สีง ฑูง

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เยียม กีง-โซว กะญั์ว สีง ฑูง โซว เป๋น เหยียด ป๊วน ฑูง เหธา เต๋า เก๋า เญย หว่า. สีง ฑูง โซว ม่าย เหฒีย ล่าน เมี่ยน เฟี้ย, หย่า ไม้ เฒ์ย ต้ง หฒั่น เฟี้ย. โซว ม่าย ดา^วิด ฮู่ง โหฒ่ เญย ฑูง เก้า ธั้ม เจี๋ย. เมี่ยน เซียว น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง ฑูง ต้าย ปุน อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน หล่ง หฒั่ง ทิน-ฮู่ง. ฆะฮ้า น้าย เต๋ย ฑูง เป๋น เหยียด ป๊วน นิ่น บัว เญย กีง-โซว.

น้าย ป๊วน สีง ฑูง โซว ม่าย เหฒีย หญู่ง. ม่าย เต๋ย เป๋น เธง ทิน-ฮู่ง, หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย ฑูง. ม่าย เต๋ย โจ้ว ทิน-ฮู่ง เถง. ม่าย เต๋ย โจ้ว ทิน-ฮู่ง หฒิว โก๋ว หย่า เหฌียว นิ่น เญย เมี่ยน. ม่าย เต๋ย โจ้ว ทิน-ฮู่ง กวั่ง เมี่ยน เญย ฒุ์ย. ม่าย เต๋ย แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง เหว่ย นิ่น เหธย ฟุ ปุน เมี่ยน. ม่าย เต๋ย ฑูง โจ้ว ทิน-ฮู่ง ตี่ง วิน-วั้ง เญย ฒุ์ย. น้าย เต๋ย เต๋า เก๋า เญย หว่า ม่าย เต๋ย เซ เฟี้ย เญย เมี่ยน เหว่ย กั้น เต๋า เก๋า.
ม่าย เต๋ย เซ เหว่ย หฒวัง เมี่ยน เต๋า เก๋า. ม่าย เต๋ย ฑูง ก๊อง เหฑ่ง เฟี้ย ฑูง วั้ว ล่าน เมี่ยน เญย เฮญี้ยว ฮนั้ง หาย นอ ไฮ์, ฮนั้ง หาย นอ เหธา ทิน-ฮู่ง ก๊อง หว่า. ม่าย เต๋ย ก๊อง หฒวัง เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ เฉียม หฒุ ทิน-ฮู่ง เถง.

เย^ซู เหธา เฟี้ย เซียง-แหง่ง หว่า โซว เญย เมี่ยน หล่ง น้าย เต๋ย ฑูง. จิว-ปาง เยียม กอน เถา อี้ หฒั่น หย่า อะเฮน้ย หล่ง สีง ฑูง โซว.

น้าย เต๋ย เหยียด แป๊ะ ฮม์ เหฒียบ ติ้ว ฑูง ปุน ฆอย โหฒว ปยา ป๊วน โซว ฮนั้ง น้าย.

สีง ฑูง 1-41 ตะเยี้ยด ป๊วน
สีง ฑูง 42-72 ตะเหญ่ย ป๊วน
สีง ฑูง 73-89 ตะฟาม ป๊วน
สีง ฑูง 90-106 ตะเฝย ป๊วน
สีง ฑูง 107-150 ตะฮม์ ป๊วน

สีง ฑูง 1

สีง ฑูง 1

เฒียน ออน-เหลาะ

⇑

[Remove Footnotes]