โย^ซู^วา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โย^ซู^วา โซว ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้าง เปียะ คา^นา^อัน เต่ย-ปูง เญย เจ๊า-โหล่ว.
โย^ซู^วา หฑิบ เจี๊ยน โม^เซ โหฒว เปย๊ย เฒ้ย ต้อ นิ่น บัว. โซว เหล่ง เจ๊ย เญย ก๊อง นิ่น บัว ปวั้ง หฒุ เญย เหฒีย คัง สี่. ก๊อง นิ่น บัว เจี๋ย จอ^แดน ด้าย เญย สี่, เย^ลี^โค ฒี่ง บาง เญย สี่, เยียม ไอ ฒี่ง เบ๊าะ จ๋า เญย สี่, หย่า ก๊อง ทิน-ฮู่ง เหธา นิ่น เญย เมี่ยน แอ๋ง เซียง-แล์ง หฑุ่น เหลียบ เจี์ย เญย แหง่ง หว่า. เยียม น้าย ป๊วน โซว เมี่ยน ปุ้ย เก้า ธั้ม เจี๋ย เซ 24 ฒาง 15 วั้ว เหยี่ยม, ``...อี้ ฮนอย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ กิ๊น เม่ย บัว อ๋อย ฟู-สู หาย เต้า... มป่า เยีย กั้น เหธา เยีย เญย เปย๊า ฒง เมี่ยน แอ๊ะ, เยีย บัว อ๋อย ฟู-สู เฒี้ยว.''

โซว ก๊อง
1:1-12:24 เบ๊าะ ฮี่ง คา^นา^อัน เต่ย-ปูง
13:1-21:45 ปุน ฆอย เดา
(1) 13:1-33 จอ^แดน ด้าย ตง ปูง เญย เดา
(2) 14:1-19:51 จอ^แดน ด้าย ไฟ ปูง เญย เดา
(3) 20:1-9 เสีย แหม่ง ฒี่ง
(4) 21:1-45 เล^วี เมี่ยน เญย ฒี่ง
22:1-34 เยียม ตง ปูง แหมง เญย ฝีง หฑวน กั้น เญย โล์-เต่ย-ปูง
23:1-16 โย^ซู^วา ก๊อง ฆะฮ้า ลาย เญย หว่า
24:1-33 เยียม เซ^เคม แอ๋ง เซียง-เหลียบ หฑุ่น แหง่ง หว่า

โย^ซู^วา 1

เฒี้ยว พ้าย โย^ซู^วา

1 เฒี้ยว เญย โปว, โม^เซ, เกวย เสย ลิ์ว, ฆะฮ้า เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว โม^เซ เญย ปอง-ปั์ว เมี่ยน, นุน เญย ตอน, โย^ซู^วา, 2 ``เยีย เญย โปว, โม^เซ, เกวย เสย หมี่ อ๊ะ. อี้ หฒั่น เม่ย อ๋อย หฒุ เจี์ย ต้าย. เม่ย เหธา น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง แปะ ฝีง อ๋อย หฒุ เจี๋ย จอ^แดน ด้าย, เปียะ เยีย อ๋อย จิว ปุน นิ่น บัว, เซ ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน, วั้ว นอม เต่ย-ปูง. 3 ตะฟ่าน เม่ย บัว เญย เหฒา-เป๊น ธ้าย เญย นอมๆ ต๋อง, เยีย อ๋อย จิว ปุน เม่ย บัว เหฑ่ง, ฮนั้ง เยีย เหธา โม^เซ แล์ง เจี๋ย วั้ว นอ. * 4 เม่ย บัว เญย กั๊บ-จ๋าย ฯฒฯ เยียม น่าม ปูง เญย เต่ย-ปูง-ฮวาง มี่ง เถา ป๊ะ ปูง เล^บา^นอน เก้, หย่า เยียม ตง ปูง ยู^เฟ^ติด ต้ม ด้าย, เซ ฮิด^ไท เมี่ยน เญย เหยียด ฒู้ง เต่ย-ปูง, แอ๋ง มี่ง เถา บะฮนอย ด๊อด แหมง เญย ต้ม ค้อย. * 5 เยียม เม่ย เญย เสย เฒ้ย ไม้ ม่าย หาย เต้า ไฮ่ เบ๊าะ ตุ๊ ฮี่ง เม่ย. เยีย ฮนั้ง หาย นอ เหธา โม^เซ เยียม, เยีย หย่า อ๋อย ฮนั้ง วั้ว นอ เหธา เม่ย เยียม. เยีย ฒู้ง ไม้ เล่ย ฆอย เม่ย, หย่า ไม้ กวั่ง เม่ย. *

6 ``เม่ย อ๋อย หฒุ เฮ้น หย่า หฒูง เจี๊ยน ต๊าม, เหว่ย หฒุ เม่ย ฒู้ง อ๋อย ปุน น้าย เต๋ย แปะ ฝีง ตุ๊ วั้ว นอม เต่ย-ปูง เป๋น นิ่น บัว หฑิบ เญย ป่วน, ต้ง เยีย เหธา นิ่น บัว เญย อง-ถาย โฮ้ว เจี๊ยน อ๋อย จิว ปุน นิ่น บัว วั้ว นอม เต่ย-ปูง. * 7 เม่ย อ๋อย หฒุ เฮ้น หย่า หฒูง เจี๊ยน ต้ม ต๊าม. อ๋อย หฒุ ไฝ ฟิม เอย เจี๊ยน เยีย เญย โปว, โม^เซ, จิว ปุน เญย เหยียด ฒู้ง เล์ย-หลัด, ไม้ ตู๋ง ปู๋ง ด๊อด เหยียด ติ้ว, * เหว่ย ปุน เม่ย, ไม้ กุ๊น มี่ง เถา หาย, ไฮ่ ตุ๊ หลง. 8 ไม้ ตู๋ง หละคุ หฒั่นๆ โตะ น้าย ป๊วน เล์ย-หลัด โซว. ดอมๆ ม์วนๆ อ๋อย หฒุ เฟย-ฟั้ง, เหว่ย ปุน เม่ย ไฝ ฟิม เอย เจี๊ยน โซว เฟี้ย เญย เหยียด ฒู้ง หว่า. ฮนั้ง หน่าย เม่ย โหฒว เญย หญู่งๆ ฯฒฯ โหฒว ตุ๊ หลง หย่า โหฒว ตุ๊ ตุ้น ยุ่น. 9 เยีย หัด ลิ์ว เม่ย ไม้ เฒ์ย? เม่ย อ๋อย หฒุ เฮ้น หย่า หฒูง เจี๊ยน ต๊าม. ไม้ ตู๋ง กั้ม เหฑีย หย่า ไม้ ตู๋ง เฮญี้ยว หนัม, เหว่ย หฒุ ไม้ กุ๊น เม่ย มี่ง เถา หาย, เฒี้ยว, เม่ย เญย ทิน-ฮู่ง, เหธา เม่ย เยียม.''

10 โย^ซู^วา ฯฒฯ พ้าย แปะ ฝีง เญย เหยียด ฒู้ง เปย๊ย เฒ้ย. นิ่น ก๊อง, 11 ``เม่ย บัว อ๋อย หฒุ มี่ง ก๋อม ด๊บ-ลิ่ว เธี้ยง บั๋ว แปะ ฝีง, `อ๋อย หฒุ เบ่น ฑ่อย เปี้ยน ฝุย. แอ๋ง ม่าย ปัว ฮนอย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ เจี๋ย น้าย จอ^แดน ด้าย เปียะ มี่ง เยียม เจี๊ยน ต้ง เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, จิว ปุน เหว่ย เป๋น เม่ย บัว หฑิบ เญย เต่ย-ปูง.'''

12 โย^ซู^วา ก๊อง บั๋ว ลู^เบน เมี่ยน, กาด เมี่ยน เหธา มะ^นัด^เส ด๊าม-ฝีง เมี่ยน, * 13 ``อ๋อย หฒุ จั๋ง เจี๊ยน เฒี้ยว เญย โปว, โม^เซ, บั๋ว เม่ย บัว เญย หว่า. นิ่น ก๊อง, ` เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, หลิ่ว เล์ย เหฒียง ต๋อง ปุน เม่ย บัว ฮิด ขวน หย่า จิว น้าย นอม เต่ย-ปูง ปุน เม่ย บัว.' 14 เม่ย บัว เญย เอ๊า, เม่ย บัว เญย ฝุเจว๊ย เหธา แซง-คู้ เยียม เจี๊ยน น้าย จอ^แดน ด้าย ตง ปูง, ต้ง โม^เซ พ้าย ปุน เม่ย บัว เญย เต่ย-ปูง ตุ๊ เญย. มป่า เยียม เม่ย บัว บุด๋ง เหยียด ฒู้ง ไฮ่ เบ๊าะ จ๋า เญย มจั่ง ตอน อ๋อย หฒุ ต้อ เจี๊ยน หวัวะ กิ่น เจี๋ย ด้าย มี่ง ด่าง เถง เม่ย บัว เญย ก๋อ-โย์ว เบ๊าะ จ๋า, 15 ฒั้ว เฒี้ยว ปุน นิ่น บัว ฮนั้ง เม่ย บัว นอ, ตุ๊ ฮิด ขวน หย่า ตุ๊ หฑิบ ต้ง เฒี้ยว, เม่ย บัว เญย ทิน-ฮู่ง, จิว ปุน เหว่ย เป๋น นิ่น บัว เญย ป่วน เต่ย-ปูง. ฆะฮ้า เม่ย บัว ไฮ่ หฑวน ต้าย เยียม เม่ย บัว กั้น เญย เต่ย-ปูง, ต้ง เฒี้ยว เญย โปว, โม^เซ, จิว ปุน เม่ย บัว เยียม จอ^แดน ด้าย ตง ปูง แหมง, เซ เยียม บะฮนอย ธ้วด แหมง เญย เต่ย-ปูง.''

16 นิ่น บัว เตา โย^ซู^วา, ``เม่ย เห่ว เยีย บัว โหฒว เญย เหยียด ฒู้ง, เยีย บัว ฯฒฯ โหฒว อ๊ะ. เม่ย พ้าย เยีย บัว มี่ง หาย เดา, เยีย บัว ฯฒฯ มี่ง อ๊ะ. 17 เยีย บัว ฒิ่น ด่าง เยียม หม่าน สี่ ฮนั้ง หาย นอ หมวัง โม^เซ เญย หว่า, อี้ หฒั่น หย่า ฮนั้ง วั้ว นอ อ๋อย หมวัง เม่ย เญย หว่า. ขูง โท้ เฒี้ยว, เม่ย เญย ทิน-ฮู่ง, เหธา เม่ย เยียม ฮนั้ง นิ่น ฒิ่น ด่าง เหธา โม^เซ เยียม วั้ว นอ. 18 หาย เต้า แหง่ง เจี๊ยน เม่ย หัด เญย หว่า, หย่า ไม้ เอย เจี๊ยน เม่ย เญย หว่า โหฒว, ไม้ กุ๊น เม่ย พ้าย นิ่น โหฒว หาย หญู่ง, วั้ว เต้า ฒู้ง อ๋อย หฒุ ไต่ อ๊ะ. เม่ย ขูง อ๋อย หฒุ เฮ้น หย่า หฒูง เจี๊ยน ต๊าม.

⇑

[Remove Footnotes]