โย^นา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

น้าย ป๊วน โย^นา โซว เหธา กั้น เต๋ย โต่ว หว่า เมี่ยน เญย โซว ไม้ ฟี่ ฮนั้ง, เหว่ย หฒุ น้าย ป๊วน ก๊อง เถา เหยียด เต้า เมี่ยน, บั๋ว เห่ว โย^นา, เญย เจ๊า-โหล่ว. ม่าย หฑุ่น โย^นา ไม้ อ๋อย หมวัง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า. ทิน-ฮู่ง พ้าย นิ่น มี่ง นิ^นะ^เว ต้ม ฒี่ง โต่ว หว่า ก๊อง วั้ว นอม ฒี่ง เญย เมี่ยน, มป่า โย^นา ไม้ คั้ง มี่ง. นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ วั้ว นอม ฒี่ง เญย เมี่ยน เซ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย วิน-วั้ง. นิ่น หย่า เฑ่า เหย นิ่น มี่ง โต่ว วั้ว เต๋ย หว่า, ทิน-ฮู่ง ไม้ หฒะเก้ง เอย เจี๊ยน โหฒว, ไม้ เหมียด วั้ว นอม ต้ม ฒี่ง. มป่า ม่าย ธั้ม-ติ่ว เจ๊า ธ้วด ต้าย ปุน โย^นา ฮิ้ว ตุ๊ ด่ง หาย หย่า อ๋อย หฒุ มี่ง โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า บั๋ว วั้ว นอม ฒี่ง เญย เมี่ยน. ฆะฮ้า นิ่น ปวัด ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน, ทิ้ว หฒะเอ๋ย, ไม้ เอย นิ่น กั้น ก๊อง เญย หว่า โหฒว, โย^นา ฯฒฯ เฉีย เจี์ย ไห่.

น้าย ป๊วน โซว ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง กุ๊น ตุ๊ เหฑ่ง นิ่น เหฒย ต้าย เญย กะน้าย. โซว เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม ไห่ เมี่ยน หย่า ม่าย เฮญี้ยว ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน. นิ^นะ^เว ฒี่ง เญย เมี่ยน โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย วิน-วั้ง. มป่า ทิน-ฮู่ง ปวัด นิ^นะ^เว เมี่ยน ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย, นิ่น ฯฒฯ ค้อ-เลี่ยน, ไม้ เหมียด นิ่น บัว.

โซว ก๊อง
1:1-17 ทิน-ฮู่ง พ้าย โย^นา มี่ง โต่ว หว่า, โย^นา ไม้ คั้ง มี่ง.
2:1-10 โย^นา ก๊อย เฮญี้ยว, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ปุน นิ่น ตุ๊ แหม่ง ธ้วด.
3:1-10 โย^นา โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า มี่ง บั๋ว นิ^นะ^เว ฒี่ง เญย เมี่ยน.
4:1-11 ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน นิ^นะ^เว ฒี่ง เญย เมี่ยน.

โย^นา 1

โย^นา เปย๋า ทิน-ฮู่ง

1 ม่าย ฮนอย นอ, เฒี้ยว บั๋ว อา^มิด^ไท เญย ตอน, โย^นา, * 2 ``เม่ย มี่ง วั้ว นอม ต้ม ฒี่ง, นิ^นะ^เว, บั๋ว วั้ว เต๋ย เมี่ยน นิ่น บัว ป์าม ฒุ์ย ธั้ม ไห่. เยีย ฮิ้ว นิ่น บัว โหฒว เญย หว่าย สี่.'' *

3 มป่า โย^นา เปย๋า เฒี้ยว. นิ่น ธ้วด เจ๊า หูง เจี๊ยน ทาน^ซิด ฒี่ง มี่ง. มี่ง เถา ยับ^ฟา มู้ง, ปวัด โผว ฑั้ง อ๋อย มี่ง ทาน^ซิด ฒี่ง, โย^นา ฯฒฯ ธ้วด ฑั้ง-ฒิ่น เปียะ ฑั้ง มี่ง อ๊ะ. นิ่น ฮนั้ม ต้าย เปย๋า มี่ง ทาน^ซิด ฒี่ง นอ, เล่ย ดุ๊ด
เฒี้ยว อ๊ะ.

4 มป่า มี่ง เกา, เฒี้ยว โหฒว ปุน ป์อง กอง ต้ม หฑยาว-เจี๊ยะ ป่วน ววม-หล่าง เมี้ยด นิ่น บัว เญย ฑั้ง, เหฑีย ฑั้ง ไฮ่ ฮู้ หม่วน เหฑ่ง อ๊ะ. 5 ฑั้ง-โน่ว กั้ม เหฑีย ไห่, เก๊าะ-เมี่ยน เห่ว เก๊าะ-เมี่ยน เญย เฒี่ยน เถง. นิ่น บัว หย่า อ๋อย ฑั้ง เฮง เต๋ย ฯฒฯ โป้ว ฑั้ง ทอ เญย กะน้าย กวั่ง.

โย^นา แอ๊ะ, มี่ง เปว๋ย เจี๊ยน ฑั้ง-โด๊ะ มฌ่อม โด เญย.

6 ฑั้ง-เฒี้ยว ปวัด โย^นา เปว๋ย วั้ว ฑั้ง-โด๊ะ มฌ่อม, นิ่น ฯฒฯ ก๊อง, ``เม่ย ฝู่ง เปว๋ย หน่าย มฌ่อม? เจี์ย ซิน ต้าย เห่ว เม่ย เญย เฒี่ยน เถง ม่าะ! เหฑีย นิ่น ไฮ่ ค้อ-เลี่ยน บัว, เหฌียว บัว ซ่าะ?''

7 ฑั้ง-โน่ว, ล่าน บั๋ว ล่าน, ``บัว อ๋อย หฒุ ตี่ง แหม่ง หมั่ง ก๋า, หลาย หาย เต้า บัว หธีง ปวั้ง หฒุ ด่ง น้าย โค้ว.'' นิ่น บัว ฯฒฯ ตี่ง แหม่ง หมั่ง. ด๊อด หฒุ โย^นา. 8 ฑั้ง-โน่ว ก๊อง บั๋ว นิ่น, ``เม่ย ก๊อง ก๋า ม่าะ! บัว ปวั้ง หฒุ ด่ง น้าย โค้ว, น้าย หลาย หาย เต้า? เม่ย โหฒว หาย หญู่ง ต้าย เยียม น้าย แล่? เม่ย เยียม หาย นอม กั๊วะ ต้าย? เม่ย หาย ฝีง เมี่ยน?''

9 โย^นา เตา, ``เยีย ฮิบ^ลู เมี่ยน. เยีย หฒั่ง เญย เฒี้ยว เซ เยียม ทิน-ต้อง เญย ทิน-ฮู่ง, หย่า ต้ง เหฒย เดา เหฒย ค้อย วั้ว เต้า.'' 10 โย^นา แอ๋ง บั๋ว นิ่น บัว อี้ หฒั่น นิ่น เปย๋า เฒี้ยว.

ฑั้ง-โน่ว เก้ง กั้ม เหฑีย ไห่. นิ่น บัว ก๊อง, ``เม่ย ฝู่ง โหฒว ต่อง ด่ง หน่าย โด?'' 11 หฑยาว ป่วน ค้อย เญย ววม-หล่าง กุ๊น โหฒว กุ๊น โฮล. นิ่น บัว หน่าย ก๋า โย^นา, ``เยีย บัว อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว ปุน เม่ย, ค้อย หธีง ต้าย ตี้ง?''

12 โย^นา เตา, ``เม่ย บัว เฒาะ เยีย ฒอย เหฌี่ย น้าย ค้อย, ววม-หล่าง ฯฒฯ ตี้ง อ๊ะ. เยีย ฮิ้ว ตุ๊ หลาย เยีย เม่ย บัว หธีง ต้าย หฒุ น้าย กอง ต้ม หฑยาว-เจี๊ยะ แฮะ เม่ย บัว.''

13 ฑั้ง-โน่ว บัว ไม้ หมวัง, ธ้วด ชะ ปย้า ฑั้ง อ๋อย ธ้วด เบี๋ยน. มป่า ววม-หล่าง กุ๊น โหฒว กุ๊น โฮล, ฑั้ง ไม้ ไฮ่ มี่ง. 14 นิ่น บัว ฯฒฯ เห่ว เฒี้ยว, ``โอ เฒี้ยว อ้า! เยีย บัว ไต๋ น้าย ล่าน เมี่ยน มป่า โท้ เม่ย ไม้ ตู๋ง ปุน เยีย บัว หฒุ เหมียด. ไม้ ตู๋ง ปุน เยีย บัว เหว่ย ไม้ โหฒว ต่อง เญย เมี่ยน เหลี่ยว ธ้วด เญย ฑย้าม หฒุ ดาม-ตอง, เหว่ย หฒุ เฒี้ยว อ้า! น้าย เซ เม่ย เอย เม่ย กั้น เญย เฮญี้ยว โหฒว.''

15 ก๊อง ป่า นิ่น บัว เฒาะ โย^นา ฒอย เหฌี่ย ค้อย มี่ง. ววม-หล่าง ฯฒฯ เลี่ยม เฒ่ย ตี้ง หมี่ อ๊ะ. 16 น้าย เต๋ย เมี่ยน ปวัด, นิ่น บัว เก้ง กั้ม เหฑีย ไห่ เฒี้ยว. นิ่น บัว ฯฒฯ เฒาะ แซง-คู้ เหฒี่ย ปุน เฒี้ยว หย่า แล์ง เจี์ย แหง่ง หว่า.

17 เฒี้ยว หย่า ปุน เต้า ต้ม เบย์า ต้าย นะ โย^นา. โย^นา เยียม ต้ม เบย์า เญย กะเซีย ปัว ฮนอย ปัว ม์วน. *

⇑

[Remove Footnotes]