โย^เอน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย เต้า โต่ว หว่า เมี่ยน, บั๋ว เห่ว โย^เอน, เมี่ยน ไม้ หนั่ง ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น เญย เจ๊า-โหล่ว ด่ง หาย ธั้ม, หย่า ไม้ หนั่ง ฮิ้ว ตุ๊ เม่ง นิ่น เฒี่ยง หาย เยียม. ต๋าย นิ่น เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 500 เถา 400 หฮญัง บุด๋ง, ต้ง เป^เซีย เญย ฮู่ง กุ๊น ยู^ดา เต่ย-ปูง เญย เฒี่ยง โห่. โย^เอน เฟี้ย ก๊อง เถา ปา^เล้ด^ไต หฒุ ต้ม เหฒะ หน่าน, เซ หฒุ จ๊บ-เหญ่ย ฟ้าน เหธา ลู่ง ฮ์าน โค้ว ไห่. เยียม น้าย เต๋ย สี่ โย^เอน ปวัด เป๋น จั๋ง-โห่ ปิ๋ว เม่ง เฒี้ยว เญย ฮนอย อ๋อย เถา อ๊ะ. วั้ว หฒั่น เฒี้ยว อ๋อย ตี่ง ไม้ เอย นิ่น เญย หฒะเอ๋ย โหฒว หอบ เญย เมี่ยน เญย ฒุ์ย. โย^เอน โต่ว หว่า ก๊อง เฒี้ยว อ๋อย เมี่ยน ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย, นิ่น ฯฒฯ แล์ง ปุน นิ่น บัว ตุ๊ หลง ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ, หย่า เหธย ฟุ ปุน นิ่น เญย แปะ ฝีง. แอ๋ง ม่าย หญู่ง ปวัด ตุ๊ เม่ง เญย, เซ ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน นิ่น เญย สีง ลี่ง เหฌี่ย นิ่น เญย เมี่ยน, ไม้ กุ๊น มจั่ง มเซียะ, โก๋ หลุน.

โซว ก๊อง
1:1-2:17 จ๊บ- เหญ่ย ฟ้าน
2:18-27 แล์ง ปุน ตุ๊ หลง ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ
2:28-3:21 เฒี้ยว เญย ฮนอย

โย^เอน 1

จ๊บ-เหญ่ย ฟ้าน

1 น้าย เซ เป^ทุ^เอน เญย ตอน, โย^เอน, ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า ก๊อง,

อ๋อย หฒุ ก๊อย เฮญี้ยว ล์อ ทิน-ฮู่ง

⇑

[Remove Footnotes]