``เยีย บัว ป์าม ฒุ์ย ต่อง เฒี้ยว. เยีย บัว อ๋อย ธ้วด มี่ง เบ๊าะ จ๋า ฮนั้ง เฒี้ยว, เยีย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, บั๋ว เยีย บัว โหฒว นอ.'' เม่ย บัว เหยียด ฒู้ง ฯฒฯ ปุ๋ย เจี๊ยน หวัวะ กิ่น, ฮนั้ม ต้าย ฝาว บง-ไอ๊ เญย ต๋อง เซ ฮู่ง เห่ เญย.

42 มป่า เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว เยีย, ``บั๋ว นิ่น บัว, `ไม้ ตู๋ง มี่ง เบ๊าะ จ๋า เหว่ย หฒุ เยีย ไม้ เหธา เม่ย บัว เยียม. เหฑีย เม่ย บัว หฒุ เซวย เม่ย บัว เญย วิน-วั้ง.'''

43 เย ีย ฯฒฯ บั๋ว เม่ย บัว มป่า เม่ย บัว ไม้ คั้ง หมวัง. เม่ย บัว แหง่ง เจี๊ยน เฒี้ยว หัด เญย หว่า, โหฒว เหมา, ธ้วด มี่ง ฝาว บง หฒั่ง เญย ต๋อง หมี่ อ๊ะ. 44 เยียม วั้ว บง เญย อา^โม^ไล เมี่ยน ธ้วด ต้าย เบ๊าะ เม่ย บัว, ฮนั้ง เหยียด ปู้ง เมว์ย นอ, หฒุ่น เม่ย บัว เยียม เส^อี บง ไต๋ เจี๊ยน มี่ง เถา โฮ^มา. 45 เม่ย บัว ฯฒฯ หฑวน ต้าย เยียม เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน เญี้ยม. เฒี้ยว หย่า ฮนั้ง ไม้ ไฮ์ นอ, ไม้ หมวัง เม่ย บัว เญี้ยม. 46 เม่ย บัว ฯฒฯ แอ๋ง เยียม คา^เดด ธั้ม-ฮนอย เญย, หฒิว เม่ย บัว ตุ๊ เยียม หน่าย เญย ฮนอย-เหญียะ.

⇑

[Remove Footnotes]