โฮ^เซ^ยา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เยียม โต่ว หว่า เมี่ยน, อา^โม้ด, เญย เฒี่ยง โห่ เจี๋ย ลิ์ว, โฮ^เซ^ยา เยียม อิ^สะ^ลา^เอน ป๊ะ ปูง
เญย กั๊วะ ฒุ่น ทิน-ฮู่ง เญย เฝียน ต๋อย สะ^มา^เลีย ไม้ แก้ง บาง มป่า เต่ย-ปูง เจี์ย กอน หลุ่น เญย เฒี่ยง โห่. บาง วั้ว หฒั่น เซ เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 721 วั้ว หฮญัง.

โฮ^เซ^ยา ก๊อง เก้า ธั้ม เจี๋ย เซ นิ่น เฑ่า แปะ ฝีง เหว่ย หฒุ นิ่น บัว ป๋าย หมิ่ว-ฝัง, ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย โหฒว ปุน ทิน-ฮู่ง. นิ่น ต๊าม โฮล เญย โหฒว หญู่ง เฒ้ย ปิ๋ว เม่ง น้าย เต๋ย ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย เจ๊า, เหว่ย หฒุ นิ่น ตอง จา มป่า โค้ว เญย. นิ่น หล่ง ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย เอ๊า. นิ่น เญย เอ๊า ฮนั้ง หาย นอ ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย โหฒว ปุน โฮ^เซ^ยา, แปะ ฝีง หย่า ฮนั้ง วั้ว นอ ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย โหฒว แอ๋ง กวั่ง เฒี้ยว. เหว่ย น้าย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน อ๋อย หฒุ ตี่ง ฒุ์ย. มป่า เซ้ด เมว์ย, เหว่ย หฒุ
ทิน-ฮู่ง เหฒียบ ฒัวะ เญย ฮนั้ม นิ่น เญย แปะ ฝีง, นิ่น อ๋อย ต้อ นิ่น เญย แปะ ฝีง หฑวน ต้าย เหธา นิ่น หอบ, ม่าย จิว ทง. เยียม โฮ^เซ^ยา 11:8 ก๊อง ตุ๊ เม่ง ทิน-ฮู่ง ด่ง หาย ฮนั้ม นิ่น เญย เมี่ยน. น้าย เหยี่ยม ก๊อง, ``...อิ^สะ^ลา^เอน อ้า! เยีย ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ เฒาะ เม่ย จิว ปุน กั้น เต้า? ...เยีย เญย เฮญี้ยว ฟ้าน-เฟย หลุ่น, เหว่ย หฒุ เยีย หฒะเก้ง ค้อ-เลี่ยน นิ่น บัว.''

โซว ก๊อง
1:1-3:5 โฮ^เซ^ยา ตอง จา เญย เจ๊า เหธา นิ่น เญย จา-ตี้ง
4:1-13:16 โต่ว หว่า ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน
14:1-9 โต่ว เฝียน ก๊อง ก๊อย เฮญี้ยว เหธา แล์ง เญย หว่า

โฮ^เซ^ยา 1

1 อุด^ซี^ยา, * โย^ทาม, * อา^หัด * เหธา เฮ^เซ^คี^ยา * โหฒว ยู^ดา ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่, โย^อาด เญย ตอน, เย^เล^โบ^อัม, * โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฮู่ง กุ๊น เญย ฮนอย-เหญียะ, เบ^เอ^ลี เญย ตอน, โฮ^เซ^ยา, ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า.

โฮ^เซ^ยา เญย เอ๊า เหธา ฝุเจว๊ย

2 เฒี้ยว หล่ง โฮ^เซ^ยา โต่ว ต้าว หฑุ่น หว่า, เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย อ๋อย หฒุ มี่ง ล์อ เต้า หม่าย ป๊วน-ซิน เญย เซียะ โหฒว เอ๊า, หย่า ตุ๊ หม่าย ซิน เมี่ยน เญย ฝุเจว๊ย, เหว่ย หฒุ น้าย นอม เต่ย-ปูง ม่าย เหฮยียน เญย สี่ โฮล ไห่ หลาย นิ่น บัว กวั่ง เฒี้ยว.'' 3 เหว่ย น้าย โฮ^เซ^ยา มี่ง หล่ง ดิบ^ลา^อิม เญย เซียะ, โก^เม. โก^เม ฯฒฯ ม่าย เจี๊ยน ซิน, ยู์ง ตุ๊ เต้า ตอน ปุน โฮ^เซ^ยา.

4 เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว โฮ^เซ^ยา, ``อ๋อย หฒุ เถง นิ่น ธ้วด บั๋ว เห่ว, ยิด^เล^เอน, * เหว่ย หฒุ แอ๋ง ไม้ เล่า เยีย อ๋อย ตี่ง เย^ฮู เญย เฒ้ย-ฟุน เญย ฒุ์ย, หลาย เย^ฮู เยียม ยิด^เล^เอน ไต๋ เมี่ยน, ปุน ฑย้าม เหลี่ยว ธ้วด. เยีย หย่า อ๋อย ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เญย เฒ้ย-ฟุน เญย กั๊วะ หฒุด. * 5 เถา วั้ว ฮนอย เยีย อ๋อย เยียม ยิด^เล^เอน ฮ์อง ว้วด เน้า อิ^สะ^ลา^เอน เญย จวัง-หฒิน.'' *

6 โก^เม แอ๋ง ม่าย เจี๊ยน ซิน, ยู์ง ตุ๊ เต้า เซียะ. เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว โฮ^เซ^ยา, ``อ๋อย หฒุ เถง นิ่น ธ้วด บั๋ว เห่ว โล^ลุ^หะ^มา. * เหว่ย หฒุ เยียม น้าย มี่ง เยีย ไม้ ค้อ-เลี่ยน อิ^สะ^ลา^เอน เญย เฒ้ย-ฟุน, ฒู้ง ไม้ กวั่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย. 7 มป่า เยีย อ๋อย ค้อ-เลี่ยน ยู^ดา เญย เฒ้ย-ฟุน, หย่า ปุน เฒี้ยว, นิ่น บัว เญย ทิน-ฮู่ง, เหฌียว นิ่น บัว. เยีย ไม้ เฒ์ย หล่ง จวัง-หฒิน ไฟ หฑุ ด๊าว ไฟ เบ๊าะ จ๋า เญย เจ๊า ไฟ ม์า ไฟ เก้ ม์า แปง เหฌียว นิ่น บัว.''

8 โก^เม ปุน โล^ลุ^หะ^มา กวั่ง ลิ์ว หญอ, นิ่น แอ๋ง ม่าย เจี๊ยน ซิน, ยู์ง ตุ๊ เต้า ตอน. 9 เฒี้ยว ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ ธ้วด นิ่น เญย บั๋ว เห่ว โล^อัม^มี * เหว่ย หฒุ เม่ย บัว ไม้ โหฒว เยีย เญย แปะ ฝีง. เยีย หย่า ไม้ โหฒว เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง.

อิ^สะ^ลา^เอน แอ๋ง ตุ๊ เหธย
เจี์ย ต้าย ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ

10 ``มป่า อิ^สะ^ลา^เอน เญย เมี่ยน โสว อ๋อย ฮนั้ง ค้อย เญย ซา-เฒียว, ฮลาว ไม้ ตุ๊ หย่า ซ้าว ไม้ ฮี่ง. เยียม ทิน-ฮู่ง ก๊อง บั๋ว เจี๋ย นิ่น บัว, `เม่ย บัว ไม้ เฒ์ย เยีย เญย แปะ ฝีง,' เยียม วั้ว นอม ต๋อง ทิน-ฮู่ง เห่ว นิ่น บัว, `เฒี่ยง เจี๊ยน เญย ทิน-ฮู่ง เญย น่าม โญ์ว.' * 11 ยู^ดา เญย เฒ้ย-ฟุน เหธา อิ^สะ^ลา^เอน เญย เฒ้ย-ฟุน เหยียด ฒู้ง ตุ๊ กั๊บ ฒุ้น ต้าย, เหว่ย กั้น เหลียบ เหยียด เต้า โหฒว เปย๊ย เฒ้ย. เม่ย บัว ฯฒฯ เยียม หน่าย นอม เต่ย-ปูง ฝาว มี่ง, * เหว่ย หฒุ ยิด^เล^เอน เญย ฮนอย หฒะเก้ง โฮล ไห่ อ๊ะ.

⇑

[Remove Footnotes]