เอ^เส^เคน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โต่ว หว่า เมี่ยน เอ^เส^เคน หฒุ ธ้าง มี่ง เยียม บา^บี^โลน ด่าง เย^ลู^ซา^เลม บาง, เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 586 วั้ว หฮญัง. ฆะฮ้า เอ^เส^เคน หธ่อ เยียม บา^บี^โลน เหฒีย หฮญัง. นิ่น โต่ว หว่า ปุน หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน เญย เมี่ยน เหธา เยียม เจี๊ยน เย^ลู^ซา^เลม เญย แปะ ฝีง.

เอ^เส^เคน โซว ปุน ฆอย โหฒว จุ๊ กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น ก๊อง ทิน-ฮู่ง เห่ว เอ^เส^เคน โหฒว โต่ว หว่า เมี่ยน. 2) ตะเหญ่ย กิ่น ก๊อง ต๊น แปะ ฝีง เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง อ๋อย ตี่ง ฒุ์ย, หย่า ก๊อง เย^ลู^ซา^เลม อ๋อย หฒุ บาง, หฒุ เหมียด. 3) ตะฟาม กิ่น ก๊อง ทิน-ฮู่ง อ๋อย ตี่ง ต้ง เหฒย นิ่น เญย แปะ ฝีง, ต้อ นิ่น เญย แปะ ฝีง ต่อง เจ๊า วั้ว เต๋ย กั๊วะ เญย ฒุ์ย. 4) ตะเฝย กิ่น ก๊อง เย^ลู^ซา^เลม หฒุ บาง ลิ์ว, ออน แปะ ฝีง เญย เฮญี้ยว เญย หว่า หย่า ก๊อง ฆะฮ้า ฮี้ง เมี่ยน แอ๋ง อ๋อย ตุ๊ หลง. 5) ตะฮม์ กิ่น โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า ก๊อง โกก. 6) ตะหลัวะ กิ่น ก๊อง แอ๋ง เหลียบ เจี์ย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เหธา กั๊วะ.

เอ^เส^เคน ม่าย เสียน ฟิม ว้วน เญย, เฮญี้ยว ฮนั้ม ตุ๊ โด เญย, โก เญย. ม่าย เต๋ย เจ๊า นิ่น ปวัด เป๋น หล่าว ย่าง เญย สี่, ม่าย เต๋ย นิ่น โหฒว หญู่ง เฒ้ย, โหฒว จั๋ง-โห่ ปิ๋ว เม่ง นิ่น อ๋อย เมี่ยน ฮิ้ว เญย เจ๊า. เอ^เส^เคน ก๊อง ตุ๊ เจี๊ยน เญย, เมี่ยน เญย เฮญี้ยว อ๋อย หฒุ ฟี้ง เจี์ย ต้าย เซียง เญย, เก๊าะ-เมี่ยน หย่า อ๋อย หฒุ เหว่ย เก๊าะ-เมี่ยน กั้น เญย ฒุ์ย ดาม-ตอง. เอ^เส^เคน ฒุ่น ก๊อง นิ่น ม่าย ลั่ม ฮนั้ม, เลี่ยม กั๊วะ เลี่ยม เมี่ยน อ๋อย ฟี้ง เจี์ย ต้าย เซียง เญย. นิ่น กั้น ไม้ ตาน โหฒว โต่ว หว่า เมี่ยน, นิ่น หย่า โหฒว ไซ เมี่ยน ฯฒฯ ม่าย เฮญี้ยว เหล่ง เจ๊ย เญย ฮนั้ม เถา หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เหธา ธีง-เหฑ่ง เญย เจ๊า.

โซว ก๊อง
1:1-3:27 ทิน-ฮู่ง พ้าย เอ^เส^เคน
4:1-24:27 โต่ว หว่า ก๊อง เย^ลู^ซา^เลม อ๋อย หฒุ โค้ว
25:1-32:32 ทิน-ฮู่ง ตี่ง เหฒีย นอม กั๊วะ เญย ฒุ์ย
33:1-37:28 ทิน-ฮู่ง เหธา นิ่น เญย แปะ ฝีง แล์ง หว่า
38:1-39:29 โต่ว หว่า ก๊อง โกก
40:1-48:35 หล่าว ย่าง ฆะฮ้า ฮี้ง อ๋อย ม่าย วั้ว นอม
หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เหธา เต่ย-ปูง

เอ^เส^เคน 1

เอ^เส^เคน ปวัด ทิน-ฮู่ง เญย ฌัง-หล่าง

1 เยียม ฟ่า เหฒียบ วั้ว หฮญัง, * เฝย หฮลา แซง-ฮม์ วั้ว ฮนอย, เยีย เหธา หฒุ กว๊าด มี่ง เญย เมี่ยน เยียม เค^บา ด้าย เฮลน วั้ว หฒั่น, ลู่ง ฯฒฯ ฆอย. เยีย ตุ๊ ปวัด ทิน-ฮู่ง เยียม หล่าว ย่าง เญย สี่. *

2 เถา แซง-ฮม์ วั้ว ฮนอย, เซ เย^โฮ^ยา^คีน ฮู่ง หฒุ กว๊าด มี่ง เญย ตะฮม์ หฮญัง วั้ว หฮญัง, * 3 เยียม บา^บี^โลน เมี่ยน * เญย เต่ย-ปูง, เค^บา ด้าย เฮลน, บุ^ซี เญย ตอน, เอ^เส^เคน ไซ เมี่ยน, ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า. เยียม วั้ว เฒี้ยว เญย ชะ เหฌี่ย ต้าย เยียม นิ่น. *

4 เยีย เธา เฮมียน หมั่ง, ปวัด หฑยาว-เจี๊ยะ เยียม ป๊ะ ปูง ป่วน ต้าย. ม่าย ต๊อ บ๋วน โฮล เญย, ม่าย ฌัง ไห่ เญย ฌัง เว่ย ก๋อม, หย่า ม่าย โต์ว ธ้วด เจี๊ยน หฌับๆ เญย. เยียม โต์ว กะญั์ว ปวัด ฮนั้ง ต้ง ซิ โหย่วๆ เญย แอ๊ง ธ้วด ฌัง. 5 เยียม โต์ว กะญั์ว ปวัด ฮนั้ง เปยย เต้า นั่ง เญย กะน้าย. นิ่น บัว เญย โมว เฒ้ย เซ ฮนั้ง น้าย. ฝัง เฒ้ย ฮนั้ง เมี่ยน, * 6 มป่า เต้าๆ ม่าย เปยย นอม เฮมียน, เปยย คว้าย ด๊าด. 7 นิ่น บัว เญย เหฒา หฒะ เญย. เหฒา-เป๊น ฮนั้ง ง่ง ตอน เญย เต้ย หย่า แอ๊ง ธ้วด ฌัง ฮนั้ง ต้ง ซิ โหย่วๆ วั้ว. 8 เยียม นิ่น บัว เญย เปยย ปูง, เปยย คว้าย ด๊าด กะเดี๊ย แหมง ม่าย เมี่ยน เญย ปั์ว. น้าย เต๋ย เปยย เต้า นั่ง เญย กะน้าย เญย เฮมียน เหธา ด๊าด เซ ฮนั้ง น้าย. 9 นิ่น บัว เญย ด๊าด ยัง ธ้วด หธัม เจี๊ยน จ๋า. เต้าๆ ได๋ หูง เจี๊ยน วั้ว ด่าง มี่ง. มี่ง เญย เฒี่ยง โห่ หย่า ไม้ ฮวิน หฑวน.

10 น้าย เต๋ย เปยย เต้า นั่ง เญย กะน้าย เต้าๆ ม่าย เปยย นอม เฮมียน. เปยย เต้า เญย หฑะเฮมียน แหมง ม่าย เฮมียน ฮนั้ง เมี่ยน เญย เฮมียน. เต้าๆ เญย บย่าว ปูง เฮมียน ฮนั้ง เซี่ยน, หฒาย ปูง ฮนั้ง ง่ง เญย เฮมียน, เต้าๆ เญย ฆะฮ้า ฆาง เญย เฮมียน ฮนั้ง ต้ม จ๊าง เญย เฮมียน. * 11 นิ่น บัว เญย เฮมียน ฮนั้ง วั้ว นอ. นิ่น บัว เญย ด๊าด ยัง ธ้วด ฝาว กู้ หงว่าย. เต้าๆ ม่าย อี คว้าย ด๊าด ต๋อย เจี๊ยน จ๋า, ม่าย อี คว้าย ปวัง เจี๊ยน ซิน. 12 เต้าๆ แปง หฒะ หูง เจี๊ยน วั้ว ด่าง มี่ง. นิ่น บัว เญย เฮญี้ยว * อ๋อย มี่ง หาย ฯฒฯ มี่ง วั้ว อ๊ะ, หย่า ไม้ ฮวิน หฑวน. 13 เยียม น้าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย บุด๋ง ปวัด ฮนั้ง เหฒียะ เจี๊ยน โต์ว เญย โต์ว-ถาน, หย่า ฮนั้ง โต์ว-ป๊า เยียม หน่าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย บุด๋ง มี่งๆ ต้ายๆ. น้าย เต๋ย โต์ว ฌัง ไห่ หย่า ม่าย บะหลี่ง เยียม โต์ว ธ้วด หฌับๆ เญย. * 14 น้าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย หฌับ เจี๋ย น้าย, หฌับ เจี๋ย วั้ว ฮนั้ง บะหลี่ง นอ.

15 เยีย หมั่ง เจี๊ยน น้าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย วั้ว หฒั่น, ปวัด เต้า นั่ง เญย กะน้าย กะเฮลน เต้าๆ ม่าย นอม เยี่ยน เยียม วั้ว เดา, เหยียด เต้า เหยียด นอม. * 16 น้าย เต๋ย เยี่ยน เญย ฝัง เฒ้ย เหธา หญู่ง เฒ้ย เซ ฮนั้ง น้าย. นอมๆ แอ๊ง ธ้วด หฌับๆ เญย, ฮนั้ง ฑัง เญย หละเปย๊ย-จ๋าย. เปยย นอม เยี่ยน หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย. นอมๆ ปวัด ม่าย กั้น นอม เยี่ยน กู้ง กั่ง ฟับ เปียะ กะญั์ว. 17 หาย หฒั่น มี่ง, เปยย ปูง ฒู้ง มี่ง ตุ๊ เญย. ไม้ หฒุ กวิ้น หฑวน. 18 เธีย-เยี่ยน เญย ควีง ฮลัง ไห่, บัวะ ฮ่อง ไห่. น้าย เต๋ย ควีง หย่า ม่าย มฒีง ปวั๊ง เหฑ่ง. * *

19 วั้ว เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย หาย หฒั่น มี่ง, น้าย เต๋ย เยี่ยน กัน เจี๊ยน นิ่น บัว เญย กะเฮลน มี่ง. น้าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย หาย หฒั่น เยียม เดา ฝาว, น้าย เต๋ย เยี่ยน หย่า เหธา เจี๊ยน ฝาว. 20 เฮญี้ยว * อ๋อย มี่ง หาย, นั่ง เญย กะน้าย ฯฒฯ มี่ง วั้ว. เยี่ยน หย่า กัน เจี๊ยน นั่ง เญย กะน้าย มี่ง, เหว่ย หฒุ นั่ง เญย กะน้าย เญย แหม่ง * เยียม วั้ว เต๋ย เยี่ยน กะญั์ว. 21 วั้ว เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย มี่ง, น้าย เต๋ย เยี่ยน หย่า มี่ง. วั้ว เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย ตี้ง, น้าย เต๋ย เยี่ยน หย่า เหธา เจี๊ยน ตี้ง. วั้ว เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย เยียม เดา ฝาว, เยี่ยน หย่า เหธา เจี๊ยน ฝาว, เหว่ย หฒุ นั่ง เญย กะน้าย เญย แหม่ง เยียม วั้ว เต๋ย เยี่ยน กะญั์ว.

22 เยียม วั้ว เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย เญย มฆ้อง กู้ หงว่าย ม่าย ฮนั้ง ลู่ง เญย ฝัง เฒ้ย, หย่า ฮนั้ง ฑัง ไห่ เญย กี๋ง แอ๊ง ธ้วด ฌัง หฌับๆ เญย, ธอง เจี๊ยน เยียม นิ่น บัว เญย มฆ้อง
กู้ หงว่าย. * 23 เยียม น้าย นอม ลู่ง กะเดี๊ย, น้าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย เญย ด๊าด ยัง เจี๊ยน หฒะ เญย, เหยียด เต้า เหธา เหยียด เต้า เญย ด๊าด ต๋อย เจี๊ยน จ๋า. เต้าๆ หย่า ม่าย อี คว้าย ด๊าด ปวัง เจี๊ยน ซิน. 24 มี่ง เญย เฒี่ยง โห่ เยีย ไฮ์ ฮนั้ง ต้ม ววม บุย, ฮนั้ง เน่น เจี๋ย วั้ว เต้า * เญย เฉีย บุย, หย่า ฮนั้ง ต้ม แปง-กวั้น เญย เฉีย. * น้าย เต๋ย นั่ง เญย กะน้าย ตี้ง เญย เฒี่ยง โห่ นิ่น บัว ปู๋ง นิ่น บัว เญย ด๊าด เหฌี่ย.

25 แอ๋ง ม่าย เฉีย เยียม นิ่น บัว เญย มฆ้อง
กู้ หงว่าย เญย ลู่ง. นิ่น บัว โซ้ว เจี๊ยน ตี่ง เญย, นิ่น บัว หย่า ปู๋ง ด๊าด เหฌี่ย. 26 เยียม นิ่น บัว เญย มฆ้อง กู้ หงว่าย เญย ลู่ง กู้ หงว่าย ปวัด ฮนั้ง นอม เหว่ย, หล่ง บั๊น บั๊ว, ฑัง เญย หละเปย๊ย-จ๋าย โหฒว ต้าย. เฒว์ย เจี๊ยน เหว่ย กู้ หงว่าย ม่าย เต้า, ฝัง เฒ้ย ฮนั้ง เมี่ยน นอ. * 27 เยีย ปวัด เยียม นิ่น เญย จ๊าย ฝาว แหมง ฮนั้ง ต้ง ซิ โหย่วๆ เญย, โมว เฒ้ย ฮนั้ง โต์ว เว่ย ก๋อม ซิน. แอ๋ง ปวัด เยียม นิ่น เญย จ๊าย กะเดี๊ย, โมว เฒ้ย ฮนั้ง โต์ว นอ, หย่า ม่าย ฌัง ไห่ เญย ฌัง เว่ย ก๋อม. * 28 เว่ย ก๋อม นิ่น วั้ว เต๋ย ฌัง เซ ฮนั้ง ตุ้ย บยู่ง เญย ฮนอย เยียม วั้ว บ๋วน หิ่น ธ้วด จูง เญย โมว เฒ้ย.

ปวัด เฒี้ยว เญย ฌัง-หล่าง เญย โมว เฒ้ย เซ ฮนั้ง น้าย. เยีย ปวัด วั้ว หฒั่น, เยีย พัวะ เหฌี่ย เดา หย่า ไฮ์ เหยียด เต้า ก๊อง หว่า เญย เฉีย.⇑

[Remove Footnotes]