เอ^เซ^เท

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เอ^เซ^เท โซว เฟี้ย เญย เจ๊า-โหล่ว เยียม เป^เซีย กั๊วะ เญย ฮู่ง เตี๋ย เญย ติ่น, สุ^สา ต้ม ฒี่ง วั้ว, ธ้วด ต้าย เญย สี่. โซว เหล่ง เจ๊ย เญย ก๊อง เหยียด เต้า ยิว^ไท เมี่ยน มเซียะ ตอน, บั๋ว เห่ว เอ^เซ^เท, โหฒว เญย สี่. เอ^เซ^เท ฮนั้ม เหธา นิ่น จวั่ง ฝีง เญย เมี่ยน ฯฒฯ โท้ ฮู่ง เตี๋ย ค้อ-เลี่ยน นิ่น บัว. นิ่น ฒู้ง เถง เหฌียว นิ่น เญย เมี่ยน เปย๋า ดุ๊ด, ไม้ หฒุ วิน-วั้ง เหมียด เหฑ่ง. โซว หย่า ก๊อง เม่ง ยิว^ไท เมี่ยน เจี๋ย ปู^ลิม ฒิบ เญย กอน-แป๋ง.

โซว ก๊อง
1:1-2:23 เอ^เซ^เท ตุ๊ โหฒว ฮู่ง หม่า
3:1-5:14 ฮา^มาน ธ้วด หว่าย เญย หฒะเอ๋ย
6:1-7:10 ฮา^มาน หฒุ ไต๋ ไต่
8:1-10:3 ยิว^ไท เมี่ยน ฮี่ง วิน-วั้ง

เอ^เซ^เท 1

ฮู่ง หม่า ไม้ หมวัง ฮู่ง เตี๋ย เญย หว่า

1 น้าย เต๋ย สี่ ธ้วด ต๋อย หฒุ อา^หะ^สุ^เอ^ลัด * โหฒว ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่. * นิ่น กุ๊น เหยียด แป๊ะ หญี่ เหฒียบ เธี้ยด นอม แซ้ง, เยียม อิน^เดีย กั๊วะ กุ๊น เถา เอ^ที^โอ^เปีย กั๊วะ. 2 วั้ว หฒั่น อา^หะ^สุ^เอ^ลัด ฮู่ง เยียม สุ^สา ต้ม ฒี่ง เญย ฮู่ง ติ่น. 3 นิ่น โหฒว ฮู่ง ตะฟาม หฮญัง วั้ว หฮญัง, นิ่น เหว่ย นิ่น เญย ต้ม เจียน ฟิ้ว-เจียน เหธา โหฒว โฮล เญย เมี่ยน เบ่น นอม ต้ม ยิ่น. เป^เซีย เหธา มี^เดีย เญย แปง-เปย๊ย เหธา นอมๆ แซ้ง เญย แซ้ง-เฒี้ยว เหธา โหฒว โฮล เญย เมี่ยน หย่า ต้าย.

4 ฮู่ง เตี๋ย เฒาะ นิ่น เญย กั๊วะ เญย ฒิ่น ฒ่อย เซียว-เซ้ด เหธา หลง เจี๋ย, เหฑว่ย เจี๋ย, ฌัง-หล่าง เจี๋ย เญย กะน้าย ปุน เมี่ยน หมั่ง ปวั๊ง เหยียด แป๊ะ เป๊ด เหฒียบ ฮนอย. 5 น้าย เต๋ย ฮนอย เจี๋ย ลิ์ว, ฮู่ง เตี๋ย เยียม นิ่น เญย ฮู่ง ติ่น เญย หฮวีง, หลาด กะญั์ว, เหว่ย สุ^สา ต้ม ฒี่ง โหฒว โฮล โหฒว ไฝ เญย เมี่ยน แอ๋ง เบ่น นอม ยิ่น ปวั๊ง เสี่ย ฮนอย. 6 เยียม วั้ว หฮวีง ม่าย ปุ่ย-เดีย-แปะ เหธา เดีย-บั๊ว ธอง เจี๊ยน, หย่า หล่ง ล่าม่า ฮลาง-แปะ เหธา หลัวะ ปั่ง หละเปย๊ย-เหฑว่ย เญย เดี้ยว เญย ญ่าน ควีง ญัด เจี๊ยน. ม่าย เจียม-โหธว, ญ่าน โหธว. * กะเดี๊ย เดา หย่า ติ่ม เจี๊ยน จ๋าย ไห่, เหฑว่ย ไห่ เญย หละเปย๊ย เปี้ยงๆ วั้ว. ม่าย หละเปย๊ย-แปะ, หละเปย๊ย-ซิ, หละเปย๊ย-โฒว เหธา เหฒีย หญู่ง จ๋าย ไห่ เญย หละเปย๊ย. 7 ม่าย เจียม-ฒ้าน เหว่ย ฒ่าง อะหงุ่น ติ๊ว ฮบ. ฒ้าน เหยียด นอม เหธา เหยียด นอม หย่า ไม้ ฟี่ ฮนั้ง. อะหงุ่น ติ๊ว หย่า ม่าย ธั้ม, หฒิว ฮู่ง เตี๋ย เฮญี้ยว จั๊ง เบ่น ปุน หฒวัง เมี่ยน. 8 ฮบ เญย เฒี่ยง โห่ หฒิว เล์ย ฮบ, ไม้ อ๊าบ หาย เต้า, เหว่ย หฒุ ฮู่ง เตี๋ย พ้าย เหฒียง เธี้ย ติ๊ว เมี่ยน ปุน เต้าๆ เมี่ยน เซว่ย เอ๋ย ฮบ.

9 วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า หย่า เยียม อา^หะ^สุ^เอ^ลัด ฮู่ง เญย ฮู่ง ติ่น เหว่ย มเซียะ ตอน เบ่น นอม ยิ่น.

10 ตะเธี้ยด ฮนอย วั้ว ฮนอย, อา^หะ^สุ^เอ^ลัด ฮบ เกา ติ๊ว เฌียน-โย่ว ไห่, ฯฒฯ พ้าย ฟู-สู นิ่น วั้ว เต๋ย เสี่ย เต้า เจียน, * * เม^หุ^มาน, บิด^ทา, ฮาน^โบ^นา, บิก^ทา, อา^บัก^ทา, เฒ^ทา เหธา คาน^ค้าด, มี่ง 11 ต้อ วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า ต้าย. นิ่น อ๋อย หฒุ ด๋ง เจี๊ยน นิ่น เญย ฮู่ง หม่า เญย ฮู่ง นี้ง เยียม ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน ปุน โหฒว โฮล เญย เมี่ยน เหธา แปะ ฝีง หมั่ง นิ่น ด่ง หาย เหฑว่ย, เหว่ย หฒุ ฮู่ง หม่า หฒะเก้ง! เฒี่ยง ตุ๊ เหฑว่ย ไห่. 12 วั้ว เต๋ย เจียน ต้อ ฮู่ง เตี๋ย เญย หว่า มี่ง บั๋ว ฮู่ง หม่า มป่า วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า แหง่ง เจี๊ยน ไม้ คั้ง มี่ง. ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ เฉีย เจี์ย! ไห่ ฮนั้ง อ๋อย หฌบ โต์ว นอ.

13 หฒิว เล์ย-ฝีง, ฮู่ง เตี๋ย เหธา ฮิ้ว ตุ๊ โต์-เล์ย โถว เญย ตุ๋น สี่ เมี่ยน ธ่าง ล่าง. นิ่น ฯฒฯ เหธา น้าย เต๋ย ม่าย ธง-เม่ง ฮิ้ว ตุ๊ โต์-เล์ย เญย เมี่ยน ธ่าง ล่าง, 14 เซ เหธา เก้า นิด ฮู่ง เตี๋ย ฟัด วั้ว เต๋ย โหฒว โฮล เญย เมี่ยน คาน^เซ^นา, เช^ทา, อัด^มา^ทา, ทาน^ซิด, เม^เล้ด, มาน^เส^นา เหธา เม^มู^คาน. น้าย เต๋ย เสี่ย ล่าน เยียม เป^เซีย เหธา มี^เดีย กั๊วะ โหฒว เก้า โฮล เจี๋ย เญย ต้ม เจียน หย่า ม่าย เล์ย ตุ๊ เยียม ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน.

15 ฮู่ง เตี๋ย หน่าย นิ่น บัว, ``หฒิว โต์-เล์ย อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว ปุน วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า? เยีย, อา^หะ^สุ^เอ^ลัด ฮู่ง, พ้าย เจียน มี่ง เห่ว นิ่น ต้าย, นิ่น หย่า ไม้ หมวัง เยีย เญย หว่า.''

16 เม^มู^คาน ฯฒฯ ตอง เจี๊ยน ฮู่ง เตี๋ย เหธา หฒวัง เจียน เตา, ``วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า ไม้ ตาน ต่อง ฮู่ง เตี๋ย กั้น ฮนั้ง. นิ่น หย่า โหฒว ต่อง หฒวัง โหฒว โฮล เญย เมี่ยน เหธา ฮู่ง เตี๋ย กุ๊น นอมๆ แซ้ง เญย แปะ ฝีง, 17 เหว่ย หฒุ ฮู่ง หม่า โหฒว เญย สี่ อ๋อย ซีง เถา เต้าๆ มเซียะ ตอน เญย มน่อม. นิ่น บัว ฯฒฯ หมั่ง เผีย นิ่น บัว เญย โหฆ อ๊ะ. นิ่น บัว อ๋อย ก๊อง, `อา^หะ^สุ^เอ^ลัด ฮู่ง พ้าย เจียน ต้อ วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า ต้าย เยียม นิ่น เญย หฑะเฮมียน, มป่า ฮู่ง หม่า แหง่ง เจี๊ยน ไม้ มี่ง.' 18 อี้ ฮนอย หาย เต้า เป^เซีย เหธา มี^เดีย กั๊วะ โหฒว โฮล เญย เมี่ยน เญย มเซียะ ตอน ไฮ์ ลิ์ว ฮู่ง หม่า โหฒว เญย สี่, นิ่น บัว ฯฒฯ ฮนั้ง วั้ว นอ โหฒว ปุน ฮู่ง เตี๋ย เญย เหยียด ฒู้ง โหฒว โฮล เญย เมี่ยน. ฮนั้ง หน่าย ฯฒฯ ม่าย หมั่ง เผีย เญย สี่ เหธา เฉีย เจี์ย เญย สี่ ธ้วด ธั้ม.

19 สี ก๊อง หอบ ฮู่ง เตี๋ย เญย เฮญี้ยว นอ, ฮู่ง เตี๋ย อ๋อย หฒุ เหฌี่ย หลี่ง หย่า เฟี้ย เจี๊ยน เป^เซีย เหธา มี^เดีย กั๊วะ เญย เล์ย-หลัด โซว, ปุน หลี่ง เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน. อ๋อย หฒุ ก๊อง, ยั่ง น้าย เจี๋ย วัด^ชา^ที ฮู่ง หม่า เหยียด ลิ์ว ไม้ ตุ๊ ต้าย เยียม ฮู่ง เตี๋ย เญย หฑะเฮมียน อ๊ะ. ฒู้ง หฒุ ถุย ปุน
กั้น เต้า เก้า หลง เจี๋ย นิ่น ต้าย เฒว์ย นิ่น เญย เหว่ย. 20 ฮนั้ง หน่าย, ฮู่ง เตี๋ย เหฌี่ย เญย หลี่ง ฒุ่น ปวั๊ง นิ่น โฮล ไห่, จั๊ง ไห่ เญย กั๊วะ วั้ว หฒั่น, หฒวัง มเซียะ ตอน ฯฒฯ ท่าย นิ่น บัว เญย โหฆ, ไม้ กุ๊น หฒั่ง ฮ่อง ไฟ ห่า ฮ่อง โหฆ.''

21 น้าย เต๋ย หว่า หอบ ฮู่ง เตี๋ย เหธา นิ่น เญย เจียน เญย เฮญี้ยว. ฮู่ง เตี๋ย ฯฒฯ เอย เจี๊ยน เม^มู^คาน เญย หฒะเอ๋ย โหฒว. 22 นิ่น ฝูง โซว มี่ง เถา นิ่น กุ๊น เญย นอมๆ แซ้ง. เหยียด นอม แซ้ง เฟี้ย หฒิว วั้ว นอม แซ้ง เญย หฑั่ง, เหยียด ฝีง หย่า หฒิว เหยียด ฝีง เญย หว่า, หล่ง เก๊าะ-เมี่ยน เญย หว่า บั๋ว โม์ว เต้า มจั่ง ตอน โหฒว เฒี้ยว กุ๊น นิ่น กั้น เญย เปย๊า.

⇑

[Remove Footnotes]