เส^คา^ลิ^ยา

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เส^คา^ลิ^ยา โซว ปุน ฆอย โหฒว อี กิ่น. 1) ตะเยี้ยด กิ่น เซ ตะเยี้ยด เถา ตะเป๊ด ฒาง, เป๋น โต่ว หว่า เมี่ยน, เส^คา^ลิ^ยา, โต่ว เญย หว่า. นิ่น โต่ว หว่า เญย เฒี่ยง โห่ เยียม เย^ซู ไม้ แก้ง ธ้วด เสย 520 วั้ว หฮญัง เถา 518 วั้ว หฮญัง บุด๋ง เญย ต๋อง. น้าย เต๋ย โต่ว เญย หว่า เก้า ธั้ม เจี๋ย เซ หล่าว ย่าง เญย สี่ หย่า ก๊อง เถา แอ๋ง เหลียบ เจี์ย เย^ลู^ซา^เลม เหธา หฒั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เปย๊า ฮนั้ง โล์ วั้ว นอ. น้าย โต่ว โซว หย่า ก๊อง เถา ทิน-ฮู่ง เญย แปะ ฝีง ตุ๊ สา ธีง-เหฑ่ง, แอ๋ง ก๊อง เถา เม^สิ^ยา อ๋อย ต้าย เญย ลู่ง เดี๊ย. 2) ตะเหญ่ย กิ่น เซ ตะจั๊ว เถา เหฒียบ เฝย ฒาง หย่า ฑุด ฒุ้น ก๊อง เหฒีย หญู่ง เถา เม^สิ^ยา ต้าย เญย เฒี่ยง โห่ เหธา เซี้ยม ฒุ์ย ฆะฮ้า ลาย วั้ว หฑุ่น.

โซว ก๊อง
1:1-8:23 ต๊น เญย หว่า เหธา ปุน เมี่ยน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย เฝียน
9:1-8 เซี้ยม เว่ย ก๋อม อิ^สะ^ลา^เอน กั๊วะ วั้ว เต๋ย แปะ ฝีง เญย ฒุ์ย
9:9-14:21 ฆะฮ้า ฮี้ง เมี่ยน ตุ๊ ปู๋ง-หฒัวะ, แป้ง ออน เญย เยียม

เส^คา^ลิ^ยา 1

เส^คา^ลิ^ยา เห่ว แปะ ฝีง
หฑวน ต้าย ล์อ เฒี้ยว

1 ดา^ลิ^อัด โหฒว เป^เซีย เญย ฮู่ง ตะเหญ่ย หฮญัง วั้ว หฮญัง, เป๊ด หฮลา, อิด^โด เญย ฟุน, เบ^เล^คิ^ยา เญย ตอน, โต่ว หว่า เมี่ยน, เส^คา^ลิ^ยา, ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า ก๊อง, *

2 `` เฒี้ยว เฉีย เจี์ย ไห่ เม่ย บัว เญย อง-ถาย. 3 เหว่ย น้าย เม่ย อ๋อย หฒุ บั๋ว แปะ ฝีง, `เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง. เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ก๊อง, ``เม่ย บัว อ๋อย หฒุ หฑวน ต้าย ล์อ เยีย, เยีย ฯฒฯ หฑวน ต้าย ล์อ เม่ย บัว.'' เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง. 4 ``ไม้ ตู๋ง ฮนั้ง เม่ย บัว เญย อง-ถาย. ฒิ่น ด่าง เญย โต่ว หว่า เมี่ยน ฒุ่น บั๋ว นิ่น บัว, `เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, ``อ๋อย หฒุ กวั่ง เม่ย บัว โหฒว เอ๊าะ เญย เจ๊า เหธา เม่ย บัว โหฒว เญย หว่าย สี่.' มป่า นิ่น บัว ไม้ หมวัง เยีย, ไม้ คั้ง เอย เจี๊ยน เยีย เญย หว่า โหฒว.'' น้าย เซ เฒี้ยว ก๊อง เญย หว่า. 5 เม่ย บัว เญย อง-ถาย เยียม หาย? วั้ว เต๋ย โต่ว หว่า เมี่ยน เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เญย ไฟ? 6 เยีย หล่ง เยีย เญย โปว, วั้ว เต๋ย โต่ว หว่า เมี่ยน ต๊น เญย หว่า เหธา หัด เญย หลี่ง บั๋ว เม่ย บัว เญย อง-ถาย, มป่า นิ่น บัว ไม้ หมวัง ฯฒฯ หฒุ ตี่ง ฒุ์ย. *

``ฆะฮ้า นิ่น บัว ก๊อย เฮญี้ยว แอ๋ง ก๊อง, `เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ตี่ง เฮญี้ยว หฒิว เยีย บัว โหฒว เญย เจ๊า เหธา โหฒว เญย สี่ วิ่น ปุน เยีย บัว, นิ่น ฯฒฯ ฮนั้ง วั้ว นอ โหฒว.'''

ตะเยี้ยด หญู่ง หล่าว ย่าง เญย สี่

ม์า เหธา เก้ ม์า เมี่ยน

7 ดา^ลิ^อัด โหฒว ฮู่ง ตะเหญ่ย หฮญัง, เหฒียบ เยี้ยด หฮลา, เซ เซ^บัด หฮลา, หญี่ เหฒียบ เฝย วั้ว ฮนอย, อิด^โด เญย ฟุน, เบ^เล^คิ^ยา เญย ตอน, เส^คา^ลิ^ยา, ตุ๊ ฒิบ เฒี้ยว เญย หว่า ก๊อง,

8 ลู่ง ม์วน หฒั่น เยีย ปวัด เต้า เมี่ยน เก้ เจี๊ยน ม์า-ซิ, โซ้ว เจี๊ยน เหบ เญย ฮ์อง, ฟาน หฒิ เลี่ยว * เดี๋ยง-หล่ม กะญั์ว. เยียม นิ่น ฆะฮ้า ฆาง ม่าย เต้า ม์า-ซิ, * ม่าย เต้า ม์า-ยั่ง, ม่าย เต้า ม์า-แปะ. *

9 เยีย หน่าย ก๋า, ``ต้ม ก๋อ อ่า, น้าย เต๋ย เซ หาย หญู่ง?''

เหธา เยีย ก๊อง หว่า วั้ว เต้า ฟิน-เมี่ยน ก๊อง, ``เยีย อ๋อย ปุน เม่ย ฮิ้ว ตุ๊ น้าย เต๋ย ม่าย หาย หญู่ง เอ๋ย เล์ย.''

10 โซ้ว เจี๊ยน ฟาน หฒิ เลี่ยว เญย เดี๋ยง-หล่ม * กะญั์ว วั้ว เต้า เมี่ยน ฯฒฯ ก๊อง, ``น้าย เต๋ย เซ เฒี้ยว พ้าย มี่ง โย่ว ก๋อม ลู่ง เดี๊ย.''

11 เก้ ม์า วั้ว เต๋ย บั๋ว โซ้ว เจี๊ยน ฟาน หฒิ เลี่ยว เดี๋ยง-หล่ม กะญั์ว วั้ว เต้า, เซ เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน, ``เยีย บัว โย่ว ก๋อม ลู่ง เดี๊ย หย่า ปวัด ลู่ง เดี๊ย เซ้ก เญย, ถาย-แป้ง เญย.''

12 เฒี้ยว เญย ฟิน-เมี่ยน เตา ก๊อง, ``โอ เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว อ่า, เม่ย โน์ว ไห่ เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เหธา ยู^ดา เญย เหฒีย นอม ฒี่ง ปวั๊ง เธี้ยด เหฒียบ หฮญัง หมี่ อ๊ะ. เม่ย หธ่อ ไม้ ค้อ-เลี่ยน นิ่น บัว ด่ง หาย เล่า?'' 13 เฒี้ยว ก๊อง หลง เญย, ออน เฮญี้ยว เญย หว่า เตา เหธา เยีย ก๊อง หว่า วั้ว เต้า ฟิน-เมี่ยน.

14 เหธา เยีย ก๊อง หว่า วั้ว เต้า ฟิน-เมี่ยน บั๋ว เยีย, ``เม่ย อ๋อย หฒุ ฒุ่น ก๊อง, `เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง, ``เยีย หฒะเก้ง แฑง เจี๊ยน เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง, เซ แฑง สิ^โอน. 15 เยีย เฉีย เจี์ย! ไห่ คู่ เยียม คู่ หญั่น วั้ว เต๋ย กั๊วะ เญย เมี่ยน, เหว่ย หฒุ เยีย เฉีย เจี์ย โหฒะ วั้ว หฒั่น, นิ่น บัว ห่อย เยีย เญย แปะ ฝีง หฒุ เสี่ยว โค้ว เก้า ธั้ม.'''

16 ``เหว่ย น้าย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง, `เยีย อ๋อย หฑวน เย^ลู^ซา^เลม, อ๋อย ค้อ-เลี่ยน น้าย นอม ฒี่ง. เยีย เญย เปย๊า อ๋อย เยียม น้าย เหลียบ เจี์ย. หย่า อ๋อย แปง เดาะ เญย ฮลาง เดาะ เย^ลู^ซา^เลม กู้ หงว่าย.' เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง.

17 ``อ๋อย หฒุ แอ๋ง ฒุ่น ก๊อง `เน่น เจี๋ย เญย เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย ก๊อง, ``เยีย เญย นอมๆ ฒี่ง แอ๋ง อ๋อย ปุ๊ด ฒ่อย ปุ๊ด เฒียะ ปวั๊ง เหฑ่ง. เยีย แอ๋ง อ๋อย ออน สิ^โอน เมี่ยน เญย เฮญี้ยว หย่า กิ๊น หฑุ่น เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง.'''''

ตะเหญ่ย หญู่ง หล่าว ย่าง เญย สี่

เปยย นอม จอง, เปยย เต้า หฒั่ง เมี่ยน

18 เยีย แอ๋ง เธา เฮมียน หมั่ง ฯฒฯ ปวัด ม่าย เปยย นอม จอง. 19 เยีย ฯฒฯ หน่าย เหธา เยีย ก๊อง หว่า วั้ว เต้า ฟิน-เมี่ยน, ``น้าย เต๋ย จอง เซ หาย หญู่ง?''

นิ่น เตา, ``น้าย เซ ปุน ยู^ดา เมี่ยน, อิ^สะ^
ลา^เอน เมี่ยน เหธา เย^ลู^ซา^เลม ฒี่ง เญย เมี่ยน ฟ้าด หฑาน เญย จอง.''

20 เฒี้ยว แอ๋ง ปุน เยีย หมั่ง ปวัด เปยย เต้า หฒั่ง เมี่ยน. 21 เยีย หน่าย ก๋า, ``น้าย เต๋ย หฒั่ง เมี่ยน ต้าย โหฒว หาย หญู่ง?''

เฒี้ยว เตา, ``น้าย เต๋ย จอง เป๊ย เหธว ยู^ดา ฟ้าด หฑาน เหฑ่ง ฯฒฯ ไม้ ม่าย หาย เต้า ไฮ่ เธา ตุ๊ มฆ้อง เจี์ย วั้ว เต๋ย อ๊ะ. มป่า น้าย เต๋ย หฒั่ง เมี่ยน ต้าย เบ๊าะ เน้า เธา เจี์ย จอง ต้าย เหธว ยู^ดา ฟ้าด หฑาน วั้ว เต๋ย กั๊วะ.'' *

⇑

[Remove Footnotes]