มี^คา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โต่ว หว่า เมี่ยน, มี^คา, โต่ว หว่า เญย เฒี่ยง โห่, ต๋อย หฒุ อิ^สะ^ยา เญย ลู่ง เดี๊ย. นิ่น เยียม น่าม ปูง เญย กั๊วะ, ยู^ดา. มี^คา เสียน ตี่ง ยู^ดา อ๋อย ปวั้ง กั๊วะ หฒั่ง เญย ต้ม เหฒะ หน่าน, ฮนั้ง อา^โม้ด ก๊อง ฒิ่น โฮ์ หว่า ป๊ะ ปูง เญย กั๊วะ, อิ^สะ^ลา^เอน, อ๋อย ปวั้ง เญย ต้ม เหฒะ หน่าน. นิ่น บัว อ๋อย หฒุ ปวั้ง ฟี่ ฮนั้ง เญย เซ เหว่ย หฒุ แปะ ฝีง โหฒว ไม้ แป้ง ฟิม เญย สี่, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ตี่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย. มป่า มี^คา เก้า ก๊อง ตุ๊ เม่ง ฆะฮ้า ฮี้ง ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย จั๋ง-โห่.

น้าย ป๊วน โซว ม่าย เหฒีย นอม ต๋อง เหล่ง เจ๊ย เญย นุ เจี๊ยน ก๊อง น้าย เต๋ย ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย จั๋ง-โห่. ม่าย 4:1-4 ก๊อง ลู่ง เดี๊ย อ๋อย ตุ๊ ถาย-แป้ง เญย เยียม. ม่าย 5:2-4 ก๊อง ฒิ่น โฮ์ หว่า ดา^วิด เญย เฒ้ย-ฟุน อ๋อย ม่าย ต้ม ฮู่ง เตี๋ย ธ้วด ต้าย ปุน กั๊วะ หฒั่ง ตุ๊ แป้ง ออน. แอ๋ง ม่าย เหยียด เหยี่ยม หว่า เซ 6:8 , ฑุด ฒุ้น ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เญย โต่ว หว่า เมี่ยน ก๊อง เก้า เจี๊ยน เจี๋ย เญย เอ๋ย เล์ย, เซ ``โอ ป้าม เมี่ยน อ่า, เฒี้ยว ฒู้ง ปุน เม่ย ฮิ้ว ตุ๊ หาย หญู่ง เซ หลง เญย, นิ่น หย่า อ๋อย เม่ย ฮนั้ง หาย นอ โหฒว. อ๋อย หฒุ แป้ง ฟิม เญย โหฒว, ม่าย เฮญี้ยว อ๋อย ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน, เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ, กัน เจี๊ยน เม่ย เญย ทิน-ฮู่ง มี่ง.''

โซว ก๊อง
1.1-3:12 อิ^สะ^ลา^เอน เหธา ยู^ดา หฒุ ตี่ง ฒุ์ย
4:1-5:15 อิ^สะ^ลา^เอน เต่ย-ปูง หฑวน ต้าย ฮนั้ง โล์ หย่า ตุ๊ ถาย-แป้ง เญย เยียม
6:1-7:20 ขวิน หย่า ก๊อง ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย เฝียน

มี^คา 1

เหว่ย สะ^มา^เลีย เหธา
เย^ลู^ซา^เลม เฑ่า เญี้ยม

1 ต๋อย โย^ทาม, * อา^หัด * เหธา เฮ^เซ^คี^ยา * โหฒว ฮู่ง กุ๊น ยู^ดา เญย เฒี่ยง โห่, โม^เล^เซ้ด มู้ง เญย เมี่ยน, มี^คา, ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า. นิ่น ปวัด หล่าว ย่าง เญย สี่ ก๊อง เถา สะ^มา^เลีย เหธา เย^ลู^ซา^เลม.

โต่ว หว่า เมี่ยน เฑ่า เญี้ยม

8 ฮนั้ง หน่าย มี^คา ก๊อง,

⇑

[Remove Footnotes]