เล^วี

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เล^วี โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง โล์-ฮนอย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย เหธา เล์ย เญย เหยียด เหญ่ย. หย่า ก๊อง ต้อ นิ่น บัว หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย ไซ เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว.

น้าย ป๊วน โซว เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ธีง-เหฑ่ง ไห่, อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ หฒั่ง นิ่น, ฮนั้ง หาย นอ กัน ทิน-ฮู่ง เหว่ย ปุน นิ่น บัว หฒั่นๆ เหธา ``อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ทิน-ฮู่ง'' ม่าย จิว ทง.

เยียม เล^วี โซว, เมี่ยน เก้า หฒัวะ เจี๋ย เญย หว่า เซ 19:18 วั้ว เหยี่ยม, ต้ง เย^ซู กี^ตู่ ก๊อง ตะเหญ่ย ติ้ว หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย เญย เล์ย. เล^วี 19:18 ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ ฮนั้ม เมี่ยน ฮนั้ง ฮนั้ม กั้น นอ.''

โซว ก๊อง
1:1-7:38 ฝ่ง ห่อ เหธา เหฒี่ย เญย เล์ย-เหญ่ย
8:1-10:20 ออน อา^โลน ตอน-เตี๋ย ต่อย โหฒว ไซ เมี่ยน
11:1-15:33 ม่าย หวุย เหธา ธีง-เหฑ่ง เญย เล์ย
16:1-34 ฟิ ฒุ์ย ฮนอย
17:1-27:34 ธีง- เหฑ่ง เญย แหม่ง เหธา หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย

เล^วี 1

ปั๊ว เหฒี่ย ฝ่ง ห่อ เญย เล์ย

1 เฒี้ยว เยียม หวุ่ย ปวั้ง เญย ด๊บ-ลิ่ว เห่ว โม^เซ, หย่า ก๊อง บั๋ว นิ่น, 2 ``เม่ย อ๋อย หฒุ ก๊อง บั๋ว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน, `เม่ย บัว หาย เต้า ต้อ กั้น เญย กะน้าย ต้าย ฝ่ง ห่อ ปุน เฒี้ยว, อ๋อย หฒุ ต้อ เยียม ง่ง กวั้น ยู่ง กวั้น เญย แซง-คู้.

3 ```สี ก๊อง ปั๊ว เหฒี่ย ฝ่ง ห่อ เญย แซง-คู้ เยียม ง่ง กวั้น ต้อ ต้าย, อ๋อย หฒุ ต้อ เต้า ไม้ หว่าย ฝัง เญย ง่ง โก๊ว ฝูง เถา หวุ่ย ปวั้ง ด๊บ-ลิ่ว เญย แก้ง ด่าง, เหว่ย ปุน เฒี้ยว อะเฮน้ย ฒิบ นิ่น. 4 ต้อ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ หล่ง ปั์ว มาน เจี๊ยน อ๋อย ปั๊ว เหฒี่ย วั้ว เต้า ง่ง โก๊ว เญย มฆ้อง, เฒี้ยว ฯฒฯ ฒิบ เหว่ย เถง วั้ว เต้า เมี่ยน ฟิ ฒุ์ย. 5 นิ่น อ๋อย หฒุ เยียม เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน ไต๋ วั้ว เต้า ง่ง โก๊ว. อา^โลน เญย ตอน, ไซ เมี่ยน บัว, ฯฒฯ เฒาะ ง่ง โก๊ว เญย ฑย้าม เพี้ยด หวุ่ย ปวั้ง ด๊บ-ลิ่ว เญย แก้ง ด่าง, เหฒี่ย-ต้อง เปยย ปูง. 6 ต้อ แซง-คู้ ต้าย เหฒี่ย เญย เมี่ยน กั้น อ๋อย หฒุ แมะ ฆอย ด๊บ, เฒาะ อ๊อ ก๊าด เป๋น เหยียด ดุ้น เหยียด ดุ้น เญย. 7 อา^โลน ไซ เมี่ยน เญย ตอน บัว ฯฒฯ ปั๊ว เหฒียะ โต์ว เยียม เหฒี่ย-ต้อง กู้ หงว่าย, เฒาะ ฒ่าง ไบ้ เจี๊ยน. 8 อา^โลน เญย ตอน, ไซ เมี่ยน บัว, แอ๋ง เฒาะ อ๊อ-ดุ้น, เลี่ยม มฆ้อง เลี่ยม เฮมย, เฒว่ย เยี้ยด เฒว่ย เหญ่ย เฮยี้ยด เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง เญย ฒ่าง เหธา โต์ว กู้ หงว่าย. 9 ต้อ แซง-คู้ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ หล่ง ววม หฑาว เหฑ่ง เฮญี้ยว กะญั์ว เญย หญู่งๆ กะน้าย เหธา ฒุ่ย. ไซ เมี่ยน ฯฒฯ เฒาะ เหยียด ฒู้ง อัน เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง
กู้ หงว่าย ปั๊ว. น้าย เซ หล่ง โต์ว ปั๊ว เหฒี่ย ฝ่ง ห่อ เญย กะน้าย, เว่ย ดาง เญย เฉีย หอบ เฒี้ยว เญย เฮญี้ยว.

10 ```สี ก๊อง ปั๊ว เหฒี่ย ฝ่ง ห่อ เญย แซง-คู้ เยียม ปะกี ยู่ง ไฟ ยู่ง กวั้น ต้อ ต้าย, อ๋อย หฒุ หล่ง เต้า ไม้ หว่าย ฝัง เญย ปะกี ยู่ง โก๊ว ไฟ ยู่ง โก๊ว. 11 ต้อ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ เยียม เหฒี่ย-ต้อง เญย ป๊ะ ปูง, เยียม เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน ไต๋. อา^โลน เญย ตอน, ไซ เมี่ยน บัว, ฯฒฯ เฒาะ วั้ว เต้า แซง-คู้ เญย ฑย้าม เพี้ยด เหฒี่ย-ต้อง เปยย ปูง. 12 ต้อ ยู่ง ไฟ ปะกี ยู่ง เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ก๊าด เป๋น เหยียด ดุ้น เหยียด ดุ้น, เลี่ยม มฆ้อง เหธา เฮมย, ไซ เมี่ยน ฯฒฯ เฒาะ ต้าย เฒว่ย เยี้ยด เฒว่ย เหญ่ย เญย อัน เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง, ฒ่าง เหธา โต์ว กู้ หงว่าย. 13 ต้อ แซง-คู้ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ หล่ง ววม หฑาว เหฑ่ง จ้าง เหธา ฒุ่ย, ไซ เมี่ยน ฯฒฯ เฒาะ เหยียด ฒู้ง ต้อ ต้าย อัน เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง กู้ หงว่าย ปั๊ว. น้าย เซ หล่ง โต์ว ปั๊ว เหฒี่ย ฝ่ง ห่อ เญย กะน้าย, เว่ย ดาง เญย เฉีย หอบ เฒี้ยว เญย เฮญี้ยว.

14 ```สี ก๊อง ฝ่ง ห่อ ปั๊ว เหฒี่ย เญย กะน้าย เซ เหนาะ, อ๋อย หฒุ หล่ง เหนาะ โฆ ไฟ แปะ ก๊บ หลุน. 15 ไซ เมี่ยน ฯฒฯ ต้อ เหนาะ เถา เหฒี่ย-ต้อง, เนี้ยว เหนาะ มฆ้อง ดุ๊ด, เฒาะ มฆ้อง อัน วั้ว เหฒี่ย-ต้อง ปั๊ว. อ๋อย หฒุ ปุน เหนาะ เญย ฑย้าม เหลี่ยว เหฌี่ย เหฒี่ย-ต้อง กะเฮลน. 16 อ๋อย หฒุ เฒาะ ธ้วด ปะอี๊ง หย่า ธุน เหนาะ เปยย * กวั่ง เยียม เหฒี่ย-ต้อง เญย ตง ปูง, กวั่ง ซ้าย เญย ต๋อง. 17 นิ่น อ๋อย หฒุ นั้น เจี๊ยน ด๊าด เป๊ด เหนาะ เญย ซิน บ๋าย มป่า ไม้ ตู๋ง ปุน ด๊าด ดุ๊ด. ไซ เมี่ยน ฯฒฯ อัน เจี๊ยน เหฒี่ย-ต้อง เญย ฒ่าง เหธา โต์ว กู้ หงว่าย ปั๊ว. น้าย เซ หล่ง โต์ว ปั๊ว เหฒี่ย ฝ่ง ห่อ เญย กะน้าย, เว่ย ดาง เญย เฉีย หอบ เฒี้ยว เญย เฮญี้ยว.

⇑

[Remove Footnotes]