เย^เล^มี

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โต่ว หว่า เมี่ยน, เย^เล^มี, เยียม ต๋อย เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย วั้ว เต๋ย 700 หฮญัง เญย เตว๊ย เถา 600 หฮญัง เญย กอน. เย^เล^มี โหฒว โต่ว หว่า เญย กง เล่า เญย. น้าย เต๋ย เฒี่ยง โห่ นิ่น ขวิน ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง, เซ หลาย นิ่น บัว ป๋าย หมิ่ว-ฝัง เหธา ป์าม เญย ฒุ์ย, นิ่น บัว เญย กั๊วะ อ๋อย หฒุ ต้ม เหฒะ หน่าน. นิ่น เยียม เจี๊ยน เญย เฒี่ยง โห่, นิ่น กั้น เญย มฒีง ปวัด นิ่น โต่ว ต้าย น้าย เต๋ย หว่า ธ้วด ต้าย เฒียน, เหว่ย หฒุ เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง ด๊อด เปียะ บา^บี^โลน เญย ฮู่ง, เน^บู^คัด^เน้ด^ซา, เญย ปั์ว-เดี๊ย. เย^เล^มี ปวัด ฒี่ง เหธา หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า หฒุ ป่าย หว่าย. ยู^ดา เญย ฮู่ง หย่า หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน กั๊วะ. เย^เล^มี หย่า โต่ว หว่า ก๊อง ฆะฮ้า ฮี้ง หฒุ กว๊าด มี่ง เญย แปะ ฝีง ตุ๊ หฑวน ต้าย เหลียบ เจี์ย กั๊วะ ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ.

เย^เล^มี โซว ไฮ่ ปุน ฆอย โหฒว ปยา กิ่น ฮนั้ง น้าย. 1) ตะเยี้ยด กิ่น เฒี้ยว พ้าย เย^เล^มี โหฒว โต่ว หว่า เมี่ยน. 2) ตะเหญ่ย กิ่น เย^เล^มี เถง ทิน-ฮู่ง โต่ว หว่า บั๋ว ยู^ดา กั๊วะ เหธา กุ๊น กั๊วะ เญย เมี่ยน ต๋อย โย^สิ^ยา, เย^โฮ^ยา^คิม, เย^โฮ^ยา^คีน เหธา เส^เด^คี^ยา โหฒว ฮู่ง เญย เฒี่ยง โห่. 3) ตะฟาม กิ่น เย^เล^มี เญย โซว-ปิ๊ว, บา^ลุก, เฟี้ย เญย โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง เย^เล^มี โต่ว เญย หว่า เหธา เย^เล^มี เญย เสย เฒ้ย ธ้วด ต้าย หล่ง เจี๊ยน เญย สี่. 4) ตะเฝย กิ่น เฒี้ยว เญย หว่า ก๊อง เหฒีย กั๊วะ เมี่ยน. 5) ตะฮม์ กิ่น เซ เซ้ด เมว์ย ก๊อง เจี๋ย ต้าย เญย เจ๊า-โหล่ว, ต้ง เย^ลู^ซา^เลม บาง, แปะ ฝีง หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน เญย เฒี่ยง โห่.

เย^เล^มี เป๋น เหยียด เต้า เฮญี้ยว เมา เญย เมี่ยน หย่า ฮนั้ม เหธา นิ่น จวั่ง ฝีง เญย เมี่ยน. นิ่น หย่า โหยว ไห่ ต้ง นิ่น อ๋อย หฒุ ก๊อง เมี่ยน ฒู้ง อ๋อย หฒุ ตี่ง ฒุ์ย. ม่าย เหฒีย โต่ว หว่า นิ่น เฮญี้ยว มุน เจี๊ยน เญย ก๊อง. หลาย ทิน-ฮู่ง เห่ว นิ่น โหฒว โต่ว หว่า เมี่ยน นิ่น หฒุ เสี่ยว เหฒียๆ หญู่ง โค้ว. เฒี้ยว
เญย หว่า เยียม เจี๊ยน นิ่น เญย เฮญี้ยว ฮนั้ง โต์ว เหฒียะ เจี๊ยน นอ, นิ่น ไม้ ก๊อง ไม้ ตุ๊ อ๊ะ.

น้าย ป๊วน โซว กะญั์ว ม่าย เต๋ย หล่ง เจี๊ยน เญย หว่า ก๊อง เถา เจี๋ย ด่าง เย^เล^มี เญย เสย เฒ้ย หฒุ เหฒีย หญู่ง โค้ว หน่าน เญย ฮนอย-เหญียะ. น้าย เต๋ย หว่า ก๊อง เถา อ๋อย เหลียบ เซียง-แหง่ง หว่า เญย เฒี่ยง โห่. วั้ว หฒั่น ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง ไฮ่ เอย เจี๊ยน น้าย เต๋ย เซียง-แหง่ง หว่า หย่า ไม้ เฉียม หฒุ ฟิน-แซง หฌาว, เหว่ย หฒุ น้าย เต๋ย แหง่ง หว่า ฒู้ง อ๋อย เฟี้ย เจี๊ยน เยียม นิ่น บัว เญย เฮญี้ยว กะญั์ว (เย^เล^มี 31:31-34 ).

โซว ก๊อง
1:1-19 เฒี้ยว พ้าย เย^เล^มี โหฒว โต่ว หว่า เมี่ยน
2:1-25:38 โย^สิ^ยา, เย^โฮ^ยา^คิม, เย^โฮ^ยา^คีน เหธา เส^เด^คี^ยา เญย ฮู่ง โห่ โต่ว เญย หว่า
26:1-45:5 เย^เล^มี เญย แหม่ง ปวั้ง เจี๋ย เญย สี่
46:1-51:64 โต่ว หว่า ก๊อง เหฒีย กั๊วะ เมี่ยน
52:1-34 เย^ลู^ซา^เลม บาง

เย^เล^มี 1

1 น้าย เซ เย^เล^มี เญย หว่า.
เย^เล^มี เซ เบน^ยา^มิน เต่ย, อา^นา^โท้ด มู้ง เญย เหยียด เต้า ไซ เมี่ยน, ฮิน^คี^ยา, เญย ตอน. 2 เยียม ยู^ดา เญย ฮู่ง, อา^โมน เญย ตอน, โย^สิ^ยา, โหฒว ฮู่ง เหฒียบ ฟาม หฮญัง วั้ว หฮญัง, เย^เล^มี ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า. * 3 นิ่น หย่า ตุ๊ ฒิบ ต๋อย ยู^ดา เญย ฮู่ง, โย^สิ^ยา, เญย ตอน, เย^โฮ^ยา^คิม กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่ * เถา ยู^ดา เญย ฮู่ง, โย^สิ^ยา เญย ตอน, เส^เด^คี^ยา, โหฒว ฮู่ง เหฒียบ เยี้ยด วั้ว หฮญัง จ่ม เถา ฮม์ หฮลา, เย^ลู^ซา^เลม เมี่ยน หฒุ กว๊าด มี่ง เญย เฒี่ยง โห่. *

เฒี้ยว พ้าย เย^เล^มี

4 เยีย ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า ก๊อง,

6 เยีย ก๊อง, ``เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง อ้า! เยีย ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ ฮนั้ง หาย นอ ก๊อง เหว่ย หฒุ เยีย เซ หฮญัง-เจ๊ย หลุน เญย.''

7 มป่า เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว เยีย,

9 เฒี้ยว ฯฒฯ ซูง นิ่น เญย ปั์ว ฮลัว เยีย เญย ฑุ่ย. เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว เยีย,

อี หญู่ง
หิ่น ย่าง เญย สี่

11 เยีย แอ๋ง ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า ก๊อง, ``เย^เล^มี อ้า! เม่ย หมั่ง ปวัด หาย หญู่ง?''

เยีย ก๊อง, ``เยีย ปวัด ติ้ว อัน^มัน เดี๋ยง เญย ปย๊า.''

12 เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว เยีย, ``เม่ย ปวัด ตุ๊ หอบ เญย, เหว่ย หฒุ เยีย หมั่ง เจี๊ยน * เยีย เญย หว่า, อ๋อย ปุน เยีย เญย หว่า ธ้วด ต้าย เฒียน.

13 เยีย แอ๋ง ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า ตะเหญ่ย หฑุ่น ก๊อง, ``เม่ย หมั่ง ปวัด หาย หญู่ง?''

เยีย ก๊อง, ``เยีย ปวัด ม่าย นอม แธง เบว๋ย เจี๊ยน เยียม ป๊ะ ปูง ฮวิน ต้าย.''

14 เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว เยีย, ``ม่าย เธี้ยว เญย เหฒะ หน่าน อ๋อย เยียม ป๊ะ ปูง ธ้วด ต้าย เถา น้าย นอม เต่ย-ปูง เญย เหยียด ฒู้ง แปะ ฝีง.''

15 เฒี้ยว ก๊อง, ``หมั่ง ม่าะ! เยีย อ๋อย เห่ว ป๊ะ ปูง กั๊วะ เญย หม่าน ฝีง.

17 `` มป่า เย^เล^มี อ่า, เม่ย อ๋อย หฒุ เจี์ย ต้าย เบ่น เหฒียง ก๊อง เหฑ่ง เยีย พ้าย เม่ย ก๊อง เญย เหยียด ฒู้ง หว่า. ไม้ ตู๋ง หลาย นิ่น บัว กั้ม เหฑีย. ไม้ เฒย แอ๊ะ, เฑ่า เหย เยีย ปุน เม่ย เยียม นิ่น บัว เญย หฑะเฮมียน กั้ม เหฑีย. 18 หมั่ง ม่าะ! เยีย อี้ ฮนอย ปุน เม่ย ฮนั้ง นอม ว้วน ไห่ เญย ฒี่ง, ฮนั้ง นอม เฮลียะ-เดี้ยว, ฮนั้ง ต้ง ซิ หลาด, เหว่ย แหง่ง เจี๊ยน วั้ว นอม เต่ย-ปูง เหฑ่ง, เซ ยู^ดา เญย ฮู่ง เหธา โหฒว โฮล เญย เมี่ยน, ไซ เมี่ยน, เลี่ยม เต่ย-ปูง เญย แปะ ฝีง. 19 นิ่น บัว ฯฒฯ อ๋อย เหธา เม่ย เบ๊าะ จ๋า มป่า ไม้ ฮี่ง เม่ย, เหว่ย หฒุ เยีย เหธา เม่ย เยียม, อ๋อย เหฌียว เม่ย.'' น้าย เซ เฒี้ยว ก๊อง เญย หว่า.

⇑

[Remove Footnotes]