อิ^สะ^ยา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

อิ^สะ^ยา โซว ธ้วด บั๋ว กัน เหยียด ล่าน เม่ง เต้า โฮล เญย เมี่ยน, เซ โต่ว หว่า เมี่ยน, อิ^สะ^ยา. อิ^สะ^ยา เยียม เย^ลู^ซา^เลม โต่ว หว่า ต๋อย เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 739-701 วั้ว เต๋ย หฮญัง บุด๋ง เญย ต๋อง. น้าย ป๊วน โซว ไฮ่ ปุน ฆอย โหฒว ปัว กิ่น.

1) ตะเยี้ยด กิ่น เซ ตะเยี้ยด เถา ฟ่า เหฒียบ จั๊ว ฒาง, ต๋อย หฒุ น่าม ปูง กั๊วะ, ยู^ดา, หฒุ เฮ้น ไห่ เญย กั๊วะ, อัด^ซี^เลีย, แฮะ นิ่น บัว เญย เฒี่ยง โห่. อิ^สะ^ยา ฮิ้ว ตุ๊ ยู^ดา ไม้ เฒ์ย ขูง หลาย อัด^ซี^เลีย เฮ้น ไห่ หธีง ไฮ่ หฒุ โค้ว ฮนั้ง, เซ หลาย นิ่น บัว กั้น เญย ฒุ์ย. นิ่น บัว ไม้ หมวัง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า หย่า ไม้ เขา ทิน-ฮู่ง. โต่ว หว่า เมี่ยน, อิ^สะ^ยา, โหฒว สี่ หย่า หล่ง หว่า ฑ่าย เญย, เฮนี้ย เญย, ขวิน แปะ ฝีง เหธา นิ่น บัว เญย เปย๊ย เฒ้ย ก๊อย เฮญี้ยว โหฒว หอบ, โหฒว แป้ง ฟิม เญย เจ๊า. อิ^สะ^ยา ต๊น เจี๊ยน นิ่น บัว, ปุน นิ่น บัว ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น บัว แหง่ง, ไม้ หมวัง ทิน-ฮู่ง, นิ่น บัว ฒู้ง อ๋อย หฒุ โค้ว, หฒุ เหมียด เหฑ่ง. อิ^สะ^ยา แอ๋ง ก๊อง ฒิ่น โฮ์ หว่า, ฆะฮ้า ฮี้ง ลู่ง เดี๊ย อ๋อย ตุ๊ แป้ง ออน, หย่า ม่าย เต้า ดา^วิด เญย เฒ้ย-ฟุน อ๋อย ธ้วด ต้าย โหฒว เก้า หลง เจี๋ย เญย ฮู่ง.

2) ตะเหญ่ย กิ่น เซ เฝย เหฒียบ เถา ฮม์ เหฒียบ ฮม์ ฒาง หย่า ก๊อง ต๋อย หฒุ ยู^ดา เญย เมี่ยน ธั้ม หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน, หฒุ โค้ว, ไม้ ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง. โต่ว หว่า เมี่ยน โต่ว หว่า ก๊อง ทิน-ฮู่ง อ๋อย ปู๋ง นิ่น เญย แปะ ฝีง หย่า ต้อ นิ่น บัว หฑวน เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เจี์ย เซียง-กอน. เยียม โซว น้าย เต๋ย เหฒีย ฒาง ก๊อง เม่ง ทิน-ฮู่ง เซ กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เจ๊า-โหล่ว เญย เฒี้ยว. นิ่น เญย หฒะเอ๋ย เหว่ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เซ นิ่น อ๋อย ลู่ง เดี๊ย หม่าน ฝีง เหว่ย นิ่น บัว ตุ๊ ฟุ. เยียม โล์-แหง่ง หว่า โซว เมี่ยน เก้า หฒัวะ เจี๋ย เซ เยียม อิ^สะ^ยา โซว ก๊อง, `` เฒี้ยว เญย โปว'' วั้ว เต๋ย ต๋อง.

3) ตะฟาม กิ่น เซ ฮม์ เหฒียบ หลัวะ เถา หลัวะ เหฒียบ หลัวะ ฒาง. น้าย กิ่น เก้า ธั้ม เจี๋ย ก๊อง เถา แปะ ฝีง หฑวน เย^ลู^ซา^เลม หย่า ขวิน เมี่ยน เสียน ตี่ง ทิน-ฮู่ง หฒะเก้ง อ๋อย หฒิว นิ่น เหธา นิ่น บัว แล์ง เญย หว่า โหฒว เหฒียง. เฟี้ย โซว เญย เมี่ยน หย่า ขวิน จั๋ง เจี๊ยน โหฒว หอบ เหธา แป้ง ฟิม เญย เจ๊า, เซียว หลง ตี้ง กง ฮนอย เญย เล์ย, ฝ่ง ห่อ เหฒี่ย เญย เล์ย, เหธา เต๋า เก๋า เญย เจ๊า. เย^ซู เจี์ย กอน โหฒว กง วั้ว หฒั่น นิ่น หล่ง อิ^สะ^ยา โซว 61:1-2 เหว่ย ก๊อง เม่ง นิ่น เญย กง ฮนั้ง หาย นอ.

โซว ก๊อง
1:1-12:6 ต๊น เญย เหธา แล์ง เญย หว่า
13:1-23:18 ฝีงๆ เมี่ยน หฒุ ตี่ง ฒุ์ย
24:1-27:13 ทิน-ฮู่ง เซี้ยม ลู่ง เดี๊ย
28:1-35:10 แอ๋ง ม่าย เหยียด คัง ต๊น เญย เหธา แล์ง เญย หว่า
36:1-39:8 ยู^ดา เญย เฮ^เซ^คี^ยา ฮู่ง เหธา อัด^ซี^เลีย เมี่ยน
40:1-55:13 แล์ง เญย เหธา ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย หว่า
56:1-66:24 ต๊น เญย เหธา แล์ง เญย หว่า

อิ^สะ^ยา 1

แปะ ฝีง แหง่ง ทิน-ฮู่ง

1 น้าย เซ อา^ม้อด เญย ตอน, อิ^สะ^ยา, ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่, ก๊อง เถา ยู^ดา เหธา เย^ลู^ซา^เลม เญย เจ๊า-โหล่ว ต๋อย อุด^ซี^ยา, * โย^ทาม, * อา^หัด * เหธา เฮ^เซ^คี^ยา * โหฒว ยู^ดา ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่.

เฮญี้ยว แหง่ง เญย แปะ ฝีง

เห่ว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน
ก๊อย เฮญี้ยว หฑวน

เซี้ยม ฒี่ง เญย ฒุ์ย

⇑

[Remove Footnotes]