หน่าน ฒี่ง ฑูง

ปิ๋ว เม่ง หว่า

หน่าน ฒี่ง ฑูง ม่าย ปยา ติ้ว ฑูง กั๊บ ต้าย เป๋น เหยียด ป๊วน โซว. น้าย เต๋ย ฑูง ก๊อง เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 586 วั้ว หฮญัง, เย^ลู^ซา^เลม หฒุ ป่าย ฮวาง, แปะ ฝีง หฒุ กว๊าด มี่ง เญย หน่าน ฒี่ง. ไม้ กุ๊น โซว ก๊อง เฑ่า เญย เจ๊า เก้า ธั้ม, มป่า ปิ๋ว เม่ง เมี่ยน ไฮ่ เขา ทิน-ฮู่ง หย่า เหว่ย ฆะฮ้า ฮี้ง ม่าย
ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง. ยิว^ไท เมี่ยน เหยียด หฮญัง เฒย หฑุ่น, ไม้ หญั่น หาย หญู่ง หย่า เฑ่า เญี้ยม แอ๋ง
โตะ น้าย เต๋ย ฑูง เหว่ย จั๋ง 586 วั้ว หฮญัง, กั๊วะ หฒั่ง ปวั้ง เญย ต้ม หน่าน ฒี่ง.

โซว ก๊อง
1:1-22 เย^ลู^ซา^เลม หฒุ เฑ่า เญย สี่
2:1-22 เย^ลู^ซา^เลม หฒุ ตี่ง ฒุ์ย
3:1-66 หฒุ ตี่ง ฒุ์ย หย่า ม่าย ลั่ม ฮนั้ม
4:1-22 เย^ลู^ซา^เลม หฒุ ป่าย หว่าย เหฑ่ง
5:1-22 เต๋า เก๋า โท้ ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน

หน่าน ฒี่ง ฑูง 1

เย^ลู^ซา^เลม หฒุ เฑ่า *

⇑

[Remove Footnotes]