โย้บ

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน โย้บ โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง เหยียด ล่าน คู้ เมี่ยน เญย เจ๊า-โหล่ว. น้าย ล่าน คู้ เมี่ยน หฒุ เฮนี้ย เญย ต้ม เหฒะ หน่าน. นิ่น เญย เหยียด ฒู้ง ตอน-เจว๊ย ไต่ เหฑ่ง, นิ่น เญย จา-ตี้ง หฒุ ป่าย, นิ่น เญย ซิน หย่า ปุ๊ด กั้ม เฑี้ย เญย แป่ง. ฆะฮ้า ม่าย ปัว คัง ฑูง เญย หว่า. เฟี้ย โซว เมี่ยน เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง โย้บ กั้น เหธา นิ่น เญย ปัว เต้า โล์-แกง ต่อย ปวัด หฒุ น้าย เต๋ย เหยียด คัง เจี๋ย เหยียด คัง เญย เหฒะ หน่าน, นิ่น บัว ไฮ์ ฮนั้ง หาย นอ. ธั้ม เจี๋ย นิ่น บัว ก๊อง ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ ต้อ ป้าม เมี่ยน. ฆะฮ้า ทิน-ฮู่ง กั้น เหธา โย้บ ก๊อง หว่า.

โย้บ เญย โล์-แกง ต่อย หล่ง อง-ถาย บัว เสียน เญย เจ๊า พ้อ เม่ง โย้บ ปวั้ง เญย เหฒะ หน่าน. นิ่น บัว ฮนั้ม ต้าย ทิน-ฮู่ง หฒิว เมี่ยน โหฒว หลง วิ่น หลง, เมี่ยน โหฒว หว่าย ฯฒฯ วิ่น หว่าย. นิ่น บัว ฝุน โย้บ หฒุ เหฒะ หน่าน เซ หลาย นิ่น ป์าม ฒุ์ย. มป่า โย้บ ไฮ์ นิ่น เญย โล์-แกง ต่อย ก๊อง ตุ๊ เลี้ยง ไห่. นิ่น ไม้ หฒี่ ตุ๊ ตี่ง ฒุ์ย ด่ง น้าย เฮนี้ย, เหว่ย หฒุ เป๊ย กั้น เต้า นิ่น เซ เหยียด เต้า เฮญี้ยว หฒีง เญย คู้ เมี่ยน. นิ่น ไม้ เปียะ เฮญี้ยว ทิน-ฮู่ง เหว่ย หาย ติ่ว ปุน เมี่ยน ฮนั้ง นิ่น นอ หฒุ ด่ง หน่าย เธี้ยว เญย สี่, นิ่น ฯฒฯ หฒูง เจี๊ยน ต๊าม หน่าย ทิน-ฮู่ง. มป่า โย้บ เญย เสียน ฟิม ไม้ ด๊อด. นิ่น หธ่อ ม่าย ลั่ม ฮนั้ม นิ่น แอ๋ง ไฮ่ เยียม ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน ตุ๊ ทิน-ฮู่ง อะเฮน้ย หย่า ตุ๊ เมี่ยน ท่าย นิ่น โหฒว คู้ เมี่ยน ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ.

ทิน-ฮู่ง ไม้ เตา โย้บ หน่าย เญย หว่า, มป่า นิ่น ปวัด โย้บ เญย เสียน ฟิม ฯฒฯ หล่ง ฑูง เญย หว่า ปิ๋ว เม่ง นิ่น กั้น เญย ต้ม ชะ เหธา ธง-เม่ง. เซ้ด เมว์ย โย้บ เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ, เหญี่ยม ทิน-ฮู่ง เซ โฮล ไห่, ธง-เม่ง ไห่. โย้บ หย่า เหญี่ยม นิ่น เฉีย เจี์ย เจี๊ยน ก๊อง เฮนี้ย เญย หว่า ปุน ทิน-ฮู่ง.

น้าย ป๊วน โซว เซ้ด เมว์ย ก๊อง โย้บ แอ๋ง ตุ๊ หลง ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ, ฒู้ง เก้า หลง เจี๋ย ฒิ่น ด่าง. ทิน-ฮู่ง ก๊อง โย้บ เญย โล์-แกง ต่อย, เหว่ย หฒุ นิ่น บัว ไม้ ไฮ่ เปียะ เฮญี้ยว โย้บ เหว่ย หาย ติ่ว หฒุ เสี่ยว โค้ว. เป๊ย อง-ถาย บัว หฒิว เอย-โต้ว หฌาว เญย เจ๊า, ขูง โย้บ เก้า สัม ตุ๊ ธ้วด, ทิน-ฮู่ง เซ เก้า โฮล.

โซว ก๊อง
1:1-2:13 เจี์ย กอน หว่า
3:1-31:40 โย้บ เหธา นิ่น เญย โล์-แกง ต่อย
3:1-26 โย้บ งบ
4:1-14:22 ตะเยี้ยด คัง หว่า
15:1-21:34 ตะเหญ่ย คัง หว่า
22:1-27:23 ตะฟาม คัง หว่า
28:1-28 เธง ธง-เม่ง เญย ฑูง
29:1-31:40 โย้บ ฆะฮ้า ลาย เญย หว่า

32:1-37:24 เอ^ลี^ฮู เญย หว่า
38:1-42:6 เฒี้ยว เตา โย้บ
42:7-17 เซ้ด เมว์ย หว่า

โย้บ 1

โย้บ เหธา นิ่น เญย ฮมวั้ง ต่อย

1 เยียม อูด เต่ย ม่าย ล่าน เมี่ยน, บั๋ว เห่ว โย้บ. น้าย ล่าน เมี่ยน เซ เฮญี้ยว หฒีง เญย เมี่ยน, ไม้ ม่าย ต๋อง เฆ่ม. นิ่น ท่าย ทิน-ฮู่ง, หย่า ซิ้ม ฆอย, ไม้ โหฒว หาย หญู่ง เอ๊าะ สี่. 2 นิ่น ม่าย เสี่ย เต้า ตอน, ปัว เต้า เซียะ. 3 นิ่น ม่าย เสี่ย ธิน เต้า ปะกี ยู่ง, ปัว ธิน เต้า ล่อ ท่อ, ฮม์ แป๊ะ ต๋อย ง่ง, ฮม์ แป๊ะ เต้า ล่อ เญ์ย, หย่า ม่าย โปว ธั้ม เญย. เป๊ย เยียม ตง ปูง เญย เหยียด ฒู้ง เมี่ยน, น้าย เต้า เก้า ปุ๊ด ฒ่อย เจี๋ย. *

4 เจี๋ย ต้าย เญย เฒี่ยง โห่, นิ่น เญย ตอน ทิ้ว เจี๊ยน เยียม นิ่น บัว กั้น เญย เปย๊า, หฒิว นิ่น บัว เญย ฮนอย เบ่น หฮนาง โฮล เญย, หย่า พ้าย เมี่ยน มี่ง เห่ว นิ่น บัว เญย ปัว เต้า หมั่ว ต้าย เหธา นิ่น บัว หญั่น หย่า ฮบ. 5 เบ่น หญั่น เญย ฮนอย-เหญียะ เจี๋ย ลิ์ว, โย้บ พ้าย เมี่ยน มี่ง เห่ว นิ่น เญย ตอน บัว สา เหฑ่ง หวุย. นิ่น ลู่ง ดอม เจี์ย ซิน เฑี้ยว เญย, หย่า หฒิว นิ่น บัว เหยียด ฒู้ง เมี่ยน เญย โสว โหม่ว ฝ่ง ห่อ ปั๊ว เหฒี่ย เญย กะน้าย. นิ่น หฒั่นๆ ฮนั้ง หน่าย โหฒว เหว่ย หฒุ นิ่น ก๊อง, ``เหฑีย เยีย เญย น่าม โญ์ว ป์าม ฒุ์ย, เยียม เฮญี้ยว เหฒียว ทิน-ฮู่ง.''

เฒี้ยว เหธา ซา^ตาน
ธ่าง ล่าง โย้บ เญย เจ๊า ต้าว หฑุ่น

6 ม่าย ฮนอย นอ, ฟิน-เมี่ยน * ต้าย เยียม เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน. ซา^ตาน * หย่า ต้าย เยียม นิ่น บัว บุด๋ง. 7 เฒี้ยว หน่าย ซา^ตาน, ``เม่ย เยียม หาย ต้าย?''

ซา^ตาน เตา เฒี้ยว, ``เยีย โย่ว ลู่ง เดี๊ย มี่งๆ ต้ายๆ, ฝาวๆ เหฌี่ยๆ.''

8 เฒี้ยว หน่าย ซา^ตาน, ``เม่ย สัม หมั่ง เยีย เญย โปว โย้บ เญย ไฟ? เยียม ลู่ง เดี๊ย ไม้ ม่าย เหยียด ล่าน เมี่ยน ฮนั้ง นิ่น โหฒว เฮญี้ยว หฒีง, ไม้ ลั่ม เฆ่ม ต๋อง. นิ่น ท่าย ทิน-ฮู่ง หย่า ซิ้ม ฆอย, ไม้ โหฒว หาย หญู่ง เอ๊าะ สี่.'' *

9 ซา^ตาน เตา เฒี้ยว, ``โย้บ ท่าย ทิน-ฮู่ง เซ แปะๆ ท่าย เญย ไฟ? * 10 เม่ย เปว เจี๊ยน นิ่น เหธา นิ่น เญย เปย๊า ฒง เมี่ยน, เลี่ยม ปูงๆ นิ่น ม่าย เญย เหยียด ฒู้ง กะน้าย ไม้ เฒ์ย? เม่ย เหธย ฟุ นิ่น เญย ปั์ว โหฒว เญย กง หย่า ปุน นิ่น เญย จา-ตี้ง หฮยาง เจี๊ยน ฝาว ธั้ม. 11 มป่า โท้ ซูง เม่ย เญย ปั์ว มัวะ นิ่น ม่าย เญย เหยียด ฒู้ง กะน้าย, นิ่น ฯฒฯ ตอง เจี๊ยน เม่ย เหฒียว เม่ย อ๊ะ.''

12 เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว ซา^ตาน, ``วั้ว หญู่ง, นิ่น ม่าย เญย เหยียด ฒู้ง กะน้าย เซ เยียม เม่ย เญย ปั์ว-เดี๊ย. ขูง นิ่น กั้น เญย ซิน เม่ย ไม้ ตู๋ง ห่อย.'' ซา^ตาน ฯฒฯ เยียม เฒี้ยว เญย
หฑะเฮมียน มี่ง อ๊ะ.

โย้บ หฒุ เสย ต้าว หฑุ่น

13 ม่าย ฮนอย โย้บ เญย ตอน เซียะ เยียม นิ่น บัว เญย ต้ม ก๋อ เญย เปย๊า หญั่น หฮนาง, ฮบ อะหงุ่น ติ๊ว. 14 ม่าย เต้า โต่ว เฝียน เมี่ยน ต้าย บั๋ว โย้บ, ``ง่ง ไล่ เจี๊ยน เด่ย, ล่อ หย่า เยียม กะเฮลน หญั่น เมี้ย. 15 เลี่ยม เฒ่ย ม่าย เส^บา เมี่ยน ต้าย เฒาะ แซง-คู้ ธ้าง มี่ง เหฑ่ง, หย่า หล่ง หฑุ ด๊าว ไต๋ เหฑ่ง โปว. ขูง เยีย กั้น ตุ๊ เปย๋า ธ้วด ต้าย บั๋ว เม่ย ฮนั้ง.''

16 นิ่น หธ่อ ก๊อง เจี๊ยน หว่า วั้ว หฒั่น, แอ๋ง ม่าย เต้า เมี่ยน ต้าย ก๊อง, ``ทิน-ฮู่ง เญย โต์ว เยียม ลู่ง เหฌี่ย ต้าย ปั๊ว ปะกี ยู่ง กวั้น เหธา โก๋ว ยู่ง กวั้น เญย โปว ชุย เหฑ่ง. ขูง เยีย กั้น เปย๋า ดุ๊ด ต้าย บั๋ว เม่ย ฮนั้ง.''

17 นิ่น หธ่อ ก๊อง เจี๊ยน หว่า วั้ว หฒั่น, แอ๋ง ม่าย กั้น เต้า ต้าย ก๊อง, ``เคน^เดีย เมี่ยน ปุน ฆอย โหฒว ปัว กวั้น ธ้าง ล่อ ท่อ ต้อ มี่ง เหฑ่ง, หย่า หล่ง หฑุ ด๊าว ไต๋ เหฑ่ง วั้ว เต๋ย โปว. ขูง เหฒ่ง เยีย กั้น เปย๋า ดุ๊ด ต้าย บั๋ว เม่ย ฮนั้ง.''

18 นิ่น หธ่อ ก๊อง เจี๊ยน หว่า วั้ว หฒั่น, แอ๋ง ม่าย เต้า โปว ต้าย ก๊อง, ``เม่ย เญย ตอน เซียะ เยียม นิ่น บัว เญย ต้ม ก๋อ เญย เปย๊า หญั่น หฮนาง, ฮบ อะหงุ่น ติ๊ว, 19 ฯฒฯ ม่าย กอง ต้ม หฑยาว-หฒุ่น เยียม เต่ย-ปูง-ฮวาง ต้าย ป่วน เปย๊า เญย เปยย นอม เก๊าะ. เปย๊า ฯฒฯ บาง, ดั๊บ หฒุ วั้ว เต๋ย เมี่ยน หลุน เมี่ยน ไต่ เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ. ขูง เยีย กั้น เปย๋า ดุ๊ด ต้าย บั๋ว เม่ย ฮนั้ง.''

โย้บ เธง ทิน-ฮู่ง

20 โย้บ ฯฒฯ เจี์ย ซิน ต้าย เป๊ด นิ่น เญย ลุย, หย่า เถย นิ่น เญย มฆ้อง, พัวะ เหฌี่ย เดา ป๋าย 21 หย่า ก๊อง,

22 เยียม น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง สี่, โย้บ ไม้ ป์าม ฒุ์ย หย่า ไม้ ไกว๋ ทิน-ฮู่ง.

⇑

[Remove Footnotes]