ฮัก^ไก

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ฮัก^ไก โซว เซ ฑุด ฒุ้น ก๊อง นั้ง เญย, เยียม ด่าง เย^ซู ธ้วด เสย 520 หฮญัง, เฒี้ยว หล่ง โต่ว หว่า เมี่ยน, ฮัก^ไก, โต่ว หว่า. แปะ ฝีง หฒุ ธ้าง มี่ง แอ๋ง หฑวน ต้าย เยียม เจี๊ยน เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง ตุ๊ ธั้ม-หฮญัง อ๊ะ, มป่า หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า หธ่อ บาง, ดุย เจี๊ยน วั้ว. น้าย เต๋ย โต่ว ต้าย เญย หว่า ขวิน แปะ ฝีง เญย เปย๊ย เฒ้ย เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เจี์ย ต้าย. เฒี้ยว หย่า แล์ง ปุน น้าย เต๋ย แปะ ฝีง ต้าย กัน หลง เฒี้ยว, โหฒว ธีง-เหฑ่ง เญย เมี่ยน, ตุ๊ หลง, ตุ๊ แป้ง ออน.

โซว ก๊อง
1:1-15 เฒี้ยว เห่ว เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า
2:1-23 โต่ว ต้าย นุ์น เมี่ยน, ปุน เมี่ยน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย หว่า

ฮัก^ไก 1

เห่ว เหธย หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า

1 เยียม ดา^ลิ^อัด โหฒว ฮู่ง เตี๋ย ตะเหญ่ย หฮญัง หลัวะ หฮลา แซง-เยี้ยด, เฒี้ยว หล่ง โต่ว หว่า เมี่ยน, ฮัก^ไก, โต่ว หว่า บั๋ว เซ^อัน^ทิ^เอน เญย ตอน, ยู^ดา เญย แซ้ง-เฒี้ยว, เส^ลุบ^บา^เบน, เหธา เย^โฮ^ซา^ดัก เญย ตอน, โย^ซู^วา ต้ม ไซ เมี่ยน. *

2 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, ``น้าย เต๋ย เมี่ยน ก๊อง, `อี้ หฒั่น ไม้ แก้ง เถา เฒี่ยง โห่ เหธย หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า.'''

3 เฒี้ยว แอ๋ง หล่ง โต่ว หว่า เมี่ยน, ฮัก^ไก, โต่ว หว่า ก๊อง, 4 ``ฮนั้ง หน่าย, อี้ หฒั่น เถา เฒี่ยง โห่ เม่ย บัว กั้น เยียม เหธย ต้าย หลง เญย เปย๊า, กวั่ง เจี๊ยน หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า เป๋น เปย๊า-บาง ไฟ?''

5 อี้ หฒั่น เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง, ``ฮนั้ม หมั่ง ก๋า, เม่ย บัว ฮนั้ง หาย นอ เยียม! 6 เม่ย บัว หฒวัง ธั้ม มป่า เซียว ตุ๊ โหฒะ. เม่ย บัว ตุ๊ หญั่น มป่า เหยียด ลิ์ว ไม้ เป๊ว. ตุ๊ ฮบ มป่า เหยียด ลิ์ว ไม้ เก๋า. เม่ย บัว ตุ๊ ลุย-โหว ฒุ มป่า ไม้ ม่าย หาย เต้า เซี้ยว. หาย เต้า ตุ๊ กง-ฒิ่น หย่า ไม้ เก๋า ยู์ง แหม่ง.'' *

7 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง, ``ฮนั้ม หมั่ง ก๋า, เม่ย บัว ฮนั้ง หาย นอ เยียม! 8 อ๋อย หฒุ ฝาว วั้ว เจี๋ย บง ล์อ เดี๋ยง ต้าย โหฒว หฒั่ง เฒี้ยว เญย เปย๊า. ฮนั้ง หน่าย เยีย ฯฒฯ อะเฮน้ย น้าย นอม เปย๊า หย่า ตุ๊ เมี่ยน ท่าย เยีย.''

9 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง, ``เม่ย บัว ฮนั้ม ต้าย เม่ย บัว ตุ๊ เซียว ธั้ม มป่า ตุ๊ โหฒะ. เม่ย บัว เซียว กะน้าย เถา เปย๊า, เยีย หย่า โหฒว หว่าย. * เหว่ย หาย ติ่ว? เหว่ย หฒุ เยีย เญย เปย๊า หธ่อ เป๋น เปย๊า-บาง. เม่ย บัว เก๊าะ-เมี่ยน ขูง โก๋ว เก๊าะ-เมี่ยน กั้น เญย เปย๊า ฮนั้ง. 10 เหว่ย น้าย ลู่ง ไม้ ปุน บยู่ง-ซุ้ย เหฌี่ย. เดา หย่า ไม้ ธ้วด แกง-หฒวัง. 11 เยีย เห่ว เต่ย-ปูง ฮ์าน, ปุน เดา ฆาย, เลี่ยม เด่ย เลี่ยม บง, เบย้า เด่ย, อะหงุ่น หฮวีง, กะลั้น หฮวีง เหธา เดา ธ้วด เญย หญู่งๆ กะน้าย, เลี่ยม เมี่ยน เลี่ยม แซง-คู้ แอ๋ง เหธา เม่ย บัว เญย ปั์ว โหฒว เญย เหยียด ฒู้ง กง.''

แปะ ฝีง หมวัง เฒี้ยว เญย หว่า

12 ฮนั้ง หน่าย, เซ^อัน^ทิ^เอน เญย ตอน, เส^ลุบ^บา^เบน, เหธา เย^โฮ^ซา^ดัก เญย ตอน, โย^ซู^วา ต้ม ไซ เมี่ยน เหธา เหยียด ฒู้ง หฒุ กว๊าด มี่ง หฑวน ต้าย เญย แปะ ฝีง * หมวัง เฒี้ยว, นิ่น บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เญย เฉีย เหธา โต่ว หว่า เมี่ยน, ฮัก^ไก, เญย หว่า เหว่ย หฒุ เฒี้ยว, นิ่น บัว เญย ทิน-ฮู่ง, พ้าย นิ่น ต้าย. หฒวัง แปะ ฝีง หย่า ท่าย เฒี้ยว.

13 เฒี้ยว เญย โต่ว เฝียน เมี่ยน, ฮัก^ไก, โต่ว เฒี้ยว เญย หว่า บั๋ว แปะ ฝีง, `` เฒี้ยว ก๊อง, `เยีย เหธา เม่ย บัว เยียม.''' 14 เฒี้ยว ต์ง หฒุ เซ^อัน^ทิ^เอน เญย ตอน, ยู^ดา เญย แซ้ง-เฒี้ยว, เส^ลุบ^บา^เบน, เหธา เย^โฮ^ซา^ดัก เญย ตอน, โย^ซู^วา ต้ม ไซ เมี่ยน, เญย เฮญี้ยว, หย่า ต์ง หฒุ หฒวัง แปะ ฝีง เญย เฮญี้ยว. นิ่น บัว ฯฒฯ ต้าย เหธย เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว, นิ่น บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เญย เปย๊า. 15 เซ เยียม ดา^ลิ^อัด โหฒว ฮู่ง ตะเหญ่ย หฮญัง, หลัวะ หฮลา, หญี่ เหฒียบ เฝย วั้ว ฮนอย เจี์ย กอน.

⇑

[Remove Footnotes]