ต้ม เจียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ต้ม เจียน โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เปียะ เยียม เจี๊ยน คา^นา^อัน เต่ย-ปูง เถา นิ่น บัว เหลียบ ฮู่ง เตี๋ย เญย เฒี่ยง โห่. โซว ก๊อง ธั้ม-เต้า ม่าย เม่ง โห่ เญย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน โหฒว เญย สี่. น้าย เต๋ย เมี่ยน ฝุน เป๋น ต้ม เจียน, มป่า เก้า ธั้ม เจี๋ย นิ่น บัว เป๋น ต้ม แปง-เปย๊ย. ม่าย เต้า ต้ง เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เก้า ธั้ม, เซ แซม^สัน. นิ่น โหฒว เญย สี่ เฟี้ย เจี๊ยน น้าย ป๊วน โซว เหฒียบ ฟาม เถา เหฒียบ หลัวะ ฒาง.

น้าย ป๊วน โซว หฌาว เก้า เจี๊ยน เจี๋ย เซ อ๋อย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน อ๋อย หฒุ เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน หลง ทิน-ฮู่ง หธีง ตุ๊ เยียม เจี๊ยน. หาย หฒั่น ไม้ กัน หลง ทิน-ฮู่ง, นิ่น บัว หฒุ เหฒะ หน่าน อ๊ะ. มป่า โซว หย่า อ๋อย เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊, ไม้ กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ หฒุ เหฒะ หน่าน, ตะฟ่าน นิ่น บัว ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย, หฑวน ต้าย ล์อ ทิน-ฮู่ง, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เหฌียว นิ่น บัว.

โซว ก๊อง
1:1-2:10 ฑุด ฒุ้น ก๊อง เบ๊าะ ฮี่ง คา^นา^อัน เต่ย-ปูง เญย เจ๊า-โหล่ว
2:11-16:31 อิ^สะ^ลา^เอน เญย ต้ม เจียน
17:1-21:25 เหฒีย หญู่ง ธ้วด ต้าย เญย สี่

ต้ม เจียน 1

ยู^ดา เมี่ยน เหธา สิ^เม^โอน
เมี่ยน เฒาะ อา^โด^นี^เบ^เซ้ก

1 โย^ซู^วา เกวย เสย หมี่ อ๊ะ, ฆะฮ้า อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หน่าย เฒี้ยว, ``เยีย บัว เญย หาย ฝีง เมี่ยน อ๋อย หฒุ มี่ง ด่าง เหธา คา^นา^อัน เมี่ยน เบ๊าะ จ๋า?''

2 เฒี้ยว ก๊อง, ``ยู^ดา ฝีง อ๋อย หฒุ มี่ง ด่าง. หมั่ง ม่าะ! เยีย ฒู้ง เฒาะ วั้ว นอม เต่ย-ปูง จิว ปุน เยียม นิ่น บัว เญย ปั์ว-เดี๊ย.''

3 ยู^ดา ฝีง เญย เมี่ยน ฯฒฯ ก๊อง บั๋ว นิ่น บัว เญย ก๋อ-โย์ว, สิ^เม^โอน ฝีง เญย เมี่ยน, ``โท้ เหธา เยีย บัว มี่ง เปียะ ตี่ง เหฒียง ปุน เยีย บัว เญย เต่ย-ปูง, เถง เยีย บัว เหธา คา^นา^อัน เมี่ยน เบ๊าะ จ๋า. ฆะฮ้า เยีย บัว เหธา เม่ย บัว มี่ง ตี่ง เหฒียง ปุน เม่ย บัว เญย เต่ย-ปูง.'' สิ^เม^โอน เมี่ยน ฯฒฯ เหธา เจี๊ยน นิ่น บัว มี่ง อ๊ะ.

4 ยู^ดา เมี่ยน ฯฒฯ มี่ง เบ๊าะ จ๋า. เฒี้ยว เฒาะ คา^นา^อัน เมี่ยน เหธา เป^ลิด^ซี เมี่ยน จิว ปุน เยียม นิ่น บัว เญย ปั์ว-เดี๊ย. นิ่น บัว ฯฒฯ เยียม เบ^เซ้ก มู้ง ไต๋ เหยียด หว่าน เต้า เมี่ยน. 5 เยียม วั้ว นิ่น บัว ปวั้ง อา^โด^นี^เบ^เซ้ก ฯฒฯ เหธา นิ่น เบ๊าะ จ๋า หย่า เบ๊าะ ฮี่ง คา^นา^อัน เหธา เป^ลิด^ซี เมี่ยน. 6 อา^โด^นี^เบ^เซ้ก เปย๋า มป่า นิ่น บัว หฒุ่น หฒ่าย, เฒาะ ต้าย ฮงะ นิ่น เญย เหฒา-โด๊ะ-เญ์ย เหธา ปั์ว-โด๊ะ-เญ์ย ดุ๊ด มี่ง.

7 อา^โด^นี^เบ^เซ้ก ก๊อง, ``ม่าย เจี๋ย เธี้ยด เหฒียบ เต้า ฮู่ง เตี๋ย หฒุ เยีย ฮงะ นิ่น บัว เญย ปั์ว-โด๊ะ-เญ์ย เหธา เหฒา-โด๊ะ-เญ์ย ดุ๊ด หย่า เยียม เยีย เญย เตี้ย เดี๊ย เฑ์า หฮนาง-เฮม้ย-ด๊อด หญั่น. มป่า อี้ หฒั่น หฒิว เยีย โหฒว เญย สี่, ทิน-ฮู่ง วิ่น ปุน เยีย.'' นิ่น บัว ฯฒฯ ต้อ อา^โด^นี^เบ^เซ้ก เถา เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง. นิ่น ฯฒฯ เยียม หน่าย ไต่ หมี่ อ๊ะ.

ยู^ดา เมี่ยน เบ๊าะ ฮี่ง
เย^ลู^ซา^เลม เหธา เฮ^โบ^โลน

8 ยู^ดา เมี่ยน หย่า เบ๊าะ เย^ลู^ซา^เลม, ธ้าง ตุ๊ วั้ว นอม ฒี่ง หมี่ อ๊ะ. นิ่น บัว หล่ง หฑุ ด๊าว ไต๋ ฒี่ง กะญั์ว เญย เมี่ยน หย่า ปู๋ง โต์ว ปั๊ว ฒี่ง.

9 ฆะฮ้า ยู^ดา เมี่ยน มี่ง เบ๊าะ เยียม บง-ไอ๊ ต๋อง, เยียม เน^เกบ, เหธา เยียม บง-จั๊วะ เญย คา^นา^อัน เมี่ยน. 10 ยู^ดา เมี่ยน แอ๋ง มี่ง เบ๊าะ เยียม เฮ^โบ^โลน ฒี่ง เญย คา^นา^อัน เมี่ยน. ฒิ่น ด่าง เฮ^โบ^โลน ฒี่ง เญย บั๋ว เห่ว คี^ลิ^ย้าด^อาน^บา. นิ่น บัว เบ๊าะ ฮี่ง เซ^ไซ, อา^หิ^มาน เหธา ทัน^ไม.

โอด^นี^เอน เบ๊าะ ฮี่ง เด^บี ฒี่ง หย่า ตุ๊ อัก^สา หล่ง โหฒว เอ๊า

(เป๊ย หมั่ง โย^ซู^วา 15:13-19 )

11 ยู^ดา เมี่ยน เยียม หน่าย ธ้วด มี่ง เบ๊าะ เด^บี ฒี่ง เญย เมี่ยน. เด^บี ฒี่ง ฒิ่น ด่าง เห่ว คี^ลิ^ย้าด^เส^เฟ. 12 คา^เล้บ ก๊อง, ``หาย เต้า เบ๊าะ ตุ๊ คี^ลิ^ย้าด^เส^เฟ ฒี่ง หย่า ธ้าง ตุ๊ วั้ว นอม ฒี่ง นอ, เยีย แล์ง ปุน เยีย เญย เซียะ, อัก^สา, นิ่น หล่ง โหฒว เอ๊า.'' 13 คา^เล้บ เญย โย์ว, เค^นัด เญย ตอน, โอด^นี^เอน, เบ๊าะ ตุ๊ วั้ว นอม ฒี่ง. คา^เล้บ ฯฒฯ เฒาะ นิ่น เญย เซียะ, อัก^สา, ปุน โอด^นี^เอน หล่ง โหฒว เอ๊า. 14 ธ้วด แก้ง วั้ว หฒั่น อัก^สา เห่ว นิ่น เญย โหฆ, โอด^นี^เอน, เถง นิ่น เญย เตีย โท้ ลี่ง เต่ย. อัก^สา เยี้ยด เหฌี่ย ล่อ, คา^เล้บ หน่าย นิ่น เญย เซียะ, ``เม่ย อ๋อย หล่ง หาย หญู่ง?''

15 นิ่น เญย เซียะ เตา, ``โท้ อา เตีย ปุน ฒี่ง เหญ่ย เยีย. โท้ ปุน ววม-ฒี้ง เยีย, เหว่ย หฒุ เม่ย ปุน เยีย เยียม เน^เกบ. วั้ว เต๋ย เดา ฆาย ไห่.'' คา^เล้บ ฯฒฯ พ้าย วั้ว เจี๋ย เญย ววม-ฒี้ง เหธา วั้ว เดี๊ย เญย ววม-ฒี้ง ปุน นิ่น.

ยู^ดา เหธา เบน^ยา^มิน ฝีง
ธ้าง ตุ๊ เญย เต่ย-ปูง

16 โม^เซ เญย อง-ตา, เค^ไน เมี่ยน เญย เฒ้ย-ฟุน, เหธา ยู^ดา เมี่ยน ธ้วด ตาว-หล่ม ฒี่ง, * มี่ง เยียม ยู^ดา เญย เต่ย-ปูง-ฮวาง, เซ เยียม เน^เกบ, นิด อา^ล้าด. นิ่น บัว ฯฒฯ เยียม วั้ว เต๋ย เมี่ยน บุด๋ง.

17 ยู^ดา เมี่ยน เหธา นิ่น บัว เญย ก๋อ-โย์ว, สิ^เม^โอน เมี่ยน, มี่ง เบ๊าะ เยียม เส^ฟัด เญย คา^นา^อัน เมี่ยน, หย่า เหมียด เหฑ่ง * วั้ว นอม ฒี่ง. เหว่ย น้าย วั้ว นอม ฒี่ง เญย บั๋ว เห่ว โฮ^มา. * 18 ยู^ดา เมี่ยน หย่า ธ้าง ตุ๊ กา^ซา ฒี่ง, อัด^เค^โลน ฒี่ง เหธา เอ^โค^โลน ฒี่ง, เลี่ยม วั้ว เต๋ย นอมๆ ฒี่ง เว่ย ก๋อม เญย เต่ย.

19 เฒี้ยว เหธา ยู^ดา เมี่ยน เยียม. นิ่น บัว ฯฒฯ หฒุ่น เยียม บง-ไอ๊ ต๋อง เญย เมี่ยน ธ้วด มป่า เยียม เดา-แป้ง เญย เมี่ยน นิ่น บัว หฒุ่น ไม้ ธ้วด, เหว่ย หฒุ วั้ว เต๋ย เมี่ยน ม่าย เบ๊าะ จ๋า เญย เฮลียะ-ม์า-เธีย. 20 ยู^ดา เมี่ยน หฒิว โม^เซ พ้าย เญย หว่า เฒาะ เฮ^โบ^โลน ฒี่ง จิว ปุน คา^เล้บ. คา^เล้บ ฯฒฯ หฒุ่น ธ้วด อา^น้าก เญย ปัว เต้า เฒ้ย-ฟุน. * * 21 มป่า เบน^ยา^มิน เมี่ยน ไม้ หฒุ่น เยียม เย^ลู^ซา^เลม เญย เย^บุด เมี่ยน ธ้วด. เหว่ย น้าย เย^บุด เมี่ยน หธีง ต้าย เหธา เบน^ยา^มิน เมี่ยน เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เถา อี้ จ๋า ฮนอย. *

เอ^ฟา^อิม เหธา มะ^นัด^เส ฝีง
เบ๊าะ ฮี่ง เบด^เอน ฒี่ง

22 โย^เซ้บ เญย เฒ้ย-ฟุน หย่า มี่ง เบ๊าะ เบด^เอน ฒี่ง. เฒี้ยว หย่า เหธา นิ่น บัว เยียม. 23 โย^เซ้บ เญย เฒ้ย-ฟุน พ้าย เมี่ยน มี่ง เบด^เอน ฒี่ง ธ้าย จั๊วะ. ฒิ่น ด่าง น้าย นอม ฒี่ง เญย บั๋ว เห่ว ลู้ด. 24 ธ้าย จั๊วะ เมี่ยน ปวัด เต้า มจั่ง ตอน เยียม วั้ว นอม ฒี่ง ธ้วด ต้าย ฯฒฯ เหธา นิ่น ก๊อง, ``โท้ บั๋ว เยีย บัว เปียะ น้าย นอม ฒี่ง เญย เจ๊า, เยีย บัว ฯฒฯ ค้อ-เลี่ยน เม่ย.'' 25 วั้ว เต้า เมี่ยน ฯฒฯ บั๋ว เปียะ ฒี่ง เญย เจ๊า นิ่น บัว. นิ่น บัว ฯฒฯ หล่ง หฑุ ด๊าว ไต๋ เหฑ่ง ฒี่ง กะญั์ว เญย เมี่ยน, มป่า นิ่น บัว เสีย ธ้วด วั้ว เต้า มจั่ง ตอน เหธา เจี๊ยน นิ่น เญย เหยียด เปย๊า เมี่ยน เญย แหม่ง. 26 วั้ว เต้า เมี่ยน ฯฒฯ มี่ง ฮิด^ไท เมี่ยน เญย เต่ย-ปูง, เยียม วั้ว เหธย นอม ฒี่ง หย่า ธ้วด บั๋ว เห่ว ลู้ด. น้าย นอม ฒี่ง หธ่อ ฮนั้ง วั้ว นอ เห่ว เถา อี้ จ๋า ฮนอย.

อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน
หฒุ่น ไม้ ธ้วด เญย ฝีง

27 มะ^นัด^เส เมี่ยน ไม้ ตุ๊ หฒุ่น ธ้วด เบด^ซาน * เหธา วั้ว นอม ฒี่ง เญย ฟิ้ว-ล์าง เญย เมี่ยน, ทา^อา^น้าก เหธา วั้ว นอม ฒี่ง เญย ฟิ้ว-ล์าง เญย เมี่ยน, โด^อา, อิบ^เล^อัม, เม^กิด^โด เหธา วั้ว นอม ฒี่ง เญย ฟิ้ว-ล์าง เญย เมี่ยน, เหว่ย หฒุ คา^นา^อัน เมี่ยน แหง่ง เจี๊ยน เยียม วั้ว นอม เต่ย-ปูง. * 28 ฆะฮ้า อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เฮ้น เจี์ย ต้าย, นิ่น บัว อ๊าบ คา^นา^อัน เมี่ยน โหฒว กง เฮนี้ย เญย มป่า ไม้ หฒุ่น นิ่น บัว ธ้วด เหฑ่ง. 29 เอ^ฟา^อิม เมี่ยน ไม้ หฒุ่น เยียม เก^เซ มู้ง เญย คา^นา^อัน เมี่ยน ธ้วด. ฮนั้ง หน่าย คา^นา^อัน เมี่ยน หธ่อ เยียม เจี๊ยน นิ่น บัว บุด๋ง. * 30 เส^บู^ลุน เมี่ยน หย่า ไม้ หฒุ่น คิด^โลน เหธา นา^หะ^โลน ฒี่ง เญย คา^นา^อัน เมี่ยน ธ้วด. คา^นา^อัน เมี่ยน หธ่อ เยียม นิ่น บัว บุด๋ง มป่า เส^บู^ลุน เมี่ยน อ๊าบ คา^นา^อัน เมี่ยน โหฒว กง โค้ว เญย. 31 อา^เซ เมี่ยน หย่า ไม้ หฒุ่น อัก^โค ฒี่ง เญย เมี่ยน ไฟ ไซ^ดอน ฒี่ง ไฟ อัก^ล้าบ ฒี่ง ไฟ อัก^ซี้บ ฒี่ง ไฟ เฮน^บา ฒี่ง ไฟ อา^เฟ้ก ฒี่ง ไฟ เล^โหบ ฒี่ง เญย เมี่ยน ธ้วด. 32 มป่า อา^เซ ฝีง เยียม ป๊วน-เต่ย เญย คา^นา^อัน เมี่ยน บุด๋ง, เหว่ย หฒุ นิ่น บัว ไม้ หฒุ่น คา^นา^อัน เมี่ยน ธ้วด. 33 นับ^ทา^ลี เมี่ยน หย่า ไม้ หฒุ่น เบด^เซ^เม้ด เหธา เบด^อา^น้าด ฒี่ง เญย เมี่ยน ธ้วด, มป่า นับ^ทา^ลี เมี่ยน เยียม วั้ว นอม เต่ย-ปูง เญย ป๊วน-เต่ย, คา^นา^อัน เมี่ยน บุด๋ง. เยียม เบด^เซ^เม้ด เหธา เบด^อา^น้าด ฒี่ง เญย เมี่ยน หย่า หฒุ นับ^ทา^ลี เมี่ยน อ๊าบ นิ่น บัว โหฒว กง โค้ว. 34 อา^โม^ไล เมี่ยน อ๊าบ ดาน เมี่ยน เยียม บง, ไม้ ปุน นิ่น บัว เหฌี่ย เดา-แป้ง. 35 เยียม เฮ^เล้ด บง, ไอ^ยา^โลน เหธา ซา^อัน^บิน ฒี่ง เญย อา^โม^ไล เมี่ยน ตี่ง เฮญี้ยว เยียม หน่าย, มป่า โย^เซ้บ เญย เฒ้ย-ฟุน เฮ้น เจี์ย ต้าย ฯฒฯ อ๊าบ นิ่น บัว โหฒว กง เฮนี้ย. 36 อา^โม^ไล เมี่ยน เญย กั๊บ-จ๋าย เซ ยั่ง อาก^ลับ^บิม ฒอง * เจี๋ย เญย ต๋อง, เยียม เซ^เอ^ลา ฝาว วั้ว เจี๋ย ปูง.

⇑

[Remove Footnotes]