มา^ลา^คี

ปิ๋ว เม่ง หว่า

มา^ลา^คี โซว เซ เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 500 เหธา 400 หฮญัง บุด๋ง, ต้ง แอ๋ง เหธย ลิ์ว เยียม เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า ฆะฮ้า เญย เฒี่ยง โห่ เฟี้ย ต้าย. เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย, มา^ลา^คี อ๋อย เห่ว ไซ เมี่ยน เหธา หฒวัง แปะ ฝีง เหฒียบ ฒัวะ เญย เหธา ทิน-ฮู่ง แอ๋ง เซียง-เหลียบ หฑุ่น แหง่ง หว่า. ปวัด ตุ๊ เม่ง เญย, ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน โหฒว ไม้ ผุย ทิน-ฮู่ง หย่า ปู๋ง ฮวาง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เจ๊า. ไซ เมี่ยน เหธา แปะ ฝีง เผียน ทิน-ฮู่ง, ไม้ ฝ่ง ห่อ หอบ หฒุ ฝ่ง ห่อ เหฒี่ย เญย กะน้าย, หย่า ไม้ หฒิว ทิน-ฮู่ง หฌาว เญย หว่า เยียม. มป่า เฒี้ยว อ๋อย ต้าย เซี้ยม ฒุ์ย, เฝียว นิ่น เญย เมี่ยน ธีง-เหฑ่ง ต้าย, หย่า อ๋อย พ้าย เต้า นิ่น เญย โต่ว เฝียน เมี่ยน มี่ง ด่าง หลิ่ว เล์ย เหฒียง เจ๊า แอ๋ง ฒุ่น นิ่น เญย แหง่ง หว่า.

โซว ก๊อง
1:1-2:16 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฒุ์ย
2:17-4:6 ทิน-ฮู่ง เซี้ยม ฒุ์ย หย่า ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน

มา^ลา^คี 1

เฒี้ยว ฮนั้ม ยา^โค้บ เญย
เฒ้ย-ฟุน, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน

1 น้าย เซ เฒี้ยว หล่ง มา^ลา^คี * โต่ว ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย หว่า.

2 เฒี้ยว ก๊อง, ``เยีย ฮนั้ม เม่ย บัว.''

มป่า เม่ย บัว ก๊อง, `` เฒี้ยว ฮนั้ง หาย นอ ฮนั้ม เยีย บัว?''

เฒี้ยว แอ๋ง ก๊อง, ``เอ^ซาว โหฒว ยา^โค้บ เญย ก๋อ ไม้ เฒ์ย? เยีย ฮนั้ม ยา^โค้บ, * * 3 มป่า เยีย ฑอง เอ^ซาว. เยีย โหฒว ปุน นิ่น เญย บง-ไอ๊ ต๋อง เป๋น เดา-ฮวาง, เฒาะ นิ่น หฑิบ เญย ต๋อง จิว ปุน เต่ย-ปูง-ฮวาง เญย เฮยี่ย จู๊ เยียม. 4 สี ก๊อง เอ^ซาว เญย เฒ้ย-ฟุน, เอ^โดม เมี่ยน, * ก๊อง, `ไม้ กุ๊น เยีย บัว หฒุ เบ๊าะ ป่าย, เยีย บัว แอ๋ง เซียง-เหธย เจี์ย ป่าย หว่าย เญย ต๋อง.'''

เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว เตา, ``นิ่น บัว แอ๋ง เหธย เจี์ย ต้าย หย่า ตุ๊, มป่า เยีย อ๋อย แธะ เหฑ่ง. เมี่ยน ฯฒฯ เห่ว วั้ว นอม ต๋อง เป๋น `เอ๊าะ เญย เต่ย-ปูง,' ต้ง เฒี้ยว เหยียด ลิ์ว โน์ว เญย แปะ ฝีง. 5 เม่ย บัว กั้น เญย มฒีง อ๋อย ตุ๊ ปวัด น้าย เต๋ย สี่. เม่ย บัว ฯฒฯ ก๊อง, `ไม้ กุ๊น เยียม อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง เญย กั๊บ-จ๋าย กะเหญี่ย แหมง, เฒี้ยว หฒะเก้ง โฮล ไห่.'''

เฒี้ยว ต้าน ไซ เมี่ยน

6 ``ตอน ท่าย นิ่น เญย เตีย, โปว หย่า ท่าย นิ่น เญย เฒี้ยว. สี ก๊อง เยีย โหฒว เม่ย บัว เญย เตีย, เม่ย บัว เหว่ย หาย ติ่ว ไม้ ท่าย เยีย? สี ก๊อง เยีย โหฒว เม่ย บัว เญย เฒี้ยว, เม่ย บัว เหว่ย หาย ติ่ว ไม้ กั้ม เหฑีย เยีย? โอ หมั่ง เผีย เยีย เญย บั๋ว เญย ไซ เมี่ยน อ้า! เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง.

``เม่ย บัว หน่าย ก๋า, `เยีย บัว ฮนั้ง หาย นอ หมั่ง เผีย เม่ย เญย บั๋ว?'

7 ``เม่ย บัว ต้อ ม่าย หวุย เญย หญั่น ฮบ ต้าย อัน เยีย เญย เหฒี่ย-ต้อง.

``เม่ย บัว ก๊อง, `เยีย บัว ฮนั้ง หาย นอ โหฒว ปุน เม่ย ม่าย หวุย?'

``เซ เหว่ย หฒุ เม่ย บัว หมั่ง เผีย เฒี้ยว เญย เตี้ย.

8 ``เม่ย บัว ต้อ มฒีง แม่ง เญย แซง-คู้ ต้าย โหฒว เหฒี่ย เญย กะน้าย เซ ไม้ เฒ์ย โหฒว เอ๊าะ สี่ ไฟ? เม่ย บัว ต้อ ปั์ว-เหฒา หว่าย, ปุ๊ด แป่ง เญย แซง-คู้ * ต้าย ฝ่ง ห่อ ปุน เยีย เซ ไม้ เฒ์ย เอ๊าะ สี่ ไฟ? เม่ย บัว ต้อ น้าย เต๋ย กะน้าย มี่ง ปุน แซ้ง-เฒี้ยว หมั่ง ก๋า, นิ่น อะเฮน้ย เม่ย บัว, อ๋อย ฒิบ เม่ย บัว ไฟ?'' น้าย เซ เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ก๊อง เญย หว่า.

9 ``อี้ หฒั่น กุ๊น โท้ ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน เยีย บัว. เม่ย บัว เญย ปั์ว ฝ่ง ห่อ น้าย หญู่ง กะน้าย, ทิน-ฮู่ง อ๋อย ค้อ-เลี่ยน เม่ย บัว หาย เต้า ไฟ?'' เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง.

10 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ก๊อง, ``โอ เฝย ตุ๊ เยียม เม่ย บัว บุด๋ง ม่าย เต้า เมี่ยน มี่ง กวน เจี๊ยน หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า เญย แก้ง, ปุน เม่ย บัว ไม้ ไฮ่ เยียม เยีย เญย เหฒี่ย-ต้อง ปั๊ว ไม้ ลั่ม หล่ง เญย โต์ว. เยีย ไม้ อะเฮน้ย
เม่ย บัว. เยีย หย่า ไม้ ฒิบ เยียม เม่ย บัว เญย ปั์ว ต้อ ต้าย ฝ่ง ห่อ ปุน เยีย เญย กะน้าย.'' 11 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ก๊อง, ``เยียม บะฮนอย ธ้วด แหมง มี่ง เถา บะฮนอย ด๊อด แหมง, เยียม หม่าน ฝีง บุด๋ง, เมี่ยน อ๋อย ท่าย เยีย เญย บั๋ว เว่ย โฮล. เยียม นอมๆ ต๋อง นิ่น บัว อ๋อย ต้อ ฮูง เหธา ธีง-เหฑ่ง เญย กะน้าย ต้าย เต๊ง เยีย เญย บั๋ว ฝ่ง ห่อ, เหว่ย หฒุ เยียม หม่าน ฝีง บุด๋ง เยีย เญย บั๋ว เว่ย โฮล.

12 ``มป่า เม่ย บัว คี เยีย เญย บั๋ว ก๊อง, ` เฒี้ยว เญย เตี้ย ม่าย หวุย,' หย่า ก๊อง, `หมั่ง เผีย ฝ่ง ห่อ ปุน เฒี้ยว เญย หญั่น ฮบ ตุ๊ เญย.''' 13 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ก๊อง, ``เม่ย บัว ก๊อง, `หฒะเก้ง โหยว ไห่ น้าย เต๋ย สี่.' เม่ย บัว ฯฒฯ หมั่ง ไม้ ฝาว เหมว่ย เยีย.''

เฒี้ยว ก๊อง, ``เม่ย บัว ต้อ หนิ่ม ต้าย เญย ไฟ ปั์ว-เหฒา หว่าย, ปุ๊ด แป่ง เญย แซง-คู้ ต้าย เหฒี่ย ปุน เยีย. ฮนั้ง หน่าย เยีย เก้ง ไฮ่ ฒิบ เม่ย บัว เญย ปั์ว ฝ่ง ห่อ เหฒี่ย เญย กะน้าย ไฟ?'' 14 เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ก๊อง, ``หาย เต้า ม่าย ยู่ง โก๊ว หลง เญย เยียม นิ่น เญย ยู่ง กวั้น, หย่า โฮ้ว เจี๊ยน ปุน เยีย, มป่า ต๋าว หฑวน นิ่น ต้อ เต้า หว่าย ฝัง เญย แซง-คู้ เหฒี่ย ปุน เฒี้ยว, เผียน เยีย น้าย หญู่ง เมี่ยน อ๋อย หฒุ เหฒียว อ๊ะ, เหว่ย หฒุ เยีย โหฒว ต้ม ฮู่ง. เยียม หม่าน ฝีง บุด๋ง, เมี่ยน อ๋อย หฒุ ท่าย เยีย เญย บั๋ว.''


⇑

[Remove Footnotes]