1 1 1
1
เมนูหลัก
หน้าแรก
สารจากเลขาธิการ
เกี่ยวกับสมาคมฯ
คริสตสายสัมพันธ์
คำพยานหนุนใจ
บทความพิเศษ
ท่านถาม-ฝ่ายแปลตอบ
เมนูพระคัมภีร์
โลกพระคัมภีร์
สินค้าสมาคมฯ
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
สมัครแข่งขันพระคัมภีร์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสมาคมฯ
thaibible.net
CrossWire Thai V 1.5
พระคัมภีร์เมี่ยน/Mien Bibles

แผนที่สมาคมฯ (TBS Map)

TBS MAP


bannerbible09

bb09

หน้าแรก arrow การถวายเพื่อสัปดาห์ระลึกพระคัมภีร์

สัปดาห์ระลึกพระคัมภีร

"เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์"

เรียน ผู้ถวายทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ พันธกิจของสมาคมพระคริสตธรรมไทยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ผมในนามตัวแทนของสมาคมฯ และพนักงานทุกคน ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ที่ท่านได้มีส่วนร่วมรับใช้กับเรา ทั้งในการอธิษฐานเผื่อ และการถวายทรัพย์ ซึ่งทำให้พันธกิจหลายอย่างของเราสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ในการประชุมสมัชชาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน และ้มีพิธีมอบถวายพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับไทย-อังกฤษ (THSV-ESV) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีทั้งสมาชิกสมาคมฯ และพี่น้องคริสตชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง 402 คน พระคัมภีร์ฉบับไทย-อังกฤษในวันนั้นสามารถจำหน่ายได้หมดในเวลาอันรวดเร็วและมียอดสั่งจองอีกจำนวนมาก   ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคริสตชนไทยรักในการอ่านพระวจนะของพระองค์

สมาคมฯ จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ปีนี้เป็นปีที่ 11 มีเยาวชนจากทุกภาคทั่วประเทศทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็น ผ่านการแข่งขันในโครงการนี้จำนวนมากและเติบโตขึ้น เด็กหลายคนมาเชื่อในพระเจ้าผ่านการอ่านพระวจนะเพื่อแข่งขัน อีกทั้งยังนำพาให้ครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าอีกด้วย

ในทุกๆ ไตรมาส สมาคมฯ จะจัดส่งวารสารคริสตสายสัมพันธ์ไปยังสมาชิก,ผู้ถวาย,โบสถ์,วัด,องค์กรคริสตชนต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สมาคมฯ จะติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์พันธกิจของเราไปยังท่าน อีกทั้งยังมีคำพยานชีวิตที่หนุนใจ สาระเพื่อให้ความรู้และข้อคิดในชีวิตประจำวัน ขอบคุณพระเจ้าที่หลายท่านได้นำไปใช้เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณด้วย

พันธกิจของสมาคมฯ ยังมีอีกมากมายหลายด้าน ได้แก่ พันธกิจหลักด้านการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษากะเหรี่ยงโปว์และภาษาอุรักลาโวจ รวมทั้งภาษามือก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการการแปลภาษากะเหรี่ยงโปว์ได้จัดพิมพ์หมวดเบญจบรรณออกเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม พระคัมภีร์ฉบับศึกษายังคืบหน้าไปไม่มากนัก และยังต้องการผู้เขียนเพิ่มเติม

ปี 2013 จะเป็นปีแรกที่สมาคมฯ จะบริหารโดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล กลับต้องให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมพระคริสตธรรมอื่นๆ ดังนั้นสมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงต้องการความช่วยเหลือจากท่านเพิ่มขึ้น ขอท่านอธิษฐานเผื่อสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่พระเจ้าจะทรงนำและจัดเตรียมทุกอย่างตามความจำเป็นต่อไป

ขอพระเจ้าเทพระพรจากเบื้องบนมายังท่านและครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและงานรับใช้ที่ท่านทำอยู่ ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านเสมอไป

โดยความเคารพในพระคริสต์
ศจ. ดร. เสรี หล่อกัณภัย
เลขาธิการ

ชมวีดีโอ พันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

แบบฟอร์มการถวายเพื่อสัปดาห์ระลึกพระคัมภีร์
เขียนโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย   


แบบฟอร์มถวายเพื่อสัปดาห์ระลึกพระคัมภีร์

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับไปยังท่าน

ชื่อ - นามสกุล/องค์กร : 
 
ที่อยู่ :  
               
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ :

แฟ็กซ์ :

E-mail :

ข้าพเจ้าขอสนับสนุนสัปดาห์ระลึกพระคัมภีร์

      จำนวนเงินถวาย  บาท


โปรดเลือกวิธีการถวายของท่าน


ถวายเงินเมื่อวันที่ : ระบุ : (วัน/เดือน/ปี)

(กรุณาส่งหลักฐานการโอนเพื่อยืนยันการถวาย ทางโทรสาร 02-616-0517 หรือทางไปรษณีย์ หรือ E-mail)


 

319/52-55 Viphawadi Rangsit Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel.02-279-8341-4 Fax.02-616-0517 E-mail : tbs@thaibible.or.th