เอ^สะ^ลา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เอ^สะ^ลา โซว เป๊าะ เจี๊ยน ฒุ่น ต่อย โต้ว โซว เญย เจ๊า-โหล่ว, ก๊อง หฒุ กว๊าด มี่ง เญย ยิว^ไท เมี่ยน เยียม บา^บี^โลน เต่ย-ปูง หฑวน ต้าย เหลียบ เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง โหฒว นิ่น บัว เยียม เญย ต๋อง แอ๋ง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ. น้าย เต๋ย เจ๊า-โหล่ว ปุน เหฌี่ย โหฒว ปัว กิ่น ฮนั้ง น้าย. 1) ตะเยี้ยด กิ่น ก๊อง เถา ตะเยี้ยด กวั้น หฒุ กว๊าด มี่ง เญย ยิว^ไท เมี่ยน หฒิว เป^เซีย เญย ฮู่ง เตี๋ย, ไซ^ลัด, พ้าย เญย หว่า เยียม บา^บี^โลน หฑวน. 2) ตะเหญ่ย กิ่น ยิว^ไท เมี่ยน เซียง-เหลียบ หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า แอ๋ง ฝูง ปุน ทิน-ฮู่ง, ฯฒฯ เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ. 3) ตะฟาม กิ่น ก๊อง ฆะฮ้า เล่า เญย, แอ๋ง ม่าย กวั้น ยิว^ไท เมี่ยน หฑวน เย^ลู^ซา^เลม หย่า ม่าย เอ^สะ^ลา ต้อ นิ่น บัว. เอ^สะ^ลา ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-หลัด โถว ไห่ ฯฒฯ เถง แปะ ฝีง หฒ่อ นิ่น บัว เสียน เญย เจ๊า, เหว่ย เปว เจี๊ยน ต่อย เจี๋ย ต่อย หฑิบ เญย เล์ย, ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฒั่ง ตุ๊ หอบ ทิน-ฮู่ง.

โซว ก๊อง
1:1-2:70 ตะเยี้ยด กวั้น หฒุ กว๊าด มี่ง เญย เมี่ยน หฑวน
3:1-6:22 เหลียบ หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เจี์ย ต้าย ฝูง ปุน ทิน-ฮู่ง
7:1-10:44 เอ^สะ^ลา เหธา กั้น กวั้น หฒุ กว๊าด มี่ง เญย เมี่ยน หฑวน

เอ^สะ^ลา 1

ไซ^ลัด ฮู่ง ปุน ยิว^ไท เมี่ยน
หฑวน นิ่น บัว เญย กั๊วะ

1 ไซ^ลัด โหฒว เป^เซีย กั๊วะ เญย ฮู่ง ต้าว หฮญัง วั้ว หฮญัง, เหว่ย ปุน เฒี้ยว หล่ง เย^เล^มี โต่ว เญย หว่า ธ้วด ต้าย ต๋อย-ติ่ว, * เฒี้ยว ต์ง หฒุ ไซ^ลัด ฮู่ง เญย เฮญี้ยว, ปุน นิ่น เฟี้ย เฒ้ย โซว หย่า ฒุ่น ก๋อม นิ่น เญย กั๊วะ ก๊อง, *

2 ``เป^เซีย กั๊วะ เญย ฮู่ง เตี๋ย, ไซ^ลัด, ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง.

``` เฒี้ยว, ลู่ง หฒั่ง เญย ทิน-ฮู่ง, เฒาะ ลู่ง เดี๊ย หม่าน กั๊วะ จิว ปุน เยีย. นิ่น หย่า พ้าย เยีย เยียม ยู^ดา เต่ย-ปูง, เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, เหว่ย นิ่น เหธย นอม หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า. * 3 เยียม เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน บุด๋ง, ตะฟ่าน โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง วั้ว เต๋ย, โท้ นิ่น บัว เญย ทิน-ฮู่ง เหธา นิ่น บัว เก๊าะ-เมี่ยน เยียม. กุ๊น หฑวน ยู^ดา เต่ย-
ปูง, เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, เหธย หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า, เซ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ทิน-ฮู่ง, ต้ง เยียม เย^ลู^ซา^เลม วั้ว เต้า ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า. 4 ม่าย หาย เต้า หฒุ กว๊าด ต้าย เญย เมี่ยน, ไม้ กุ๊น เยียม หาย นอม ต๋อง, ปุน วั้ว นอม ต๋อง เญย เมี่ยน เถง เจียม ญ่าน เหธา เฉียม หล่ง เญย กะน้าย เหธา แซง-คู้. ธ้วด ลิ์ว น้าย, เซว่ย เมี่ยน ธ้วด ฟิม ฝ่ง ห่อ กะน้าย เหว่ย เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า.'''

หฒุ กว๊าด มี่ง เญย เมี่ยน
หฑวน เย^ลู^ซา^เลม

5 ยู^ดา เหธา เบน^ยา^มิน ฝีง เญย ปู้ง ป่วน เปย๊ย เฒ้ย เหธา ไซ เมี่ยน เหธา เล^วี เมี่ยน, เซ ต้ง ทิน-ฮู่ง ต์ง หฒุ เฮญี้ยว เญย เหยียด ฒู้ง เมี่ยน, ฯฒฯ หลิ่ว เล์ย หฑวน เย^ลู^ซา^เลม เหธย หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า. 6 เยียม นิด ฟัด นิ่น บัว วั้ว เต๋ย เมี่ยน ปุน กะน้าย เหว่ย เถง นิ่น บัว. ปุน ญ่าน จา-ต๋อง, ปุน เจียม, ปุน เฉียม หล่ง เญย กะน้าย เหธา แซง-คู้, แอ๋ง เหธา ม่าย จ๋า-ฒิ่น เญย กะน้าย. ธ้วด ลิ์ว น้าย เต๋ย, กั้น หธะเหล่ง ม่าย เมี่ยน ธ้วด ฟิม ฝ่ง ห่อ กะน้าย. 7 ไซ^ลัด ฮู่ง เตี๋ย แอ๋ง เฒาะ ธ้วด หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า เญย จา-ต๋อง, ต้ง ฒิ่น ด่าง เน^บู^คัด^เน้ด^ซา ฮู่ง เยียม เย^ลู^ซา^เลม ธ้าง ต้าย อัน เจี๊ยน นิ่น กั้น เญย เฒี่ยน เญย หมิ่ว-เปย๊า. 8 เป^เซีย กั๊วะ เญย ฮู่ง, ไซ^ลัด, พ้าย โก๋ว ฮู่ง เตี๋ย เญย จา-ตี้ง เญย เจียน, มิด^เล^ดาด, เฒาะ น้าย เต๋ย จา-ต๋อง ธ้วด ต้าย. มิด^เล^ดาด ซ้าว ลิ์ว แอ๋ง ปุน ยู^ดา เญย ต้ม เจียน, เซ้ด^บัด^ซา.

9 จา-ต๋อง เญย โสว โหม่ว ม่าย ฮนั้ง น้าย.

เจียม-ปุ้น 30 นอม
ญ่าน ปุ้น 1,000 นอม
ญ่าน เปี้ยน * 29 นอม
10 เจียม-หฑ่อม 30 นอม
ญ่าน หฑ่อม 410 นอม *
กั้น หญู่ง จา-ต๋อง 1,000 นอม

11 เจียม ญ่าน เญย จา-ต๋อง เหยียด ฒู้ง ม่าย ปยา ธิน เฝย แป๊ะ นอม. * หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน เญย เมี่ยน หฑวน เย^ลู^ซา^เลม วั้ว หฒั่น, เซ้ด^บัด^ซา ต้อ น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง จา-ต๋อง เหธา เจี๊ยน หฑวน.

⇑

[Remove Footnotes]