ลู^เท

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ลู^เท โซว เญย เจ๊า-โหล่ว ธ้วด ต้าย ต๋อย หฒุ ต้ม เจียน โซว เญย สี่ ธ้วด เญย เฒี่ยง โห่. ม่าย เต้า โม^อับ เมี่ยน มเซียะ ตอน, บั๋ว เห่ว ลู^เท, เหธา เต้า อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ตอง จา. ลู^เท เญย โหฆ ไต่ มี่ง, ลู^เท ไม้ กวั่ง นิ่น เญย มา-ปั่ว. นิ่น หย่า กัน หลง อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ทิน-ฮู่ง. ฆะฮ้า นิ่น หล่ง นิ่น เญย โล์-โหฆ เญย เหยียด เต้า เธียน-เธะ หย่า ตุ๊ โหฒว อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เก้า โฮล เจี๋ย เญย ฮู่ง, ดา^วิด, เญย มกู๋ ถาย.

ต้ม เจียน โซว เฟี้ย เญย เจ๊า-โหล่ว ปุน ธีง ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน เล่ย ทิน-ฮู่ง ปวั้ง หฒุ เญย เหฒะ หน่าน. ลู^เท โซว ปิ๋ว เม่ง กั้น ฝีง เมี่ยน ต้าย ล์อ อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน เญย ทิน-ฮู่ง, กัน หลง นิ่น, ฯฒฯ ตุ๊ ฟุ หย่า ตุ๊ จวั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เหฒียบ ฒัวะ แปะ ฝีง เญย ป่วน.

โซว ก๊อง
1:1-22 นา^โอ^มี เหธา ลู^เท หฑวน เบด^เล^เฮม มู้ง
2:1-3:18 ลู^เท ปวั้ง โบ^อาด
4:1-22 โบ^อาด เหธา ลู^เท ตอง จา

ลู^เท 1

เอ^ลี^เม^เล้ก บัว ซุ้ย มี่ง
เยียม โม^อับ เต่ย-ปูง

1 ต๋อย ต้ม เจียน กุ๊น เญย เฒี่ยง โห่, วั้ว นอม เต่ย-ปูง ปวั้ง ต้ม ฮวาง ต้ม หง่อ. ม่าย เต้า เมี่ยน เยียม ยู^ดา เต่ย, เบด^เล^เฮม มู้ง, ต้อ เจี๊ยน นิ่น เญย เอ๊า เหธา อี เต้า ตอน มี่ง เยียม โต่ว โม^อับ เต่ย-ปูง. 2 น้าย เต้า เมี่ยน เญย บั๋ว เห่ว เอ^ลี^เม^เล้ก. นิ่น เญย เอ๊า เห่ว นา^โอ^มี. นิ่น เญย อี เต้า ตอน เห่ว มา^โลน เหธา คิ^ลิ^โอน. นิ่น บัว เซ เอ^ฟา^ทา เมี่ยน, เยียม ยู^ดา เต่ย, เบด^เล^เฮม มู้ง. นิ่น บัว มี่ง เถา โม^อับ เต่ย-ปูง ฯฒฯ เยียม วั้ว.

3 เยียม เกา วั้ว, นา^โอ^มี เญย โหฆ, เอ^ลี^เม^เล้ก, ไต่ หมี่ อ๊ะ, กวั่ง เจี๊ยน นิ่น เญย เอ๊า เหธา อี เต้า ตอน. 4 น้าย เต๋ย อี เต้า ตอน หล่ง โม^อับ เซียะ โหฒว เอ๊า. ม่าย เต้า เห่ว โอ^ฟา, ม่าย เต้า เห่ว ลู^เท. นิ่น บัว เยียม หน่าย เล่ย ไม้ โก เหฒียบ หฮญัง เญย ต๋อง, 5 มา^โลน เหธา คิ^ลิ^โอน บัว อี มั์ว ไต่ หมี่ อ๊ะ, กวั่ง เจี๊ยน นา^โอ^มี ไม้ ม่าย โหฆ หย่า ไม้ ม่าย นิ่น เญย อี เต้า ตอน อ๊ะ.

6 นา^โอ^มี เยียม โม^อับ เต่ย ไฮ์ ก๊อง เฒี้ยว เหธย ฟุ ปุน นิ่น เญย เมี่ยน ม่าย หญั่น ฮบ. นิ่น ฯฒฯ เหธา นิ่น เญย อี เต้า บวั์ง เยียม โม^อับ หลิ่ว เล์ย ธ้วด เจ๊า หฑวน. 7 นิ่น บัว ปัว
บวั์ง-หม่า ฯฒฯ เล่ย ฆอย นิ่น บัว เยียม เญย ต๋อง ธ้วด เจ๊า หฑวน ยู^ดา เต่ย.

8 มป่า เยียม เจ๊า หฒั่ง นา^โอ^มี ก๊อง บั๋ว นิ่น เญย อี เต้า บวั์ง, ``เม่ย บัว หฑวน อ๊ะ โอ่. เก๊าะ-เมี่ยน หฑวน เก๊าะ-เมี่ยน เญย มา เญย เปย๊า. โท้ เฒี้ยว โหฒว หลง ปุน เม่ย บัว ฮนั้ง เม่ย บัว โหฒว หลง ปุน ไต่ มี่ง วั้ว เต๋ย เหธา มา. 9 โท้ เฒี้ยว ปุน เม่ย บัว อี เต้า แอ๋ง ตุ๊ ตอง เซียง-จา, ตุ๊ คู่ เยียม คู่ หญั่น.''

นา^โอ^มี ฯฒฯ ฒม นิ่น บัว อี เต้า. นิ่น บัว หย่า เญี้ยม บุย เญย, 10 ก๊อง บั๋ว นา^โอ^มี, ``ไม้ เฒ์ย! เยีย บัว ฒู้ง อ๋อย เหธา มา หฑวน มา เญย เมี่ยน วั้ว.''

11 มป่า นา^โอ^มี ก๊อง, ``เยีย เญย ญาม อ้า! กุ๊น หฑวน อ๊ะ. เม่ย บัว ฝู่ง อ๋อย เหธา มา มี่ง? มา แอ๋ง ไฮ่ ยู์ง ตุ๊ ตอน ปุน เม่ย บัว หล่ง โหฒว โหฆ ไฟ? 12 เยีย เญย ญาม อ้า! กุ๊น หฑวน มี่ง ม่าะ! มา โก๋ ไห่, ไม้ ไฮ่ แอ๋ง ตอง จา. สี ก๊อง เยีย หธ่อ ไฮ่ ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง, อี้ ม์วน หย่า ไฮ่ ตุ๊ หล่ง โหฆ, แอ๋ง ยู์ง ตุ๊ ตอน, 13 เม่ย บัว หธ่อ อ๋อย ฒั้ว นิ่น บัว โฮล ต้าย ไฟ? เม่ย บัว อ๋อย ฒั้ว เจี๊ยน ไม้ มี่ง ตอง จา ไฟ? เยีย เญย ญาม อ้า! ฮนั้ง หน่าย ไม้ ตุ๊. มา ค้อ-เลี่ยน เม่ย บัว ธั้ม ไห่ * เหว่ย หฒุ เฒี้ยว เญย ปั์ว ปุน เยีย หฒุ ด่ง น้าย โค้ว.''

14 นิ่น บัว ฯฒฯ แอ๋ง เญี้ยม หฑุ่น. โอ^ฟา ฒม ลิ์ว นิ่น เญย มา-ปั่ว, เฒียง หน่าย มี่ง หมี่ อ๊ะ. มป่า ลู^เท ชัม เจี๊ยน, เซี้ย ไม้ ตุ๊ นิ่น เญย มา-ปั่ว มี่ง.

นา^โอ^มี เหธา ลู^เท หฑวน ยู^ดา เต่ย

15 นา^โอ^มี ก๊อง, ``หมั่ง ก๋า, เม่ย เญย จั้ว หฑวน มี่ง ล์อ นิ่น กั้น เญย เมี่ยน มั์ว, นิ่น กั้น เญย เฒี่ยน. เม่ย กัน เจี๊ยน เม่ย เญย จั้ว หฑวน อ๊ะ ม่าะ!''

16 มป่า ลู^เท เตา, ``มา ไม้ ตู๋ง อ๊าบ เยีย หฑวน, ไม้ กัน มา. มา มี่ง หาย เยีย หย่า อ๋อย กัน มา มี่ง. มา เยียม หาย เยีย หย่า อ๋อย เหธา มา เยียม วั้ว. มา เญย เธียน-เธะ ฯฒฯ เป๋น เยีย เญย เธียน-เธะ. มา เญย ทิน-ฮู่ง หย่า เป๋น เยีย เญย ทิน-ฮู่ง. 17 มา เยียม หาย ไต่, เยีย หย่า อ๋อย เยียม วั้ว ไต่, หย่า ปย๊บ วั้ว. สี ก๊อง ม่าย หาย หญู่ง ปุน เยีย เล่ย ฆอย มา ธ้วด ลิ์ว ไต่, โท้ เฒี้ยว เฮนี้ยๆ เญย ตี่ง เยีย เญย ฒุ์ย.'' 18 นา^โอ^มี ปวัด ลู^เท เหลียบ ตี่ง เฮญี้ยว เหธา นิ่น มี่ง, นิ่น ฯฒฯ ตี้ง เหฌี่ย, ไม้ ขวิน นิ่น หฑวน.

19 นิ่น บัว อี เต้า กัน เจ๊า มี่ง เถา เบด^เล^เฮม มู้ง. เถา เบด^เล^เฮม วั้ว หฒั่น, มู้ง เญย หฒวัง เมี่ยน ดุดๆ เญย ต้าย. มเซียะ ตอน ก๊อง, ``น้าย หฒะเก้ง นา^โอ^มี เญย ไฟ?''

20 นา^โอ^มี ก๊อง, ``ไม้ ตู๋ง เห่ว เยีย โหฒว นา^โอ^มี. * อ๋อย หฒุ เห่ว เยีย โหฒว มา^ลา, * เหว่ย หฒุ เน่น เจี๋ย วั้ว เต้า * ปุน เยีย เญย แหม่ง โค้ว ไห่. 21 เยีย ธ้วด เญย เฒี่ยง โห่, เยีย ม่าย หญู่งๆ, มป่า เฒี้ยว ต้อ เยีย ขูง-ปั์ว แปะ เหฒา เญย หฑวน ต้าย. เม่ย บัว เหว่ย หาย ติ่ว เห่ว เยีย โหฒว นา^โอ^มี? เหว่ย หฒุ เฒี้ยว ปุน เยีย หฒุ เสี่ยว โค้ว. เน่น เจี๋ย วั้ว เต้า ปุน เยีย หฒุ เหฒะ หน่าน.

22 ฮนั้ง หน่าย นา^โอ^มี เหธา นิ่น เญย โม^อับ เมี่ยน บวั์ง, ลู^เท, เยียม โม^อับ เต่ย-ปูง หฑวน เถา เบด^เล^เฮม ต๋อย หฒุ เมี่ยน เจี์ย กอน ก๊าด เบย้า บา^ลี เญย เฒี่ยง โห่.

⇑

[Remove Footnotes]