ซ้าว เมี่ยน

(เมี่ยน โฮ์ว โซว)

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ซ้าว เมี่ยน โซว ก๊อง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เจ๊า-โหล่ว, ต้ง นิ่น บัว เยียม ซี^นาย บง มี่ง เถา ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน เญย เต่ย-ปูง เญย ตง ปูง แหมง วั้ว เต๋ย เฝย เหฒียบ หฮญัง กะญั์ว. โซว ธ้วด น้าย นอม บั๋ว เซ เหว่ย หฒุ โม^เซ ฝาว อี หฑุ่น เมี่ยน โฮ์ว. ไม้ แก้ง ธ้วด ซี^นาย บง นิ่น ฝาว หฑุ่น. ฆะฮ้า เล่ย ไม้ โก เฝย เหฒียบ หฮญัง, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน มี่ง เถา โม^อับ เต่ย-ปูง, จอ^แดน ด้าย เญย ตง ปูง แหมง, แอ๋ง ฝาว หฑุ่น. เยียม ฝาว น้าย เต๋ย อี หฑุ่น เมี่ยน โฮ์ว บุด๋ง, อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน มี่ง เถา คา^เดด^บา^เนีย, คา^นา^อัน เต่ย-ปูง น่าม ปูง แหมง, มป่า ไม้ ตุ๊ เปียะ คา^นา^อัน. นิ่น บัว เยียม หน่าย เหฒีย หฮญัง ลิ์ว, ฆะฮ้า ซุ้ย มี่ง เถา จอ^แดน ด้าย ตง ปูง แหมง. ม่าย เต๋ย เยียม เหฌี่ย วั้ว นอม ต๋อง. แอ๋ง ม่าย ธั้ม เญย หลิ่ว เล์ย เจี๋ย ด้าย เปียะ คา^นา^อัน เต่ย-ปูง.

ซ้าว เมี่ยน โซว ก๊อง เถา อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เยียม เต่ย-ปูง-ฮวาง ปวั้ง หฒุ ขวน น่าน ฯฒฯ หฒั่นๆ เฮญี้ยว เฑ่า, กั้ม เหฑีย เญย. ม่าย เฒี่ยง โห่ นิ่น บัว แหง่ง ทิน-ฮู่ง หย่า แหง่ง โม^เซ, ต้ง ทิน-ฮู่ง พ้าย ต้าย ต้อ นิ่น บัว วั้ว เต้า. โซว หย่า ปุน เมี่ยน เฒียะ ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เซ เหฒียบ ฒัวะ, เขา ตุ๊ ว้วน เญย, โก๋ว นิ่น เญย เมี่ยน, ไม้ กุ๊น อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฒั่นๆ ไม้ หมวัง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า. โซว หย่า ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ โม^เซ กัน หลง ทิน-ฮู่ง. ม่าย เฒี่ยง โห่ นิ่น ไม้ ม่าย หน่อย มป่า หธ่อ โก๋ว หลง ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน.

โซว ก๊อง
1:1-9:23 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หลิ่ว เล์ย ธ้วด ซี^นาย บง
(1) 1:1-4:49 ฝาว ต้าว หฑุ่น เมี่ยน โฮ์ว
(2) 5:1-8:26 เหฒีย หญู่ง เล์ย-หลัด เหธา เหฒีย หญู่ง เล์ย
(3) 9:1-23 เจี๋ย เสีย แหม่ง ฒิบ ตะเหญ่ย หฑุ่น
10:1-21:35 เยียม ซี^นาย บง เถา เยียม โม^อับ เญย เฒี่ยง โห่
22:1-32:42 เยียม โม^อับ ธ้วด เญย เจ๊า-โหล่ว
33:1-49 ฑุด ฒุ้น ก๊อง เมี่ยน ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง มี่ง เถา โม^อับ เต่ย-ปูง เญย เจ๊า-โหล่ว
33:50-36:13 ไม้ แก้ง เจี๋ย จอ^แดน ด้าย จา-ด่าง หฌาว เญย หว่า

ซ้าว เมี่ยน 1

อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฝาว
ตะเยี้ยด หฑุ่น เมี่ยน โฮ์ว

1 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ธ้วด อี^ยิบ เต่ย-ปูง เญย ตะเหญ่ย หฮญัง, เหญ่ย หฮลา, แซง-เยี้ยด วั้ว ฮนอย, เยียม ซี^นาย เต่ย-ปูง-ฮวาง, หวุ่ย ปวั้ง เญย ด๊บ-ลิ่ว วั้ว, เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว โม^เซ, 2 ``อ๋อย หฒุ เถง อิ^สะ^ลา^เอน เญย หฒวัง เมี่ยน ฝาว เมี่ยน โฮ์ว * หฒิว เหยียด ฝีง เหยียด ฝีง, เหยียด ป่วน เหยียด ป่วน. หย่า อ๋อย หฒุ ฝาว เหยียด เต้า เหยียด เต้า มจั่ง ตอน เญย บั๋ว. 3 เม่ย เหธา อา^โลน อ๋อย หฒุ หฒิว กวั้นๆ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฝาว บั๋ว, เยียม หฮญัง-เจ๊ย หญี่ เหฒียบ หฮญัง
กู้ หงว่าย, ไฮ่ โหฒว ตุ๊ แปง เญย เต้าๆ มจั่ง ตอน เญย บั๋ว. 4 ฝีงๆ อ๋อย หฒุ ม่าย เต้า โหฒว นิ่น บัว เญย ป๊วน-ฝีง เมี่ยน เญย เปย๊ย เฒ้ย ต้าย เถง เม่ย บัว.'' 5 เถง เม่ย วั้ว เต๋ย เมี่ยน เญย บั๋ว ม่าย ฮนั้ง น้าย.

ฝีง เญย บั๋ว ฝีง เญย เปย๊ย เฒ้ย
ลู^เบน ฝีง เซ^เด^เอ เญย ตอน, เอ^ลี^ซู
6 สิ^เม^โอน ฝีง สู^ลิ^ซัด^ได เญย ตอน, เซ^ลู^มิ^เอน
7 ยู^ดา ฝีง อัม^มี^นา^ดับ เญย ตอน, นา^โซน
8 อิด^สา^คา ฝีง ฒู^อา เญย ตอน, เน^ทัน^เอน
9 เส^บู^ลุน ฝีง เฮ^โลน เญย ตอน, เอ^ลี^อับ
10 โย^เซ้บ เญย เฒ้ย-ฟุน,
เอ^ฟา^อิม ฝีง อัม^มี^ฮู้ด เญย ตอน, เอ^ลี^ซา^มา
โย^เซ้บ เญย เฒ้ย-ฟุน,
มะ^นัด^เส ฝีง เป^ดา^ซู เญย ตอน, กา^มา^ลิ^เอน
11 เบน^ยา^มิน ฝีง กิ^เด^โอ^นี เญย ตอน, อา^บี^ดัน
12 ดาน ฝีง อัม^มี^ชัด^ได เญย ตอน, อา^หิ^เย^เซ
13 อา^เซ ฝีง โอ^คาน เญย ตอน, ปา^กี^เอน
14 กาด ฝีง เด^อู^เอน เญย ตอน, เอ^ลี^ยา^สาบ
15 นับ^ทา^ลี ฝีง เอ^นัน เญย ตอน, อา^หิ^ลา

16 น้าย เต๋ย เมี่ยน เซ หฒวัง เมี่ยน กิ๊น ต้าย โหฒว ฝีงๆ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย เปย๊ย เฒ้ย, เซ ต้ง โล์-ฮนอย อง-ถาย เหลียบ ต้าย เญย ปู้ง ป่วน เปย๊ย เฒ้ย.

17 โม^เซ เหธา อา^โลน ฯฒฯ ต้อ เจี๊ยน ต้ง ม่าย บั๋ว น้าย เต๋ย เมี่ยน, 18 เถา เหญ่ย หฮลา, แซง-เยี้ยด วั้ว ฮนอย, นิ่น บัว เห่ว หฒวัง เมี่ยน กั๊บ ฒุ้น ฯฒฯ หฒิว อง-ถาย เญย ปู้ง ป่วน เหธา เมี่ยน ป่วน ฝาว เมี่ยน โฮ์ว, หย่า หฒิว เต้าๆ ตุ๊ หญี่ เหฒียบ หฮญัง ฝาว แหมง เญย มจั่ง ตอน, เหยียด เต้า เหยียด เต้า เญย ฝาว บั๋ว. 19 หฒิว เฒี้ยว บั๋ว โม^เซ โหฒว, นิ่น เยียม ซี^นาย เต่ย-ปูง-ฮวาง ซ้าว เมี่ยน.

20-43 เยียม อิ^สะ^ลา^เอน เญย ตอน-โฮล, ลู^เบน, เญย เฒ้ย-ฟุน หฒิว ปู้ง ป่วน, หฒิว เมี่ยน ป่วน, หฒิว บั๋ว, นิ่น บัว ฝาว เต้าๆ หญี่ เหฒียบ หฮญัง ฝาว แหมง, ไฮ่ โหฒว ตุ๊ แปง เญย มจั่ง ตอน เญย โสว โหม่ว. เหยียด ฒู้ง ม่าย ฮนั้ง น้าย. *

ฝีง บัวะ เหฒีย เต้า
ลู^เบน ฝีง ม่าย 46,500 เต้า
สิ^เม^โอน ฝีง ม่าย 59,300 เต้า
กาด ฝีง ม่าย 45,650 เต้า
ยู^ดา ฝีง ม่าย 74,600 เต้า
อิด^สา^คา ฝีง ม่าย 54,400 เต้า
เส^บู^ลุน ฝีง ม่าย 57,400 เต้า
โย^เซ้บ เญย ตอน,
เอ^ฟา^อิม ฝีง ม่าย 40,500 เต้า
โย^เซ้บ เญย ตอน,
มะ^นัด^เส ฝีง ม่าย 32,200 เต้า
เบน^ยา^มิน ฝีง ม่าย 35,400 เต้า
ดาน ฝีง ม่าย 62,700 เต้า
อา^เซ ฝีง ม่าย 41,500 เต้า
นับ^ทา^ลี ฝีง ม่าย 53,400 เต้า
เหยียด ฒู้ง ม่าย 603,550 เต้า

44 น้าย เซ โม^เซ เหธา อา^โลน แอ๋ง เหธา เหฒียบ เหญ่ย ฝีง เญย เหฒียบ เหญ่ย เต้า เปย๊ย เฒ้ย ซ้าว เญย มจั่ง ตอน. 45 ตะฟ่าน ตุ๊ หญี่ เหฒียบ หฮญัง ฝาว แหมง, เต้าๆ ไฮ่ ธ้วด มี่ง เบ๊าะ จ๋า เญย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หฒิว ปู้ง ป่วน ซ้าว ต้าย. 46 เหยียด ฒู้ง ม่าย จุ๊ สิน ปัว ธิน ฮม์ แป๊ะ ฮม์ เหฒียบ เต้า.

ออน เล^วี ฝีง โก๋ว แล์ง
แหง่ง หว่า เญย ด๊บ-ลิ่ว

47 มป่า เล^วี ฝีง เญย เมี่ยน ป่วน ไม้ ตุ๊ เหธา วั้ว เต๋ย ฝีง ซ้าว, 48 เหว่ย หฒุ เฒี้ยว ก๊อง บั๋ว โม^เซ, 49 ``ไม้ ตู๋ง ซ้าว เล^วี ฝีง. ไม้ ตู๋ง ปุน เล^วี ฝีง เหธา วั้ว เต๋ย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฝาว เมี่ยน โฮ์ว. 50 อ๋อย หฒุ พ้าย เล^วี เมี่ยน โก๋ว แล์ง แหง่ง หว่า เญย ด๊บ-ลิ่ว, เหธา ด๊บ-ลิ่ว เญย จา-สี่, แอ๋ง เหธา น้าย นอม ด๊บ-ลิ่ว หล่ง เญย เหยียด ฒู้ง กะน้าย. นิ่น บัว อ๋อย หฒุ เปี้ยน ด๊บ-ลิ่ว เหธา ด๊บ-ลิ่ว เญย เหยียด ฒู้ง จา-สี่. หย่า อ๋อย หฒุ โก๋ว น้าย นอม ด๊บ-ลิ่ว แอ๋ง ธอง กั้น เญย ด๊บ-ลิ่ว ฮวีง ก๋อม. 51 หาย หฒั่น ซุ้ย แล์ง แหง่ง หว่า เญย ด๊บ-ลิ่ว, เซ เล^วี เมี่ยน อ๋อย หฒุ แธะ. หาย หฒั่น ธอง, เล^วี เมี่ยน อ๋อย หฒุ ธอง. สี ก๊อง กะเหญี่ย เญย เมี่ยน มี่ง ฟัด, อ๋อย หฒุ ปุน นิ่น หฒุ ไต่ อ๊ะ. * 52 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน อ๋อย หฒุ ธอง กั้น เญย ด๊บ-ลิ่ว เป๋น เหยียด กวั้น เหยียด กวั้น เญย, เก๊าะ-เมี่ยน เยียม เก๊าะ-เมี่ยน เญย กวั้น, เยียม กั้น เญย ฝีง เญย เก้ กะเดี๊ย. 53 มป่า เล^วี เมี่ยน อ๋อย หฒุ ธอง กั้น เญย ด๊บ-ลิ่ว ฮวีง เจี๊ยน แล์ง แหง่ง หว่า เญย ด๊บ-ลิ่ว เหว่ย ไม้ ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เญย หฒวัง เมี่ยน หฒุ เยีย โน์ว. เซ เล^วี เมี่ยน อ๋อย หฒุ โก๋ว แล์ง แหง่ง หว่า เญย ด๊บ-ลิ่ว.''

54 อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฯฒฯ เอย เฒี้ยว บั๋ว โม^เซ เญย หว่า ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว เหฑ่ง.

⇑

[Remove Footnotes]