ธง-เม่ง หว่า

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ธง-เม่ง หว่า เญย โซว ฑุด ฒุ้น ก๊อง โหฒว หอบ เญย เจ๊า เหธา หฒิว หฌาว ม่วน หฌาว เญย เล์ย. น้าย ป๊วน โซว เญย หว่า เก้า ธั้ม เจี๋ย หล่ง เหว่ย หฌาว บัว ฮนอยๆ เญย แหม่ง. โซว-กอน ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊, ``ว่วน ฒาง เญย กอน เซ อ๋อย หฒุ ท่าย เฒี้ยว.'' (ธง-เม่ง หว่า 1:7 ) เป๊าะ เจี๊ยน ก๊อง เญย หว่า ไม้ ตาน ก๊อง อ๋อย หฒุ เอย เจี๊ยน หฌาว ม่วน หฌาว เญย เล์ย โหฒว, หย่า หฌาว หฒิว โพว-ทง หอบ หฒุ ฮิ้ว เญย เจ๊า เหธา ต้อ เล์ย โหฒว เญย เจ๊า. ม่าย เต๋ย หว่า ก๊อง นั้ง เญย, ปิ๋ว เม่ง โล์-ฮนอย อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ฟิน-แซง หฌาว ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ธง-เม่ง เมี่ยน ปวั้ง หฒุ น้าย หญู่ง สี่, วั้ว หญู่ง สี่, หอบ หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว. ม่าย เต๋ย หว่า ก๊อง หฒุ เปย๊า ฒง เมี่ยน, ล่าน เหธา ล่าน ฮนั้ง หาย นอ. ม่าย เต๋ย ก๊อง หฒุ โหฒว กง, โหฒว แซง-เอ๋ย เญย เจ๊า. ม่าย เต๋ย ก๊อง ล่าน เหธา ล่าน ฮนั้ง หาย นอ ต้อ เล์ย เญย โหฒว. ม่าย เต๋ย หว่า ก๊อง เถา อ๋อย หฒุ กุ๊น ตุ๊ กั้น. โซว หย่า ก๊อง ธั้ม เญย เถา อ๋อย หฒุ ฒัด กั้น เหฌี่ย, เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ, อ๋อย หฒุ หล่ง หน่อย, อ๋อย หฒุ ท่าย เมี่ยน จ่ม เมี่ยน, หย่า อ๋อย หฒุ เหฒียบ ฒัวะ เญย โหฒว ปุน กั้น เญย ต่อย.

โซว ก๊อง
1:1-9:18 เธง ธง-เม่ง เญย เจ๊า
10:1-29:27 ซา^โล^มอน เญย ธง-เม่ง หว่า
30:1-33 อา^กู เญย หว่า
31:1-31 หฌาว เญย เหฒีย หญู่ง เจ๊า

ธง-เม่ง หว่า 1

ธง-เม่ง หว่า ม่าย เญย จ๋า

1 น้าย เซ ดา^วิด เญย ตอน, อิ^สะ^ลา^เอน เญย ฮู่ง, ซา^โล^มอน, เญย ธง-เม่ง หว่า. น้าย เต๋ย ธง-เม่ง หว่า เซ *

ขวิน เมี่ยน หลุน เมี่ยน เญย หว่า

ธง-เม่ง เญย เฉีย เห่ว

⇑

[Remove Footnotes]