เน^หะ^มี

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เน^หะ^มี โซว ไฮ่ ปุน ฆอย โหฒว เปยย กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น เน^หะ^มี หฑวน เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง หฒิว เป^เซีย กั๊วะ เญย ฮู่ง เตี๋ย พ้าย เญย หว่า กุ๊น ยู^ดา เต่ย-ปูง. 2) ตะเหญ่ย กิ่น เมี่ยน เหธย เจี์ย เย^ลู^ซา^เลม เญย ฒี่ง หลาด. 3) ตะฟาม กิ่น เอ^สะ^ลา เยียม แปะ ฝีง เญย หฑะเฮมียน โตะ ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-หลัด. หฒวัง แปะ ฝีง เหญี่ยม ฒุ์ย. 4) ตะเฝย กิ่น เน^หะ^มี โหฒว เจี๊ยน ยู^ดา เต่ย-ปูง เญย หฒูง เญย เฒี่ยง โห่ นิ่น หธ่อ โหฒว เญย ธั้ม-หญู่ง เจ๊า-โหล่ว.

เยียม น้าย ป๊วน โซว บัว ปวัด ตุ๊ เม่ง เญย, เน^หะ^มี ม่าย เฮญี้ยว เขา ว้วน ทิน-ฮู่ง หย่า เจี้ยน
เต๋า เก๋า.

โซว ก๊อง
1:1-2:20 เน^หะ^มี หฑวน เย^ลู^ซา^เลม
3:1-7:73 เมี่ยน เหธย เจี์ย เย^ลู^ซา^เลม เญย ฒี่ง หลาด
8:1-10:39 เอ^สะ^ลา โตะ เล์ย-หลัด โซว แอ๋ง เหลียบ หฑุ่น แหง่ง หว่า
11:1-13:31 เน^หะ^มี แอ๋ง โหฒว เญย เหฒีย หญู่ง เจ๊า-โหล่ว

เน^หะ^มี 1

เน^หะ^มี เหว่ย
เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เต๋า เก๋า

1 น้าย เซ ฮา^คา^ลิ^ยา เญย ตอน, เน^หะ^มี, เญย หว่า.

เยียม อาน^ทา^เซ^ซี้ด โหฒว เป^เซีย กั๊วะ เญย ฮู่ง เตี๋ย หญี่ เหฒียบ หฮญัง วั้ว หฮญัง, คิด^เล้บ หฮลา, เยีย เยียม สุ^สา ต้ม ฒี่ง วั้ว หฒั่น, 2 ม่าย เต้า เยีย เญย ก๋อ-โย์ว, ฮา^นา^นี, เหธา เต๋ย เมี่ยน เยียม ยู^ดา เต่ย-ปูง ต้าย. เยีย ฯฒฯ หน่าย เถา หฒุ กว๊าด มี่ง บา^บี^โลน กั๊วะ ตุ๊ แหม่ง ธ้วด แอ๋ง หฑวน ต้าย เญย ยิว^ไท เมี่ยน, * หย่า หน่าย เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เญย เจ๊า-โหล่ว.

3 นิ่น บัว บั๋ว เยีย, ``เยียม ยู^ดา เต่ย-ปูง หฒุ กว๊าด มี่ง ตุ๊ แหม่ง ธ้วด แอ๋ง หฑวน ต้าย เญย เมี่ยน หฒุ โต้ หน่าน โค้ว ไห่, หย่า หฒุ เตี๊ย ไญ้. เย^ลู^ซา^เลม เญย ฒี่ง หลาด บาง, ฒี่ง แก้ง หย่า หฒุ โต์ว ปั๊ว หว่าย เหฑ่ง.''

4 เยีย ไฮ์ น้าย เต๋ย หว่า, เยีย เฒว์ย เหฌี่ย เญี้ยม, เฑ่า เหฒีย ฮนอย. เยีย เยียม ลู่ง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน เฒย ไม้ หญั่น หาย หญู่ง หย่า เต๋า เก๋า. 5 เยีย ก๊อง,

`` เฒี้ยว, ลู่ง หฒั่ง เญย ทิน-ฮู่ง อ่า, เม่ย เซ โฮล ไห่, อ๋อย หฒุ กั้ม เหฑีย เญย ทิน-ฮู่ง. * เม่ย เอย เจี๊ยน เม่ย แล์ง เญย แหง่ง หว่า ฮนั้ม ต้ง ฮนั้ม เม่ย หย่า เอย เจี๊ยน เม่ย เญย เล์ย-หลัด โหฒว เญย เมี่ยน. 6 โท้ เฒี้ยว หนูง มฒีง หมั่ง หย่า แปง มน่อม หมวัง เยีย, เม่ย เญย โปว, เฒี่ยง ฮนอย เฒี่ยง ม์วน เหว่ย เม่ย เญย โปว, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน, เต๋า เก๋า. เยีย เหญี่ยม เยีย บัว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ป์าม ฒุ์ย โหฒว ต่อง ปุน เม่ย, เลี่ยม เยีย กั้น เหธา เยีย เญย โต้ว ฒง เมี่ยน. 7 เยีย บัว โหฒว หว่าย โหฒว เอ๊าะ ธั้ม เญย ปุน เม่ย. เยีย บัว ไม้ เอย เจี๊ยน เม่ย พ้าย ปุน เม่ย เญย โปว, โม^เซ, เญย เล์ย-หลัด เหธา หลี่ง เหธา เล์ย.

8 ``โท้ เฒี้ยว จั๋ง เจี๊ยน เม่ย พ้าย ปุน เม่ย เญย โปว, โม^เซ, เญย หว่า. เม่ย ก๊อง, `สี ก๊อง เม่ย บัว ไม้ เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน เยีย, เยีย อ๋อย ปุน เม่ย บัว หฑาน มี่ง เยียม หม่าน ฝีง บุด๋ง. * 9 สี ก๊อง เม่ย บัว หฑวน ต้าย ล์อ เยีย, หย่า เอย เจี๊ยน เยีย เญย เล์ย-หลัด, ไม้ กุ๊น เม่ย บัว หฒุ หฑาน มี่ง เถา ลู่ง กอน เก้า โก เจี๋ย เญย ต๋อง, เยีย อ๋อย เยียม วั้ว ต้อ เม่ย บัว หฑวน ต้าย กั๊บ ฒุ้น เยียม เยีย กิ๊น ต้าย เหว่ย เหลียบ เยีย เญย เม่ง วั้ว นอม ต๋อง.' *

10 ``น้าย เต๋ย เมี่ยน เซ เม่ย เญย โปว, เม่ย กั้น เญย แปะ ฝีง, ต้ง เม่ย หล่ง เม่ย เญย ต้ม ชะ เหธา เม่ย เฮ้น ไห่ เญย ปั์ว เหฌียว * ธ้วด ต้าย เญย เมี่ยน. 11 โอ เฒี้ยว อ่า, โท้ เม่ย แปง มน่อม หมวัง เยีย, เม่ย เญย โปว, เญย เต๋า เก๋า หว่า, เหธา อะเฮน้ย ท่าย เม่ย เญย บั๋ว วั้ว เต๋ย หฒวัง โปว เต๋า เก๋า เญย หว่า. โท้ เฒี้ยว เถง เยีย อี้ ฮนอย ไฮ่ โหฒว ตุ๊ ธ้วด หย่า ปุน ฮู่ง เตี๋ย * ฆอย เอ๋ย เยีย.''

วั้ว หฒั่น เยีย โหฒว เถง ฮู่ง เตี๋ย โป้ว ติ๊ว เญย ต้ม เจียน.

⇑

[Remove Footnotes]