ก๊อง เสย หฒั่ง

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ก๊อง เสย หฒั่ง เญย โซว เฟี้ย เจี๊ยน ``ธง-เม่ง ฟิน-แซง'' เยียม เฮญี้ยว ฮนั้ม ธ้วด เญย เจ๊า. นิ่น หลงๆ เญย ฮนั้ม เถา เมี่ยน เฒี่ยง เสย หฒั่ง เญย เฒี่ยง โห่ นั้ง ไห่, หย่า ม่าย เหฒียๆ หญู่ง อะ ตุ๊ เปียะ เฮญี้ยว. ม่าย ไม้ แป้ง ฟิม เญย เจ๊า ธั้ม เหธา หละเญ้า เญย สี่ ธั้ม. เซ้ด เมว์ย นิ่น ฝุน เมี่ยน เฒี่ยง เสย หฒั่ง เซ ขูง-ม่อง เญย เจ๊า. นิ่น ไม้ เม่ง แปะ กุ๊น เมี่ยน เญย แหม่ง เญย เจ๊า-โหล่ว วั้ว เต้า ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย. มป่า นิ่น หธ่อ ขวิน เมี่ยน ชะ โหฒว กง หย่า หฒั่นๆ อะเฮน้ย ทิน-ฮู่ง เหธย เญย
ฒี่ง เหญ่ย.

น้าย เต้า ธง-เม่ง ฟิน-แซง ฮนั้ม เถา ขวน เฮญี้ยว เหธา เฑ่า เญย สี่ ธั้ม. มป่า น้าย ป๊วน โซว เยียม บัว เญย กีง-โซว กะญั์ว ฯฒฯ ปิ๋ว เม่ง บัว หฒิว กีง-โซว เสียน มป่า ม่าย เฒี่ยง โห่ ไฮ่ ม่าย โยว-เฑ่า, ฮนั้ม ไม้ ทง เญย สี่. ม่าย เมี่ยน ธั้ม เญย ปวัด ก๊อง เสย หฒั่ง โซว ฮนั้ง กี๋ง นอ, ปุน กั้น ไฮ่ หมั่ง ตุ๊ ปวัด กั้น, ฯฒฯ ออน นิ่น บัว เญย เฮญี้ยว. นิ่น บัว เฒียะ ตุ๊ เยียม กีง-โซว ก๊อง น้าย เต๋ย เจ๊า-โหล่ว มป่า กีง-โซว หย่า ก๊อง, สี ก๊อง เมี่ยน เขา ทิน-ฮู่ง, เมี่ยน ไฮ่ ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง. ฮนั้ง หน่าย ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ฯฒฯ ปุน เมี่ยน เยียม เสย หฒั่ง เก้า ม่าย เอ๋ย เล์ย.

ก๊อง เสย หฒั่ง 1

หญู่งๆ ขูง-ม่อง

1 น้าย เซ ดา^วิด ฮู่ง เญย ตอน, เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เญย ฮู่ง วั้ว เต้า ธง-เม่ง ฟิน-แซง, ก๊อง เญย หว่า. 2 ธง-เม่ง ฟิน-แซง ก๊อง,

ธง-เม่ง ฟิน-แซง ปวั้ง เญย สี่

12 เยีย, ธง-เม่ง ฟิน-แซง, เยียม เย^ลู^ซา^เลม โหฒว เจี๋ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฮู่ง. 13 เยีย เหลียบ เฮญี้ยว หล่ง ธง-เม่ง ฒ่า หมั่ง หย่า โหะ ฮิ้ว เยียม น้าย ลู่ง เดี๊ย โหฒว เญย หญู่งๆ สี่. ทิน-ฮู่ง ปุน ป้าม เมี่ยน กีง เจี๋ย เญย สี่ หฒะเก้ง อะ เญย, โค้ว เญย. 14 เยีย ปวัด เยียม ลู่ง เดี๊ย โหฒว เญย หญู่งๆ สี่ เซ ขูง-ม่อง, ขูง ปุน หฑยาว สาว ฮนั้ง.

16 เยีย เยียม เฮญี้ยว ธ่อง ลิ์ว อ๊ะ, ``เยีย เก้ง ม่าย ธง-เม่ง ฮลัง ไห่, ฒู้ง เก้า ธั้ม กุ๊น เจี๋ย เย^ลู^ซา^เลม เญย เต้าๆ เมี่ยน. เยีย ตุ๊ กีง เจี๋ย ธง-เม่ง เหธา ว่วน ฒาง เญย สี่.'' * 17 เยีย เหลียบ ตี่ง เฮญี้ยว อ๋อย เม่ง แปะ ธง-เม่ง เญย เจ๊า เหธา หฮงง เญย, ปู๊ ล่ง ปู๊ ตั๊ง เญย สี่. มป่า เยีย โหะ ฮิ้ว เญย เซ น้าย เต๋ย สี่, หย่า ขูง ปุน หฑยาว สาว ฮนั้ง.

⇑

[Remove Footnotes]