ทิน เต่ย โต้ว

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน ทิน เต่ย โต้ว โซว ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ป้าม เกน ฮนั้ง หาย นอ เหฒย ธ้วด ต้าย. โซว บั๋ว บัว หม่าน หมวด ฮนั้ง หาย นอ ธ้วด ต้าย. หย่า ก๊อง ฒุ์ย เยียม หาย ต้าย, เมี่ยน เหว่ย หาย ติ่ว อ๋อย หฒุ เสี่ยว โค้ว, หย่า ก๊อง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ โหฒว ปุน เมี่ยน ม่าน.

น้าย ป๊วน โซว ปุน ฆอย โหฒว อี กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น, เซ ตะเยี้ยด ฒาง เถา เหฒียบ เยี้ยด ฒาง, ก๊อง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ เหฒย ลู่ง เหฒย เดา เหฒย เมี่ยน ม่าน, หย่า ก๊อง วั้ว เต๋ย โล์-ฮนอย เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ. น้าย เต๋ย เหฒียบ เยี้ยด ฒาง ก๊อง อา^ดัม เหธา ฮา^วา, คา^อิน เหธา อา^แบน, โน^ยา เหธา บยู่ง-ซุ้ย-อิ๋ม เหยียม ลู่ง เดี๊ย, หย่า ก๊อง บา^เบน ฟั่น ท้าบ เญย เจ๊า-โหล่ว.

2) ตะเหญ่ย กิ่น เซ เหฒียบ เหญ่ย ฒาง เถา ฮม์ เหฒียบ ฒาง หย่า ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย อง-ถาย บัว เญย เจ๊า-โหล่ว. อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ต้าว เต้า อง-ถาย-แงะ เญย บั๋ว เห่ว อับ^ลา^ฮัม. นิ่น เสียน หลง ทิน-ฮู่ง หย่า หมวัง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า. โซว หย่า ก๊อง เถา อับ^ลา^ฮัม เญย ตอน, อี^สัก, เหธา นิ่น เญย ฟุน, ยา^โค้บ. ยา^โค้บ แอ๋ง ม่าย กั้น นอม บั๋ว เห่ว อิ^สะ^ลา^เอน. น้าย เต้า อิ^สะ^ลา^เอน ม่าย เหฒียบ เหญ่ย เต้า ตอน ปุน เหฌี่ย เป๋น อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เหฒียบ เหญ่ย ฝีง. โซว นุ เจี๊ยน เหยียด เต้า ยา^โค้บ เญย ตอน, บั๋ว เห่ว โย^เซ้บ, หย่า ก๊อง ยา^โค้บ เหธา นิ่น เญย ตอน บัว เหธา นิ่น บัว เญย ฮมวั้ง ต่อย เหว่ย หาย ติ่ว อ๋อย หฒุ มี่ง เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง.

น้าย ป๊วน ทิน เต่ย โต้ว โซว ก๊อง เถา ป้าม เมี่ยน เญย เจ๊า มป่า โซว เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง กั้น ฮนั้ง หาย นอ. โซว-กอน ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา เหฒย เมี่ยน ม่าน. แอ๋ง เถา โซว-เตว๊ย บัว ปวัด ทิน-ฮู่ง แล์ง เหยียด ลิ์ว ค้อ-เลี่ยน นิ่น เญย เมี่ยน. น้าย ป๊วน โซว ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เยี์ยน นิ่น เญย เมี่ยน เญย เจ๊า, อ๋อย เถง นิ่น บัว. หย่า ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เซี้ยม โหฒว ต่อง นิ่น วั้ว เต๋ย เมี่ยน เญย ฒุ์ย.

น้าย ป๊วน โซว โล์-ฮนอย เฟี้ย ต้าย ก๊อง น้าย เต๋ย โล์-ฮนอย เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ เสียน เขา ทิน-ฮู่ง, หย่า ปุน บัว อี้ จ๋า เญย เมี่ยน เฒียะ ตุ๊ ทิน-ฮู่ง หฒะเก้ง เขา ตุ๊ ว้วน เญย, อ๋อย หฒุ เสียน หลง.

โซว ก๊อง
1:1-2:25 เหฒย ลู่ง เหฒย เดา เหฒย เมี่ยน
3:1-24 ฒุ์ย เหธา โค้ว หน่าน เยียม หาย ต้าย
4:1-5:32 อา^ดัม ก๊อง มี่ง เถา โน^ยา
6:1-10:32 บยู่ง- ซุ้ย-อิ๋ม เหยียม ลู่ง เดี๊ย
11:1-9 บา^เบน ฟั่น ท้าบ
11:10-32 เซม ก๊อง มี่ง เถา อับ^ลาม
12:1-35:29 อับ^ลา^ฮัม, อี^สัก เหธา ยา^โค้บ

36:1-43 เอ^ซาว เญย เฒ้ย-ฟุน
37:1-45:28 โย^เซ้บ เหธา นิ่น เญย มั์ว-ต่อย
46:1-50:26 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เยียม อี^ยิบ เต่ย-ปูง

ทิน เต่ย โต้ว 1

ทิน-ฮู่ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา

1 ต้ง ธอ ทิน-ฮู่ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา. * 2 ป้าม เกน ไม้ ม่าย หาย หญู่ง โมว เฒ้ย, หย่า ไม้ ม่าย เหยียด หญู่ง กะน้าย เยียม. ววม กู้ หงว่าย มับ หฮมวัง เญย. ทิน-ฮู่ง เญย สีง ลี่ง * เยียม ววม กู้ หงว่าย โย่ว มี่ง โย่ว ต้าย. 3 ทิน-ฮู่ง ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ ม่าย ฌัง ธ้วด ต้าย.'' * ฌัง ฯฒฯ ธ้วด ต้าย อ๊ะ. 4 ทิน-ฮู่ง ปวัด ฌัง เซ หลง เญย, หย่า เฒาะ ฌัง เหธา หฮมวัง ปุน ฆอย. 5 ฌัง นิ่น เห่ว ``ลู่ง ฮนอย หฒั่น.'' หฮมวัง แอ๊ะ, เห่ว ``ลู่ง ม์วน หฒั่น.'' ม่าย ลู่ง หฮมวัง หย่า ม่าย ลู่ง ดอม. * น้าย เซ ตะเยี้ยด ฮนอย. 6 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ ม่าย หญู่ง กะน้าย หฒาว เจี๊ยน ปุน ฆอย กู้ หงว่าย เญย ววม เหธา กะเดี๊ย เญย ววม.'' * 7 ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เหฒย ธ้วด วั้ว หญู่ง กะน้าย ต้าย ปุน ฆอย ววม. ม่าย เต๋ย เยียม วั้ว หญู่ง กะน้าย กู้ หงว่าย. ม่าย เต๋ย เยียม กะเดี๊ย. ฯฒฯ หฒะเก้ง ฮนั้ง หน่าย. 8 วั้ว หญู่ง กะน้าย ทิน-ฮู่ง เห่ว ``ลู่ง.'' ม่าย ลู่ง หฮมวัง หย่า ม่าย ลู่ง ดอม. น้าย เซ ตะเหญ่ย ฮนอย. 9 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``ลู่ง เดี๊ย เญย ววม อ๋อย หฒุ กั๊บ เจี๊ยน เยียม ฒุ้น เหยียด นอม ต๋อง ปุน เดา ธ้วด ต้าย.'' ฯฒฯ หฒะเก้ง ฮนั้ง หน่าย. 10 ไม้ ม่าย ววม เญย ต๋อง, ทิน-ฮู่ง เห่ว ``เดา.'' ววม กั๊บ ฒุ้น เญย ต๋อง, นิ่น เห่ว ``ค้อย.'' ทิน-ฮู่ง ปวัด เซ หลง เญย. 11 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``เดา-เป้ย อ๋อย หฒุ ธ้วด เมี้ย ธ้วด เดี๋ยง, เซ ธ้วด ม่าย ญิม เญย ไล-เมี้ย เหธา เฒี่ยง เปี๊ยว ม่าย ญิม เญย เดี๋ยง, เหยียด หญู่ง ม่าย เหยียด หญู่ง เญย ป๊วน.'' ฯฒฯ หฒะเก้ง ฮนั้ง หน่าย. 12 เดา ธ้วด เมี้ย, เซ ธ้วด ไล-เมี้ย ม่าย ญิม หฒิว กั้น เญย ป๊วน หย่า ธ้วด เฒี่ยง เปี๊ยว เญย เดี๋ยง ม่าย ญิม หฒิว กั้น เญย ป๊วน. ทิน-ฮู่ง ปวัด เซ หลง เญย. 13 ม่าย ลู่ง หฮมวัง หย่า ม่าย ลู่ง ดอม. น้าย เซ ตะฟาม ฮนอย. 14 ทิน-ฮู่ง ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ ม่าย ฌัง เยียม กู้ หงว่าย ลู่ง ปุน ฆอย ลู่ง ฮนอย หฒั่น เหธา ลู่ง ม์วน หฒั่น หย่า โหฒว จั๋ง-โห่ ปิ๋ว เม่ง ฮนอย, หฮญัง, เหธา เกว๋ย. 15 น้าย เต๋ย ฌัง อ๋อย หฒุ เยียม กู้ หงว่าย ลู่ง หฒิว ลู่ง เดี๊ย ฌัง.'' ฯฒฯ หฒะเก้ง ม่าย อ๊ะ. 16 ทิน-ฮู่ง เหฒย ธ้วด อี นอม ต้ม ฌัง ต้าย. โฮล วั้ว นอม นิ่น ปุน กุ๊น ลู่ง ฮนอย หฒั่น. ไฝ วั้ว นอม กุ๊น ลู่ง ม์วน หฒั่น. นิ่น แอ๋ง เหฒย เหฮลย ธ้วด ต้าย. 17 นิ่น ปุน น้าย เต๋ย ฌัง เยียม วั้ว ลู่ง หฒิว ฌัง กะเดี๊ย เดา, 18 กุ๊น ลู่ง ฮนอย กุ๊น ลู่ง ม์วน, ปุน ฆอย ฌัง เหธา หฮมวัง. ทิน-ฮู่ง ปวัด เซ หลง เญย. 19 ม่าย ลู่ง หฮมวัง หย่า ม่าย ลู่ง ดอม. น้าย เซ ตะเฝย ฮนอย. 20 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``ววม กะญั์ว อ๋อย หฒุ ธ้วด ม่าย แหม่ง เญย กะน้าย หฮยาง ต้าย ปวั๊ง ววม-เดี๊ย. หย่า อ๋อย หฒุ ม่าย เหนาะ เยียม ด๊าม-ลู่ง ได๋ มี่ง ได๋ ต้าย เดา-เป้ย กู้ หงว่าย.'' 21 ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เหฒย ธ้วด เยียม ค้อย โฮล ไห่ เญย ต้ม เบย์า เหธา หญู่งๆ เยียม ววม ม่าย แหม่ง เญย, ไฮ่ ต์ง เญย, เหยียด กวั้น เหยียด กวั้น เญย กะน้าย, เหยียด หญู่ง ม่าย เหยียด หญู่ง เญย ป๊วน. นิ่น หย่า เหฒย ธ้วด หญู่งๆ เหนาะ, เหยียด หญู่ง ม่าย เหยียด หญู่ง เญย ป๊วน. ทิน-ฮู่ง ปวัด เซ หลง เญย. 22 ทิน-ฮู่ง ปวัง หว่า ปุน น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง กะน้าย. นิ่น ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ หฮยาง ต้าย ปวั๊ง ค้อย. เหนาะ หย่า อ๋อย หฒุ หฮยาง ต้าย เยียม ลู่ง เดี๊ย.'' 23 ม่าย ลู่ง หฮมวัง หย่า ม่าย ลู่ง ดอม. น้าย เซ ตะฮม์ ฮนอย. 24 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``เดา-เป้ย อ๋อย หฒุ ธ้วด หญู่งๆ ม่าย แหม่ง เญย กะน้าย, แซง-คู้, เฮยี่ย ฒ่อย เหธา หญู่งๆ ญอง เดา เญย กะน้าย, เหยียด หญู่ง ม่าย เหยียด หญู่ง เญย ป๊วน.'' ฯฒฯ หฒะเก้ง ม่าย อ๊ะ. 25 ทิน-ฮู่ง เหฒย ธ้วด เฮยี่ย ฒ่อย เหธา แซง-คู้, เหยียด หญู่ง ม่าย เหยียด หญู่ง เญย ป๊วน, เหธา หญู่งๆ ญอง เดา-เป้ย เญย กะน้าย, เหยียด หญู่ง หฒิว เหยียด หญู่ง เญย ป๊วน. ทิน-ฮู่ง ปวัด เซ หลง เญย. 26 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``บัว อ๋อย หฒุ หฒิว บัว เญย ฝัง เฒ้ย เหฒย เมี่ยน ต้าย ฒวั้ง บัว หย่า ฮนั้ง บัว นอ, * ปุน นิ่น บัว กุ๊น ค้อย กะญั์ว เญย เบย์า, เยียม ด๊าม-ลู่ง เญย เหนาะ, หญู่งๆ แซง-คู้, หย่า กุ๊น หญู่งๆ ญอง เดา-เป้ย เญย กะน้าย.''

28 ทิน-ฮู่ง ปวัง หว่า ปุน นิ่น บัว. นิ่น ก๊อง, ``เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ม่าย ฝุเจว๊ย หฮยาง ต้าย ปวั๊ง ลู่ง เดี๊ย หย่า กุ๊น ตุ๊ บัวะ ลู่ง เดี๊ย เญย กะน้าย. อ๋อย หฒุ กุ๊น เยียม ค้อย เญย เบย์า, เยียม ด๊าม-ลู่ง เญย เหนาะ, เหธา หญู่งๆ ม่าย แหม่ง, ญอง เดา-เป้ย เญย กะน้าย.''

29 ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ก๊อง, ``หมั่ง ม่าะ! เยีย เฒาะ เยียม ปวั๊ง เดา-เป้ย ไฮ่ ธ้วด ญิม เญย หญู่งๆ ไล-เมี้ย เหธา หญู่งๆ เดี๋ยง ม่าย ญิม เญย เปี๊ยว, จิว ปุน เม่ย บัว หญั่น. 30 เยียม เดา-เป้ย เญย แซง-คู้ เฮยี่ย ฒ่อย, เยียม ด๊าม-ลู่ง เญย เหยียด ฒู้ง เหนาะ เหธา ไฮ่ ญอง เดา-เป้ย ม่าย แหม่ง เญย เหยียด ฒู้ง กะน้าย, เยีย เฒาะ หญู่งๆ เมี้ย-แมง ปุน นิ่น บัว โหฒว หญั่น เญย กะน้าย.'' ฯฒฯ หฒะเก้ง ฮนั้ง หน่าย.

31 ทิน-ฮู่ง หมั่ง นิ่น เหฒย ต้าย เญย หญู่งๆ กะน้าย, ปวัด หฒะเก้ง หลง ไห่. ม่าย ลู่ง หฮมวัง หย่า ม่าย ลู่ง ดอม. น้าย เซ ตะหลัวะ ฮนอย.

⇑

[Remove Footnotes]